SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego Macedonii Północnej za lata 2019–2020

10.3.2021 - (2019/2174(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Ilhan Kyuchyuk


Procedura : 2019/2174(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0040/2021
Teksty złożone :
A9-0040/2021
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego Macedonii Północnej za lata 2019–2020

(2019/2174(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r., konkluzje Rady z 18 czerwca 2019 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z 17–18 października 2019 r. odraczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Republiką Macedonii Północnej i Republiką Albanii,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, w których to konkluzjach poparto konkluzje Rady z 25 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

 uwzględniając układ o przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy pomiędzy Republiką Bułgarii a Republiką Macedonii Północnej, podpisany 1 sierpnia 2017 r. i ratyfikowany w styczniu 2018 r.,

 uwzględniając umowę końcową w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności opisanych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817 (1993) i 845 (1993), rozwiązania umowy przejściowej z 1995 r. i ustanowienia partnerstwa strategicznego między Grecją a Macedonią Północną 17 czerwca 2018 r., znaną również jako porozumienie znad Prespy,

  uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE–Bałkany Zachodnie z 17 maja 2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

 uwzględniając szczyt UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się w ramach procesu berlińskiego 10 listopada 2020 r.,

 uwzględniając przystąpienie Macedonii Północnej do NATO 27 marca 2020 r.,

 uwzględniając komunikat Komisji z 5 lutego 2020 r. „Usprawnienie procesu akcesyjnego – wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0057),

 uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0641), załącznik do niego oraz dokument roboczy służb Komisji z 6 października 2020 r. pt. „Wytyczne wdrażania strategii ekologicznej dla Bałkanów Zachodnich”,

 uwzględniając komunikat Komisji z 29 maja 2019 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r. (COM(2019)0260) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Macedonii Północnej” (SWD(2019)0218),

 uwzględniając deklarację z Zagrzebia, przyjętą na szczycie UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się w trybie wideokonferencji 6 maja 2020 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady z 5 czerwca 2020 r. w sprawie zacieśnienia współpracy z partnerami z Bałkanów Zachodnich w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa,

 uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki z 8 kwietnia 2020 r. pt. „Komunikat w sprawie światowej reakcji UE na COVID-19” (JOIN(2020)0011), a także komunikat Komisji z 29 kwietnia 2020 r. pt. „Wsparcie dla regionu Bałkanów Zachodnich w zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz ożywienie gospodarcze po pandemii”,

 uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2020 r. (COM(2020)0660) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Macedonii Północnej” (SWD(2020)0351),

 uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach 19–20 czerwca 2003 r.,

 uwzględniając szczyt procesu berlińskiego w Sofii w 2020 r., któremu współprzewodniczyły Bułgaria i Macedonia Północna,

 uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu Macedonii Północnej statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE,

 uwzględniając porozumienie z Pržina osiągnięte między czterema głównymi partiami politycznymi w Skopje 2 czerwca i 15 lipca 2015 r., a także czterostronne porozumienie w sprawie jego wdrożenia z 20 lipca i 31 sierpnia 2016 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z 25 listopada 2020 r. w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform[1],

 uwzględniając wspólne oświadczenie posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią z 8 grudnia 2020 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z 24 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią[2],

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie tego kraju,

 uwzględniając art. 54 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0040/2021),

A. mając na uwadze, że Macedonia Północna czyni stałe postępy na drodze do członkostwa w UE i wykazuje pod tym względem zdecydowane zaangażowanie, wzmacniając klimat wzajemnego zaufania, co doprowadziło do przyjęcia przez Radę Europejską 26 marca 2020 r. decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych;

B. mając na uwadze, że Macedonia Północna powinna być oceniana indywidualnie, w odniesieniu do postępów poczynionych przez nią samą pod względem spełnienia kryteriów ustanowionych przez Radę Europejską, a tempo i jakość reform decydują o harmonogramie przystąpienia do UE; mając na uwadze, że perspektywa członkostwa w UE była podstawową zachętą do reform, a proces rozszerzenia odegrał decydującą rolę w stabilizacji Bałkanów Zachodnich;

C. mając na uwadze, że praworządność stanowi główny punkt odniesienia przy ocenie stanu przeobrażeń demokratycznych i postępów na drodze do przystąpienia do UE;

D. mając na uwadze, że podjęta w dniach 17–18 października 2019 r. decyzja Rady Europejskiej o odroczeniu podjęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną doprowadziła do destabilizacji politycznej w tym kraju i przyspieszonych wyborów w 2020 r.;

E. mając na uwadze, że 1 lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt ram negocjacyjnych;

F. mając na uwadze, że niewłaściwe wykorzystanie procesu akcesji do rozstrzygania sporów kulturowo-historycznych przez państwa członkowskie UE stworzyłoby niebezpieczny precedens dla przyszłych procesów akcesyjnych pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich, w szczególności z uwagi na kontekst historyczny regionu;

G. mając na uwadze, że kraj ten utrzymuje stały postęp w przyjmowaniu reform wymaganych przez UE, w szczególności w kluczowych obszarach, takich jak praworządność, walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością, służby wywiadowcze, reforma administracji publicznej oraz funkcjonowanie instytucji i procedur demokratycznych;

H. mając na uwadze, że należy podjąć dalsze konsekwentne działania w zakresie strategicznych reform związanych z UE, wymagających wspólnego zaangażowania wszystkich przywódców i zainteresowanych stron;

I. mając na uwadze, że UE pozostaje w pełni zaangażowana w poparcie podjętego przez Macedonię Północną strategicznego wyboru dotyczącego integracji europejskiej, a ostatecznie członkostwa w UE, opartego na praworządności, wieloetnicznej harmonii i stosunkach dobrosąsiedzkich, zgodnie z agendą z Salonik dla Bałkanów Zachodnich z 2003 r.;

J. mając na uwadze, że zaangażowanie UE na Bałkanach Zachodnich jest większe niż w jakimkolwiek innym regionie i świadczy o wzajemnym strategicznym zobowiązaniu;

K. mając na uwadze, że UE powinna nadal promować inwestycje i rozwijać stosunki handlowe z Macedonią Północną, gdyż rozwój gospodarczy tego kraju ma zasadnicze znaczenie;

L. mając na uwadze, że UE jest zdecydowanie głównym partnerem handlowym Macedonii Północnej, odpowiadającym za 75 % wywozu z tego kraju i 62 % przywozu do niego, i zapewnia największą pomoc finansową – od 2007 r. kraj ten skorzystał z ponad 1,25 mld EUR w ramach unijnego finansowania przedakcesyjnego;

M. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 mocno uderzyła w gospodarkę Macedonii Północnej, a środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa negatywnie wpłynęły na budżet państwa;

N. mając na uwadze, że UE zaoferowała Macedonii Północnej maksymalne wsparcie w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19, uruchamiając 66 mln EUR na pilne potrzeby zdrowotne oraz odbudowę gospodarczą i społeczną po pandemii; mając na uwadze, że UE udostępniła Macedonii Północnej do 160 mln EUR w ramach pomocy makrofinansowej;

O. mając na uwadze, że UE przeznaczyła 3,3 mld EUR na walkę z pandemią koronawirusa na Bałkanach Zachodnich, w tym 38 mln EUR w postaci natychmiastowego wsparcia dla sektora zdrowia, 467 mln EUR na budowanie odporności systemów opieki zdrowotnej i łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków, 750 mln EUR na pomoc makrofinansową, 385 mln EUR na wsparcie dla sektora prywatnego i jego ożywienie oraz 1,7 mld EUR w postaci pożyczek preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

P. mając na uwadze, że przez Macedonię Północną nadal prowadzi jeden z głównych szlaków tranzytowych nielegalnej migracji;

Q. mając na uwadze, że współpraca regionalna między krajami Bałkanów Zachodnich ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i wzmocnienia ich stabilności oraz zwiększenia dobrobytu w regionie; mając na uwadze, że relacje dobrosąsiedzkie są niezbędne dla postępów Macedonii Północnej na drodze do przystąpienia do UE;

R. mając na uwadze, że porozumienie znad Prespy i traktat o dobrym sąsiedztwie to przełomowe porozumienia, które zapewniły model stabilności i pojednania w całym regionie Bałkanów Zachodnich oraz poprawiły klimat stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej;

S. mając na uwadze, że Rada Europejska nie zatwierdziła dotychczas ram negocjacyjnych dla Macedonii Północnej, co zagraża wiarygodności Unii oraz zmniejsza zdolności transformacyjne UE na Bałkanach Zachodnich;

T. mając na uwadze, że w marcu 2020 r., po wejściu w życie historycznego porozumienia znad Prespy oraz układu o przyjaźni między Macedonią Północną i Bułgarią, Macedonia Północna stała się 30. państwem członkowskim NATO, a UE postanowiła również podjąć negocjacje w sprawie członkostwa;

U. mając na uwadze, że przystąpienie do NATO w 2020 r. stanowi wyraźny krok w kierunku większej stabilności, interoperacyjności oraz integracji w dziedzinie obrony ze społecznością euroatlantycką, zwiększający szanse na ostateczne przystąpienie do UE;

V. mając na uwadze, że konferencja w sprawie przyszłości Europy może przysłużyć się ambicjom krajów Bałkanów Zachodnich dotyczącym przystąpienia do UE;

W. mając na uwadze, że pełne członkostwo Macedonii Północnej w UE leży w interesie samej Unii ze względów politycznych, bezpieczeństwa i gospodarczych;

1. z zadowoleniem przyjmuje wyraźne strategiczne ukierunkowanie i zaangażowanie Macedonii Północnej w integrację z UE, które przejawia się ciągłym wdrażaniem reform związanych z przystąpieniem oraz dążeniem do rozstrzygnięcia problemów dwustronnych z sąsiednimi krajami;

2. ponawia swoje pełne poparcie dla zobowiązania podjętego na szczycie Rady Europejskiej w Salonikach w 2003 r., że przyszłość krajów Bałkanów Zachodnich leży w UE;

3. apeluje do państw członkowskich UE o wywiązanie się z obietnic i wykazanie jasnej woli politycznej, co umożliwi Radzie zatwierdzenie ram negocjacyjnych i jak najszybsze zorganizowanie pierwszej konferencji międzyrządowej z Macedonią Północną, aby zapobiec dalszym opóźnieniom, potwierdzając wiarygodność, obiektywność i rzetelność procesu akcesyjnego;

4. przypomina państwom członkowskim, że polityka rozszerzenia musi opierać się na obiektywnych kryteriach i nie mogą jej wstrzymywać jednostronne interesy; powtarza, że polityka rozszerzenia UE jest najskuteczniejszym instrumentem polityki zagranicznej Unii i że jej dalszy demontaż może prowadzić do niestabilności sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE;

5. wyraża solidarność z obywatelami Macedonii Północnej i uważa za ważne zapewnienie ciągłości zaangażowanego i czynnego poparcia dla postępów Macedonii Północnej na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej;

6. z zadowoleniem odnotowuje, że w 2023 r. Macedonia Północna będzie sprawować przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);

7. uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna odpowiednio obejmować i w stosownych przypadkach aktywnie angażować przedstawicieli Macedonii Północnej i innych krajów Bałkanów Zachodnich, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i społeczeństwa obywatelskiego, w tym młodzieży;

8. wzywa władze i partie polityczne Macedonii Północnej do utrzymywania jednomyślnych starań na rzecz umacniania demokracji i procesu transformacji, dalszej walki z korupcją i wzmocnienia praworządności, stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej, przy jednoczesnej poprawie klimatu dla wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego;

9. przypomina, że postępy w negocjacjach akcesyjnych prowadzonych zgodnie ze zmienioną metodyką rozszerzenia nadal zależą od trwałych, dogłębnych i nieodwracalnych reform w najważniejszych obszarach;

Praworządność

10. podkreśla nadrzędne znaczenie utrzymania praworządności poprzez reformy sądownictwa oraz konsekwentne ściganie korupcji na wysokim szczeblu oraz siatek przestępczych;

11. wyraża uznanie dla postępów osiągniętych w realizacji „priorytetów dotyczących pilnych reform” oraz działań podejmowanych w następstwie zaleceń Komisji Weneckiej i grupy ekspertów wyższego szczebla ds. systemowych kwestii praworządności;

12. uznaje przyjęcie ustawodawstwa dotyczącego zapobiegania korupcji i konfliktom interesów, lobbingu, dostępu do informacji, ochrony sygnalistów, prokuratury i wzywa do jego skutecznego i stałego wdrażania;

13. przypomina, że potrzebne są wystarczające zasoby finansowe i ludzkie do zapewnienia skutecznych i spójnych mechanizmów odstraszania, zapobiegania, wykrywania, prowadzenia proaktywnych dochodzeń oraz nakładania sankcji na osoby pełniące funkcje publiczne, z zastosowaniem środków dotyczących konfliktu interesów, lobbingu, kodeksów etycznych i ochrony sygnalistów;

14. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie stanowiska wicepremiera ds. przeciwdziałania korupcji i przestępczości, zrównoważonego rozwoju i zasobów ludzkich jako oznakę wyraźnego zaangażowania politycznego w rozwiązanie tych kwestii w sposób priorytetowy;

15. wzywa do skutecznego wdrożenia środków mających na celu zapewnienie profesjonalizmu, niezależności, uczciwości i odpowiedzialności sądów i prokuratury, w tym poprzez skuteczne wdrożenie kodeksów etyki zawodowej i przełomowej ustawy o prokuraturze, zapewniającej trwałe rozwiązania w sprawach prowadzonych przez prokuraturę specjalną, jak również rozliczalność za przestępstwa wynikające z nielegalnego zakładania podsłuchów na dużą skalę; apeluje o podjęcie dodatkowych wysiłków we wszystkich instytucjach sądowych, aby przyczynić się do przywrócenia zaufania publicznego do wymiaru sprawiedliwości;

16. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie bezstronności, przejrzystości i rozliczalności sądownictwa w drodze proaktywnych działań podejmowanych przez Radę Sądowniczą oraz apeluje o skuteczne wdrożenie zmienionej ustawy o Radzie Prokuratorów; apeluje o pełne wykorzystanie mechanizmów w celu skonsolidowania profesjonalizmu i etyki zawodowej sędziów w drodze weryfikacji, dochodzeń finansowych i konfiskat mienia; wyraża zaniepokojenie ograniczonym dostępem do wymiaru sprawiedliwości podczas pandemii COVID-19 i zachęca władze do przyspieszenia cyfryzacji sądownictwa i powiązanych organów administracji;

17. zachęca do ukończenia reform instytucjonalnych i doprowadzenia do końca trwających reform w dziedzinie bezpieczeństwa i wywiadu, zapewnienia niezależności finansowej, operacyjnej i funkcjonalnej nowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i Operacyjnej Agencji Technicznej, a także merytorycznego nadzoru parlamentarnego nad tajnymi służbami;

18. wzywa do kontynuowania proaktywnych działań na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji poprzez systematyczne środki zapobiegawcze, prowadzenie dochodzeń finansowych, ściganie przestępstw finansowych, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, a także przyjęcie odpowiednich sankcji; apeluje o kontynuowanie wysiłków na rzecz rozpoczęcia operacji mających na celu rozbijanie siatek przestępczych zaangażowanych w różne formy nielegalnego handlu, takie jak handel bronią palną, ludźmi i narkotykami; wzywa ten kraj do dalszego dostosowania się do dorobku prawnego UE oraz do prowadzenia systematycznych dochodzeń finansowych, zintensyfikowania działań w zakresie identyfikacji, śledzenia, zamrażania i konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia i zarządzania nim;

19. zachęca do podjęcia środków wzmacniających nowo ustanowione Biuro ds. Odzyskiwania Mienia oraz do usprawnienia walki z praniem pieniędzy i przestępstwami gospodarczymi; apeluje o wzmożenie wspólnych wysiłków na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą oraz cyberprzestępczością, w tym poprzez sprawniejszą koordynację i współpracę z Europolem;

20. uznaje postępy w zakresie przeciwdziałania szeroko rozpowszechnionej korupcji, w tym dzięki wzmocnieniu dochodzeń w przypadkach korupcji na wysokim szczeblu, nadużycia piastowanego stanowiska i nielegalnego wzbogacenia; zwraca uwagę na znaczenie wzmocnienia wiodącej roli Komisji Antykorupcyjnej i współpracy z nią w tym zakresie;

21. apeluje do prokuratury o rozpatrzenie poważnych przypadków oraz o proaktywne podejmowanie dalszych działań związanych z poważnymi przypadkami zgłaszanymi przez agencje ds. walki korupcją i audytu, a także przez sygnalistów;

22. wzywa władze Macedonii Północnej do kontynuowania i wzmożenia wysiłków na rzecz zwalczania radykalizacji postaw i terroryzmu oraz do zajęcia się kwestią zagranicznych bojowników terrorystycznych poprzez stałą transgraniczną wymianę informacji i zwiększoną współpracę między agencjami bezpieczeństwa a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przywódcami religijnymi, społecznościami lokalnymi oraz instytucjami edukacyjnymi, zdrowotnymi i społecznymi, a także poprzez odpowiednie działania na rzecz reintegracji;

Funkcjonowanie demokratycznych instytucji

23. przypomina, że konstruktywna rola, jaką odgrywa opozycja, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Sobrania i przyjęcia kluczowego ustawodawstwa, w tym dotyczącego reform związanych z procesem przystąpienia do UE i integracji z NATO;

24. wyraża uznanie dla zaangażowania partii rządzących i opozycyjnych w Sobraniu w podejmowanie kluczowych decyzji we wspólnym interesie narodowym; zauważa, że intensywniejszy dialog polityczny między wszystkimi partiami politycznymi jest warunkiem wstępnym dobrego sprawowania rządów i funkcjonowania ustawodawstwa; wzywa wszystkie partie w parlamencie do zachowania konstruktywnej postawy, powstrzymania się od stosowania nacjonalistycznej i podburzającej retoryki oraz do podjęcia w dobrej wierze dialogu politycznego, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych wysiłków prozdrowotnych, gospodarczych, społecznych i politycznych mających na celu uporanie się z kryzysem związanym z COVID-19;

25. przypomina o znaczeniu dialogu im. Jeana Monneta w zakresie budowania zaufania, wzmacniania kultury demokratycznej oraz zwiększania potencjału parlamentarnego poprzez ułatwianie dialogu politycznego w Sobraniu; z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne, międzypartyjne zaangażowanie w dialog im. Jeana Monneta oraz zobowiązanie do wdrożenia jego wniosków, jak również zwołanie czwartej rundy dialogu;

26. wzywa Sobranie do usprawnienia procesu legislacyjnego poprzez ograniczenie do minimum stosowania procedur przyspieszonych, poprawę przejrzystości, zapewnienie terminowego i inkluzywnego dostępu do informacji o procesie stanowienia prawa oraz prowadzenie odpowiednich konsultacji i ocen skutków; przypomina o potrzebie ulepszenia regulaminu parlamentu na zasadzie konsensusu w celu wzmocnienia pozycji Sobrania oraz mechanizmów legislacyjnych, nadzorczych i budżetowych; ponownie zwraca uwagę na znaczenie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i jego stabilnego finansowania w celu zapewnienia rzetelnego nadzoru nad instytucjami publicznymi;

27. odnotowuje sprawne przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 15 lipca 2020 r.; przypomina, że ich stabilność prawna została jednak naruszona przez częste zmiany ram prawnych i regulacyjnych; podkreśla potrzebę dokładnego wdrożenia zaległych zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), w tym terminowego, obejmującego wszystkie zainteresowane strony i kompleksowego przeglądu ordynacji wyborczej przed przyszłymi wyborami, przy czym konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków, aby zapewnić, że listy wyborców są aktualne i dokładne;

28. wzywa do podjęcia dodatkowych środków w celu poprawy przejrzystości finansowania partii politycznych oraz zapewnienia demokratycznych, konkurencyjnych i reprezentatywnych mechanizmów funkcjonowania wewnątrzpartyjnego, w tym poprzez odpowiedni niezależny nadzór; przypomina o potrzebie skutecznego wdrożenia zaleceń Państwowej Izby Kontroli;

29. wzywa nowy rząd do priorytetowego potraktowania reformy administracji publicznej poprzez wprowadzenie i systematyczne stosowanie merytorycznych standardów przy powoływaniu na stanowiska publiczne i awansach, promowanie kultury przejrzystości, niezależności zawodowej, odpowiedzialności, uczciwości oraz równej reprezentacji płci i grup etnicznych w służbie cywilnej i przedsiębiorstwach państwowych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony sygnalistów; wzywa do ścisłego stosowania się do zaleceń Państwowej Komisji Antykorupcyjnej;

30. wzywa władze do zapewnienia pełnej przejrzystości przez dalszą poprawę dostępu do informacji, w tym na temat COVID-19, oraz przez zapewnienie regularnej wymiany aktualnych informacji między agencjami za pomocą otwartego rządowego portalu informacyjnego oraz dzięki pełnej funkcjonalności Agencji ds. Ochrony Swobodnego Dostępu do Informacji Publicznej;

31. zachęca władze do odzyskania i otwarcia odpowiednich archiwów jugosłowiańskich tajnych służb; jest zdania, że przejrzyste podejście do totalitarnej przeszłości, obejmujące otwarcie archiwów tajnych służb, stanowi krok w kierunku dalszej demokratyzacji, rozliczalności i siły instytucji, zarówno w samym kraju, jak i w regionie Bałkanów Zachodnich jako całości;

32. podkreśla potrzebę dalszych udoskonaleń w zakresie przejrzystości i widoczności finansowania unijnego, zapewniających skuteczną kontrolę, audyt i działania następcze;

Prawa podstawowe

33. wyraża poparcie dla starań na rzecz zapewnienia polityk integracji, aby chronić podstawowe wolności i prawa wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, wspólnot etnicznych, mniejszości etnicznych, osób LGBTQI+ oraz bezrobotnych o niskich kwalifikacjach; wzywa władze do złagodzenia nieproporcjonalnie niekorzystnych skutków pandemii COVID-19 dla społeczności mniejszościowych oraz do nasilenia walki z nierównością;

34. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nadal gwarantowana jest wolność religii i przekonań oraz że dyskryminacja ze względu na wyznanie jest ogólnie zakazana;

35. wzywa krajowy organ koordynacyjny do spraw wdrożenia krajowego planu działania w sprawie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do systematycznego angażowania się w prace organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami; zwraca uwagę na potrzebę dalszej deinstytucjonalizacji oraz uchylenia przepisów umożliwiających pozbawianie osób wolności bez ich zgody; podkreśla potrzebę zagwarantowania odpowiednich zasobów i infrastruktury w celu zapewnienia niezbędnej ochrony socjalnej oraz godnych warunków życia osobom z niepełnosprawnościami; z zadowoleniem przyjmuje krajowy plan działania w sprawie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz fakt, że krajowy organ koordynacyjny do spraw wdrażania Konwencji odbywa regularne spotkania;

36. z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie większej uwagi na politykę integracji Romów i jej finansowanie oraz wzywa władze do zwiększenia tempa i możliwości wdrażania, koordynacji, monitorowania i wykorzystania funduszy, w tym w zakresie mieszkalnictwa i aktywnej polityki rynku pracy, zgodnie z deklaracją poznańską z 2019 r. w sprawie integracji Romów w ramach procesu rozszerzenia UE; zachęca władze do zapewnienia niezakłóconego wdrożenia ustawy o osobach bez uregulowanego stanu cywilnego oraz do rozwiązania problemu braku dowodów tożsamości wśród Romów;

37. z zaniepokojeniem odnotowuje powszechne nawoływanie do nienawiści, w tym również w mediach społecznościowych, zwłaszcza wobec Romów, osób LGBTI+ oraz innych grup, krajów i narodów znajdujących się w trudnej sytuacji; wzywa do skutecznego wdrożenia odpowiednich ram regulacyjnych, zapewniających wyraźne rozróżnienie między swobodną debatą publiczną a nawoływaniem do nienawiści, zniesławieniem lub nawoływaniem do przemocy, a także do zwiększenia zdolności organów ścigania w celu ochrony przed przestępstwami z nienawiści, mową nienawiści i przemocą ze względu na płeć; jest zaniepokojony przypadkami brutalności policji wobec społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji;

38. z zadowoleniem odnotowuje pozytywne kroki w kierunku instytucjonalnego wsparcia na rzecz promowania praw człowieka przysługujących osobom LGBTI+, lecz zauważa również, że problemem pozostaje dyskryminacja społeczności LGBTI+ oraz że priorytetowo należy traktować wdrażanie ram regulacyjnych przez instytucje państwowe; apeluje o intensyfikację działań przeciwko nawoływaniu do nienawiści i przestępstwom z nienawiści wobec osób LGBTI+ oraz na rzecz zgłaszania takich przestępstw i położenia kresu bezkarności;

39. z zadowoleniem przyjmuje ponowne przyjęcie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego przez wszystkie partie polityczne oraz wzywa władze do kontynuowania integracyjnego i przejrzystego procesu tworzenia niezależnej Komisji ds. Ochrony przed Dyskryminacją, co zapewni ochronę i włączenie wszystkich grup zmarginalizowanych; zachęca Sobranie do przyjęcia ustawodawstwa, które umożliwi uproszczoną, przejrzystą i dostępną procedurę prawną w zakresie uzgadniania płci w oparciu o zasadę samostanowienia oraz zapobiegnie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; odnotowuje organizację pierwszej w historii parady Skopje Pride w czerwcu 2019 r.;

40. wzywa do dalszych konstruktywnych wysiłków na rzecz wzmocnienia ogólnie spokojnych stosunków między grupami etnicznymi, a także do uznania wszystkich społeczności i ich dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienia im ochrony i odpowiedniego wsparcia; apeluje o ochronę praw społeczności niemających większości oraz o ich odpowiednią integrację i reprezentację w życiu publicznym i w mediach poprzez zapewnienie wystarczających zasobów ludzkich i finansowych instytucjom odpowiedzialnym za politykę dotyczącą mniejszości, przy pełnym wykorzystaniu wzmocnionego mandatu Agencji ds. Realizacji Praw Społeczności w zakresie monitorowania instytucji publicznych i kierowania nimi w kwestii wypełniania ich zobowiązań prawnych wobec mniejszości;

41. wzywa Macedonię Północną do dalszego wdrażania umowy ramowej z Ochrydy; popiera ponowne rozpatrzenie ustawy o używaniu języków zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej przedstawionymi w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie agencji i inspektoratu nadzorujących ogólne wdrażanie ustawy o używaniu języków i przypomina o potrzebie zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego kształcenia w językach mniejszości;

42. zachęca Ministerstwo ds. Systemu Politycznego i Relacji Wewnątrzwspólnotowych do promowania spójności społecznej przez wdrażanie strategii „jednego społeczeństwa dla wszystkich” oraz apeluje do władz o stawienie czoła utrzymującym się wyzwaniom polegającym na dyskryminacji, wykluczeniu i niewystarczającej reprezentacji; podkreśla potrzebę zapewnienia, aby wszystkim mniejszościom zamieszkującym Macedonię Północną udzielono odpowiedniego wsparcia i aby mogły one prowadzić życie wolne od zastraszania i wszelkich form dyskryminacji;

43. z zadowoleniem przyjmuje stałą poprawę w zakresie konsultacji publicznych i apeluje o dalsze postępy w zakresie zapewnienia znaczącego i terminowego włączenia społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne w różnych obszarach polityki, a także w zakresie zabezpieczenia stabilności finansowania sektora pozarządowego; zauważa, że restrukturyzacja budżetu powinna podlegać odpowiednim procesom konsultacji i nie powinna podważać zrównoważonego charakteru sektora społeczeństwa obywatelskiego;

44. wzywa Macedonię Północną do zagwarantowania funkcjonalnej niezależności organów zajmujących się prawami podstawowymi, odpowiedniego przydziału funduszy na ich rzecz oraz całkowicie przejrzystych, pluralistycznych i opartych na merytorycznych kryteriach nominacji ich członków, co przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju; z zadowoleniem przyjmuje powołanie nowego rzecznika praw obywatelskich i wzywa do ściślejszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim; pochwala wzmocnienie biura rzecznika praw obywatelskich oraz apeluje do władz o intensyfikację wdrażania jego zaleceń; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie zewnętrznego mechanizmu nadzoru policyjnego w biurze rzecznika praw obywatelskich i wzywa do dalszych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu bezkarności policji poprzez systematyczne stosowanie zabezpieczeń przed niewłaściwym traktowaniem przez policję, korzystanie z prawdziwie niezależnych śledczych oraz poprzez usprawnione mechanizmy monitorowania policji;

45. z zadowoleniem przyjmuje niedawną aktualizację ustawy o zapobieganiu przemocy i ochronie przed przemocą, w tym domową, wobec kobiet; wzywa władze do skutecznego wdrożenia tych przepisów i zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci, a także do zapewnienia ochrony poprzez ustanowienie skutecznego mechanizmu gromadzenia dowodów i ścigania sprawców; podkreśla znaczenie środków zapobiegawczych, a także ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, którą pogłębiła pandemia COVID-19;

46. apeluje do Macedonii Północnej o wzmożenie wysiłków na rzecz równouprawnienia płci i praw kobiet, w tym przez priorytetowe traktowanie uwzględniania aspektu płci oraz pogłębioną współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami kobiet;

47. wzywa ustawodawców i wszystkie partie polityczne Macedonii Północnej do podjęcia kroków w celu zwiększenia reprezentacji kobiet na wszystkich stanowiskach decyzyjnych z wyboru i nominacji, zgodnie z pozytywnymi tendencjami w zakresie reprezentacji parlamentarnej, do czego przyczyniają się obowiązkowe parytety płci; zachęca władze do dalszego zajęcia się problemem niewdrożenia praw kobiet, braku równowagi płci i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć wśród siły roboczej, do podjęcia działań w zakresie stereotypów płciowych, dyskryminacji w przepisach prawnych dotyczących urlopu macierzyńskiego i molestowania w miejscu pracy oraz do zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie opieki nad dziećmi;

48. z zadowoleniem przyjmuje starania tego kraju na rzecz zacieśniania współpracy w zakresie zarządzania nielegalną migracją, ochrony granic i spełniania podstawowych potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów; wzywa do dalszego wzmocnienia ochrony międzynarodowej osób potrzebujących oraz do zapobiegania naruszeniom prawa międzynarodowego, takim jak domniemane operacje zawracania; apeluje do władz o wprowadzenie mechanizmu aktywnego monitorowania oraz o podjęcie niezbędnych środków w celu zapobiegania tym naruszeniom prawa międzynarodowego; podkreśla, że wkład Macedonii Północnej w ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie, oraz apeluje do UE o wzmożenie wsparcia na rzecz ochrony granic w regionie; odnotowuje postępy poczynione w zwalczaniu handlu ludźmi i przemytu ludzi oraz przypomina o potrzebie ustanowienia skutecznego mechanizmu zarządzania nielegalnymi przepływami migracyjnymi i zwalczania siatek przemytniczych, ponieważ kraj ten pozostaje na jednym z głównych szlaków migracyjnych; odnotowuje prowadzoną współpracę i popiera finalizację umowy o statusie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), która ułatwiłaby lepszą ochronę granic i walkę z przestępczością transgraniczną przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych; zachęca ten kraj do przyjęcia strategii na rzecz integracji migrantów, w tym ponownej integracji osób powracających;

Media

49. uznaje, że należy jeszcze bardziej poprawić warunki ogólnie sprzyjające wolności wypowiedzi i niezależności mediów poprzez poprawę ram prawnych, samoregulacji oraz przejrzystości w zakresie własności i rynku reklamy, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności finansowania i bezstronności mediów publicznych i prywatnych, zagwarantowaniu finansowania mediów ze środków budżetowych na podstawie określonych zasad, zapewnieniu przejrzystości oraz ograniczeniu reklamy politycznej, co zagwarantuje uczciwą konkurencję i zapewni niezależną politykę redakcyjną;

50. apeluje do władz o szybkie wdrożenie systemowych reform mediów, które ożywiłyby konkurencję, zwiększyły niezależność i zdolności nadawcy publicznego oraz regulatora mediów, a także wsparłyby dziennikarstwo śledcze;

51. odnotowuje działania podjęte w celu wzmocnienia samoregulacji mediów za pomocą rejestru profesjonalnych mediów internetowych i podwyższenie poziomu norm zawodowych za pomocą karty dotyczącej warunków pracy dziennikarzy oraz projektu sprawiedliwej umowy o pracę dla mediów cyfrowych;

52. wzywa do przyjęcia środków zabezpieczających niezależność finansową i operacyjną nadawcy publicznego oraz Agencji ds. Audialnych i Audiowizualnych Usług Medialnych; pochwala wysiłki Agencji na rzecz monitorowania przejrzystości własności mediów oraz zwalczania przypadków nawoływania do nienawiści, dyskryminacji i gróźb wobec reporterów;

53. zachęca wszystkie podmioty w krajobrazie politycznym i medialnym do przyjęcia postawy inkluzywnej, co zapewni sprawiedliwą reprezentację wszystkich odnośnych politycznych punktów widzenia, pomagając obywatelom w podjęciu świadomego i demokratycznego wyboru;

54. zachęca do dalszego ulepszania ram prawnych, zapewnienia skutecznych środków poprawiających bezpieczeństwo dziennikarzy i zwalczania bezkarności sprawców przestępstw przeciwko reporterom; wzywa do przeprowadzenia skutecznych dochodzeń w sprawie gróźb fizycznych i ataków słownych skierowanych przeciwko pracownikom mediów;

55. jest zaniepokojony kampaniami dezinformacyjnymi i ingerencjami z zagranicy, których celem jest nasilenie napięć etnicznych, szkodliwe oddziaływanie na stosunki międzynarodowe i reputację kraju, zniekształcanie opinii publicznej, zakłócanie procesu wyborczego oraz stwarzanie poważnych zagrożeń dla wolności mediów, demokratycznych społeczeństw i instytucji, podstawowych praw i wolności oraz praworządności;

56. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia wolności mediów i propagowania wysokiej jakości dziennikarstwa i umiejętności korzystania z mediów w walce z powszechną dezinformacją, fałszywymi informacjami, retoryką nacjonalistyczną i nawoływaniem do nienawiści; podkreśla potrzebę zbadania źródeł kampanii dezinformacyjnych i zagranicznej ingerencji w mediach; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i Komisję do poprawy koordynacji i strategicznego przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom hybrydowym, które mają na celu osłabienie perspektywy europejskiej w całym regionie; wzywa do utworzenia centrum doskonałości ukierunkowanego na Bałkany, aby przeciwdziałać dezinformacji;

Reformy społeczno-gospodarcze

57. zwraca uwagę na szkodliwe skutki gospodarcze i społeczne COVID-19 i wyraża poparcie dla szeregu środków, które zostały podjęte w celu złagodzenia skutków pandemii; wzywa władze do pełnego użytkowania dalszego związanego z pandemią COVID wsparcia ze strony UE i powiązanych mechanizmów, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, mający na celu zbliżenie regionu do jednolitego rynku UE; z zadowoleniem odnotowuje kwotę 4 mln EUR na rzecz natychmiastowego wsparcia dla służby zdrowia i kwotę 62 mln EUR na ożywienie społeczne i gospodarcze, udostępnione przez UE Macedonii Północnej na początku pandemii i uzupełnione pakietem pomocy makrofinansowej o wartości 160 mln EUR w formie pożyczek;

58. z zadowoleniem przyjmuje pakiet dotacji o wartości 70 mln EUR z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej II (IPA II) w celu sfinansowania dostępu partnerów z Bałkanów Zachodnich do szczepionek przeciwko COVID-19; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przydzielenia wystarczającej liczby szczepionek COVID-19 obywatelom wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich; zachęca do współpracy regionalnej w dziedzinie zdrowia, w szczególności w zakresie chorób transgranicznych, z myślą o zmniejszeniu obciążenia regionu;

59. zachęca rząd do priorytetowego traktowania środków mających na celu ograniczenie recesji gospodarczej i zaspokojenie potrzeb strukturalnych, takich jak braki w kształceniu i szkoleniu, a także odpływ wykwalifikowanych pracowników i braki inwestycyjne w zakresie infrastruktury, większa dywersyfikacja, poprawa konkurencyjności, postępy w dziedzinie cyfryzacji oraz rozwiązanie problemu gospodarki nieformalnej; przypomina o znaczeniu wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

60. odnotowuje wysiłki rządu na rzecz uchwalenia ustawy o płacach minimalnych i poszerzenia zakresu pomocy społecznej; zachęca władze do unowocześnienia kodeksu podatkowego, poprawy zdolności, zwiększenia personelu i poprawy warunków pracy w publicznych systemach opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych, a także do poprawy dostępu do nich; wzywa do przyjęcia ukierunkowanych środków dotyczących ubóstwa dzieci i ubóstwa energetycznego, które to problemy pogłębiła pandemia;

61. wzywa do zintensyfikowania działań społeczno-gospodarczych mających na celu przeciwdziałanie niżowi demograficznemu oraz drenażowi mózgów w ramach aktywnej polityki rynku pracy, która ogranicza bezrobocie długotrwałe;

62. podkreśla potrzebę kontynuowania wysiłków mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do rynku pracy dla obywateli UE, swobody świadczenia usług, wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych oraz eliminacji barier pozataryfowych w handlu;

63. przypomina o znaczeniu zapewnienia terminowych, kompleksowych międzysektorowych danych statystycznych o wysokiej jakości oraz wzywa Macedonię Północną do przeprowadzenia długo oczekiwanego spisu ludności;

Energia, transport i środowisko

64. przypomina, że nadal potrzeba znaczących działań, aby osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, bezpieczeństwa dostaw i redukcji emisji;

65. zaleca skoncentrowanie inwestycji publicznych na zrównoważonym wzroście i tworzeniu miejsc pracy oraz wzywa ten kraj do zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości dostaw energii dzięki zwiększeniu wydajności i dywersyfikacji poprzez zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

66. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o efektywności energetycznej i zachęca Macedonię Północną do jej wdrożenia; z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z trzeciego pakietu energetycznego oraz utworzenie zintegrowanego regionalnego rynku energii za pomocą przyszłych elektroenergetycznych i gazowych połączeń wzajemnych z sąsiednimi krajami; apeluje o podjęcie kroków w celu zapewnienia konkurencji na rynku kolejowym, postępów w budowie odpowiednich korytarzy kolejowych oraz funkcjonalności odpowiednich przejść granicznych;

67. apeluje do Komisji o rygorystyczne wdrażanie zasady „więcej za więcej”, w szczególności w odniesieniu do Macedonii Północnej, w kontekście IPA III lub Planu gospodarczo-inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich, ze względu na istotne postępy odnotowane przez ten kraj w okresie sprawozdawczym oraz jako oznakę solidarności ze strony Unii;

68. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie planu gospodarczo-inwestycyjnego oraz strategii ekologicznej dla Bałkanów Zachodnich, które wesprą transformację ekologiczną i cyfrową w regionie oraz szerszą współpracę regionalną i transgraniczną, a także przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego; przypomina o ich potencjale w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i połączeń regionalnych, zwłaszcza za pośrednictwem korytarza kolejowego i drogowego VIII do Bułgarii, gazowych połączeń międzysystemowych z Kosowem, Serbią i Grecją, a także projektu terminalu skroplonego gazu ziemnego w Aleksandropolis; ponownie przypomina, jak ważne jest rozwinięcie połączeń lotniczych w krajach Bałkanów Zachodnich i z państwami członkowskimi UE; podkreśla, że inwestycje w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego muszą przyczyniać się do realizacji celów porozumienia paryskiego i unijnych celów w zakresie dekarbonizacji oraz obejmować oceny ex ante dotyczące oddziaływania na środowisko; podkreśla strategiczną wartość poprawy łączności i integracji gospodarczej między Macedonią Północną a jej sąsiadami;

69. pochwala Macedonię Północną jako pierwszy z krajów Bałkanów Zachodnich, który opracował projekt zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, stanowiącego solidną podstawę dla opracowania ambitnej wersji końcowej planu, który zostanie opracowany zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi ze wspólnoty energetycznej;

70. wzywa do budowania politycznej woli wdrożenia porozumienia paryskiego oraz ambitnych planów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, obejmujących m.in. ograniczenie rozwoju energii wodnej na obszarach chronionych, ochronę różnorodności biologicznej i zapewnienie odpowiedzialności za środowisko;

71. ponawia apel o zajęcie się alarmującymi poziomami zanieczyszczenia powietrza, w szczególności na obszarach miejskich, poprzez przejście na zrównoważoną energię, ogrzewanie i transport, a także poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawę koordynacji międzysektorowej, zwiększenie finansowania lokalnego i krajowego, zapewnienie zgodności z pułapami emisji dla dużych obiektów spalania energetycznego oraz opracowanie krajowej strategii wycofywania węgla;

72. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w zakresie poprawy jakości wody i przypomina o potrzebie zwiększenia zdolności oczyszczania ścieków, zmniejszenia wysokich wskaźników uwalniania odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska morskiego, priorytetowego potraktowania kwestii budowy zintegrowanego regionalnego systemu gospodarowania odpadami oraz promowania recyklingu;

73. wzywa władze do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ochrydy poprzez zapewnienie pełnego wdrożenia zalecenia UNESCO w sprawie regionu Ochrydy;

Współpraca regionalna i polityka zagraniczna

74. przypomina o kooperacyjnym i konstruktywnym podejściu przyjętym przez Macedonię Północną przez cały czas trwania negocjacji w sprawie porozumienia znad Prespy z Grecją oraz traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich z Bułgarią, co świadczy o strategicznym angażowaniu się tego kraju na rzecz integracji europejskiej; zauważa, że państwa członkowskie UE powinny ułatwić jak najszybsze zorganizowanie konferencji międzyrządowej z Macedonią Północną, aby uznać wysiłki tego kraju w procesie przystąpienia do UE, a także zapobiec dalszym opóźnieniom, które podważyłyby korzyści płynące z pojednania w regionie;

75. ponownie wyraża swoje pełne poparcie dla zacieśnionej współpracy regionalnej i apeluje do wszystkich stron o zapewnienie pełnego, spójnego i prowadzonego w dobrej wierze wdrażania porozumienia znad Prespy zawartego z Grecją oraz traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich zawartego z Bułgarią, gdyż obydwa dokumenty stanowią ważne elementy stosunków dwustronnych; wzywa partnerów do dalszego angażowania się i do dwustronnego rozwiązywania wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, które nie mają wpływu na proces akcesyjny, do konstruktywnego działania oraz do powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić integracji europejskiej i szeroko rozumianym interesom UE;

76. zauważa, że podstawą współpracy regionalnej musi być wspólna przyszłość w UE, otwarty dialog ponad sporami regionalnymi i dotyczącymi trudnej przeszłości, a także poszanowanie podstawowych wartości europejskich; apeluje o tworzenie nowych możliwości politycznego i strategicznego dialogu wysokiego szczebla z krajami Bałkanów Zachodnich, przez organizowane regularnie szczyty UE–Bałkany Zachodnie oraz zintensyfikowane kontakty ministerialne, w celu wzmocnienia politycznej odpowiedzialności za proces rozszerzenia oraz zapewnienia wyrazistszego ukierunkowania i zaangażowania na wysokim szczeblu, do czego zmierza również zmieniona metodyka rozszerzenia;

77. wyraża ubolewanie, że Rada nie była w stanie przyjąć ram negocjacyjnych; oczekuje szybkiego przyjęcia ram negocjacyjnych, aby uniknąć dalszych opóźnień i jak najszybciej zorganizować pierwszą konferencję międzyrządową rozpoczynającą rozmowy akcesyjne; popiera wszelkie wysiłki na rzecz ułatwienia dialogu, a tym samym utorowania drogi dla realistycznego porozumienia; zaznacza, że idea Unii Europejskiej polega na przezwyciężaniu sporów regionalnych i trudnej przeszłości z myślą o wspólnej pracy i budowie dobrobytu na rzecz lepszej, pokojowej przyszłości;

78. wyraża ubolewanie, że Bułgaria i Macedonia Północna nadal nie osiągnęły porozumienia w sprawie nierozwiązanych kwestii dwustronnych; przypomina o znaczeniu stałego dialogu w celu osiągnięcia trwałych rezultatów we wdrażaniu w dobrej wierze umów dwustronnych, przy pełnym wykorzystaniu ram i celów traktatu o przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy między obydwoma krajami; z zadowoleniem przyjmuje mianowanie specjalnego przedstawiciela Macedonii Północnej ds. Bułgarii i podkreśla znaczenie stałego dialogu w celu osiągnięcia trwałego porozumienia w bieżących kwestiach dwustronnych; zachęca Bułgarię i Macedonię Północną do wypracowania kompromisu dotyczącego planu działania, który będzie obejmował konkretne środki i którego wdrożenie będzie regularnie oceniane na podstawie traktatu o przyjaźni;

79. wyraża uznanie dla Macedonii Północnej i Bułgarii z powodu udanego wspólnego przewodnictwa w procesie berlińskim na rzecz Bałkanów Zachodnich i z powodu jego ważnych osiągnięć;

80. apeluje o wdrożenie zinstytucjonalizowanego i odpowiednio finansowanego ze środków publicznych dialogu młodzieżowego między Macedonią Północną a Grecją oraz między Macedonią Północną a Bułgarią, wzorowanego na Francusko-Niemieckim Biurze Młodzieży;

81. ponawia wezwanie do wszystkich regionalnych przywódców politycznych o podjęcie pilnych działań w celu powołania komisji regionalnej (RECOM), której zadaniem będzie ustalenie faktów dotyczących wszystkich ofiar zbrodni wojennych i innych poważnych przypadków naruszenia praw człowieka popełnionych na terytorium byłej Jugosławii, w oparciu o znaczące prace przeprowadzone przez koalicję na rzecz RECOM;

82. z zadowoleniem odnotowuje przystąpienie Macedonii Północnej do NATO w dniu 27 marca 2020 r. oraz jej stałe zaangażowanie na rzecz ram bezpieczeństwa euroatlantyckiego; z zadowoleniem przyjmuje wkład tego kraju w misje prowadzone przez NATO, w międzynarodowe siły pokojowe w Kosowie (KFOR) za pośrednictwem centrum koordynacji kraju przyjmującego, a także jego formalną współpracę z Europejską Agencją Obrony; apeluje do Macedonii Północnej o kontynuację wysiłków na rzecz dostosowania się do standardów wojskowych i operacyjnych w celu wzmacniania interoperacyjności i spójności między UE a państwami NATO; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Macedonii Północnej w inicjatywę „Czysta sieć”;

83. podkreśla potrzebę wzmocnienia przez UE i Stany Zjednoczone swoich partnerstw z Bałkanami Zachodnimi i ich koordynacji, aby przyspieszyć kluczowe reformy oraz wzmocnić sprawowanie rządów i pojednanie;

84. docenia coraz wyższy poziom dostosowania się przez Macedonię Północną do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i zachęca ten kraj do dalszych wysiłków w tym kierunku, zwłaszcza z uwagi na środki ograniczające wobec Rosji; wyraża uznanie dla Macedonii Północnej za jej stały wkład w bieżące misje i operacje UE w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także podkreśla potrzebę utrzymania tego zaangażowania w przyszłości; wyraża zaniepokojenie rosnącą zależnością gospodarczą i energetyczną kraju od państw trzecich;

85. z zadowoleniem przyjmuje niezmienne zaangażowanie Macedonii Północnej w inicjatywy regionalne oraz wzywa do stałego wdrażania zobowiązań poprzez różne ramy regionalne, które przyczyniają się do rozwoju wspólnego rynku regionalnego;

°

° °

86. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, Rady, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i Zgromadzeniu Republiki Macedonii Północnej.

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

4.3.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

61

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Janina Ochojska

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

61

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

2

0

PPE

Vangelis Meimarakis

The Left

Giorgos Georgiou

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności