ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο 2019-2020

10.3.2021 - (2019/2174(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Ilhan Kyuchyuk


Διαδικασία : 2019/2174(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0040/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0040/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο 2019-2020

(2019/2174(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 με τα οποία αναβλήθηκε η λήψη των αποφάσεων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020, για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, με τα οποία εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

 έχοντας υπόψη τη συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία υπεγράφη την 1η Αυγούστου 2017 και κυρώθηκε τον Ιανουάριο 2018,

 έχοντας υπόψη την Τελική Συμφωνία για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στις 17 Ιουνίου 2018, επίσης γνωστή ως Συμφωνία των Πρεσπών,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Σόφιας, της 17ης Μαΐου 2018, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και το συνημμένο Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων της Σόφιας,

 έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου, της 10ης Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, στις 27 Μαρτίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια», (COM(2020)0641), το παράρτημα σε αυτήν και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο ‘Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans’ (Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια), της 6ης Οκτωβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2019 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύτηκε από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο ‘North Macedonia 2019 Report’ (Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία) (SWD(2016)0218),

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ζάγκρεμπ, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 6 Μαΐου 2020,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 8ης Απριλίου 2020, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο» (JOIN(2020)0011) και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2020, με τίτλο «Στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη μετά την πανδημία»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2020 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2020)0660), η οποία συνοδεύτηκε από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία» (SWD(2020)0351),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

 έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής της Σόφιας του 2020 στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, υπό την κοινή προεδρία της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για χορήγηση στη Βόρεια Μακεδονία καθεστώτος υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τη «Συμφωνία του Pržino» που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2016,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών[1],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία[2],

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0040/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο και έχει επιδείξει ιδιαίτερη προσήλωση στην πορεία της προς την ΕΕ, ενισχύοντας το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που οδήγησε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να αξιολογηθεί μεμονωμένα και αξιοκρατικά με γνώμονα την πρόοδο που σημειώνει βάσει των κριτηρίων που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι το χρονοδιάγραμμα ένταξης στην ΕΕ καθορίζεται από την ταχύτητα και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ αποτέλεσε θεμελιώδες κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί βασικό κριτήριο αναφοράς για να αξιολογηθεί το στάδιο δημοκρατικού μετασχηματισμού και η πρόοδος στην πορεία προσχώρησης στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 να αναβάλει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία οδήγησε σε πολιτική αστάθεια στη χώρα και σε πρόωρες εκλογές το 2020·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου την 1η Ιουλίου 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ της διαδικασίας προσχώρησης για την επίλυση πολιτισμικών-ιστορικών διαφορών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τις μελλοντικές διαδικασίες προσχώρησης των υπόλοιπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα διατηρεί σταθερούς ρυθμούς σε ό,τι αφορά την έγκριση μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και δη σε βασικούς τομείς όπως είναι το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών και της δημόσιας διοίκησης και η λειτουργία δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω συνεπείς προσπάθειες για τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, οι οποίες απαιτούν την κοινή δέσμευση όλων των ηγετών και των συμφεροντούχων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της στρατηγικής επιλογής της Βόρειας Μακεδονίας για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και, τελικά, για ένταξη στην ΕΕ, με βάση το κράτος δικαίου, την πολυεθνική αρμονία και τις σχέσεις καλής γειτονίας, σύμφωνα με το «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια» του 2003·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενεργό ενδιαφέρον της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια ξεπερνά το αντίστοιχο για οποιαδήποτε άλλη περιοχή και αποτελεί απόδειξη αμοιβαίας στρατηγικής δέσμευσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να προωθεί τις επενδύσεις και να αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι υψίστης σημασίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας, καλύπτοντας το 75 % των εξαγωγών της χώρας και το 62 % των εισαγωγών της, και ότι παρέχει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, με τη χώρα να έχει λάβει περισσότερα από 1,25 δισ. EUR ενωσιακής προενταξιακής χρηματοδότησης από το 2007 έως σήμερα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας έχει δεχτεί σφοδρό πλήγμα από την πανδημία COVID-19 και ότι τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού επηρεάζουν δυσμενώς τον εθνικό προϋπολογισμό·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη στήριξη στη Βόρεια Μακεδονία για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, κινητοποιώντας 66 εκατομμύρια EUR για επείγουσες ανάγκες στον τομέα της υγείας και για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη μετά την πανδημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεση της Βόρειας Μακεδονίας ποσό που φτάνει τα 160 εκατομμύρια EUR για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κινητοποιήσει 3,3 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων 38 εκατομμυρίων EUR ως άμεση στήριξη στον τομέα της υγείας, 467 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και τον μετριασμό του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου, 750 εκατομμυρίων EUR σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, 385 εκατομμυρίων EUR για βοήθεια και για την επανενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και 1,7 δισεκατομμυρίων EUR σε προτιμησιακά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Μακεδονία παραμένει μία από τις κύριες περιοχές διέλευσης παράτυπων μεταναστών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σταθερότητά τους και να βελτιωθεί η ευημερία της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση προόδου της Βόρειας Μακεδονίας προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών και η Συνθήκη για τις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν εμβληματικές συμφωνίες που αποτελούν πρότυπο σταθερότητας και συμφιλίωσης για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και έχουν βελτιώσει το πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τη Βόρεια Μακεδονία, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία της Ένωσης και εξασθενεί τη μετασχηματιστική ισχύ της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2020, μετά την έναρξη ισχύος της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών και της Συνθήκης Φιλίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, η χώρα έγινε το 30ό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και η ΕΕ αποφάσισε να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ το 2020 αποτελεί αδιαμφισβήτητο βήμα προς μεγαλύτερη σταθερότητα, διαλειτουργικότητα και αμυντική ενσωμάτωση στην ευρωατλαντική κοινότητα και βελτιώνει τις πιθανότητες της χώρας να ενταχθεί κάποτε στην ΕΕ·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μπορεί να συνεισφέρει στις φιλοδοξίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για ένταξη στην ΕΕ·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προσχώρηση στην ΕΕ της Βόρειας Μακεδονίας είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ από πολιτική και οικονομική άποψη και από άποψη ασφάλειας·

1. χαιρετίζει τον σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και την προσήλωση της Βόρειας Μακεδονίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως καταδεικνύονται από τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την προσχώρηση και από τις προσπάθειες που καταβάλλει για να επιλύσει διμερείς διαφορές με τις όμορες χώρες·

2. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης του 2003 ότι το μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ·

3. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να επιδείξουν σαφή πολιτική βούληση προκειμένου να μπορέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο και να πραγματοποιήσει την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη με τη Βόρεια Μακεδονία το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και να επιβεβαιωθούν η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας προσχώρησης·

4. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να ωθείται από αντικειμενικά κριτήρια και να μην παρεμποδίζεται από μονομερή συμφέροντα· επαναλαμβάνει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ότι οποιαδήποτε αποδόμησή της θα προκαλέσει ενδεχομένως αστάθεια στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

5. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βόρειας Μακεδονίας και θεωρεί πολύ σημαντική την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης ενεργούς και αταλάντευτης στήριξης της πορείας της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Βόρεια Μακεδονία θα ασκήσει την προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 2023·

7. φρονεί ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει και να συνεργαστεί ενεργά με εκπροσώπους από τη Βόρεια Μακεδονία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων·

8. παροτρύνει τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας να συνεχίσουν να αναζητούν τη συναίνεση στην προσπάθεια για εδραίωση της δημοκρατίας και της διαδικασίας μετασχηματισμού, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον αγώνα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, των καλών σχέσεων γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας, βελτιώνοντας παράλληλα το κλίμα ελευθερίας για τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών·

9. υπενθυμίζει ότι η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης εξακολουθεί να εξαρτάται από την υλοποίηση μόνιμων, εις βάθος και μη αναστρέψιμων μεταρρυθμίσεων σε θεμελιώδεις τομείς·

Κράτος δικαίου

10. τονίζει την ύψιστη σημασία της προάσπισης του κράτους δικαίου μέσω δικαστικών μεταρρυθμίσεων και της συνεπούς δίωξης των δικτύων διαφθοράς υψηλού επιπέδου και των εγκληματικών δικτύων·

11. επαινεί τα βήματα προόδου που έχουν γίνει ως προς την υλοποίηση των «επειγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων» και των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας και της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για συστημικά ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου·

12. αναγνωρίζει ότι έχουν εγκριθεί νομοθετικές πράξεις σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, την εκπροσώπηση συμφερόντων, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τις εισαγγελικές αρχές και ζητεί να ξεκινήσει η αποτελεσματική και αταλάντευτη εφαρμογή τους·

13. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εξασφάλιση αποτελεσματικών και συνεκτικών μεθόδων αποτροπής, πρόληψης, εντοπισμού, ενεργητικής διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς και μηχανισμούς κυρώσεων εναντίων αυτών, και όλα τούτα με τη λήψη μέτρων που καλύπτουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις ομάδες συμφερόντων, τους κώδικες δεοντολογίας και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η δημιουργία της θέσης αναπληρωτή πρωθυπουργού αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ανθρώπινους πόρους αποτελεί ένδειξη σαφούς πολιτικής δέσμευσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά προτεραιότητα·

15. ζητεί μετ’ επιτάσεως την πραγματική ολοκλήρωση των μέτρων για τη διασφάλιση του επαγγελματισμού, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας του δικαστικού και εισαγγελικού κλάδου, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των κωδίκων δεοντολογίας και του εμβληματικού νόμου για την Εισαγγελία, διασφαλίζοντας βιώσιμες λύσεις για υποθέσεις που αναλαμβάνει η ειδική εισαγγελία, και λογοδοσία για εγκλήματα που απορρέουν από την υπόθεση των μεγάλης κλίμακας παράνομων παρακολουθήσεων συνδιαλέξεων· ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες σε όλα τα δικαστικά όργανα ώστε να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στο δικαστικό σύστημα·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες ενίσχυσης της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας του δικαστικού σώματος μέσω των προορατικών μέτρων δράσης του Δικαστικού Συμβουλίου, και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του αναθεωρημένου νόμου για το Συμβούλιο των Εισαγγελέων· ζητεί πλήρη αξιοποίηση των μηχανισμών για την εδραίωση του επαγγελματισμού και της ακεραιότητας του δικαστικού σώματος με διενέργεια επαληθεύσεων, οικονομικών ερευνών και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και προτρέπει τις αρχές να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος και των συναφών διοικητικών υπηρεσιών·

17. απευθύνει προτροπή για ολοκλήρωση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και για υλοποίηση των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων στους τομείς της ασφάλειας και των πληροφοριών, με διασφάλιση της οικονομικής, επιχειρησιακής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της νέας Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και της Επιχειρησιακής Τεχνικής Υπηρεσίας και με ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών·

18. ζητεί να συνεχιστούν οι ενεργητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς με συστηματικό τρόπο και με συστημικά μέτρα πρόληψης, χρηματοοικονομικές έρευνες, δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων· ζητεί να συνεχιστούν αμείωτες οι επιχειρήσεις εξάρθρωσης εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε διάφορες μορφές λαθρεμπορίου, όπως φορητών όπλων, ανθρώπων και ναρκωτικών· παροτρύνει τη χώρα να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με το κεκτημένο και να διεξαγάγει συστηματικές οικονομικές έρευνες, εντείνοντας τον εντοπισμό, την ιχνηλάτηση, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση παράνομων περιουσιακών στοιχείων·

19. τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της νεοσυσταθείσας Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και για μια βελτιωμένη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικά εγκλήματα· ζητεί να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένου συντονισμού και σύμπραξης με την Ευρωπόλ·

20. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένων επιδόσεων στη διερεύνηση, δίωξη και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, κατάχρησης αξιώματος και παράνομου πλουτισμού· επισημαίνει τη σημασία που ο ενισχυμένος πρωταγωνιστικός της ρόλος έχει προσδώσει στην επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς και τονίζει πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με αυτήν από την άποψη αυτή·

21. προτρέπει την ανώτερη εισαγγελική αρχή να αναλάβει τις σοβαρές υποθέσεις και να παρακολουθήσει ενεργητικά τις μείζονες υποθέσεις που καταγγέλλονται από φορείς κατά της διαφθοράς, ελεγκτικούς φορείς, καθώς και από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

22. παροτρύνει τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των αλλοδαπών τρομοκρατών μέσω μιας διαρκούς διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και μιας αυξημένης συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θρησκευτικών ηγετών, τοπικών κοινοτήτων και εκπαιδευτικών, υγειονομικών και κοινωνικών ιδρυμάτων, καθώς και καταβάλλοντας τις δέουσες προσπάθειες επανένταξης αυτών·

Λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών

23. υπενθυμίζει ότι μια εποικοδομητική αντιπολίτευση είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλή λειτουργία της Sobranie, της Συνέλευσης της Βόρειας Μακεδονίας, και για την έγκριση καίριων νομοθετικών πράξεων, όπως όσες άπτονται των μεταρρυθμίσεων που έχουν σχέση με ΕΕ και ΝΑΤΟ·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργό συμμετοχή των κομμάτων και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Sobranie όταν πρόκειται για καίριες αποφάσεις που υπηρετούν το κοινό εθνικό συμφέρον· σημειώνει ότι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων αποτελεί προαπαιτούμενο χρηστής διακυβέρνησης και νομοθετικής ευρυθμίας· καλεί όλα τα κόμματα  που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο να συνεχίσουν να ενεργούν εποικοδομητικά, να απέχουν από εθνικιστική και εμπρηστική ρητορική και να συμμετέχουν καλόπιστα στον πολιτικό διάλογο και δη όταν πρόκειται για βασικές υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 ·

25. υπενθυμίζει τη σημασία της διαδικασίας διαλόγου Jean Monnet (JMD) στις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενίσχυσης μιας δημοκρατικής νοοτροπίας και διεύρυνσης των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων με τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου στους κόλπους της Sobranie· χαιρετίζει την εποικοδομητική διακομματική συμμετοχή στην JMD και τη δέσμευση για εφαρμογή των συμπερασμάτων της και σύγκληση του τέταρτου γύρου της·

26. προτρέπει τη Sobranie να βελτιώσει τη νομοθετική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας τη χρήση ταχειών διαδικασιών, αυξάνοντας τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία και διεξάγοντας κατάλληλες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων· υπενθυμίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο κανονισμός του Κοινοβουλίου με συναίνεση προκειμένου να ενδυναμωθεί η Sobranie και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί νομοθετικής εποπτείας και δημοσιονομικού ελέγχου· επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και της βιώσιμης χρηματοδότησης αυτής προκειμένου να εξασφαλίζεται ο δέων έλεγχος των δημόσιων θεσμών·

27. λαμβάνει υπό σημείωση την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 15ης Ιουλίου 2020, υπενθυμίζει ότι η νομική τους σταθερότητα υπονομεύθηκε παρά ταύτα από συχνές αναθεωρήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη υλοποιηθούν πλήρως οι εκκρεμείς συστάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης, χωρίς αποκλεισμούς και ολοκληρωμένης αναθεώρησης του εκλογικού κώδικα πριν από οποιεσδήποτε μελλοντικές εκλογές, ενώ απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκλογικοί κατάλογοι είναι ενημερωμένοι και ακριβείς·

28. ζητεί πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και τη διασφάλιση δημοκρατικών, ανταγωνιστικών και αντιπροσωπευτικών ενδοκομματικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλης ανεξάρτητης εποπτείας· υπενθυμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των συστάσεων της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας·

29. παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας συστηματικά αξιοκρατικά πρότυπα στους διορισμούς και τις προαγωγές του δημοσίου, προάγοντας την κουλτούρα της διαφάνειας, της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων και των εθνοτήτων σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση και τις κρατικές επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· ζητεί να δοθεί διεξοδική συνέχεια στις συστάσεις της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς·

30. παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια και να βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τη νόσο COVID-19, καθώς και να διασφαλίσουν τακτικές διυπηρεσιακές επικαιροποιήσεις μέσω της ανοικτής κυβερνητικής πύλης δεδομένων και πλήρη λειτουργικότητα του Οργανισμού για την Προστασία της Ελεύθερης Πρόσβασης σε Δημόσιες Πληροφορίες·

31. ενθαρρύνει τις αρχές να ανακτήσουν και να ανοίξουν τα σχετικά αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας· φρονεί ότι η διαφανής διαχείριση του ολοκληρωτικού παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση του περαιτέρω εκδημοκρατισμού, της λογοδοσίας και της ενδυνάμωσης των θεσμών τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων συνολικά·

32. εμμένει στην ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων όσον αφορά τη διαφάνεια και την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό έλεγχο, λογιστικό έλεγχο και επακολούθηση·

Θεμελιώδη δικαιώματα

33. εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες να διασφαλιστούν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία, τις εθνοτικές κοινότητες, τις μη πλειοψηφικές εθνοτικές ομάδες, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + και τους ανέργους χαμηλής ειδίκευσης· καλεί τις αρχές να μετριάσουν τις δυσανάλογα επιζήμιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις μη-πλειοψηφούσες κοινότητες και να εντείνουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της ανισότητας·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ελευθερία θρησκείας, σκέψης και συνείδησης εξακολουθεί να διασφαλίζεται και διότι οι διακρίσεις λόγω θρησκείας απαγορεύονται γενικά·

35. ζητεί από τον εθνικό συντονιστικό φορέα για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να συνεργάζεται συστηματικά με οργανώσεις υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω αποϊδρυματοποίηση και για κατάργηση των διατάξεων που επιτρέπουν την ακούσια στέρηση της ελευθερίας· τονίζει την ανάγκη για επαρκείς πόρους και υποδομές για την απαραίτητη κοινωνική προστασία και για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εθνικό σχέδιο δράσης σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και διότι ο εθνικός συντονιστικός φορέας για την εφαρμογή της Σύμβασης συνεδριάζει τακτικά·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη προσοχή και χρηματοδότηση των πολιτικών ένταξης των Ρομά και παροτρύνει τις αρχές να βελτιώσουν τον ρυθμό και την ικανότητα εφαρμογής, συντονισμού, παρακολούθησης και χρήσης των κονδυλίων, μεταξύ άλλων στον τομέα της στέγασης και των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τη δήλωση του Poznan του 2019 για την ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· προτρέπει τις αρχές να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου για τα άτομα που δεν έχουν ρυθμίσει διοικητικά την προσωπική τους κατάσταση και να επιλύσουν το ζήτημα της έλλειψης προσωπικών εγγράφων για τους Ρομά·

37. σημειώνει με ανησυχία την έκταση που έχει λάβει η ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δη εναντίον των Ρομά, των ΛΟΑΔΜ + και άλλων ευάλωτων ομάδων, χωρών και λαών· ζητεί αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί μια σαφής διάκριση μεταξύ του ελεύθερου δημόσιου διαλόγου και της ρητορικής μίσους, της δυσφήμησης ή της υποκίνησης βίας, και προκειμένου να ενταθούν οι δικαστικές διώξεις για την προστασία από τα εγκλήματα μίσους, τη ρητορική μίσους και τη βία λόγω φύλου· εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τα περιστατικά αστυνομικής βίας κατά ευάλωτων κοινοτήτων·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί ως προς τη θεσμική στήριξη της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ + αλλά σημειώνει ότι οι διακρίσεις εις βάρος της κοινότητας ΛΟΑΔΜ + παραμένουν ένα διαδεδομένο πρόβλημα και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από τους κρατικούς θεσμούς· ζητεί εντονότερη δράση κατά της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους εις βάρος ΛΟΑΔΜ + προκειμένου να ενθαρρύνονται οι καταγγελίες των εγκλημάτων αυτών και να σταματήσει η ατιμωρησία·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες νομοθετικές πράξεις κατά των διακρίσεων που εγκρίθηκαν από όλα τα κόμματα και προτρέπει τις αρχές να τις πλαισιώσουν με μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής προστασίας από τις διακρίσεις, η οποία θα διασφαλίζει προστασία και ένταξη όλων των περιθωριοποιημένων ομάδων· ενθαρρύνει τη Sobranie να εγκρίνει νομοθεσία που θα επιτρέπει μια απλουστευμένη, διαφανή και προσβάσιμη διαδικασία για τη νομική αναγνώριση του φύλου βασισμένη στην αυτοδιάθεση και θα αποτρέπει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου· σημειώνει τη διοργάνωση της πρώτου Pride της ιστορίας στα Σκόπια τον Ιούνιο του 2019·

40. ζητεί να συνεχιστούν οι εποικοδομητικές προσπάθειες για την ενίσχυση των σε γενικές γραμμές ήρεμων σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων, για την αναγνώριση, την προστασία και για την παροχή επαρκούς στήριξης σε όλες τις κοινότητες και την πολιτιστική τους κληρονομιά· ζητεί να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κοινοτήτων που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία και να διασφαλιστεί η επαρκής ενσωμάτωση και εκπροσώπησή τους στον δημόσιο βίο και στα μέσα ενημέρωσης, με την εξασφάλιση επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τα θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για τις μειονοτικές πολιτικές, με την πλήρη αξιοποίηση της ενισχυμένης εντολής του Οργανισμού για την Αντιμετώπιση των Κοινοτικών Δικαιωμάτων που περιλαμβάνει την εποπτεία και την καθοδήγηση των δημόσιων φορέων ως προς την τήρηση των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους έναντι των μειονοτήτων·

41. καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας· τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του Νόμου για τη χρήση των γλωσσών, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας οι οποίες διατυπώθηκαν κατόπιν διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός οργανισμού και μιας επιθεώρησης αρμόδιων για την εποπτεία της εν γένει εφαρμογής του Νόμου για τη χρήση των γλωσσών, και υπενθυμίζει την ανάγκη να παρέχεται ισότιμη και χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες·

42. καλεί το υπουργείο πολιτικού συστήματος και διακοινοτικών σχέσεων να προαγάγει την κοινωνική συνοχή μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής «μια κοινωνία για όλους» και παροτρύνει τις αρχές να επιλύσουν τα εναπομείναντα προβλήματα που δημιουργούν οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και η υποεκπροσώπηση· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε όλες οι μειονότητες που ζουν στη Βόρεια Μακεδονία να τυγχάνουν επαρκούς στήριξης και να ζουν χωρίς εκφοβισμούς ή διακρίσεις·

43. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή βελτίωση των δημόσιων διαβουλεύσεων και ζητεί να γίνουν κι άλλα βήματα στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ουσιαστική και χωρίς χρονοτριβή ενσωμάτωση της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής, καθώς και σε σχέση με την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του μη κυβερνητικού τομέα· σημειώνει ότι η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού πρέπει να υπόκειται στις δέουσες διαδικασίες διαβούλευσης και να μην υπονομεύει τη βιωσιμότητα του τομέα της κοινωνίας των πολιτών·

44. καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να εγγυηθεί τη λειτουργική ανεξαρτησία των οργανώσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων και να μεριμνήσει για την ορθή κατανομή κονδυλίων σε αυτούς και για διαφανείς, ανοικτούς και αξιοκρατικούς διορισμούς των μελών τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· χαιρετίζει τον διορισμό του νέου Διαμεσολαβητή και απευθύνει έκκληση για αυξημένη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· επικροτεί την ενίσχυση του γραφείου του Διαμεσολαβητή και προτρέπει τις αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή των συστάσεών του· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση μηχανισμού εξωτερικής εποπτείας της αστυνομίας στο γραφείο του Διαμεσολαβητή και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ατιμωρησίας της αστυνομίας με τη συστηματική εφαρμογή διασφαλίσεων κατά της κακομεταχείρισης από αστυνομικούς, με τη χρήση πραγματικά ανεξάρτητων ανακριτών και με βελτιωμένους μηχανισμούς παρακολούθησης της αστυνομίας·

45. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι επικαιροποιήθηκε προσφάτως ο νόμος πρόληψης και προστασίας από τη βία κατά των γυναικών και από την ενδοοικογενειακή βία· παροτρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους νόμους αυτούς και να μεριμνήσουν για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, παρέχοντας προστασία μέσω της θέσπισης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και δίωξης των αυτουργών· τονίζει τη σημασία που έχουν η λήψη μέτρων πρόληψης και οι ενέργειες προστασίας και στήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής κακοποίησης, που έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία COVID-19·

46. καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να αυξήσει τις προσπάθειές της υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και στην αύξηση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και δη τις οργανώσεις γυναικών·

47. καλεί τους νομοθέτες και όλα τα πολιτικά κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας να ενεργήσουν για να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλες τις αιρετές και διορισμένες θέσεις λήψης αποφάσεων, σε συνέχεια των θετικών εξελίξεων που διευκόλυναν στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις φύλου· προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν η ελλιπής εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών, οι ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στο εργατικό δυναμικό, να λάβουν μέτρα σχετικά με τα στερεότυπα λόγω φύλου, τις διακρίσεις στις νομικές διατάξεις που αφορούν την άδεια μητρότητας και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, και να διασφαλίσουν επαρκείς βρεφονηπιακές υποδομές·

48. χαιρετίζει τις προσπάθειες της χώρας να βελτιώσει τη συνεργασία για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, τη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών· ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς προστασίας όσων έχουν ανάγκη και προληπτικά μέτρα κατά των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, όπως είναι οι καταγγελλόμενες επαναπροωθήσεις· καλεί τις αρχές να θεσπίσουν ενεργό μηχανισμό παρακολούθησης και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη αυτών των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει ότι η συμβολή της Βόρειας Μακεδονίας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική και καλεί την ΕΕ να εντείνει τη στήριξή της για την προστασία των συνόρων στην περιοχή· σημειώνει τα βήματα που έχουν γίνει για την καταπολέμηση της εμπορίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να συσταθεί βιώσιμος μηχανισμός για τη διαχείριση των ροών της παράτυπης μετανάστευσης και για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων, αφού η χώρα παραμένει μία από τις κύριες περιοχές διέλευσης μεταναστών· σημειώνει τη συνεχιζόμενη συνεργασία και υποστηρίζει την οριστικοποίηση της συμφωνίας περί καθεστώτος με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), κάτι που μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη φύλαξη των συνόρων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· προτρέπει τη χώρα να προχωρήσει με την έγκριση στρατηγικής για την ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης των επαναπατριζόμενων·

Μέσα ενημέρωσης

49. αντιλαμβάνεται ότι το ευνοϊκό εν γένει περιβάλλον για την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με βελτιωμένο νομικό πλαίσιο, αυτορρύθμιση και διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία και τη διαφημιστική αγορά, ότι πρέπει παράλληλα να αυξηθούν η οικονομική βιωσιμότητα και η αμεροληψία των μέσων ενημέρωσης, δημόσιων και ιδιωτικών, και ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη βάσει κανόνων χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης από τον προϋπολογισμό, για διαφάνεια και για μείωση της πολιτικής διαφήμισης, διασφαλίζοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ανεξαρτησία της γραμμής του κάθε μέσου.

50. παροτρύνει τις αρχές να προβούν χωρίς χρονοτριβή σε συστημικές μεταρρυθμίσεις στα μέσα ενημέρωσης που θα αναζωογονήσουν τον ανταγωνισμό, θα αυξήσουν την ανεξαρτησία και την ικανότητα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και της ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης, και θα στηρίξουν την ερευνητική δημοσιογραφία·

51. σημειώνει τα βήματα που έχουν γίνει για να ενισχυθεί η αυτορρύθμιση των μέσων ενημέρωσης με το μητρώο επαγγελματικών επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης και με τη βελτίωση των επαγγελματικών προτύπων που πρεσβεύει ο χάρτης για τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων και το σχέδιο σύμβασης για θεμιτές συνθήκες εργασίας στα ψηφιακά μέσα·

52. ζητεί την έγκριση μέτρων για τη διασφάλιση της οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του Οργανισμού Υπηρεσιών Ακουστικών και Οπτικοακουστικών Μέσων· επικροτεί τις προσπάθειες του Οργανισμού για παρακολούθηση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και για ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις ρητορικής μίσους, διακρίσεων και απειλών κατά δημοσιογράφων·

53. προτρέπει όλους τους παράγοντες του πολιτικού και του δημοσιογραφικού κόσμου να συνεχίσουν, χωρίς αποκλεισμούς, να προκρίνουν τη δίκαιη εκπροσώπηση όλων των σχετικών πολιτικών απόψεων ώστε να μπορούν οι πολίτες να πραγματοποιούν ενημερωμένες πολιτικές επιλογές·

54. τάσσεται υπέρ της περαιτέρω βελτίωσης του νομικού πλαισίου και υπέρ μιας αποτελεσματικής δράσης για την αύξηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και για την πάταξη της ατιμωρησίας όσων εγκληματούν εις βάρος των δημοσιογράφων· ζητεί τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών για τις σωματικές απειλές και τις λεκτικές επιθέσεις κατά επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης·

55. εκφράζει την ανησυχία του για τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις εξωτερικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην όξυνση των εθνοτικών εντάσεων, στην υπονόμευση των διεθνών σχέσεων και της φήμης της χώρας και στη στρέβλωση της κοινής γνώμης και της εκλογικής διαδικασίας, και συνιστούν σοβαρότατη απειλή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τις δημοκρατικές κοινωνίες και τους θεσμούς, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και το κράτος δικαίου·

56. επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και για την προαγωγή της ποιοτικής δημοσιογραφίας και της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε να είναι εφικτή η αντιμετώπιση της εκτεταμένης παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων, της εθνικιστικής ρητορικής και της ρητορικής μίσους· υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνηθεί η προέλευση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων στα μέσα ενημέρωσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να βελτιώσουν τον συντονισμό και να αντιμετωπίσουν στρατηγικά την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική σε ολόκληρη την περιοχή· ζητεί να δημιουργηθεί κέντρο αριστείας επικεντρωμένο στα Βαλκάνια για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης·

Κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις

57. επισημαίνει τον αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της νόσου COVID-19 και εκφράζει την υποστήριξή του σε μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό της· παροτρύνει τις αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της COVID-19 και τους συναφείς μηχανισμούς, και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια που επιδιώκει να φέρει την περιοχή πιο κοντά στην ενιαία αγορά της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 4 εκατομμύρια EUR της άμεσης στήριξης στον τομέα της υγείας και τα 62 εκατομμύρια EUR της στήριξης για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη που χορήγησε η ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία στην αρχή της πανδημίας, τα οποία συμπληρώνει δέσμη μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 160 εκατομμυρίων EUR υπό μορφή δανείων·

58. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη επιχορηγήσεων ύψους 70 εκατ. EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της πρόσβασης των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων σε εμβόλια COVID-19· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή ποσότητα εμβολίων COVID-19 για τους πολίτες όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· τάσσεται υπέρ της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας και δη σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές ασθένειες, προκειμένου να μετριαστεί η πίεση στην περιοχή·

59. προτρέπει την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό της οικονομικής ύφεσης και στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών αναγκών, όπως είναι οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και η φυγή ειδικευμένων εργαζομένων και οι ελλιπείς επενδύσεις στις υποδομές, αλλά και σε μέτρα τόνωσης της διαφοροποίησης, του ανταγωνισμού και της ψηφιοποίησης, καθώς και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της άτυπης οικονομίας· υπενθυμίζει πόση σημασία έχει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

60. σημειώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να θεσπίσει νόμο περί κατώτατων μισθών και να διευρύνει την κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας· παροτρύνει τις αρχές να εκσυγχρονίσουν τον φορολογικό κώδικα και να βελτιώσουν τις δυνατότητες, την πολιτική προσωπικού, τις συνθήκες εργασίας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας, καθώς και την πρόσβαση σε αυτά· ζητεί την έγκριση στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της ενεργειακής φτώχειας που έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία·

61. ζητεί την ενίσχυση των κοινωνικοοικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής παρακμής και της «διαρροής εγκεφάλων» μέσω ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας που μειώνουν τη μακροχρόνια ανεργία·

62. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστούν η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στην αγορά εργασίας, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η άρση των μη δασμολογικών φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές·

63. υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης έγκαιρων, ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας διατομεακών στατιστικών στοιχείων και παροτρύνει τη χώρα να διεξαγάγει μια από μακρού αναμενόμενη απογραφή πληθυσμού·

Ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον

64. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη στόχων για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη μείωση των εκπομπών·

65. συνιστά να επικεντρωθούν οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παροτρύνει τη χώρα να αυξήσει την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού της εφοδιασμού με ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφοροποίησης μέσω της βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

66. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νόμου περί ενεργειακής απόδοσης και παροτρύνει τη Βόρεια Μακεδονία να τον εφαρμόσει· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα βήματα που έχουν γίνει προκειμένου να εδραιωθεί περαιτέρω η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη περιφερειακή αγορά ενέργειας μέσω μελλοντικών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με γειτονικές χώρες· ζητεί να γίνουν ενέργειες για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στη σιδηροδρομική αγορά, να κατασκευαστούν εγκαίρως οι σχετικοί σιδηροδρομικοί διάδρομοι και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχετικών συνοριακών σημείων διέλευσης·

67. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει επιμελώς την αρχή των «αναλογικών κερδών» (‘more for more’) για τη Βόρεια Μακεδονία ιδίως σε σχέση με τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο λόγω της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η χώρα κατά την περίοδο αναφοράς όσο και σε ένδειξη αλληλεγγύης από την Ένωσή μας·

68. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου (ΕΣΚ) και του Πράσινου Θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της περιοχής και την προώθηση της ευρύτερης περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας· υπενθυμίζει τις δυνατότητες αυτών να ενισχύσουν τις δημόσιες υποδομές και την περιφερειακή συνδεσιμότητα και δη με τον σιδηροδρομικό και οδικό διάδρομο VIII προς τη Βουλγαρία και με τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου με το Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία και την Ελλάδα, εκ παραλλήλου με το έργο του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη· επαναλαμβάνει τη σημασία του να υπάρξουν αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και με τα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι οι επενδύσεις της ΕΣΚ πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και πρέπει να περιλαμβάνουν εκ των προτέρων εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων· τονίζει τη στρατηγική αξία της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και των γειτόνων της·

69. επαινεί τη Βόρεια Μακεδονία διότι είναι η πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που κατάρτισε προκαταρκτικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο αποτελεί γερό θεμέλιο για ένα φιλόδοξο τελικό σχέδιο που θα διαμορφωθεί με γνώμονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ενεργειακή Κοινότητα·

70. ζητεί να υπάρξει πολιτική βούληση για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και για την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία θα προβλέπουν μεταξύ άλλων περιορισμούς στην ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές, μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης·

71. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για αντιμετώπιση των ανησυχητικών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δη στις αστικές περιοχές με τη μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας και θέρμανσης και σε βιώσιμες μεταφορές, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη βελτίωση του διατομεακού συντονισμού, με την αύξηση τοπικής εθνικής χρηματοδότησης, με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ανώτατα όρια εκπομπών για τις μεγάλες μονάδες καύσης και με την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για τη σταδιακή απαλλαγή από τον άνθρακα·

72. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και υπενθυμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι ικανότητες επεξεργασίας λυμάτων, να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά διαρροής πλαστικών στα ύδατα, να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και να προαχθεί η ανακύκλωση·

73. καλεί τις αρχές να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Οχρίδας, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή της σύστασης της UNESCO για την περιοχή της Οχρίδας·

Περιφερειακή συνεργασία και εξωτερική πολιτική

74. υπενθυμίζει το πνεύμα συνεργασίας και την εποικοδομητική στάση που επέδειξε η Βόρεια Μακεδονία καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα και για τη Συνθήκη για τις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία, αποδεικνύοντας τη στρατηγική δέσμευση της χώρας υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να διευκολύνουν τη διεξαγωγή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΚΔ) με τη Βόρεια Μακεδονία το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της χώρας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, καθώς και για να μην απειληθούν από οποιεσδήποτε νέες καθυστερήσεις  τα οφέλη της συμφιλίωσης στην περιοχή·

75. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και συνεκτική εφαρμογή, καλή τη πίστει, της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα και της Συνθήκης για τις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία, δεδομένου ότι αποτελούν αμφότερες σημαντικό τμήμα των διμερών σχέσεων· παροτρύνει τους εταίρους να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να επιλύουν διμερώς όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα που δεν επηρεάζουν τη διαδικασία προσχώρησης, να ενεργούν με εποικοδομητικό τρόπο και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα ευρύτερα συμφέροντα της ΕΕ·

76. επισημαίνει ότι η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό μέλλον εντός της ΕΕ, σε έναν διάλογο με ανοικτό πνεύμα για την υπέρβαση των περιφερειακών διαφορών και του δύσκολου παρελθόντος, και στον σεβασμό των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών· ζητεί να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου και για διάλογο σχετικά με τις πολιτικές με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω τακτικών διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και εντατικοποιημένων επαφών μεταξύ υπουργών, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική ευθύνη για τη διαδικασία διεύρυνσης και να διασφαλιστεί καλύτερη καθοδήγηση και συμμετοχή υψηλού επιπέδου, κάτι που επιδιώκεται και από την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης·

77. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατόρθωσε το Συμβούλιο να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο· προσβλέπει στην ταχεία έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω καθυστερήσεις και να διεξαχθεί η πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που διευκολύνουν τον διάλογο και που, ως εκ τούτου, ανοίγουν τον δρόμο για μια βιώσιμη συμφωνία· επισημαίνει ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται στο ξεπέρασμα των περιφερειακών διαφορές και του δύσκολου παρελθόντος προκειμένου να εργαστούμε για ένα καλύτερο, ειρηνικό μέλλον και για την κοινή ευημερία·

78. εκφράζει τη λύπη του διότι Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία εξακολουθούν να μην έχουν βρει πεδίο συνεννόησης σχετικά με τα εκκρεμή διμερή ζητήματα· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η συνέχιση του διαλόγου προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, καλή τη πίστει, των διμερών συμφωνιών, αξιοποιώντας πλήρως το πλαίσιο και τους στόχους της Συνθήκης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της Βόρειας Μακεδονίας για τη Βουλγαρία και τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση του διαλόγου προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία στα τρέχοντα διμερή ζητήματα· παροτρύνει τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία να καταλήξουν σε συμβιβασμό επί ενός σχεδίου δράσης συγκεκριμένων μέτρων, η εφαρμογή του οποίου θα αξιολογείται τακτικά σύμφωνα με τη Συνθήκη Φιλίας·

79. επαινεί τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία για τη προεδρία της διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια την οποία άσκησαν από κοινού με επιτυχία και τα σημαντικά επιτεύγματά αυτής·

80. ζητεί να διοργανωθεί και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς με δημόσιους πόρους ένας θεσμοθετημένος διάλογος νεολαίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας, αφενός, και Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, αφετέρου, με πρότυπο το Γαλλογερμανικό Γραφείο Nεότητας (FGYO)·

81. καλεί εκ νέου όλους τους περιφερειακούς πολιτικούς ηγέτες να λάβουν επειγόντως μέτρα για τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής (RECOM) που θα είναι επιφορτισμένη με τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, με βάση το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει ο Συνασπισμός για τη RECOM·

82. χαιρετίζει την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ στις 27 Μαρτίου 2020 και τη συνεχιζόμενη προσήλωσή της στο ευρωατλαντικό πλαίσιο ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεισφορά της χώρας στις αποστολές υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, καθώς και στη Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR) μέσω του Κέντρου Συντονισμού της χώρας υποδοχής, καθώς και για την επίσημη συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας· καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες ευθυγράμμισης με στρατιωτικά και επιχειρησιακά πρότυπα προκειμένου να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και η συνοχή με τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Βόρειας Μακεδονίας στην πρωτοβουλία «Καθαρό Δίκτυο»·

83. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ την εταιρική τους σχέση και τον συντονισμό στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος σε βασικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η συμφιλίωση·

84. αναγνωρίζει ότι συνεχίζεται η ευθυγράμμιση της Βόρειας Μακεδονίας με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, και καλεί τη χώρα να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή τη κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας· επαινεί τη Βόρεια Μακεδονία διότι συνεχίζει να συνεισφέρει στην εν εξελίξει διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ και στις αποστολές και επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), και τονίζει την ανάγκη της διατήρησης αυτής της δέσμευσης και στο μέλλον· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη οικονομική και ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τρίτες χώρες·

85. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη προσήλωση της Βόρειας Μακεδονίας σε περιφερειακές πρωτοβουλίες και ζητεί τη σταθερή εφαρμογή των υποχρεώσεων εντός διαφόρων περιφερειακών πλαισίων που προωθούν την Κοινή Περιφερειακή Αγορά·

°

° °

86. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

61

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janina Ochojska

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

61

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Francisco José FMillán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

2

0

PPE

Βαγγέλης Μεΐμαράκης

The Left

Γιώργος Γεωργίου

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου