POROČILO o poročilih Komisije o Severni Makedoniji za leti 2019 in 2020

10.3.2021 - (2019/2174(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk)


Postopek : 2019/2174(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0040/2021
Predložena besedila :
A9-0040/2021
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilih Komisije o Severni Makedoniji za leti 2019 in 2020

(2019/2174(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2018, sklepov Sveta z dne 18. junija 2019 in sklepov Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019, s katerimi so bile preložene odločitve o začetku pristopnih pogajanj z Republiko Severno Makedonijo in Republiko Albanijo,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 26. marca 2020 o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, v katerih je podprl sklepe Sveta z dne 25. marca 2020 o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu,

 ob upoštevanju pogodbe o prijateljstvu, dobrih sosedskih odnosih in sodelovanju med Republiko Bolgarijo in Republiko Severno Makedonijo, ki je bila podpisana 1. avgusta 2017 in ratificirana januarja 2018,

 ob upoštevanju končnega sporazuma o rešitvi sporov, opisanih v resolucijah Varnostnega sveta OZN št. 817 (1993) in 845 (1993), odpovedi začasnega sporazuma iz leta 1995 in vzpostavitvi strateškega partnerstva med Grčijo in Severno Makedonijo z dne 17. junija 2018, imenovanega tudi Prespanski sporazum,

 ob upoštevanju izjave iz Sofije, podane na vrhu EU-Zahodni Balkan 17. maja 2018, in agende prednostnih nalog iz Sofije, priložene tej izjavi,

 ob upoštevanju vrha EU-Zahodni Balkan 10. novembra 2020 v okviru berlinskega procesa,

 ob upoštevanju pristopa Severne Makedonije k zvezi NATO 27. marca 2020,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. februarja 2020 z naslovom Okrepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan (COM(2020)0057),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan (COM(2020)0641), njegove priloge in delovnega dokumenta služb Komisije s smernicami za izvajanje zelene agende za Zahodni Balkan z dne 6. oktobra 2020,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2019 (COM(2019)0260), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Severni Makedoniji za leto 2019 (SWD(2019)0218),

 ob upoštevanju Zagrebške izjave, sprejete na vrhu EU-Zahodni Balkan, ki je potekal prek videokonference 6. maja 2020,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 5. junija 2020 o krepitvi sodelovanja s partnericami z Zahodnega Balkana na področju migracij in varnosti,

 ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo COVID-19 (JOIN(2020)0011) ter sporočila Komisije z dne 29. aprila 2020 z naslovom Podpora Zahodnemu Balkanu pri soočanju s COVID-19 in okrevanju po pandemiji,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2020 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2020 (COM(2020)0660), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Severni Makedoniji za leto 2019 (SWD(2020)0351),

 ob upoštevanju sklepov predsedstva z zasedanja Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003,

 ob upoštevanju vrha v Sofiji leta 2020 v okviru berlinskega procesa, ki sta mu sopredsedovali Bolgarija in Severna Makedonija,

 ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se Severni Makedoniji podeli status kandidatke za članstvo v EU,

 ob upoštevanju dogovora iz Pržina, ki so ga 2. junija in 15. julija 2015 v Skopju dosegle štiri največje politične stranke, in sporazuma teh strank o njegovem izvajanju z dne 20. julija in 31. avgusta 2016,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2020 o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform[1],

 ob upoštevanju skupne izjave poslancev Evropskega parlamenta o pristopnih pogajanjih s Severno Makedonijo in Albanijo z dne 8. decembra 2020,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2019 o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo[2],

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o tej državi,

 ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0040/2021),

A. ker Severna Makedonija dosega stalen napredek in je pokazala trdno zavezanost na svoji poti k EU, tako da je okrepila vzdušje medsebojnega zaupanja, zaradi česar je Svet 26. marca 2020 sklenil, da začne pristopna pogajanja;

B. ker bi bilo treba Severno Makedonijo presojati posamično glede na napredek v zvezi z merili, ki jih je določil Evropski svet, in ker časovnica za pristop k EU temelji na hitrosti in kakovosti reform; ker je možnost članstva v EU temeljna spodbuda za reforme in ker ima širitveni proces odločilno vlogo pri stabilizaciji Zahodnega Balkana;

C. ker je pravna država eno ključnih meril za ocenjevanje stanja demokratične preobrazbe in napredka glede pristopa k EU;

D. ker so sklepi Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019, s katerimi je bil preložen začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo, privedli do politične nestabilnosti v državi in predčasnih volitev leta 2020;

E. ker je Evropska komisija 1. julija 2020 predložila osnutek pogajalskega okvira;

F. ker bi to, da bi države članice EU zlorabile pristopni proces za rešitev kulturno-zgodovinskih sporov, pomenilo nevaren precedens za prihodnje pristopne procese za druge države Zahodnega Balkana, zlasti glede na zgodovinsko ozadje regije;

G. ker država vztrajno napreduje pri sprejemanju reform v zvezi z EU, zlasti na ključnih področjih, kot so pravna država, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, obveščevalne službe in reforma javne uprave ter delovanje demokratičnih institucij in postopkov;

H. ker si je treba še naprej dosledno prizadevati za strateške reforme, povezane z EU, za katere so potrebna skupna prizadevanja vseh voditeljev in deležnikov;

I. ker EU ostaja v celoti zavezana podpori strateški odločitvi Severne Makedonije za evropsko povezovanje s končnim ciljem članstva v EU, ki temelji na pravni državi, sožitju različnih etničnih skupnosti in dobrih sosedskih odnosih, v skladu z načrtom za Zahodni Balkan iz Soluna iz leta 2003;

J. ker sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom presega sodelovanje katere koli druge regije in izkazuje medsebojno strateško zavezanost;

K. ker bi morala EU še naprej spodbujati naložbe in razvijati trgovinske odnose s Severno Makedonijo, saj je gospodarski razvoj te države bistvenega pomena;

L. ker je EU daleč največja trgovinska partnerica Severne Makedonije, saj predstavlja 75 % njenega izvoza in 62 % njenega uvoza ter zagotavlja največ finančne pomoči, pri čemer je država od leta 2007 prejela več kot 1,25 milijarde EUR predpristopnih sredstev EU;

M. ker je gospodarstvo Severne Makedonije močno prizadela pandemija COVID-19, ukrepi za preprečevanje širjenja virusa pa negativno vplivajo na državni proračun;

N. ker je EU Severni Makedoniji ponudila največ podpore za ublažitev posledic pandemije COVID-19, pri čemer je mobilizirala 66 milijonov EUR za nujne zdravstvene potrebe ter gospodarsko in družbeno okrevanje po pandemiji; ker je EU dala na voljo do 160 milijonov EUR makrofinančne pomoči za Severno Makedonijo;

O. ker je EU mobilizirala 3,3 milijarde EUR za odzivanje na pandemijo koronavirusa na Zahodnem Balkanu, od tega 38 milijonov EUR za takojšnjo podporo zdravstvenemu sektorju, 467 milijonov EUR za vzpostavitev odpornosti zdravstvenih sistemov in ublažitev socialno-ekonomskih posledic, 750 milijonov EUR za makrofinančno pomoč, 385 milijonov EUR za podporo zasebnemu sektorju in njegovo oživitev ter 1,7 milijarde EUR za preferenčna posojila Evropske investicijske banke;

P. ker je Severna Makedonija še vedno ena od glavnih tranzitnih poti za nedovoljene migracije;

Q. ker je regionalno sodelovanje med državami Zahodnega Balkana bistveno za ohranjanje in krepitev njihove stabilnosti ter večjo blaginjo regije; ker so dobri sosedski odnosi nepogrešljivi za napredek Severne Makedonije glede pristopa k EU;

R. ker sta Prespanski sporazum in pogodba o dobrih sosedskih odnosih prelomna sporazuma, ki predstavljata model za stabilnost in spravo v celotni regiji Zahodnega Balkana ter krepita duh dobrih sosedskih odnosov in regionalnega sodelovanja;

S. ker Evropski svet doslej ni odobril pogajalskega okvira za Severno Makedonijo, kar ogroža verodostojnost Unije in zmanjšuje preobrazbeno moč EU na Zahodnem Balkanu;

T. ker je po začetku veljavnosti zgodovinskega Prespanskega sporazuma in pogodbe o prijateljstvu med Severno Makedonijo in Bolgarijo marca 2020 zadevna država postala 30. država članica Nata, EU pa se je odločila začeti pristopna pogajanja;

U. ker pridružitev zvezi NATO leta 2020 pomeni jasen korak k večji stabilnosti, interoperabilnosti in obrambnemu vključevanju v evroatlantsko skupnost ter povečuje potencial držav za morebitni pristop k EU;

V. ker lahko konferenca o prihodnosti Evrope prispeva k prizadevanjem držav Zahodnega Balkan za pristop k EU;

W. ker je polnopravno članstvo Severne Makedonije v EU v političnem, varnostnem in gospodarskem interesu Unije;

1. pozdravlja jasno strateško usmeritev in zavezanost vključevanju v EU, ki ju je Severna Makedonija pokazala s stalnim izvajanjem reform, povezanih s pristopom, in prizadevanjem za rešitev dvostranskih vprašanj s sosednjimi državami;

2. ponovno izraža polno podporo obljubi iz Soluna, ki jo je Evropski svet dal leta 2003, in sicer, da je prihodnost držav Zahodnega Balkana v EU;

3. poziva države članice EU, naj vztrajajo pri svojih zavezah in pokažejo jasno politično voljo, kar bo Svetu omogočilo, da odobri pogajalski okvir in čim prej organizira prvo medvladno konferenco s Severno Makedonijo, da se preprečijo nadaljnje zamude ter potrdijo verodostojnost, objektivnost in zanesljivost pristopnega procesa;

4. opozarja države članice, da mora širitvena politika temeljiti na objektivnih merilih in da je ne smejo ovirati enostranski interesi; ponovno poudarja, da je širitvena politika EU najučinkovitejši zunanjepolitični instrument Unije in da bi njena nadaljnja slabitev lahko vodila k nestabilnim razmeram v neposrednem sosedstvu EU;

5. izraža solidarnost s prebivalci Severne Makedonije in meni, da je pomembno zagotoviti stalno predano in dejavno podporo makedonskemu napredku v smeri Evropske unije;

6. pozdravlja, da bo Severna Makedonija leta 2023 predsedovala Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE);

7. meni, da bi morala konferenca o prihodnosti Evrope po potrebi vključevati in dejavno spodbujati predstavnike Severne Makedonije in drugih držav Zahodnega Balkana, tako na vladni ravni kot na ravni civilne družbe, vključno z mladimi;

8. poziva oblasti in politične stranke Severne Makedonije, naj si še naprej soglasno prizadevajo za okrepitev demokracije in procesa preobrazbe, nadaljujejo boj proti korupciji in okrepijo pravno državo, dobre sosedske odnose in regionalno sodelovanje, pri tem pa naj izboljšajo okolje za svobodo medijev in civilno družbo;

9. opozarja, da je napredek pri pristopnih pogajanjih v skladu z revidirano metodologijo širitve še vedno odvisen od trajnih, temeljitih in nepovratnih reform na vseh temeljnih področjih;

Pravna država

10. poudarja, da je izjemno pomembno spoštovati pravno državo z izvajanjem reform sodstva ter doslednim pregonom korupcije na visoki ravni in kriminalnih mrež;

11. izraža pohvalo napredku, doseženemu pri obravnavanju nujnih prednostnih nalog glede reform in upoštevanju priporočil Beneške komisije ter skupine višjih strokovnjakov glede sistemskih pomanjkljivosti pravne države;

12. je seznanjen s sprejetjem zakonodaje o preprečevanju korupcije in nasprotij interesov, lobiranju, dostopu do informacij, zaščiti žvižgačev in javnem tožilstvu ter poziva, naj se ta zakonodaja učinkovito in zanesljivo izvaja;

13. opozarja, da so potrebni zadostni finančni in človeški viri za zagotovitev učinkovitih in doslednih mehanizmov odvračanja, preprečevanja, odkrivanja, proaktivnega preiskovanja in sankcij za nosilce javnih funkcij z ukrepi, ki zajemajo nasprotja interesov, lobiranje, etične kodekse in zaščito žvižgačev;

14. pozdravlja uvedbo funkcije namestnika predsednika vlade za boj proti korupciji in kriminalu, trajnostni razvoj in človeške vire kot znak jasne politične zavezanosti k prednostni obravnavi teh vprašanj;

15. poziva, naj se učinkovito izvedejo ukrepi za zagotavljanje strokovnosti, neodvisnosti, integritete in odgovornosti sodstva in tožilstva, tudi z učinkovitim izvajanjem etičnih kodeksov in prelomnega zakona o javnem tožilstvu, zagotavljanjem trajnostne rešitve za primere posebnega tožilstva in odgovornostjo za kazniva dejanja, ki izvirajo iz obsežnega nezakonitega prisluškovanja; poziva k dodatnim prizadevanjem v vseh pravosodnih institucijah, da bi prispevali k vrnitvi zaupanja javnosti v sodstvo;

16. pozdravlja korake h krepitvi nepristranskosti, preglednosti in odgovornosti sodstva s proaktivnimi ukrepi sodnega sveta in poziva k učinkovitemu izvajanju revidiranega zakona o državnotožilskem svetu; poziva k celoviti uporabi mehanizmov za utrditev strokovnosti in integritete sodstva s preverjanjem, finančnimi preiskavami in odvzemi premoženja; je zaskrbljen zaradi omejenega dostopa do sodnega varstva med pandemijo COVID-19 in spodbuja oblasti, naj pospešijo digitalizacijo sodstva in s tem povezane uprave;

17. spodbuja k sprejetju institucionalnih reform ter izvajanju tekočih reform v varnostnem in obveščevalnem sektorju, da se zagotovijo finančna, operativna in funkcionalna neodvisnost nove agencije za nacionalno varnost in operativne tehnične agencije ter smiseln parlamentarni nadzor nad tajnimi službami;

18. poziva k nadaljnjim proaktivnim prizadevanjem za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji na sistematičen način in s sistematičnimi preventivnimi ukrepi, finančnimi preiskavami, pregonom finančnega kriminala, vključno s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ter sprejetjem ustreznih sankcij; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za začetek operacij, namenjenih razbitju kriminalnih mrež, vpletenih v različne oblike nezakonite trgovine, na primer s strelnim orožjem, ljudmi in drogami; poziva državo k nadaljnjemu usklajevanju s pravnim redom Unije in izvajanju sistematičnih finančnih preiskav, da bi okrepila ugotavljanje, sledenje, zamrznitve, odvzeme in upravljanje nezakonitega premoženja;

19. spodbuja k ukrepom za okrepitev novoustanovljenega urada za odvzem premoženjske koristi in izboljšanju boja proti pranju denarja in gospodarskemu kriminalu; poziva k večjim skupnim prizadevanjem za boj proti organiziranemu, gospodarskemu in kibernetskemu kriminalu, tudi z boljšim usklajevanjem in partnerstvom z Europolom;

20. priznava napredek, dosežen pri obravnavanju razširjene korupcije, tudi z boljšimi rezultati pri preiskovanju, pregonu in sojenju v primerih korupcije na visoki ravni, zlorab uradnega položaja in nezakonitega bogatenja; je seznanjen s pomembnostjo okrepljene vodilne vloge komisije za preprečevanje korupcije in sodelovanja z njo na tem področju;

21. poziva javno tožilstvo, naj obravnava resne primere in proaktivno nadalje ukrepa v zvezi z večjimi primeri, ki so mu jih predložile agencije za boj proti korupciji in revizijske agencije ter žvižgači;

22. poziva oblasti Severne Makedonije, naj nadaljujejo in okrepijo prizadevanja za boj proti radikalizaciji in terorizmu ter obravnavajo vprašanje tujih terorističnih borcev s stalno čezmejno izmenjavo informacij in večjim sodelovanjem med varnostnimi agencijami in organizacijami civilne družbe, verskimi voditelji, lokalnimi skupnostmi ter izobraževalnimi, zdravstvenimi in socialnimi ustanovami ter z ustreznimi prizadevanji za ponovno vključevanje;

Delovanje demokratičnih institucij

23. želi spomniti, da je opozicija s konstruktivno vlogo bistvena za delovanje sobranja, skupščine Severne Makedonije, in za sprejetje ključne zakonodaje, kot je reformni proces, povezan z EU in Natom;

24. izreka pohvalo sodelovanju vladajočih in opozicijskih strank v sobranju pri ključnih odločitvah v skupnem nacionalnem interesu; ugotavlja, da je okrepljen politični dialog med vsemi političnimi strankami predpogoj za dobro upravljanje in zakonodajno delovanje; poziva vse stranke v parlamentu, naj ostanejo konstruktivne, se vzdržijo nacionalistične in podžigajoče retorike ter v dobri veri sodelujejo v političnem dialogu, zlasti v zvezi s ključnimi zdravstvenimi, ekonomskimi, socialnimi in političnimi prizadevanji, namenjenimi spoprijemanju s krizo zaradi COVID-19;

25. opozarja, kako pomemben je proces dialoga Jeana Monneta za vzpostavitev zaupanja, okrepitev demokratične kulture in izboljšanje parlamentarnih zmogljivosti, saj olajšuje politični dialog znotraj sobranja; pozdravlja konstruktivno medstrankarsko sodelovanje v tem dialogu ter zavezo, da se bodo njegovi sklepi izvajali in da bo sklican četrti krog;

26. poziva sobranje, naj izboljša zakonodajni postopek s čim manjšo uporabo skrajšanih postopkov, povečanjem preglednosti, zagotavljanjem pravočasnega in vključujočega dostopa do informacij o oblikovanju zakonodaje ter izvajanjem ustreznih posvetovanj in ocen učinka; opozarja, da je treba poslovnik parlamenta nadgraditi na podlagi soglasja, da bi okrepili vlogo sobranja ter zakonodajni nadzor in mehanizme proračunskega nadzora; ponovno poudarja pomen sodelovanja s civilno družbo in njenega trajnostnega financiranja za zagotovitev temeljitega nadzora nad javnimi institucijami;

27. je seznanjen, da so parlamentarne volitve 15. julija 2020 potekale nemoteno, in opozarja, da so pogoste revizije pravnega in regulativnega okvira kljub temu ogrozile njihovo pravno stabilnost; poudarja, da je treba dosledno izvajati odprta priporočila iz končnega poročila Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), vključno s pravočasnim, vključujočim in celovitim pregledom volilnega zakonika pred prihodnjimi volitvami, pri čemer si je treba še naprej prizadevati, da bodo volilni seznami posodobljeni in točni;

28. poziva, naj se sprejmejo dodatni ukrepi za povečanje preglednosti financiranja političnih strank ter zagotovitev demokratičnih, konkurenčnih in reprezentativnih mehanizmov notranjega delovanja strank, tudi z ustreznim neodvisnim nadzorom; opozarja, da je treba učinkovito izvajati priporočila državnega revizijskega urada;

29. poziva novo vlado, naj prednost nameni reformi javne uprave z vključevanjem in sistematično uporabo standardov, ki temeljijo na dosežkih, pri javnih imenovanjih in napredovanjih, spodbujanjem kulture preglednosti, strokovne neodvisnosti, odgovornosti, integritete ter pravične zastopanosti spolov in etnične zastopanosti v vseh javnih službah in podjetjih v državni lasti, pri tem pa zagotovi ustrezno zaščito žvižgačev; poziva k temeljitim nadaljnjim ukrepom v zvezi s priporočili državne komisije za preprečevanje korupcije;

30. poziva oblasti, naj zagotovijo popolno preglednost z nadaljnjim izboljšanjem dostopa do informacij, tudi o COVID-19, z zagotavljanjem rednega obveščanja med agencijami prek odprtega portala državnih podatkov in polnega delovanja agencije za zaščito prostega dostopa do javnih informacij;

31. spodbuja oblasti, naj pridobijo in odprejo ustrezne arhive jugoslovanske tajne službe; meni, da je pregledna obravnava totalitarne preteklosti, vključno z odprtjem arhivov tajnih služb, korak v smeri demokratizacije, odgovornosti in institucionalne trdnosti tako v sami državi kot v celotni regiji Zahodnega Balkana;

 

32. vztraja, da je treba dodatno izboljšati preglednost in prepoznavnost financiranja EU, pri tem pa zagotoviti učinkovit nadzor, revizijo in spremljanje;

Temeljne pravice

33. podpira prizadevanja za zagotavljanje vključujočih politik za zaščito temeljnih svoboščin in pravic vseh državljanov, zlasti žensk, mladih, invalidov, etničnih skupin, manjšinskih etničnih skupin, oseb LGBTQI+ in nizko kvalificiranih brezposelnih; poziva oblasti, naj ublažijo nesorazmerno škodljive posledice pandemije COVID-19 za manjšinske skupnosti in okrepijo boj proti neenakosti;

34. pozdravlja nadaljnje zagotavljanje svobode veroizpovedi, misli in vesti ter splošno prepoved diskriminacije na podlagi vere;

35. poziva nacionalni usklajevalni organ za izvajanje nacionalnega akcijskega načrta za Konvencijo OZN o pravicah invalidov, naj sistematično sodeluje z organizacijami za podporo invalidom; poudarja potrebo po nadaljnji deinstitucionalizaciji in razveljavitvi določb, ki dovoljujejo neprostovoljen odvzem prostosti; poudarja, da so potrebni ustrezna sredstva in infrastruktura za nujno socialno zaščito in zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev invalidov; pozdravlja nacionalni akcijski načrt o Konvenciji OZN o pravicah invalidov in redno sestajanje nacionalnega organa za usklajevanje izvajanja te konvencije;

36. pozdravlja večjo pozornost in financiranje politik vključevanja Romov ter poziva oblasti, naj izboljšajo hitrost in zmogljivost izvajanja, usklajevanja, spremljanja in porabe sredstev, tudi na področju stanovanjske politike in aktivne politike trga dela, v skladu s Poznansko deklaracijo o vključevanju Romov v širitveni proces EU iz leta 2019; spodbuja oblasti, naj zagotovijo neovirano izvajanje zakona o osebah brez zakonsko urejenega osebnega stanja in rešijo težavo Romov, ki nimajo osebnih listin;

37. je zaskrbljen zaradi razširjenega sovražnega govora, tudi na družbenih medijih, zlasti proti Romom, osebam LGBTI+ in drugim ranljivim skupinam, državam in osebam; poziva k učinkovitemu izvajanju ustreznega regulativnega okvira, ki bo zagotavljal jasno razlikovanje med svobodno javno razpravo in sovražnim govorom, obrekovanjem ali napeljevanjem k nasilju ter okrepil zmogljivosti pregona za zaščito pred kaznivimi dejanji iz sovraštva, sovražnim govorom in nasiljem na podlagi spola; je zaskrbljen zaradi primerov policijskega nasilja nad ranljivimi skupnostmi;

38. pozdravlja pozitivne korake v smeri institucionalne podpore za izboljšanje človekovih pravic oseb LGBTI+, vendar ugotavlja, da diskriminacija skupnosti LGBTI+ ostaja razširjena težava in da bi bilo treba prednostno obravnavati izvajanje regulativnega okvira s strani državnih institucij; poziva k okrepljenim ukrepom za boj proti sovražnemu govoru in kaznivim dejanjem iz sovraštva proti osebam LGBTI+ ter spodbuja prijavljanje takih kaznivih dejanj in odpravo nekaznovanja;

39. pozdravlja, da so vse politične stranke ponovno sprejele protidiskriminacijsko zakonodajo, in poziva oblasti, naj nadaljujejo vključujoč in pregleden proces vzpostavitve neodvisne komisije za zaščito pred diskriminacijo, da bi zagotovile varstvo in vključenost vseh marginaliziranih skupin; spodbuja sobranje, naj sprejme zakonodajo, ki bo omogočila poenostavljen, pregleden in dostopen postopek za pravno priznanje spola na podlagi lastne opredelitve in preprečila diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete; ugotavlja, da je bila junija 2019 v Skopju organizirana sploh prva parada ponosa;

40. poziva k nadaljnjim konstruktivnim prizadevanjem za krepitev na splošno mirnih medetničnih odnosov, priznanje in zaščito vseh skupnosti ter zagotavljanje ustrezne podpore tem skupnostim, pa tudi njihovi kulturni dediščini; poziva k varovanju pravic manjšinskih skupnosti ter k njihovemu ustreznemu vključevanju in zastopanosti v javnem življenju in medijih, in sicer z zagotovitvijo zadostnih človeških in finančnih virov za institucije, pristojne za politike v zvezi z manjšinami, pri čemer je treba v celoti izkoristiti okrepljen mandat agencije za uresničevanje pravic skupnosti, da spremlja in usmerja javne institucije pri izpolnjevanju njihovih pravnih obveznosti do manjšin;

41. poziva Severno Makedonijo, naj še naprej izvaja Ohridski okvirni sporazum; podpira ponovno preučitev zakona o uporabi jezikov v skladu s priporočili Beneške komisije, podanimi v posvetovanju z vsemi zadevnimi deležniki; pozdravlja ustanovitev agencije in inšpektorata za nadzor nad splošnim izvajanjem zakona o uporabi jezikov ter opozarja, da je treba zagotoviti enako in nediskriminatorno izobraževanje v manjšinskih jezikih;

42. poziva ministrstvo za politični sistem in odnose med skupnostmi, naj spodbuja socialno kohezijo z izvajanjem strategije „ena družba za vse“, oblasti pa, naj obravnavajo preostale izzive, povezane z diskriminacijo, izključevanjem in premajhno zastopanostjo; poudarja, da je treba zagotoviti, da bo vsem manjšinam, ki živijo v Severni Makedoniji, zagotovljena ustrezna podpora ter da bodo živele brez ustrahovanja ali kakršne koli diskriminacije;

43. pozdravlja postopno izboljševanje javnih posvetovanj in poziva k nadaljnjemu napredku pri zagotavljanju pomembne in pravočasne vključenosti civilne družbe v postopke odločanja na različnih področjih politike in pri zaščiti finančne vzdržnosti nevladnega sektorja; ugotavlja, da bi bilo treba za prestrukturiranje proračuna izvesti ustrezne postopke posvetovanja in da to ne bi smelo ogroziti trajnosti sektorja civilne družbe;

44. poziva Severno Makedonijo, naj zagotovi funkcionalno neodvisnost organov za temeljne pravice, ustrezno dodeli sredstva tem organom ter opravi pregledna in vključujoča imenovanja njihovih članov, ki bodo temeljila na dosežkih, s čimer bo pripomogla k izboljšanju razmer na področju človekovih pravic v državi; pozdravlja imenovanje novega varuha človekovih pravic in poziva k tesnejšemu sodelovanju s civilno družbo; izreka pohvalo okrepitvi urada varuha človekovih pravic in poziva oblasti, naj pospešijo izvajanje njegovih priporočil; pozdravlja vzpostavitev mehanizma za zunanji nadzor policije v okviru urada varuha človekovih pravic in poziva k nadaljnjim prizadevanjem za odpravo nekaznovanja policije s sistematičnim izvajanjem zaščitnih ukrepov proti slabemu ravnanju policije, uporabo resnično neodvisnih preiskovalcev in izboljšanimi mehanizmi za spremljanje policije;

45. pozdravlja nedavno posodobitev zakona o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter zaščiti pred njima; poziva oblasti, naj učinkovito izvajajo te zakone in preprečujejo nasilje na podlagi spola in nasilje nad otroki ter zagotovijo zaščito z vzpostavitvijo učinkovitega mehanizma za zbiranje dokazov in pregon storilcev; poudarja pomen preventivnih ukrepov ter zaščite in podpore žrtvam nasilja na podlagi spola in nasilja v družini, ki se je zaradi pandemije COVID-19 še poslabšalo;

46. poziva Severno Makedonijo, naj poveča svoja prizadevanja za enakost spolov in pravice žensk, med drugim z namenjanjem prednosti vključevanju vidika spola in okrepitvi sodelovanja s civilno družbo, zlasti organizacijami žensk;

47. poziva zakonodajalce in vse politične stranke Severne Makedonije, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje zastopanosti žensk na vseh izvoljenih in imenovanih položajih odločanja v skladu s pozitivnimi trendi v parlamentarni zastopanosti, ki jih omogočajo obvezne kvote po spolu; spodbuja oblasti, naj še naprej obravnavajo pomanjkanje uveljavljanja pravic delavk, neravnovesje med spoloma in razlike v plačilu med spoloma na trgu dela, naj ukrepajo proti spolnim stereotipom, diskriminaciji v pravnih določbah v zvezi s porodniškim dopustom in nadlegovanjem na delovnem mestu ter naj zagotovijo ustrezne zmogljivosti otroškega varstva;

48. pozdravlja prizadevanja te države za izboljšanje sodelovanja na področjih upravljanja nedovoljenih migracij, mejne zaščite in obravnavanja osnovnih potreb beguncev, prosilcev za azil in migrantov; poziva k nadaljnji krepitvi mednarodne zaščite za tiste, ki jo potrebujejo, in k preprečevanju kršitev mednarodnega prava, kot je domnevno zavračanje; poziva organe, naj vzpostavijo mehanizem za aktivno spremljanje in sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje teh kršitev mednarodnega prava; poudarja, da je prispevek Severne Makedonije k varovanju zunanjih meja Evropske unije ključnega pomena, in poziva EU, naj okrepi podporo za varovanje meja v tej regiji; je seznanjen z napredkom pri boju proti trgovini z ljudmi in njihovemu tihotapljenju ter opozarja, da je treba vzpostaviti izvedljiv mehanizem za upravljanje nedovoljenih migracijskih tokov in boj proti mrežam za tihotapljenje ljudi, saj je država še vedno na eni od glavnih migracijskih tranzitnih poti; je seznanjen s tekočim sodelovanjem in podpira dokončanje sporazuma o statusu z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex), ki bo olajšal boljše varovanje meja in boj proti čezmejnemu kriminalu ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic; spodbuja državo, naj sprejme strategijo o vključevanju migrantov, vključno s ponovnim vključevanjem povratnikov;

Mediji

49. priznava, da je treba okolje, ki je na splošno ugodno za svobodo izražanja in neodvisnost medijev, okrepiti z izboljšanim pravnim okvirom, samoregulacijo in preglednostjo lastništva in oglaševalskega trga ter da je treba povečati finančno vzdržnost in nepristranskost javnih in zasebnih medijskih hiš, pri tem pa zagotoviti proračunsko financiranje medijev na podlagi pravil, preglednost in zmanjšanje političnega oglaševanja, s čimer bi se zagotovili poštena konkurenca in neodvisna uredniška politika;

50. poziva oblasti, naj čim prej izvedejo sistemske medijske reforme, s katerimi bi oživili konkurenco, povečali neodvisnost javne radiotelevizije in medijskega regulatorja ter podprli preiskovalno novinarstvo;

51. je seznanjen z ukrepi za izboljšanje samoregulacije medijev z registrom profesionalnih spletnih medijev in izboljšanjem strokovnih standardov z listino o delovnih pogojih novinarjev in osnutkom pogodbe o pravičnem delu za digitalne medije;

52. poziva k sprejetju ukrepov za zaščito finančne in operativne neodvisnosti javne radiotelevizije ter agencije za zvočne in avdiovizualne medijske storitve; izreka pohvalo prizadevanjem agencije za spremljanje preglednosti lastništva medijev in reševanje primerov sovražnega govora, diskriminacije in groženj poročevalcem;

53. spodbuja vse akterje s političnega in medijskega področja, da ostanejo vključujoči, s čimer se bo zagotovilo pravično zastopanje vseh ustreznih političnih stališč, cilj tega pa je pomagati državljanom pri sprejemanju informiranih demokratičnih odločitev;

54. spodbuja nadaljnje izboljšanje pravnega okvira, s čimer bi se zagotovili učinkoviti ukrepi za povečanje varnosti novinarjev in boj proti nekaznovanju za kazniva dejanja proti poročevalcem; poziva, naj se učinkovito raziščejo fizične grožnje in verbalni napadi na medijske strokovnjake;

55. je zaskrbljen zaradi dezinformacij in tujih kampanj vmešavanja, katerih cilj je zaostriti etnične napetosti, škodovati mednarodnim odnosom in ugledu države, izkrivljati javno mnenje in volilni proces ter resno ogrožati svobodo medijev, demokratične družbe in institucije, temeljne pravice in svoboščine ter pravno državo;

56. ugotavlja pomen zagotavljanja medijske svobode in spodbujanja kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti za boj proti razširjenim dezinformacijam, lažnim novicam, nacionalistični retoriki in sovražnemu govoru; poudarja, da je treba raziskati izvor dezinformacijskih kampanj in tujega vmešavanja v medije; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj izboljšata usklajevanje in strateško obravnavata dezinformacije in hibridne grožnje, ki skušajo ogroziti evropsko perspektivo po vsej regiji; poziva k ustanovitvi centra odličnosti, osredotočenega na Balkan, za boj proti dezinformacijam;

Socialno-ekonomske reforme

57. opozarja na škodljive ekonomske in socialne posledice COVID-19 in izraža podporo vrsti ukrepov, ki so bili sprejeti za njihovo ublažitev; poziva oblasti, naj v celoti izkoristijo nadaljnjo podporo EU v zvezi s COVID-19 in povezane mehanizme ter pri tem izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan, katerega cilj je približati regijo enotnemu trgu EU; pozdravlja takojšnjo podporo v višini 4 milijonov EUR za zdravstveni sektor ter pomoč v višini 62 milijonov EUR za socialno in gospodarsko okrevanje, ki ju je EU zagotovila Severni Makedoniji na začetku pandemije in ki ju dopolnjuje sveženj makrofinančne pomoči v višini 160 milijonov EUR v posojilih;

58. pozdravlja sveženj nepovratnih sredstev v višini 70 milijonov EUR iz instrumenta za predpristopno pomoč II (IPA II) za financiranje dostopa partneric z Zahodnega Balkana do cepiv proti COVID-19; poziva Komisijo in države članice, naj dodelijo zadostno količino cepiva proti COVID-19 državljanom vseh držav Zahodnega Balkana; spodbuja regionalno sodelovanje na področju zdravja, zlasti pri čezmejnih boleznih, da bi se olajšalo breme v regiji;

59. spodbuja vlado, naj prednost nameni ukrepom za ublažitev krčenja gospodarstva in obravnavanje strukturnih potreb, kot so pomanjkljivosti v izobraževanju in usposabljanju, pa tudi odhajanje usposobljenih delavcev in vrzeli v infrastrukturnih naložbah, spodbujanje diverzifikacije, konkurence in digitalizacije ter obravnavanje neformalne ekonomije; želi spomniti na pomembnost krepitve konkurenčnosti malih in srednjih podjetij;

60. opozarja na prizadevanja vlade pri oblikovanju zakona o minimalni plači in razširitvi kritja za socialno pomoč; spodbuja oblasti, naj posodobijo davčni zakonik, povečajo zmogljivosti in število osebja, izboljšajo delovne pogoje v javnih sistemih zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter dostop do njih; poziva k sprejetju ciljno usmerjenih ukrepov za odpravo revščine otrok in energijske revščine, ki ju je pandemija še povečala;

61. poziva k okrepitvi socialno-ekonomskih ukrepov za obravnavanje upadanja prebivalstva in bega možganov z aktivnimi politikami trga dela, s katerimi bi zmanjšali dolgotrajno brezposelnost;

62. poudarja, da je treba nadaljevati prizadevanja za zagotovitev nediskriminatornega dostopa do trga dela za državljane EU, svobode opravljanja storitev, vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in odpravo netarifnih ovir v trgovini;

63. želi spomniti, kako pomembno je zagotavljanje pravočasnih, celovitih in visokokakovostnih medsektorskih statističnih podatkov, ter poziva državo, naj izvede zapoznel demografski popis;

Energija, promet in okolje

64. opozarja, da so še vedno potrebna znatna prizadevanja za uresničevanje ciljev glede energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, zanesljivosti oskrbe in zmanjšanja emisij;

65. priporoča, naj se javne naložbe namenijo predvsem za trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest, ter državo poziva, naj poveča zanesljivost in trajnostnost svoje oskrbe z energijo, tako da izboljša učinkovitost in diverzifikacijo s trajnostno rabo obnovljivih virov energije;

66. pozdravlja sprejetje zakona o energijski učinkovitosti in spodbuja Severno Makedonijo, naj ga izvaja; pozdravlja napredek, dosežen pri nadaljnji zagotovitvi skladnosti z obveznostmi iz tretjega energetskega svežnja in oblikovanju povezanega regionalnega energetskega trga s prihodnjimi povezovalnimi daljnovodi in plinovodi do sosednjih držav; poziva k sprejetju ukrepov za zagotovitev konkurenčnosti na železniškem trgu, napredek na področju gradnje ustreznih železniških koridorjev in zagotovitev funkcionalnosti ustreznih mejnih prehodov;

67. poziva Komisijo, naj dosledno izvaja načelo „več za več“, zlasti v odnosu do Severne Makedonije za instrument IPA III ali gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan, glede na znaten napredek države v obdobju poročanja ter kot izraz solidarnosti Unije;

68. pozdravlja sprejetje gospodarskega in naložbenega načrta ter zelene agende za Zahodni Balkan v podporo zelenemu in digitalnemu prehodu regije ter za spodbujanje širšega regionalnega in čezmejnega sodelovanja in energetske varnosti; opozarja na njun potencial za izboljšanje javne infrastrukture in regionalne povezljivosti, zlasti prek železniškega in avtocestnega koridorja VIII do Bolgarije, povezovalnih plinovodov s Kosovom, Srbijo in Grčijo, skupaj s projektom terminala za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) v Aleksandrupolisu; ponavlja, kako pomembno je razviti letalske povezave v državah Zahodnega Balkana ter med njimi in državami članicami EU; poudarja, da morajo naložbe gospodarskega in naložbenega načrta prispevati k ciljem Pariškega sporazuma in ciljem EU glede razogljičenja ter vključevati predhodne presoje vplivov na okolje; poudarja strateški pomen krepitve povezljivosti in gospodarskega povezovanja med Severno Makedonijo in njenimi sosedami;

69. izreka pohvalo Severni Makedoniji za to, da je prva od držav Zahodnega Balkana, ki je pripravila osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki zagotavlja trdno podlago za ambiciozen končni načrt, ki se bo pripravil v skladu z obveznostmi energetske skupnosti;

70. poziva k politični volji za izvajanje Pariškega sporazuma in ambicioznih načrtov za varstvo okolja in trajnostni razvoj, med drugim z omejitvami pri gradnji hidroelektrarn na zavarovanih območjih, s čimer bi se zaščitila biotska raznovrstnost in zagotovila okoljska odgovornost;

71. ponovno poziva k obravnavi zaskrbljujočih ravni onesnaženosti zraka, zlasti na urbanih območjih, s prehodom na trajnostno energijo, ogrevanje in promet ter z naložbami v obnovljive vire energije, z izboljšanjem medsektorskega usklajevanja, povečanjem lokalnega in nacionalnega financiranja, zagotavljanjem skladnosti z zgornjimi mejami emisij za velike kurilne naprave in razvojem nacionalne strategije za postopno opuščanje premoga;

72. pozdravlja napredek, dosežen pri izboljšanju kakovosti vode, in opozarja, da je treba povečati zmogljivosti za čiščenje odpadne vode, zmanjšati visoke stopnje uhajanja plastike v morje, nameniti prednost vzpostavitvi celovitega regionalnega sistema ravnanja z odpadki in spodbujati recikliranje;

73. poziva oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za ohranitev ohridske naravne in kulturne dediščine z zagotavljanjem celovitega izvajanja priporočila Unesca o ohridski regiji;

Regionalno sodelovanje in zunanja politika

74. želi spomniti na sodelovalen in konstruktiven pristop Severne Makedonije v času pogajanj o Prespanskem sporazumu z Grčijo ter pogodbi o dobrih sosedskih odnosih z Bolgarijo, ki kaže na strateško zavezanost države evropskemu povezovanju; ugotavlja, da bi morale države članice EU čim prej omogočiti organizacijo medvladne konference s Severno Makedonijo, da bi priznale prizadevanja te države v procesu pristopa k EU in preprečile nadaljnje zamude, ki bi ogrozile napredek na področju sprave v regiji;

75. ponovno izraža polno podporo izboljšanemu regionalnemu sodelovanju in poziva vse strani, naj zagotovijo polno in dosledno izvajanje Prespanskega sporazuma z Grčijo in pogodbe o dobrih sosedskih odnosih z Bolgarijo v dobri veri, saj sta oba sporazuma pomemben del dvostranskih odnosov; poziva partnerice, naj še naprej sodelujejo in dvostransko rešijo vsa nerešena dvostranska vprašanja, ki ne vplivajo na pristopni proces, naj delujejo konstruktivno in naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila evropsko povezovanje in širše interese EU;

76. ugotavlja, da mora regionalno sodelovanje temeljiti na skupni prihodnosti v EU, svobodomiselnem dialogu za preseganje regionalnih sporov in težavne zgodovine ter spoštovanju temeljnih evropskih vrednot; poziva k ustvarjanju novih priložnosti za politični dialog in dialog o politiki na visoki ravni z državami Zahodnega Balkana v okviru rednih vrhov EU in Zahodnega Balkana ter okrepljenimi stiki na ministrski ravni, da bi okrepili politično lastno odgovornost za proces širitve in s tem zagotovili boljše usmerjanje in prizadevanja na visoki ravni, kar je tudi cilj revidirane metodologije širitve;

77. obžaluje, da Svet ni mogel sprejeti pogajalskega okvira; z zanimanjem pričakuje hitro sprejetje pogajalskega okvira, da bi se izognili nadaljnjim zamudam in da bi se čim prej začela prva medvladna konferenca, s katero bi se kar najhitreje začela pristopna pogajanja; podpira vsa prizadevanja za spodbujanje dialoga, s katerim bi utrli pot izvedljivemu sporazumu; poudarja, da je namen Evropske unije preseči regionalne spore in težavno preteklost, da bi si prizadevali za boljšo, mirno prihodnost in dosegli skupno blaginjo;

78. obžaluje, da se Bolgarija in Severna Makedonija še nista sporazumeli v zvezi z nerešenimi dvostranskimi vprašanji; opozarja na pomembnost stalnega dialoga za doseganje trajnostnih rezultatov pri izvajanju dvostranskih sporazumov v dobri veri, pri čemer je treba v celoti izkoristiti okvir in cilje pogodbe o prijateljstvu, dobrih sosedskih odnosih in sodelovanju med obema državama; pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika Severne Makedonije za Bolgarijo in poudarja pomen stalnega dialoga, da bi dosegli trajnosten sporazum o sedanjih dvostranskih vprašanjih; spodbuja Bolgarijo in Severno Makedonijo, naj dosežeta kompromis glede akcijskega načrta konkretnih ukrepov, katerih izvajanje se bo redno ocenjevalo v skladu s pogodbo o prijateljstvu;

79. izreka pohvalo Severni Makedoniji in Bolgariji za njuno uspešno skupno predsedovanje berlinskemu procesu za Zahodni Balkan in njegovim pomembnim dosežkom;

80. poziva k vzpostavitvi in ustreznemu javnemu financiranju institucionaliziranega mladinskega dialoga med Severno Makedonijo in Grčijo ter Severno Makedonijo in Bolgarijo na podlagi modela francosko-nemškega mladinskega urada;

81. ponovno poziva vse regionalne politične voditelje, naj sprejmejo nujne ukrepe za vzpostavitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vseh žrtvah vojnih zločinov in drugih grobih kršitev človekovih pravic na ozemlju nekdanje Jugoslavije, ki bo nadaljevala pomembno delo, ki ga je koalicija opravila za to komisijo;

82. pozdravlja pristop Severne Makedonije k zvezi NATO 27. marca 2020 in njeno nadaljnjo zavezanost evroatlantskemu varnostnemu okviru; pozdravlja prispevek države k misijam pod vodstvom Nata in mednarodnim silam KFOR prek centra za usklajevanje države gostiteljice ter njeno uradno sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo; poziva Severno Makedonijo, naj nadaljuje usklajevanje z vojaškimi in operativnimi standardi, da bi okrepila interoperabilnost in skladnost z državami članicami EU in zveze NATO; pozdravlja zavezanost Severne Makedonije pobudi „čisto omrežje“;

83. poudarja, da morajo EU in Združene države Amerike okrepiti svoje partnerstvo in usklajevanje na Zahodnem Balkanu, da bi dosegli napredek pri ključnih reformah ter okrepili upravljanje in spravo;

84. se zaveda vedno višje ravni usklajenosti Severne Makedonije s skupno zunanjo in varnostno politiko ter poziva to državo, naj to raven še naprej povišuje, zlasti v zvezi z omejevalnimi ukrepi proti Rusiji; izreka pohvalo Severni Makedoniji za njen nadaljnji prispevek k potekajočim misijam in operacijam EU za krizno upravljanje ter misijam in operacijam skupne varnostne in obrambne politike in poudarja, da mora ohraniti svojo zavezanost tudi v prihodnje; izraža zaskrbljenost zaradi vse večje gospodarske in energetske odvisnosti od tretjih držav;

85. pozdravlja stalno zavezanost Severne Makedonije regionalnim pobudam in poziva k zanesljivemu izvajanju obveznosti v več regionalnih okvirih za pospešitev skupnega regionalnega trga;

°

° °

86. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku, vladi in skupščini Republike Severne Makedonije.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

61

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alviina Alametsä, Aleksander Aleksandrov Jordanov (Alexander Alexandrov Yordanov), Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto, Marisa Matias

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Janina Ochojska

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

61

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Aleksander Aleksandrov Jordanov (Alexander Alexandrov Yordanov), Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev)

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

2

0

PPE

Vangelis Meimarakis

The Left

Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 19. marec 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov