Postup : 2018/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0038/2021

Předložené texty :

A9-0038/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0070

<Date>{08/03/2021}8.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0038/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 49k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013</Titre>

<DocRef>(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Maria Grapini</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013

(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05265/1/2021 – C9-0091/2021),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018[1],

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0442),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0038/2021),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

Referenční údaje

05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

16.4.2019 T8-0385/2019

Návrh Komise

COM(2018)0442 - C8-0261/2018

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

 

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Datum přijetí

8.3.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Claude Gruffat, Stelios Kouloglou

Datum předložení

8.3.2021

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The left

Stelios Kouloglou, Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Eugen Jurzyca

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst C 62, 15.2.2019, s. 45.

[2] Přijaté texty ze dne 16. 4. 2019, P8_TA(2019)0385.

Poslední aktualizace: 9. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí