PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1294/2013

8.3.2021 - (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)) - ***II

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Maria Grapini

Postopek : 2018/0232(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0038/2021
Predložena besedila :
A9-0038/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1294/2013

(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05265/1/2021 – C9-0091/2021),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018[1],

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0442),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A9‑0038/2021)

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

Referenčni dokumenti

05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

16.4.2019 T8-0385/2019

Predlog Komisije

COM(2018)0442 - C8-0261/2018

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Datum sprejetja

8.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Claude Gruffat, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

Datum predložitve

8.3.2021

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Eugen Jurzyca

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 9. marec 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov