AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a vámügyi együttműködést szolgáló Vám program létrehozásáról és az 1294/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

8.3.2021 - (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)) - ***II

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Maria Grapini

Eljárás : 2018/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0038/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0038/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vámügyi együttműködést szolgáló Vám program létrehozásáról és az 1294/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (05265/1/2021 – C9-0091/2021),

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0442) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0038/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása

Hivatkozások

05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

16.4.2019 T8-0385/2019

A Bizottság javaslata

COM(2018)0442 - C8-0261/2018

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Az elfogadás dátuma

8.3.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Claude Gruffat, Stelios Kouloglou

Benyújtás dátuma

8.3.2021

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The left

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Eugen Jurzyca

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. március 9.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat