ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

4.3.2021 - (COM(2020)0479 – C9‑0424/2020 – 2020/0230(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Jörgen Warborn

Postup : 2020/0230(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0035/2021
Predkladané texty :
A9-0035/2021
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

(COM(2020)0479 – C9‑0424/2020 – 2020/0230(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2020)0479),

 so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (00000/20),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0424/2020),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0035/2021),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V októbri 2018 EÚ formálne začala proces rokovaní (podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994) s niekoľkými členmi WTO v Ženeve. Základnou zásadou rokovaní je „spoločný prístup“, ktorý EÚ a Spojené kráľovstvo vypracovali už v roku 2017 a ktorý sa týkal spôsobu „rozdelenia“ kvantitatívnych záväzkov obsiahnutých v listine WTO týkajúcej sa EÚ28 pre 143 colných kvót EÚ v rámci WTO pre poľnohospodárstvo, rybolov a priemysel. Základom tohto prístupu je, že existujúci objem každej colnej kvóty by sa v budúcnosti úplne zachoval, rozdelil by sa však medzi dve samostatné colné územia: EÚ27 a Spojené kráľovstvo.

 

Zásada uplatňovanej metodiky je založená na obchodných tokoch do EÚ27 a Spojeného kráľovstva počas reprezentatívneho referenčného obdobia (trvajúceho 3 roky, a to od roku 2013 do roku 2015) pre všetky colné kvóty WTO.

Rada 15. júna 2018 poverila Komisiu, aby začala rokovania podľa článku XXVIII GATT s príslušnými členmi WTO s cieľom rozdeliť koncesie Únie v rámci WTO týkajúce sa colných kvót.

 

Dohodnutá metodika rozdelenia je podrobne opísaná v nariadení Rady a EP (EÚ) 2019/216. Konkrétne sa článkom 2 písm. b) tohto nariadenia Komisia splnomocňuje zmeniť podiely tohto rozdelenia s prihliadnutím na relevantné informácie, ktoré môže získať buď v kontexte rokovaní podľa článku XXVIII GATT 1994, alebo z iných zdrojov, ktoré majú záujem o konkrétnu colnú kvótu.

 

S Radou (s Výborom pre obchodnú politiku) sa viedli pravidelné konzultácie o obsahu rokovaní a ich napredovaní. Výsledkom rokovaní s Nórskom je dohoda vo forme výmeny listov, ktorá bola parafovaná 7. a 8. júla 2020 v Ženeve (ďalej len „dohoda“).

 

Európska komisia preto Rade navrhuje, aby schválila uzatvorenie dohody.

 

V súlade s článkom 218 ods. 6 ZFEÚ je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, aby mohla Rada prijať rozhodnutie o uzatvorení tejto dohody.

Spravodajca vzhľadom na uvedené konštatovania odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzatvorením tejto dohody.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Referenčné čísla

10643/2020 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

18.12.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

18.1.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

18.1.2021

AGRI

18.1.2021

PECH

18.1.2021

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

ITRE

15.10.2020

AGRI

22.9.2020

PECH

6.10.2020

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Jörgen Warborn

1.10.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2020

 

 

 

Dátum prijatia

25.2.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Joachim Schuster

Dátum predloženia

4.3.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Markus Buccheit, Hervé Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacepelle, Danilo Oscar Lancini

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Marketa Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Geert Bourgeois , Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia