Pranešimas - A9-0035/2021Pranešimas
A9-0035/2021

REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos Sąjungos vardu

4.3.2021 - (COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Jörgen Warborn

Procedūra : 2020/0230(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0035/2021
Pateikti tekstai :
A9-0035/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2020)0479),

 atsižvelgdamas į Sąjungos ir Norvegijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos (00000/20),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalį (C9-0424/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0035/2021),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Norvegijos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. spalio mėn. Ženevoje ES oficialiai pradėjo derybų procesą (pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį) su keliomis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėmis. Pagrindinis derybų principas – 2017 m. ES ir Jungtinės Karalystės suformuluotas bendras požiūris dėl to, kaip reikėtų paskirstyti kiekybinius įsipareigojimus, nurodytus 28 ES valstybių narių PPO sąraše, į kurį įtrauktos 143 ES žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktų PPO tarifinės kvotos. Laikantis šio požiūrio, esamas kiekvienos tarifinės kvotos kiekis ateityje būtų visapusiškai išlaikytas, tačiau būtų padalytas dviem atskiroms – 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės – muitų teritorijoms.

 

Taikomos metodikos principas grindžiamas su visomis PPO tarifinėmis kvotomis susijusiais prekybos srautais į 27 ES valstybes nares ir Jungtinę Karalystę per reprezentatyvųjį ataskaitinį laikotarpį (treji metai nuo 2013 iki 2015 m.).

2018 m. birželio 15 d. Taryba įgaliojo Komisiją pagal GATT XXVIII straipsnį pradėti derybas su atitinkamomis PPO narėmis siekiant paskirstyti Sąjungai suteiktas PPO nuolaidas, taikomas tarifinėms kvotoms.

 

Paskirstymo metodika, dėl kurios susitarta, išsamiai nurodyta Tarybos ir Europos Parlamento reglamente (ES) 2019/216, konkrečiau, šio reglamento 2 straipsnio b dalyje, pagal kurią Komisijai suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti paskirstytas dalis atsižvelgiant į susijusią informaciją, kuri gali būti jai pateikta vykstant deryboms pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

 

Dėl derybų turinio ir pažangos buvo reguliariai konsultuojamasi su Taryba (Prekybos politikos komitetu). Po derybų su Norvegija parengtas ir 2020 m. liepos 7 ir 8 d. Ženevoje parafuotas susitarimas pasikeičiant laiškais (toliau – susitarimas).

 

Todėl Europos Komisija siūlo Tarybai įgalioti sudaryti susitarimą.

 

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas turi suteikti pritarimą, kad Taryba galėtų priimti sprendimą dėl susitarimo sudarymo.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymas Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

10643/2020 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.12.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

18.1.2021

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

18.1.2021

AGRI

18.1.2021

PECH

18.1.2021

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ITRE

15.10.2020

AGRI

22.9.2020

PECH

6.10.2020

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jörgen Warborn

1.10.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2020

 

 

 

Priėmimo data

25.2.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Joachim Schuster

Pateikimo data

4.3.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Markus Buccheit, Hervé Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacepelle, Danilo Oscar Lancini

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Marketa Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Geert Bourgeois , Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika