MIETINTÖ Albaniaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista

  10.3.2021 - (2019/2170(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Isabel Santos


  Menettely : 2019/2170(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0041/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0041/2021
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  Albaniaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista

  (2019/2170(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen[1],

   ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ja 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joilla lykättiin päätöksiä liittymisneuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa,

   ottaa huomioon liittymisneuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa 26. maaliskuuta 2020 annetun Eurooppa-neuvoston jäsenten yhteisen lausuman, joissa vahvistettiin 25. maaliskuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

   ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Liittymisprosessin tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” (COM(2020)0057),

   ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja Länsi-Balkania koskevan Thessalonikin toimintasuunnitelman,

   ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Albania 2019 Report” (SWD(2019)0215),

   ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Albania 2020 Report” (SWD(2020)0354),

   ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2020–2025 (COM(2020)0608),

   ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin tukemisesta covid-19:n torjunnassa ja pandemian jälkeisessä elpymisessä (COM(2020)0315),

   ottaa huomioon Berliinin prosessin yhteydessä 10. marraskuuta 2020 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksen,

   ottaa huomioon 26.–27. kesäkuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle,

   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2020 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli[2],

   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa[3],

   ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelmasta (COM(2020)0641),

   ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian prioriteettiagendan,

   ottaa huomioon Zagrebin julistuksen, josta sovittiin 6. toukokuuta 2020 videokonferenssina pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa,

   ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan 5. syyskuuta 2019 antaman loppuraportin Albanian tasavallan 30. kesäkuuta 2019 pidetyistä paikallisvaaleista sekä Venetsian komission ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston 11. joulukuuta 2020 antaman yhteisen lausunnon 30. heinäkuuta 2020 hyväksyttyyn Albanian perustuslakiin ja vaalilakiin tehdyistä muutoksista,

   ottaa huomioon Euroopan parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän vuotuisen työohjelman vuodelle 2021,

   ottaa huomioon neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 19. kesäkuuta 2020 antamansa suosituksen Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen[4],

   ottaa huomioon yli 20:n Euroopan parlamentin jäsenen 8. joulukuuta 2020 antaman yhteisen lausunnon liittymisneuvotteluista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0041/2021),

  A. katsoo, että laajentuminen on yksi EU:n tehokkaimmista ulkopoliittisista välineistä, sillä se auttaa ulottamaan laajemmalle ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhanrakentamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia unionin perusarvoja;

  B. ottaa huomioon, että Albania on jatkanut määrätietoisia pyrkimyksiään tiellä kohti EU:ta ja täyttänyt useimmat EU:n asettamista edellytyksistä ensimmäisen hallitustenvälisen konferenssin järjestämiselle;

  C. ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaate on keskeinen kriteeri arvioitaessa ehdokasvaltion edistymistä kohti EU:n jäsenyyttä;

  D. katsoo, että Albanian on jatkettava demokraattisten instituutioiden ja menettelyjen lujittamista, oikeusalan instituutioidensa moitteettoman toiminnan varmistamista, korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden vapauden ja vähemmistöjen oikeuksien turvaamista;

  E. katsoo, että johdonmukaiset toimet keskeisten uudistusten tekemiseksi Albaniassa edellyttävät kaikkien sidosryhmien yhteistä osallistumista;

  F. ottaa huomioon, että Albanian mahdollisuus tulla unionin jäseneksi ansioidensa perusteella on unionin omien poliittisten, turvallisuuteen liittyvien ja taloudellisten etujen mukaista; katsoo, että tarvittavien uudistusten laadun ja maan sitoutumisen niihin olisi määritettävä liittymisaikataulu;

  G. katsoo, että EU:n laajentuminen ja demokratian, oikeusvaltion ja hyvinvoinnin eteneminen Länsi-Balkanilla edistävät osaltaan turvallisuuden ja vakauden vahvistamista Länsi-Balkanilla, johon Albania kuuluu;

  H. ottaa huomioon, että Albaniassa järjestetään parlamenttivaalit 25. huhtikuuta 2021 ja että Etyjin/ODIHR:n suosituksia ei ole pantu kokonaisuudessaan täytäntöön;

  I. ottaa huomioon, että komissio toimitti luonnoksen Albaniaa koskevaksi neuvottelukehykseksi 1. heinäkuuta 2020;

  J. katsoo, että meneillään oleva pandemia on selvästi osoittanut, että EU:n ja Länsi-Balkanin maiden on jatkettava yhdessä yhteisten haasteiden ratkaisemista;

  K. ottaa huomioon, että Albanian on yhä toivuttava 26. marraskuuta 2019 tapahtuneen maanjäristyksen ja covid-19-pandemian aiheuttamista laajoista vahingoista, parannettava pelastuspalvelun ja katastrofiavun valmiuksiaan ja edistyttävä valmisteluissa unionin pelastuspalvelumekanismiin liittymistä varten;

  L. ottaa huomioon, että EU on ottanut käyttöön 115 miljoonaa euroa avustuksia maanjäristyksen jälkeistä kunnostusta ja jälleenrakentamista varten antamansa 400 miljoonan euron tukisitoumuksen puitteissa;

  M. ottaa huomioon, että Albanian talous on kärsinyt pahoin covid-19-pandemiasta ja että viruksen leviämisen estämistä koskevat toimenpiteet vaikuttavat kielteisesti valtion talousarvioon;

  N. ottaa huomioon, että EU on myöntänyt covid-19-pandemian torjumiseen Länsi-Balkanilla 3,3 miljardia euroa, josta 38 miljoonaa on tarkoitettu terveydenhuollon välittömään tukemiseen, 467 miljoonaa terveydenhoitojärjestelmien selviytymiskyvyn vahvistamiseen ja sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseen, 750 miljoonaa makrotaloudelliseen apuun, 385 miljoonaa yksityisen sektorin tukemiseen ja uudelleenkäynnistämiseen ja 1,7 miljardia Euroopan investointipankin edullisiin lainoihin;

  O. toteaa, että EU on ottanut käyttöön 51 miljoonaa euroa Albanian tukemiseksi covid-19-kriisin torjunnassa ja pandemian jälkeisessä elpymisessä ja antanut käyttöön enintään 180 miljoonaa euroa makrotaloudellisena rahoitusapuna;

  P. ottaa huomioon, että EU on Albanian suurin kauppakumppani ja avunantaja ja että maa on saanut 1,25 miljardia euroa EU:n liittymistä valmistelevaa rahoitusta vuodesta 2007 lähtien;

  Q. ottaa huomioon, että Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelma helpottaa elpymistä pitkällä aikavälillä covid-19-pandemian jälkeen ja tukee taloudellista kehitystä ja uudistuksia alueella;

  R. ottaa huomioon, että Albanian kansalaiset ovat voineet matkustaa ilman viisumia Schengen-alueelle joulukuusta 2010 lähtien;

  S. ottaa huomioon, että Albanian kansalaiset ovat voineet osallistua opiskelija-, tiede- ja nuorisovaihtoon Erasmus+-ohjelman puitteissa vuodesta 2015 lähtien;

  T. ottaa huomioon, että EU on edelleen täysin sitoutunut tukemaan Albanian strategista valintaa liittyä EU:n jäseneksi oikeusvaltioperiaatteen ja hyvien naapuruussuhteiden pohjalta;

  U. toteaa, että Albania on edelleen luotettava ulkopoliittinen kumppani, koska se pyrkii edistämään alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita;

  1. panee tyytyväisenä merkille Albanian selkeät strategiset linjaukset ja sitoutumisen EU:n yhdentymiseen, jotka ilmenevät hyvinä naapuruussuhteina ja liittymiseen liittyvien uudistusten täytäntöönpanon jatkumisena; pitää tässä yhteydessä arvossa 26. maaliskuuta 2020 annettua Eurooppa-neuvoston lausuntoa liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa; korostaa yhdentymiskehityksen merkitystä uudistusten vauhdittajana ja suhtautuu myönteisesti tukeen, jonka se on saanut Albanian väestön keskuudessa;

  2. katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin olisi otettava asianmukaisesti ja aktiivisesti mukaan Albanian ja muiden Länsi-Balkanin maiden edustajia sekä hallitustasolla että kansalaisyhteiskunnan tasolla, nuoriso mukaan luettuna;

  3. kannattaa ensimmäisen hallitustenvälisen konferenssin kutsumista koolle viipymättä sen jälkeen, kun kaikki Eurooppa-neuvoston asettamat ehdot on täytetty ja kun neuvosto on hyväksynyt neuvottelukehyksen; muistuttaa, että Albania on ollut ehdokasmaa vuodesta 2014 alkaen ja että komissio on suositellut liittymisneuvottelujen aloittamista vuodesta 2018 lähtien;

  4. muistuttaa, että liittymisneuvottelut ovat muutosluonteisia, ja toteaa, että liittymisprosessin uskottavuuden varmistamiseksi välitavoitteiden saavuttaminen on otettava huomioon edettäessä kohti EU-jäsenyyttä; muistuttaa, että kilpailevat toimijat pyrkivät heikentämään Länsi-Balkanin maiden yhdentymistä ja poliittista vakautta;

  5. katsoo, että pääneuvottelijan ja neuvotteluryhmän nimittäminen sekä maaliskuussa 2020 annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistettujen ehtojen ja painopisteiden toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen ovat merkki selvästä poliittisesta sitoutumisesta EU:n yhdentymiskehityksen edistämiseen;

  6. korostaa, että edistyminen kohti liittymistä tarkistetun laajentumismenetelmän mukaisesti riippuu pysyvistä, perusteellisista ja peruuttamattomista uudistuksista kaikilla keskeisillä aloilla alkaen oikeusvaltioperiaatteesta, demokraattisten instituutioiden ja julkishallinnon tuloksellisesta toiminnasta ja taloudesta; muistuttaa tässä yhteydessä oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamisen sekä hyvien naapuruussuhteiden ja alueellisen yhteistyön tärkeydestä;

  7. kehottaa Albanian viranomaisia tehostamaan toimiaan poliittisen vuoropuhelun ja maan demokraattisten instituutioiden toiminnan vahvistamiseksi ja samalla parantamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöä;

  Demokraattisten instituutioiden toiminta

  8. kannustaa Albanian poliittisia johtajia luomaan luottamuksen ilmapiirin lisäämällä läpinäkyvyyttä ja käynnistämällä puuttuvan vuoropuhelun ja ilmaisee vakavan huolensa polarisoituneesta poliittisesta ilmapiiristä ja puolueiden välisen kestävän yhteistyön puutteesta, jotka edelleen haittaavat demokraattista prosessia; muistuttaa rakentavan poliittisen vuoropuhelun merkityksestä uudistusprosessin edistämisessä ja pyrittäessä edelleen varmistamaan Albanian instituutioiden normaali demokraattinen toiminta;

  9. muistuttaa, että poliittiset voimat ovat yhdessä vastuussa keskinäisen syyttelyn, yksipuolisten päätösten ja boikottien lopettamisesta ja että niiden asemasta olisi tukeuduttava yhteisymmärryksen rakentamista koskeviin myönteisiin esimerkkeihin, kuten toimiin, jotka johtivat 5. kesäkuuta 2020 tehtyyn sopimukseen vaaliuudistuksesta;

  10. kehottaa Albanian julkisia elimiä toimimaan avoimesti ja panemaan täytäntöön hyviä hallintokäytäntöjä; korostaa, että on tärkeää tarjota aktiivisesti tietoja kansalaisyhteiskunnan, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön saataville säännöllisesti ja oikea-aikaisesti erityisesti silloin, kun ne liittyvät tärkeisiin yleistä etua koskeviin kysymyksiin, kuten nykyiseen kansanterveysuhkaan;

  11. korostaa, että 25. huhtikuuta 2021 pidettävät parlamenttivaalit ovat avainasemassa maan demokraattisten menettelyjen ja rakenteiden lujittamisessa ja uudistamisessa sekä poliittisen vakauden lisäämisessä; muistuttaa, että vapaat ja rehelliset vaalit ovat oleellisen tärkeitä EU:hun yhdentymisen kannalta;

  12. ilmaisee huolestuneisuutensa väitteistä, jotka koskevat äänten ostamista, ja muistuttaa, että sitä koskeva syytteeseenpano kuuluu neuvoston 25. maaliskuuta 2020 asettamiin ehtoihin; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että vuoden 2021 parlamenttivaalien valmistelut toteutetaan avoimella ja osallistavalla tavalla; panee merkille, että kaikilla poliittisilla voimilla, valtion elimillä, kansalaisyhteiskunnalla ja tiedotusvälineillä on yhteinen velvollisuus varmistaa avoin, uskottava ja objektiivinen vaalikampanja ilman disinformaatiota, pelottelua ja valheellisia syytöksiä;

  13. korostaa, että on tärkeää panna täytäntöön heinäkuussa 2020 kodifioidut vaaliuudistustoimenpiteet, jotka ovat Etyj/ODIHR:n ja Euroopan neuvoston suositusten mukaisia; korostaa, että on tärkeää panna täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti täytäntöön Venetsian komission ja Etyj/ODIHR:n joulukuussa 2020 antama yhteinen lausunto; pitää myönteisenä 5. kesäkuuta 2020 tehtyä sopimusta, sillä sen tuloksena pannaan täytäntöön joitakin Etyjin/ODIHR:n suosituksia; panee merkille, ettei sen perusteella ole onnistuttu toteuttamaan jatkotoimia, ja toteaa, että huolimatta toistuvista kansainvälisistä vetoomuksista odottaa Venetsian komission lausuntoa lisätoimia on toteutettu ilman puolueiden välistä laajaa yksimielisyyttä, minkä seurauksena Albanian parlamentti hyväksyi vaalilakiin kiistanalaiset muutokset lokakuussa 2020;

  14. korostaa tarvetta tehostaa Albanian parlamentin osallistumista EU:n yhdentymisprosessiin ja edistää edelleen sen lainsäädäntö-, valvonta- ja talousarvion valvontavalmiuksia, jotta varmistetaan lainsäädännön mukauttaminen unionin säännöstöön;

  15. kehottaa Albaniaa parantamaan hallituksen sisäistä koordinointia, hajauttamaan nopeammin hallintoa aluehallinnon uudistuksen yhteydessä, edistämään paikallistason julkisia kuulemisia ja etenemään julkishallinnon uudistamisessa;

  Oikeusvaltioperiaate

  16. muistuttaa, että on erittäin tärkeää suojella oikeusvaltioperiaatetta oikeuslaitoksen yleisuudistuksella ja varmistamalla korruptioon korkealla tasolla syyllistyneiden vakaa ja johdonmukainen syytteeseenpano; antaa tunnustusta oikeuslaitoksen kattavan uudistuksen täytäntöönpanossa saavutetulle edistykselle, jota tukevat ennennäkemättömät taustaselvitykset ja asiaankuuluvien instituutioiden ja erityiselinten perustaminen, ja kehottaa vauhdittamaan näitä menettelyjä, jotta voidaan toteuttaa konkreettinen siirtyminen kohti vastuullista, riippumatonta ja toimivaa oikeuslaitosta, joka on ensimmäisen hallitustenvälisen konferenssin ennakkoehto;

  17. korostaa Albanian tarvetta kehittää oikeuslaitoksen uudistamista varten strategisempi lähestymistapa, jossa puututaan tapausten kasvavaan käsittelyruuhkaan; kehottaa varmistamaan, että oikeusalalla noudatetaan tiukkoja avoimuusvaatimuksia ja että aiemmin toiminnassa olleiden verkkotietokantojen kaltaiset välineet otetaan uudelleen käyttöön; pitää myönteisenä perustuslakituomioistuimen uusien jäsenten nimittämistä, mikä palautti sen toimintakyvyn, ja kehottaa Albanian valtiollisia elimiä saattamaan nimitysprosessin nopeasti päätökseen ja palauttamaan siten perustuslakituomioistuimen täyden ja tehokkaan toiminnan; korostaa, että myös muutoksenhakutuomioistuinten toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön riittävyys on varmistettava;

  18. panee tyytyväisenä merkille, että korkein oikeus on osittain saavuttanut jälleen toimintakykynsä ja että se on tarkastellut uudelleen yli tuhannen tapauksen ottamista käsiteltäväksi, ja kannustaa sitä jatkamaan edelleen uusien tuomareiden nimittämistä saavuttaakseen täyden toimintakyvyn ja vähentämään merkittävästi ratkaisematta olevien tapausten kestämätöntä käsittelyruuhkaa;

  19. on tyytyväinen, että keskusrikospoliisi on perustettu, että sen johtaja hoitaa tehtäviään ja että tutkintahenkilöstöä otetaan parhaillaan palvelukseen;

  20. korostaa, että Albanian on torjuttava korruptiota kaikilla yhteiskunnan, valtiovallan ja hallinnon tasoilla; on huolestunut nykyisestä käytännöstä, jonka mukaan valtion poliisi voi vastaanottaa yksityisiä lahjoituksia ja sponsorointia; panee huolestuneena merkille, että korruptioväitteet heikentävät edelleen kansalaisten luottamusta hallitukseen ja laajemmin demokraattisiin instituutioihin;

  21. korostaa tarvetta varmistaa oikeus-, lainvalvonta- ja korruptiontorjuntaelinten tehokas toiminta, yhteistyö sekä taloudellinen ja toiminnallinen riippumattomuus tarjoamalla riittävät taloudelliset, tekniset ja henkilöresurssit; korostaa, että on tärkeää saada aikaan konkreettisia tuloksia, jotka ilmenevät riippumattomina ja puolueettomina tutkintoina, jotka johtavat korkean tason rikollisuuteen ja myös korruptioon syyllistyneiden onnistuneeseen syytteeseenpanoon;

  22. panee tyytyväisenä merkille korruptiontorjuntaelinten perustamisen ja panee merkille korruption vastaisen lainsäädännön alalla saavutetun edistyksen; panee merkille, että vasta perustetun korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntayksikön (SPAK) perusteelliset tutkintatehtävät jatkuvat ja että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan erikoistuneet tuomioistuimet nostavat syytteitä; korostaa niiden tarvetta säilyttää riippumattomuutensa, jotta rankaisemattomuutta ja korkean tason korruptiota voidaan torjua tehokkaasti ja ennakoivasti;

  23. kehottaa hyväksymään ja panemaan pikaisesti täytäntöön konkreettisia lahjomattomuutta koskevia suunnitelmia kaikissa ministeriöissä korruption torjuntaa koskevan monialaisen strategian ja sen täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti; palauttaa mieliin, että poliittisten puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä ja valvontaa on parannettava poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan tarkistetun lain mukaisesti; panee merkille, että on tärkeää panna tehokkaasti täytäntöön Albanian valtion ylimmän tarkastuselimen suositukset;

  24. panee merkille laittoman vaurastumisen ja rahanpesun vastaisten proaktiivisten tutkimusten, syytteeseenpanojen ja lopullisten tuomioiden lisääntymisen, mikä on johtanut rikollisten varojen järjestelmälliseen jäädyttämiseen ja takavarikointiin, ja kehottaa vahvistamaan syytteeseen asettamista ja lopullisten tuomioiden jakamista näiden tapausten johdosta oikeuslaitoksen riippumattomuutta, oikeudenmukaista menettelyä ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien periaatteiden mukaisesti; korostaa laajoja rahanpesuun liittyviä ongelmia erityisesti rakennus- ja kiinteistöaloilla;

  25. pitää myönteisinä toimia, joita on toteutettu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevan lainsäädännön ja mekanismien parantamiseksi, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia, joilla pyritään panemaan nopeasti täytäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän toimintasuunnitelma erityisesti epävirallisen talouden koon pienentämisen osalta;

  26. korostaa, että Albanian on tärkeää jatkaa ponnisteluja ja järjestelmällisiä parannuksia ihmiskaupan sekä ampuma-aseiden ja väärennettyjen tavaroiden laittoman kaupan, verkkorikollisuuden ja terroristiuhkien torjunnassa;

  27. kehottaa Albaniaa tehostamaan edelleen kattavia ja tiukkoja toimiaan paikallisten ja kansainvälisten rikollisverkostojen hajottamiseksi sekä huumausaineiden tuotannon ja kaupan lopettamiseksi viime vuosina toteuttamiensa huomattavien ponnistelujen pohjalta; pitää myönteisenä, että maa on lisännyt yhteistyötä Europolin ja EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, mikä on johtanut useisiin menestyksekkäisiin laajamittaisiin lainvalvontaoperaatioihin, muun muassa tekemällä esimerkillistä yhteistyötä Albanian ja Italian viranomaisten välillä yhteisen tutkintaryhmän puitteissa; kannustaa Albanian viranomaisia saattamaan nopeasti päätökseen albanialaisen yhteyssyyttäjän lähettämisen Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoon (Eurojust); suosittelee, että Albania hyväksyisi uuden huumausaineita koskevan strategian ja toimintasuunnitelman, jotta voidaan muun muassa korjata lainsäädännön puutteet huumausaineiden lähtöaineiden osalta;

  Perusoikeudet

  28. ilmaisee tukensa osallistavalle politiikalle ja pyytää tehostamaan sellaisten toimenpiteiden hyväksymistä, joilla suojellaan tehokkaasti kaikkien kansalaisten perusvapauksia ja -oikeuksia, keskittymällä erityisesti naisiin, lapsiin, vammaisiin henkilöihin, etnisiin vähemmistöihin ja hlbtiq+-henkilöihin;

  29. panee tyytyväisenä merkille, että Albania on nimittänyt tarkkailijansa EU:n perusoikeusvirastoon (FRA), ja kannustaa viranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti perusoikeusviraston asiantuntemusta saattaakseen Albanian lainsäädännön ja käytännöt EU:n säännöstön ja EU:n normien mukaisiksi;

  30. pitää myönteisenä syrjinnän vastaisen Albanian lainsäädännön päivittämistä ja vaatii viranomaisia lisäämään ponnisteluja vankan syrjinnän vastaisen oikeuskäytännön luomiseksi; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että vihapuhetta ja viharikoksia, myös antisemitismiä, ehkäistään tehokkaasti ja että tällaisiin tekoihin syyllistyneet asetetaan syytteeseen;

  31. toteaa, että hlbtiq+-kysymyksiä koskevan Albanian kansallisen toimintasuunnitelman (2016-2020) voimassaolo on päättynyt, ja kehottaa hallitusta laatimaan uuden toimintasuunnitelman kuulemalla kansalaisyhteiskuntaa avoimesti ja osallistavasti ja varmistamaan, että sen täytäntöönpanoon osoitetaan asianmukaiset resurssit; kehottaa Albanian viranomaisia edistämään hlbtiq+-henkilöiden yhteiskunnallista hyväksyntää, sillä he kohtaavat edelleen säännöllisesti syrjintää ja vihapuhetta; pitää myönteisenä päätöstä lopettaa ”eheyttämishoito”, jota ei voida hyväksyä, ja siten vahvistetaan oikeutta sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun;

  32. kehottaa viranomaisia varmistamaan, että asiaa käsitteleville elimille eli oikeusasiamiehelle, syrjintävaltuutetulle ja tiedonsaanti- ja tietosuojavaltuutetulle annetaan riittävästi henkilöstöä, teknisisiä resursseja ja rahoitusta, ja varmistamaan, että heidän suosituksensa pannaan järjestelmällisesti täytäntöön; korostaa, että näihin virastoihin olisi nimitettävä vain henkilöitä, joiden riippumattomuus ja ammattimaisuus ovat kiistattomia;

  33. kehottaa perustamaan tehokkaan mekanismin covid-19-pandemian vuoksi lisääntyneen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän, perheväkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja suojelemaan ja tukemaan sen uhreja sekä asettamaan siihen syyllistyneet tehokkaasti ja tosiasiallisesti syytteeseen;

  34. muistuttaa Albaniaa esittämistään kehotuksista varmistaa julkisten palvelujen syrjimätön saatavuus sekä parantaa vammaisten henkilöiden, romanien, egyptiläisten ja muiden etnisten vähemmistöjen koulutusta, työllisyyttä, elinoloja ja terveydenhuoltoa; pitää myönteisenä vuonna 2019 annettua Poznanin julistusta romanien integraation edistämisestä EU:n laajentumisprosessissa; kehottaa viranomaisia edistämään romanien integrointia edistäviä politiikkoja romaneja koskevan EU:n strategiakehyksen mukaisesti;

  35. vaatii Albaniaa hyväksymään nopeasti jäljellä olevat viisi säädöstä, jotta varmistetaan kansallisten vähemmistöjen suojelusta annetun vuoden 2017 puitelain ja siihen liittyvien oman identiteetin vapaata määrittämistä koskevien oikeuksien, paikallishallinnon tasolla tapahtuvan vähemmistökielten käytön ja oikeuden yhteisen opetuksen saamisesta vähemmistökielillä täysimääräinen täytäntöönpano; kehottaa Albaniaa suojelemaan ja edistämään kansallisten vähemmistöjensä kulttuuriperintöä, kieliä ja perinteitä sekä tarjoamaan vähemmistökielillä omia sisältöjä valtiollisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä;

  36. on tässä yhteydessä tyytyväinen syksyllä 2021 toimitettavaa väestölaskentaa koskevan lain hyväksymiseen ja kehottaa Albaniaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen panemiseksi tehokkaasti täytäntöön muun muassa laatimalla kyselyn ja käsikirjan, joka kattaa kaikki tunnustetut vähemmistöryhmät;

  37. kehottaa Albaniaa varmistamaan, että vähemmistöryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja riittävä edustus poliittisessa elämässä, julkishallinnossa ja oikeuslaitoksessa;

  38. kannustaa Albaniaa saamaan aikaan edistystä toimenpiteissä, joilla lujitetaan omistusten rekisteröinti-, palauttamis- ja korvausoikeuksia, pannaan täytäntöön laki siirtymäkauden menettelyistä omistusoikeusprosessien loppuun saattamiseksi pääasiassa edistämällä avoimella tavalla omaisuuden rekisteröintiprosessia ja saatetaan päätökseen kattava maareformi;

  39. suhtautuu myönteisesti Albanian pyrkimyksiin edistää suvaitsevaisuutta ja uskontojen välistä sopusointua sekä puuttua ennakkoluuloihin ja syrjintään, antisemitismi mukaan luettuna, mikä kävi ilmi, kun parlamentti vahvisti kansainvälisen holokaustin muistoa vaalivan järjestön määritelmän antisemitismistä, mikä tekee siitä ensimmäisen muslimienemmistöisen maan, joka hyväksyy muotoilun; kehottaa jatkamaan pyrkimyksiään, joilla varmistetaan sananvapauden sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden kunnioittaminen;

  40. kehottaa viranomaisia varmistamaan kokoontumisvapauden perusoikeutena suhteellisuusperiaatetta noudattaen myös hätätilanteissa tai luonnonmullistuksissa; korostaa oikeusasiamiehen tältä osin antamia suosituksia;

  41. katsoo, että on tärkeää puuttua poliisin väärinkäytöksiä koskeviin väitteisiin ja tutkia suhteeton voimankäyttö, myös covid-19-pandemian yhteydessä ja nostaa tällaisissa tapauksissa syytteitä; muistuttaa, että epäiltyjen ja vankien huono kohtelu on lopetettava;

  42. muistuttaa viranomaisten velvollisuudesta varmistaa turvapaikanhakijoille asianmukaiset menettelyt Albanian kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ja huolehtia asianmukaisesti pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muuttajien tarpeista samalla kun valmistaudutaan paremmin muuttovirtojen mahdolliseen lisääntymiseen ja tehostetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa; kehottaa lisäämään valmiuksia käsitellä turvapaikkahakemuksia ja tutkia ilmoitettuja tapauksia, joissa palauttamismenettelyjä ja ihmisoikeuksia on rikottu;

  43. korostaa, että rajavalvonnan ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemisen on oltava ensisijaista ja sitä on toteutettava kunnioittaen kaikilta osin sovellettavissa kansainvälisissä ja alueellisissa laeissa ja periaatteissa vahvistettuja perusoikeuksia; pitää myönteisenä ensimmäisen täysimittaisen yhteisen operaation käynnistämistä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) kanssa Euroopan unionin ulkopuolella;

  44. korostaa, että Albanian osallistuminen Euroopan unionin ulkorajojen suojeluun on ratkaisevan tärkeää, ja kehottaa EU:ta tehostamaan tukeaan alueen rajavalvonnalle ja tukemaan pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa toimivien Albanian viranomaisten tarpeita;

  45. suhtautuu myönteisesti käynnissä oleviin Albanian viranomaisten toimiin ja kehottaa viranomaisia omaksumaan vankan lähestymistavan ihmiskaupan ja sen uhrien, myös lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien, hyväksikäytön ehkäisemiseen ja tutkimiseen sekä siihen liittyviin syyte- ja rankaisutoimiin, lisäämään uudelleensopeuttamispalvelujen määrää ja varmistamaan todistajien suojelun;

  46. suhtautuu myönteisesti käynnissä oleviin toimiin ja kehottaa edistämään Albanian kansalaisten laittoman muuttoliikkeen ja perusteettomien turvapaikkahakemusten määrän huomattavaa vähentämistä, myös ilman huoltajaa EU:n jäsenvaltioihin saapuvien alaikäisten määrää; panee merkille, että Albania täyttää edelleen viisumivapauden edellytykset;

  Kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet

  47. korostaa tarvetta parantaa Albanian kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöä ja kehottaa viranomaisia varmistamaan tarkoituksenmukaiset, oikea-aikaiset ja edustavat kuulemiset kaikissa päätöksentekomenettelyissä hallinnon eri tasoilla sekä vahvistamaan oikeudellista ja finanssipoliittista kehystä ja siten parantamaan valtiosta riippumattoman sektorin rahoituksen kestävyyttä;

  48. korostaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on tärkeää osallistua yhteiskunnan toimintaa koskeviin säännöllisiin kuulemisiin, jotka mahdollistavat kansalaisten osallistumisen maan asioihin;

  49. korostaa, että julkisten laitosten olosuhteita on parannettava ja luotava ympäristö, jossa edistetään niiden vastuuvelvollisuuden ja valvonnan edellytyksiä erityisesti yhteistyöllä kansalaisyhteiskunnan ja toimittajien kanssa varmistamalla oikeussuojan ja oikeusvarmuuden saatavuus; on hyvin huolestunut hälyttävistä väitteistä, joiden mukaan disinformaatiota käytetään yleisesti lyömäaseena tutkivia toimittajia, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja muita sellaisia tahoja vastaan, jotka pyrkivät saamaan vallanpitäjät vastuuseen teoistaan;

  50. panee huolestuneena merkille, että sananvapauden alalla ei ole edistytty ja että riippumattomien tiedotusvälineiden asianmukaisen toiminnan tiellä on esteitä;

  51. muistuttaa, että on tärkeää varmistaa laadukas journalismi ja lisätä medialukutaitoa, jotta voidaan varmistaa demokratian toiminta Albaniassa ja torjua disinformaatiota, vihapuhetta ja valeuutisia; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota parantamaan koordinointia ja puuttumaan disinformaatioon ja hybridiuhkiin, joilla pyritään heikentämään EU:n näkökulmaa, korostamalla strategisemmin EU:n merkitystä Länsi-Balkanin kansalaisille, ja kehottaa niitä edistämään Balkanin alueelle keskittyvän osaamiskeskuksen perustamista disinformaation torjumiseksi;

  52. vaatii aloitteita, joilla edistetään ulkoisista vaikutteista vapaata mediaympäristöä, joka tukee ammattimaista mediatoimintaa, myös tutkivaa journalismia;

  53. korostaa, että julkisten ja yksityisten tiedotusvälineiden itsesääntelyä, eettisiä normeja, riippumattomuutta, puolueettomuutta, taloudellista kestävyyttä ja raportoinnin laatua on vahvistettava ja että tiedotusvälineiden omistussuhteista, rahoituksesta ja julkisesta mainonnasta on kerrottava avoimemmin; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan yleisradioyhtiöiden omistuksen avoimuus tiedotusvälineissä; huomauttaa, että media-alan ammattilaisten työ- ja elinoloja on parannettava, jotta varmistetaan laadukas journalismi;

  54. tuomitsee toimittajiin kohdistuvan väkivallan, pelottelun, mustamaalauskampanjat ja epäsuoran poliittisen ja taloudellisen painostuksen, jotka tukahduttavat vakavasti tiedotusvälineiden vapautta, aiheuttavat itsesensuuria ja heikentävät vakavasti pyrkimyksiä paljastaa rikoksia ja korruptiota; kehottaa viranomaisia aloittamaan tutkinnan toimittajiin viimeaikoina kohdistuneesta väkivallasta ja perusteettomista pidätyksistä ja vastaamaan välittömästi syytöksiin siitä, että poliisit ovat hyökänneet toimittajien kimppuun, myös toimittajien ollessa pidätettynä;

  55. suhtautuu myönteisesti viranomaisten sitoumukseen peruuttaa ehdotetut medialain muutosehdotukset ja panna kaikilta osin täytäntöön Venetsian komission 19. kesäkuuta 2020 antamat suositukset kaikista tulevista ehdotuksista; toistaa huolensa alun perin nk. kunnianloukkauspaketin puitteissa ehdotetuista toimenpiteistä ja toteaa, että tiedotusvälineitä ja viestintää koskevien lakien mahdolliset tarkistukset olisi tehtävä avoimesti ja osallistavasti varmistaen, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset ja mielipiteet tulevat kuulluksi, jotta voidaan parantaa tiedotusvälineiden vapautta ja riippumattomien toimittajien työympäristöä;

  Sosioekonomiset uudistukset

  56. kannustaa Albanian hallitusta asettamaan etusijalle toimenpiteet, joilla pyritään lieventämään covid-19-pandemian terveyteen liittyviä ja sosioekonomisia vaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota syrjäytyneisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten romaneihin, egyptiläisiin ja hlbtiq+-yhteisöön, vammaisiin henkilöihin ja yksinhuoltajiin, ja toteuttamaan lisätoimia monimuotoisuuden, kilpailun ja digitalisaation edistämiseksi, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edustavuuden parantamiseksi ja laajalle levinneen epävirallisen talouden torjumiseksi;

  57. muistuttaa, että kestävä kasvu on riippuvainen laajalle levinneen korruption poistamisesta, avoimuuden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden parantamisesta, oikeudenmukaisesta kilpailusta ja hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisesta;

  58. kehottaa Albanian viranomaisia laajentamaan sosiaalihuollon kattavuutta ja parantamaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien osalta, jotta voidaan vähentää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa;

  59. kehottaa tehostamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla puututaan väestön vähenemiseen ja aivovuotoon, aktiivisella työmarkkinapolitiikalla, jolla käsitellään ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta ja vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä erityisesti nuorten ja syrjäytyneimpien ryhmien osalta; korostaa, että on tärkeää luoda nuorille kestäviä pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksia edistämällä helposti saatavilla olevaa, laadukasta ja osallistavaa koulutusta ja puuttumalla asumiseen liittyviin ongelmiin; kehottaa Albanian hallitusta parantamaan internet-yhteyksien saatavuutta ja edullisuutta etenkin koulutusta varten;

  60. panee tyytyväisenä merkille myönteiset suuntaukset naisten osallistumisessa politiikkaan ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia sukupuolten välisen epätasapainon, palkkaeron ja työpaikkasyrjinnän torjumiseksi;

  61. kehottaa viranomaisia tehostamaan toimiaan lapsityövoiman käytön lopettamiseksi koko epävirallisella sektorilla ja lasten hyväksikäyttöä koskevan syytteeseenpanon tehostamiseksi;

  62. korostaa, että EU:n avun ja unionin rahoituksen näkyvyyttä ja siihen liittyvää tiedottamista on parannettava Albaniassa; palauttaa tässä yhteydessä mieliin Pohjois-Makedonialle ja Albanialle liittymistä valmistelevasta tukivälineestä edistyksen vuoksi myönnetyn palkkion ja erityisesti EU:n Länsi-Balkanille antaman huomattavan tuen covid-19-pandemian torjumiseksi;

  63. suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin investoida strategisemmin Länsi-Balkaniin erityisen talous- ja investointiohjelman avulla; korostaa, että kaikkien investointien on oltava sopusoinnussa Pariisin sopimuksen ja EU:n hiilestä irtautumista koskevan tavoitteen kanssa; panee merkille tämän talous- ja investointisuunnitelman merkityksen kestävien yhteyksien, inhimillisen pääoman, kilpailukyvyn ja osallistavan kasvun tukemisessa sekä alueellisen ja rajat ylittävän yhteistyön vahvistamisessa; vaatii riittävää yhteisrahoitusta ja lisäparannuksia EU:n rahoituksen avoimuuteen ja näkyvyyteen; korostaa, että Albanian osalta rahoitus on keskitettävä meneillään olevaan demokratiaan siirtymiseen sekä väestökadon ja aivovuodon torjuntaan;

  Ympäristö, energia ja liikenne

  64. muistuttaa, että tarvitaan vielä huomattavia ponnisteluja, jotta saavutetaan tavoitteet, jotka koskevat energiatehokkuutta, toimitusvarmuutta, päästövähennyksiä ja uusiutuvaa energiaa ja sen monipuolistamista, siirtymällä kestävään energiaan, lämmitykseen ja liikenteeseen;

  65. kannustaa Albaniaa monipuolistamaan energiantuotantoa, varmistamaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevät investoinnit vesivoimatoimintoihin ja lisäämään kustannustehokkaita investointeja tuuli- ja aurinkoenergiaan; kehottaa hallitusta minimoimaan vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen pysäyttämällä vesivoiman kehittämisen suojelualueilla, erityisesti Valbona- ja Vjosa-jokien lähellä sijaitsevilla alueilla, ja perustamaan mahdollisimman pian Viosan kansallispuiston koko joen pituudelta ilmoituksensa mukaisesti; korostaa, että on parannettava ympäristövaikutusten arviointeja, strategisia ympäristöarviointeja ja menettelyjen avoimuutta kaikilla ekologisesti herkillä aloilla ja tehostettava syytteeseenpanoa ympäristörikoksista; korostaa, että on tärkeää parantaa Albanian ydinturvallisuutta ja säteilysuojelua koskevaa strategiaa; muistuttaa, että Albania ei ole vielä täysin sopeutunut joulukuun 5. 2013 annettuun neuvoston direktiiviin 2013/59/Euratom, jossa vahvistetaan turvallisuutta koskevat perusnormit ionisoivalle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi.

  66. kehottaa viranomaisia varmistamaan energiayhteisön perustamissopimuksen täysimääräisen noudattamisen muun muassa saattamalla Albanian sähköpörssin toimintavalmiiksi, jatkamalla markkinoiden avaamista, varmistamalla jakeluverkonhaltijoiden toiminnallisen eriyttämisen ja varmistamalla sähkömarkkinoiden yhteenkytkennän; korostaa äskettäin käyttöön otetun Adrianmeren kaasuputken ja muunnetun Vloran lämpövoimalaitoksen tulevan kytkemisen vaikutusta alueelliseen energiaturvallisuuteen; palauttaa mieliin, että sähkömarkkinoiden uudistus on saatettava päätökseen ja että Bitolan ja Elbasanin sähköyhteys Pohjois-Makedonian kanssa on otettava käyttöön;

  67. kehottaa jatkamaan strategisten liikenneverkkojen vahvistamista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) sääntelykehyksen mukaisesti ja edistämään ”sinisen moottoritien” Albaniassa kulkevien osuuksien rakentamista sekä saattamaan päätökseen raideliikennealan uudistukset ja edistymään Tirana-Podgorica-Durrës -ratayhteyden rakentamisessa;

  68. on erittäin huolissaan tietyistä Albanian taloudellisista hankkeista, jotka ovat aiheuttaneet ympäristövahinkoja suojelualueilla; korostaa, että ekologisesti herkkien matkailu- ja energiainfrastruktuurihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on toteutettava kuulemalla laajasti ja koko maan laajuisesti kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen sidosryhmiä ennen päätösten tekemistä ja että näissä hankkeissa on noudatettava vaikutustenarviointeja ja ympäristönsuojelua koskevia kansainvälisiä ja EU:n normeja;

  69. kehottaa Albanian viranomaisia kehittämään kansallisen energiastrategian, jolla taataan täysi yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen, asiaankuuluvien EU:n ilmastopolitiikkojen, hiilestä irtautumista koskevien tavoitteiden ja hiilen hinnoitteluvälineiden kanssa ja pannaan ne täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Sofian vuoden 2020 julistuksessa annettujen poliittisten sitoumusten mukaisesti; kehottaa Albanian viranomaisia hyväksymään viipymättä ilmastonmuutoslakiesityksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen seuranta- ja raportointimekanismia koskevan lain ja päätöksen; pyytää vauhdittamaan yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnoksen viimeistelemistä, jotta se voidaan antaa energiayhteisön sihteeristön tarkistettavaksi;

  70. kehottaa lisäämään ponnisteluja maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla; pitää tärkeänä luoda vakaa järjestelmä päätöksentekijöiden ja maaseutualueiden eri eturyhmien välisille neuvotteluille; korostaa tarvetta kehittää nykyaikaista, ekologista ja ilmastoystävällistä pienviljelyä ja keskisuurta viljelyä, jolla varmistetaan viljelijöiden toimeentulo ja Albanian luonnonvarojen suojelu sekä biologinen monimuotoisuus;

  71. muistuttaa, että Albanian on asetettava etusijalle uuden vuosia 2020-2035 koskevan kansallisen jätehuoltostrategian täytäntöönpano ja yhdennetyn alueellisen jätehuoltojärjestelmän perustaminen sekä edistettävä kierrätystä, suljettava vaarallisen jätteen käsittelypaikkoja, mukauduttava EU:n standardeihin erityisesti polttamisen osalta sekä ehkäistävä metsäkatoa ja merten muovisaastetta; varoittaa Adrianmeren saastumisesta ja siitä, että jätteitä heitetään jatkuvasti mereen ja että merivirrat kuljettavat niitä; korostaa tarvetta tehostaa veden laadun seurantaa ja jäteveden käsittelyvalmiuksia sekä vahvistaa ympäristöstä ja suojelualueista vastaavien virastojen valmiuksia;

  Alueellinen yhteistyö ja ulkopolitiikka

  72. panee tyytyväisenä merkille Albanian käynnissä olevat ponnistelut hyvien naapuruussuhteiden ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi; korostaa, että on tärkeää toteuttaa lisätoimia, joilla edistetään sovintoa naapurimaiden kanssa ja alueellista yhteistyötä, jonka perustana olisi oltava EU:n perusarvojen kunnioittaminen ja yhteinen tulevaisuus EU:ssa;

  73. kehottaa luomaan uusia mahdollisuuksia Länsi-Balkanin maiden kanssa käytävälle korkean tason poliittiselle ja politiikkoja koskevalle vuoropuhelulle järjestämällä säännöllisesti EU:n ja Länsi-Balkanin välisiä huippukokouksia ja tehostamalla ministereiden välistä yhteydenpitoa, jotta voidaan vahvistaa poliittisen ulottuvuuden hallintaa laajentumisprosessissa ja varmistaa vahvempi ohjaus ja korkean tason sitoutuminen, jotka ovat myös tarkistetun laajentumismenetelmän tavoitteita;

  74. pitää myönteisenä rakentavia toimia jäljellä olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseksi, kuten Kreikan ja Albanian yhteistä sitoumusta antaa merialueiden rajojen määrittäminen Kansainvälisen tuomioistuimen tehtäväksi;

  75. suhtautuu myönteisesti osallistaviin toimiin, joilla syvennetään alueellista yhdentymistä, helpotetaan yhteyksiä ja ihmisten, tavaroiden, pääoman ja palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä edistetään yhteisiä alueellisia markkinoita;

  76. panee tyytyväisenä merkille Albanian rakentavan roolin monenvälisissä aloitteissa, myös Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) ja Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa;

  77. suhtautuu myönteisesti Albanian osallistumiseen ”mini-Schengen-aluetta” koskevaan aloitteeseen, jotta voidaan parantaa naapuruussuhteita ja tarjota Albanian kansalaisille ja yrityksille uusia mahdollisuuksia;

  78. kehottaa kaikkia poliittisia johtajia ryhtymään kiireellisesti toimenpiteisiin alueellisen komission perustamiseksi selvittämään tosiseikat kaikista entisen Jugoslavian alueella 1. tammikuuta 1991 ja 31. joulukuuta 2001 välisenä aikana tehdyistä sotarikoksista ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista (RECOM), ja hyödyntämään tässä yhteydessä RECOM-liittouman tekemää merkittävää työtä; kehottaa Länsi-Balkanin poliittisia johtajia edistämään alueellista sovintoa ja pidättäytymään näiden aiheiden käyttämiseltä lyömävälineinä sisäisissä poliittisissa kamppailuissa;

  79. panee tyytyväisenä merkille Albanian jatkuvan mukautumisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksiin ja julkilausumiin vuodesta 2012 lähtien ja arvostaa sen aktiivista osallistumista EU:n kriisinhallintatehtäviin ja -operaatioihin sekä sen aktiivista osallistumista EU:n kannalta strategisen tärkeisiin Naton tehtäviin; kehottaa Albaniaa noudattamaan EU:n kantaa kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallasta;

  80. korostaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen on vahvistettava kumppanuuttaan ja koordinointiaan Länsi-Balkanilla, jotta voidaan edistää keskeisiä uudistuksia, parantaa hallintoa ja edistää sovintoa; kehottaa EUH:ta ja komissiota lisäämään tukea Albanialle Venäjän, Kiinan ja Iranin kaltaisten maiden vihamielisen ulkomaisen sekaantumisen torjumiseksi; katsoo, että kun pidetään mielessä edellä mainittu yhdenmukaistaminen ja Albanian liittymisprosessi, maan hallituksen olisi kehitettävä entistä tiiviimpää yhteistyötä EU:n ja Naton jäsenvaltioiden kanssa turvallisuus- ja puolustusasioissa;

  °

  ° °

  81. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Albanian tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


   

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  4.3.2021

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  62

  4

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

  Janina Ochojska

   

   


  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  62

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch

  ID

  Anna Bonfrisco

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  The Left

  Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

  VERTS/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

  NI

  Fabio Massimo Castaldo

   

  4

  -

  ID

  Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

  NI

  Kostas Papadakis

   

  1

  0

  The Left

  Giorgos Georgiou

   

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö