Izvješće - A9-0035/2021Izvješće
A9-0035/2021

PREPORUKA o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Unije i Norveške u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

4.3.2021 - (COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Jörgen Warborn

Postupak : 2020/0230(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0035/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0035/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Unije i Norveške u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (COM(2020)0479),

 uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Unije i Norveške u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (00000/20),

 uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0424/2020),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0035/2021),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške. 

OBRAZLOŽENJE

EU je u listopadu 2018. službeno pokrenuo pregovarački proces (na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994.) s nizom članica WTO-a u Ženevi. Pregovori se temelje na načelu „zajedničkog pristupa” koji su EU i Ujedinjena Kraljevina razvili 2017. o tome kako „raspodijeliti” kvantitativne obveze iz rasporeda WTO-a za EU-28 u pogledu 143 carinskih kvota EU-a u okviru WTO-a za poljoprivredne, ribarske i industrijske proizvode. Taj se pristup temelji na tome da se postojeći opseg svake carinske kvote u budućnosti u potpunosti zadrži, ali da se dijeli na dva zasebna carinska područja: EU-27 i Ujedinjenu Kraljevinu.

 

Načelo upotrijebljene metodologije temelji se na trgovinskim tokovima u EU-27 i Ujedinjenoj Kraljevini u reprezentativnom referentnom razdoblju (trogodišnjem, od 2013. do 2015.) za sve carinske kvote WTO-a.

Vijeće je 15. lipnja 2018. ovlastilo Komisiju da u skladu s člankom XXVIII. GATT-a započne pregovore s relevantnim članicama WTO-a radi raspodjele koncesija Unije u okviru WTO-a za carinske kvote.

 

Dogovorena metodologija raspodjele detaljno je opisana u Uredbi Vijeća i Europskog parlamenta (EU) 2019/216. Točnije, člankom 2. točkom (b) te Uredbe Komisija se ovlašćuje za izmjenu udjela u raspodjeli, uzimajući u obzir relevantne informacije koje može primiti u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili iz drugih izvora koji su zainteresirani za određenu carinsku kvotu.

 

S Vijećem (Odborom za trgovinsku politiku) redovito su održavana savjetovanja o sadržaju i napretku pregovora. Iz pregovora s Norveškom proizišao je Sporazum u obliku razmjene pisama koji je parafiran 7. i 8. srpnja 2020. u Ženevi („Sporazum”).

 

Stoga Europska komisija predlaže Vijeću da odobri sklapanje Sporazuma.

 

U skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako bi donijelo odluku o sklapanju Sporazuma.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje Sporazuma.


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Norveške u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Referentni dokumenti

10643/2020 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.12.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

18.1.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

18.1.2021

AGRI

18.1.2021

PECH

18.1.2021

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ITRE

15.10.2020

AGRI

22.9.2020

PECH

6.10.2020

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Jörgen Warborn

1.10.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2020

 

 

 

Datum usvajanja

25.2.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Joachim Schuster

Datum podnošenja

4.3.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Markus Buccheit, Hervé Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacepelle, Danilo Oscar Lancini

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Marketa Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Geert Bourgeois , Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 14. travnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti