Postup : 2018/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0038/2021

Predkladané texty :

A9-0038/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0070

<Date>{08/03/2021}8.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2021</NoDocSe>
PDF 183kWORD 49k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1294/2013</Titre>

<DocRef>(05265/1/2021 – C9‑0091/2021 – 2018/0232(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Maria Grapini</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1294/2013

(05265/1/2021 – C9‑0091/2021 – 2018/0232(COD))

(riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05265/1/2021– C9‑0091/2021),

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0442),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0038/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Referenčné čísla

05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

16.4.2019 T8-0385/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0442 - C8-0261/2018

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

 

 

 

 

Spravodajcovia:

 Dátum vymenovania

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Dátum prijatia

8.3.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

43

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claude Gruffat, Stelios Kouloglou

Dátum predloženia

8.3.2021

 


 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The left

Stelios Kouloglou, Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Eugen Jurzyca

 

Vysvetlenie použitých znakov

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 45.

[2] Prijaté texty, 16. 4. 2019, P8_TA(2019)0385.

Posledná úprava: 9. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia