Nós Imeachta : 2019/2170(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0041/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0041/2021

Díospóireachtaí :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Vótaí :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0112

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2021</NoDocSe>
PDF 210kWORD 71k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>ar na Tuarascála 2019-2020 ón gCoimisiún maidir leis an Albáin</Titre>

<DocRef>(2019/2170(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Isabel Santos</Depute>

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar na Tuarascála 2019-2020 ón gCoimisiún maidir leis an Albáin

(2019/2170(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile[1],

 ag féachaint do chonclúidí na Comhairle Eorpaí an 28 Meitheamh 2018, do chonclúidí na Comhairle an 18 Meitheamh 2019 agus do chonclúidí na Comhairle Eorpaí an 17-18 Deireadh Fómhair 2019, lenar cuireadh ar athló na cinntí maidir le tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh,

 ag féachaint don ráiteas comhpháirteach ó chomhaltaí na Comhairle Eorpaí an 26 Márta 2020 maidir le tús a chur leis na caibidlíocht aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh, inar formhuiníodh conclúidí ón gComhairle an 25 Márta 2020 maidir leis an bpróiseas um méadú agus cobhsaíochta agus comhlachais,

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Feabhra 2020 dar teideal Enhancing the accession processA credible EU perspective for the Western Balkans [An próiseas aontachais a fheabhsú –  Peirspictíocht inchreidte AE do na Balcáin Thiar] (COM(2020)0057),

 ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 19-20 Meitheamh 2003 agus do Chlár Oibre Thessaloniki do na Balcáin Thiar,

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2019 dar teideal 2019 Communication on EU Enlargement Policy [Teachtaireacht 2019 maidir le Beartas um Méadú AE] (COM(2019)0260), a raibh Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin dar teideal Albania 2019 Report [Tuarascáil 2019 ar an Albáin] ag gabháil léi (SWD(2019)0215),

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 2020 Communication on EU Enlargement Policy [Teachtaireacht 2020 maidir le Beartas um Méadú AE] (COM(2020)0660), a raibh Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin dar teideal Albania 2020 Report [Tuarascáil 2020 ar an Albáin] ag gabháil léi (SWD(2020)0354),

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Iúil 2020 dar teideal 2020-2025 EU action plan on firearms trafficking [Plean gníomhaíochta an Aontais 2020-2025 maidir le gáinneáil ar airm thine] (COM(2020)0608),

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2020 dar teideal Support to the Western Balkans in tackling COVID-19 and the post-pandemic recovery [Tacaíocht do na Balcáin Thiar chun dul i ngleic le COVID-19 agus leis an téarnamh iar-phaindéimeach] (COM(2020)0315),

 ag féachaint do chruinniú mullaigh AE-na mBalcán Thiar an 10 Samhain 2020, a tionóladh i Sóifia faoi chuimsiú Phróiseas Bheirlín,

 ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 26-27 Meitheamh 2014, lenar áiríodh cinneadh chun stádas tír is iarrthóir do bhallraíocht AE a dheonú don Albáin,

 ag féachaint do rún uaithi an 25 Samhain 2020 dar teideal ‘saoirse na meán a neartú: cosaint iriseoirí san Eoraip, an fhuathchaint, an bhréagaisnéis agus ról na n-ardán’[2],

 ag féachaint do rún uaithi an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir le tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin[3],

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal An Economic and Investment Plan for the Western Balkans [Plean Eacnamaíoch agus Infheistíochta do na Balcáin Thiar] (COM(2020)0641),

 ag féachaint do dhearbhú Shóifia ó chruinniú mullaigh AE-na mBalcán Thiar an 17 Bealtaine 2018 agus do chlár oibre tosaíochtaí Shóifia, san iarscríbhinn a ghabhann leis;

 ag féachaint do dhearbhú Shágraib a comhaontaíodh le linn chruinniú mullaigh AE-na mBalcán Thiar a tionóladh trí fhíschomhdháil an 6 Bealtaine 2020,

 ag féachaint do thuarascáil deiridh Mhisean Breathnóireachta Toghcháin ODIHR (an Oifig um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine) de chuid na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE) an 5 Meán Fómhair 2019 maidir le toghcháin áitiúla Phoblacht na hAlbáine an 30 Meitheamh 2019, agus do Thuairim Chomhpháirteach Choimisiún na Veinéise agus ESCE/ODIHR an 11 Nollaig 2020 maidir leis na leasuithe ar Bhunreacht na hAlbáine an 30 Iúil 2020 agus ar an gCód Toghcháin,

 ag féachaint do chlár oibre bliantúil do 2021 dá Ghrúpa Tacaíochta Daonlathais agus Comhordaithe Toghchán,

 ag féachaint do mholadh uaithi an 19 Meitheamh 2020 chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis na Balcáin Thiar, i ndiaidh chruinniú mullaigh 2020[4],

 ag féachaint do ráiteas comhpháirteach ó níos mó ná 20 Feisire de Pharlaimint na hEorpa an 8 Nollaig 2020 maidir le caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin,

 ag féachaint do rúin uaithi roimhe seo maidir leis an Albáin,

 ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0041/2021),

A. de bhrí go bhfuil an méadú ar cheann de na hionstraimí beartais eachtraigh is éifeachtaí de chuid an Aontais, toisc go rannchuidíonn sé le méadú a dhéanamh ar réimse bhunluachanna an Aontais maidir le hurraim do dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an smacht reachta agus urraim do chearta an duine;

B. de bhrí gur lean an Albáin d’iarrachtaí marthanacha a dhéanamh ar a bealach ionsar AE, tríd an gcuid is mó de na coinníollacha arna gcur ar aghaidh ag AE a chomhlíonadh i dtaca leis an gcéad chomhdháil idir-rialtasach a thionól;

C. de bhrí gur príomhthagarmarc é an smacht reatha chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn tíre ionsar aontachas AE;

D. de bhrí gur gá don Albáin leanúint de dhul chun cinn a dhéanamh i gcomhdhlúthú institiúidí agus nósanna imeachta daonlathacha, i bhfeidhmiú cuí a hinstitiúidí breithiúnacha a áirithiú, sa chomhrac i gcoinne an éillithe agus i gcoimirciú shaoirse na meán agus chearta na mionlach;

E. de bhrí go n-éilítear rannpháirtíocht chomhpháirteach na ngeallsealbhóirí uile leis na hiarrachtaí comhsheasmhacha ar athchóirithe lárnacha a dhéanamh san Albáin;

F. de bhrí gur chun leas polaitiúil, slándála agus eacnamaíoch an Aontais féin é an t-ionchas go mbeidh an Albáin ina Ballstát bunaithe ar thuillteanas; de bhrí gur cheart go ndéanfadh cáilíocht na n-athchóirithe riachtanacha agus a mhéid a dhíreoidh an tír orthu an tráthchlár don aontachas a chinneadh;

G. de bhrí go gcuireann méadú AE agus dul chun cinn an daonlathais, an smachta reatha agus an rathúnais sna Balcáin Thiar le slándáil agus cobhsaíocht réigiún na mBalcán Thiar a neartú, a bhfuil an Albáin ina cuid de;

H. de bhrí go mbeidh na toghcháin ghinearálta ar siúl san Albáin an 25 Aibreán 2021 agus de bhrí nach ndearnadh moltaí ESCE/ODIHR a chur chun feidhme ina n-iomláine;

I. de bhrí gur thíolaic an Coimisiún dréacht-chreat caibidlíochta don Albáin an 1 Iúil 2020;

J. de bhrí go bhfuil sé léirithe go soiléir leis an bpaindéim leanúnanch nach mór do AE agus do na Balcáin Thiar leanúint de dhul i ngleic le dúshláin choiteanna le chéile;

K. de bhrí gur gá don Albain teacht slán ón damáiste forleathan a lean as crith talún an 26 Samhain 2019 agus as paindéim COVID-19, borradh a chur faoina chosaint shibhialta agus faoina hullmhacht dul i ngleic le tubaistí, agus ullmhúcháin a chur chun cinn i dtaca le páirt a ghlacadh i Sásra an Aontais Eorpaigh um Chosaint Shibhialta;

L. de bhrí gur shlóg AE deontais ar luach EUR 115 milliún don athshlánú agus don atógáil tar éis an chreatha talún mar chuid dá ghealltanas tacaíochta ar fiú EUR 400 milliún é;

M. de bhrí go bhfuil geilleagar na hAlbáine buailte go dona ag paindéim COVID-19 agus go bhfuil bearta chun cosc a chur ar leathadh an víris ag déanamh difear diúltach don bhuiséad náisiúnta;

N. de bhrí gur shlóg AE EUR 3.3 bhilliún chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 sna Balcáin Thiar, lena n-áirítear EUR 38 milliún mar thacaíocht láithreach d’earnáil na sláinte, EUR 467 milliún chun athléimneacht na gcóras sláinte a neartú agus chun tionchar socheacnamaíoch na paindéime a mhaolú, EUR 750 milliún mar chúnamh macrairgeadais, EUR 385 milliún le haghaidh tacaíocht don earnáil phríobháideach agus dá hathghníomhachtú agus EUR 1.7 mbilliún mar iasachtaí fabhracha ón mBanc Eorpach Infheistíochta;

O. de bhrí gur shlóg AE EUR 51 milliún chun cúnamh a thabhairt don Albáin chun dul i ngleic le COVID-19 agus gur chuir sé suas le EUR 180 milliún i gcúnamh macrairgeadais ar fáil;

P. de bhrí gurb é AE an comhpháirtí trádála is mó agus an deontóir is mó atá ag an Albáin agus de bhrí gur thairbhigh an tír de EUR 1.25 billiún i gcistiú réamhaontachais AE ó 2007 i leith;

Q. de bhrí go n-éascófar téarnamh fadtéarmach an réigiúin tar éis phaindéim COVID-19 leis an bPlean Eacnamaíoch agus Infheistíochta (EIP) do na Balcáin Thiar, lena dtacófar leis an bhforbairt eacnamaíoch agus le hathchóirithe sa réigiún;

R. de bhrí gur thairbhigh saoránaigh na hAlbáine de chead taistil gan víosa i limistéar Schengen ó mhí na Nollag 2010;

S. de bhrí go raibh saoránaigh na hAlbáine in ann páirt a ghlacadh i malartuithe mac léinn, acadúla agus ógra faoin gclár Erasmus+ ó 2015 i leith;

T. de bhrí go bhfuil AE fós tiomanta go hiomlán do thacaíocht a thabhairt do rogha straitéiseach na hAlbáine i dtaca le lánpháirtiú AE, bunaithe ar an smacht reatha agus ar dhea-chaidreamh comharsanachta;

U. de bhrí go bhfuil an Albáin fós ina comhpháirtí iontaofa i réimse an bheartais eachtraigh, a bhuí lena hiarrachtaí ar chomhar réigiúnach agus dea-chaidreamh comharsanachta a chur chun cinn;

1. á chur in iúl gur geal léi treoshuíomh agus tiomantas straitéiseach soiléir na hAlbáine i leith lánpháirtiú na hEorpa, a léirítear leis an dea-chaidreamh comharsanachta agus le cur chun feidhme leanúnach na n-athchóirithe a bhaineann leis an aontachas; i ndáil leis sin, ag moladh ráiteas ón gComhairle Eorpach an 26 Márta 2020 maidir le tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin; ag cur béim ar a thábhachtaí atá an próiseas lánpháirtithe mar spreagadh d’athchóirithe agus á chur in iúl gur geal léi an tacaíocht a thugann pobal na hAlbáine dó;

2. á chreidiúint gur cheart go n-áireofaí ionadaithe ón Albáin agus ó thíortha eile na mBalcán Thiar, lena n-áirítear daoine óga, de réir mar is iomchuí, sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus ba cheart go mbeadh siad rannpháirteach go gníomhach ann, ar leibhéal an rialtais agus ar leibhéal na sochaí sibhialta araon;

3. ag tacú leis an gcéad chomhdháil idir-rialtasach a thionól gan tuilleadh moille, tar éis na coinníollacha arna leagan amach ag an gComhairle a chomhlíonadh go hiomlán agus tar éis don Chomhairle an creat caibidlíochta a ghlacadh; á mheabhrú go bhfuil an Albáin ina tír is iarrthóir ó 2014 i leith agus go bhfuil sé á mholadh ag an gCoimisiún ó 2018 i leith tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais;

4. ag meabhrú nádúr bunathraitheach na gcaibidlíochtaí aontachais agus á thabhairt dá haire, chun inchreidteacht an phróisis aontachais a áirithiú, nach mór comhlíonadh na ngarspriocanna a léiriú leis an dul chun cinn a dhéanfar i dtreo bhallraíocht AE; á mheabhrú go bhfuil gníomhaithe iomaíocha ag féachaint leis an mbonn a bhaint de lánpháirtiú breise agus de chobhsaíocht pholaitiúil thíortha na mBalcán Thiar;

5. á mheas gur léiriú ar an tiomantas soiléir polaitiúil do phróiseas lánpháirtithe AE a chur chun cinn is ea ceapachán an phríomh-idirbheartaithe agus na foirne caibidlíochta, mar aon le glacadh an phlean ghníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí arna leagan amach ag conclúidí ón gComhairle ó mhí Mhárta 2020;

6. á mheabhrú go mbeidh an dul chun cinn a dhéanfar i dtreo aontachais faoin modheolaíocht athbhreithnithe ag brath ar athchóirithe marthanacha, doimhne agus dochúlaithe a bheith ann ar fud na réimsí bunúsacha, ag tosú leis an smacht reachta, feidhmiú éifeachtach na n-institiúidí daonlathacha agus riaracháin phoiblí, agus an geilleagar; á mheabhrú, i ndáil leis sin, a thábhachtaí atá athchóiriú breithiúnach agus dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe agus na coireachta eagraithe, chomh maith le dea-chaidreamh comharsanachta agus comhar réigiúnach;

7. ag tathant ar údaráis na hAlbáine dlús a chur lena n-iarrachtaí chun an t-idirphlé polaitiúil agus feidhmiú institiúidí daonlathacha na tíre a neartú, agus feabhas á chur ar an timpeallacht d’iolrachas na meán agus don tsochaí shibhialta;

Feidhmiú na n-institiúidí daonlathacha

8. ag tathant ar cheannairí polaitiúla san Albáin timpeallacht mhuiníne a chruthú trí thrédhearcacht a mhéadú agus tríd an easpa idirphlé a shárú agus á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an timpeallacht pholaitiúil dheighilte agus an easpa comhair inbhuanaithe traspháirtí atá ann, ar nithe iad a leanann de bhac a chur ar an bpróiseas daonlathach; á mheabhrú a thábhachtaí atá idirphlé polaitiúil fiúntach chun an próiseas athchóirithe a chur chun cinn agus chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le ghnáthfheidhmiú daonlathach institiúidí na hAlbáine a áirithiú;

9. á mheabhrú go bhfuil freagracht chomhpháirteach ar na fórsaí polaitiúla chun bogadh ar aghaidh ó líomhaintí frithpháirteacha, ó chinntí aontaobhacha agus ó bhaghcait, agus tógáil a dhéanamh ina ionad sin ar na samplaí dearfacha atá ann de na hiarrachtaí ar chomhthoil a fhorbairt, amhail iad siúd as ar lean comhaontú an 5 Meitheamh 2020 maidir le hathchóiriú toghcháin;

10. á iarraidh ar institiúidí poiblí na hAlbáine gníomhú go trédhearcach agus dea-chleachtais rialachais a chur chun feidhme; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá céimeanna réamhghníomhacha maidir le faisnéis a chur ar fáil don tsochaí shibhialta, do na meáin agus don phobal i gcoitinne ar bhealach rialta agus tráthúil, go háirithe i gcás ina mbaineann an fhaisnéis le saincheisteanna a bhfuil spéis mhór ag an bpobal iontu, amhail an ghéarchéim sláinte atá ar siúl faoi láthair;

11. á chur i bhfáth go mbeidh toghcháin ghinearálta an 25 Aibreán 2021 ríthábhachtach maidir le comhdhlúthú agus athnuachan nósanna imeachta agus struchtúr daonlathach na tíre, agus maidir le leibhéal níos airde cobhsaíochta polaitiúla a bhaint amach; á chur i bhfios go láidir go bhfuil toghcháin shaora agus chóra bunriachtanach le haghaidh lánpháirtiú AE;

12. á chur i bhfáth gur cúis imní di na líomhnaithe maidir le ceannach vótaí agus á mheabhrú go bhfuil ionchúiseamh dhéantóirí na coire sin ar cheann de na coinníollacha arna leagan amach ag an gComhairle an 25 Márta 2020; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé a áirithiú go ndéanfar na hullmhúcháin do thoghcháin pharlaiminteacha 2021 ar bhealach trédhearcach agus cuimsitheach; á thabhairt dá haire go bhfuil dualgas comhpháirteach ar na fórsaí polaitiúla uile agus na comhlachtaí stáit uile, ar an tsochaí shibhialta agus ar na meáin a áirithiú go mbeidh an feachtas toghcháin trédhearcach, inchreidte agus oibiachtúil, agus saor ó bhréagaisnéis, imeaglú agus líomhaintí bréagacha;

13. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí sé na bearta athchóirithe toghcháin a códaíodh i mí Iúil 2020 a chur chun feidhme, ar bearta iad atá i gcomhréir le moltaí ó ESCE/ODIHR agus ón gComhairle Eorpach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tuairim chomhpháirteach ó Choimisiún na Veinéise agus ó ESCE/ODIHR an 5 Nollag 2020 a chur chun feidhme go hiomlán agus go tráthúil; á chur in iúl gur geal léi toradh dearfach chomhaontú an 5 Iúil 2020, lena ndéantar cuid de mholtaí ESCE/ODIHR a chur chun feidhme; ag tabhairt dá haire an mhainneachtain cur leis an gcomhaontú sin agus an fíoras, in ainneoin achomhairc idirnáisiúnta fanacht ar thuairim ó Choimisiún na Veinéise, ar achomhairc iad a rinneadh go mion minic, go ndearnadh bearta breise gan chomhthoil traspháirtí forleathan, rud a d’fhág gur ghlac Parlaimint na hAlbáine leasuithe ar an gCód Toghcháin i mí Dheireadh Fómhair 2020, ar leasuithe iad a raibh easaontas ann fúthu;

14. ag cur béim ar an ngá atá le dlús a chur le rannpháirtíocht Pharlaimint na hAlbáine i bpróiseas lánpháirtithe AE, lena ndéanfar a hacmhainneachtaí reachtacha, formhaoirseachta agus grinnscrúdaithe bhuiséadaigh a chur chun cinn tuilleadh chun ailíniú dlíthiúil le acquis AE a áirithiú;

15. ag tathant ar an Albáin feabhas a chur ar chomhar laistigh den rialtas, dlús a chur le dílárú faoin athchóiriú ar riarachán críochach, comhairliúcháin phoiblí a chur chun cinn ar an leibhéal áitiúil agus an t-athchóiriú ar an riarachán poiblí a chur chun cinn;

An smacht reachta

16. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé an smacht reachta a choimirciú trí ollchóiriú breithiúnach agus trí ionchúiseamh seasta agus comhsheasmhach a dhéanamh i gcás éilliú ardleibhéil; ag moladh an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme an athchóirithe chuimsithigh bhreithiúnaigh, a bhfuil an próiseas grinnscrúdaithe gan fasach mar thaca leis, agus ag moladh bhunú na n-institiúidí agus na sainchomhlachtaí ábhartha, agus á iarraidh go gcuirfear dlús leis na nósanna imeachta sin chun aistriú inláimhsithe ionsar bhreithiúnacht chuntasach, neamhspleách agus fheidhmiúil, ar réamhchoinníoll é sin don chéad chomhdháil idir-rialtasach;

17. á chur i bhfáth gur gá don Albáin cur chuige níos straitéisí a fhorbairt i leith athchóiriú ar earnáil an cheartais lena dtugtar aghaidh ar an riaráiste cásanna atá ag dul i méid; á iarraidh go ndéanfar ardchaighdeáin trédhearcachta in earnáil an cheartais a áirithiú agus go ndéanfar uirlisí amhail bunachair ar líne a bhí oibríochtúil roimhe seo a athghníomhachtú; á chur in iúl gur geal léi ceapachán chomhaltaí nua na Cúirte Bunreachtúla, lenar athbhunaíodh feidhmiúlacht na Cúirte, agus ag tathant ar institiúidí na hAlbáine an próiseas ceapacháin a thabhairt chun críche go pras, chun go n-athbhunófar cumas na Cúirte Bunreachtúla feidhmiú go hiomlán agus go héifeachtúil; á chur i bhfáth gur gá a áirithiú go leanfaidh Cúirt na nAchomharc de bheith ag feidhmiú agus go mbeidh foireann leordhóthanach inti;

18. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil ar chumas na hArd-Chúirte feidhmiú arís agus go bhfuil athbhreithniú déanta aici ar inghlacthacht bhreis agus míle cás, agus á spreagadh chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh i dtaobh tuilleadh breithiúna a cheapadh, chun go mbeidh sí feidhmiúil go hiomlán agus chun go laghdófar go mór a riaráiste neamh-inbhuanaithe de chásanna atá ar feitheamh;

19. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur bunaíodh an Biúró Náisiúnta um Imscrúdú, agus go bhfuil an Stiúrthóir ag comhlíonadh a dualgas agus go bhfuil foireann imscrúdaitheach á hearcú faoi láthair;

20. á chur i bhfáth gur gá don Albáin dul i ngleic leis an éilliú ar gach leibhéal den tsochaí, den rialtas agus den riarachán; á chur in iúl gur ábhar imní di an cleachtas atá ann cheana lena gceadaítear do phóilíní stáit tabhartais phríobháideacha agus urraíocht a fháil; á thabhairt dá haire, agus é mar ábhar imní di, le líomhnaithe maidir le héilliú, go bhfuil an bonn fós á bhaint de mhuinín an phobail sa rialtas agus in institiúidí daonlathacha ar bhonn níos ginearálta;

21. á chur i bhfáth gur gá feidhmiú éifeachtach, comhar agus neamhspleáchas airgeadais agus oibríochtúil na n-institiúidí breithiúnacha, forfheidhmithe dlí agus frith-éillithe a áirithiú trí acmhainní leormhaithe airgeadais, teicniúla agus daonna a sholáthar; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé torthaí inláimhsithe a bhaint amach i bhfoirm imscrúduithe neamhspleácha agus neamhchlaonta a mbeidh ionchúiseamh coireanna ardphróifíle, lena n-áirítear an t-éilliú, mar thoradh orthu;

22. á chur in iúl gur geal léi cruthú comhlachtaí frith-éillithe agus ag tabhairt dá haire an dul chun cinn a baineadh amach i reachtaíocht fhrith-éillithe; á aithint go bhfuil an Struchtúr Speisialta i gcoinne an Éillithe agus na Coireachta Eagraithe (SPAK), a bunaíodh le déanaí, fós ag déanamh imscrúduithe doimhne agus go bhfuil na Cúirteanna i gCoinne an Éillithe agus na Coireachta Eagraithe ag eisiúint díotálacha; á chur i bhfáth gur gá a neamhspleáchas a chaomhnú chun go mbeifear in ann dul i ngleic go héifeachtach agus go réamhghníomhach leis an tsaoirse ó phionós agus le héilliú ardleibhéil;

23. á iarraidh go déanfar pleananna nithiúla maidir le sláine a ghlacadh agus a chur chun feidhme go pras laistigh de na haireachtaí uile, mar a bhí beartaithe sa Straitéis Idirearnála i gcoinne an Éillithe agus sa phlean gníomhaíochta i dtaca le cur chun feidhme na straitéise; á mheabhrú gur gá feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar fhaireachán ar mhaoiniú páirtithe polaitiúla faoin dlí leasaithe maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla; á thabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé moltaí Institiúid Uachtarach Iniúchóireachta na hAlbáine a chur chun feidhme go héifeachtach;

24. á thabhairt dá haire go bhfuil méadú tagtha ar imscrúduithe réamhghníomhacha, ionchúisimh agus ciontuithe deiridh lena ndírítear ar rachmas aindleathach agus sciúradh airgid, as a leanann reo agus urghabháil chórasach ar shócmhainní coiriúla, agus á iarraidh go mbeidh ann d’ionchúiseamh treisithe agus ciontuithe críochnaitheacha cúirte na gcásanna sin, i gcomhréir leis na prionsabail maidir le neamhspleáchas breithiúnach, an próiseas cuí agus trialacha córa; ag cur béim ar na fadhbanna forleithne maidir le sciúradh airgid atá ann, go háirithe in earnálacha na tógála agus na réadmhaoine;

25. á chur in iúl gur geal léi na bearta atá déanta chun feabhas a chur ar an reachtaíocht agus ar na sásraí chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, agus á iarraidh go ndéanfar bearta breise a bheidh dírithe ar phlean gníomhaíochta an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais a chur chun feidhme go mear, go háirithe maidir le laghdú a dhéanamh ar mhéid an gheilleagair neamhfhoirmiúil;

26. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá iarrachtaí leanúnacha na hAlbáine agus feabhsuithe sistéamacha i dtaca le dul i ngleic le gáinneáil ar dhaoine, airm thine agus ar earraí góchumtha, mar aon le bagairtí na cibearchoireachta agus na sceimhlitheoireachta;

27. á iarraidh ar an Albáin tuilleadh treise a chur lena hiarrachtaí uileghabhálacha agus beaichte chun líonraí coiriúla áitiúla agus idirnáisiúnta a dhíchóimeáil agus chun deireadh le táirgeadh agus gáinneáil drugaí, trí chur leis na hiarrachtaí suntasacha a rinne sí le blianta beaga anuas; á chur in iúl gur geal léi comhar méadaithe na tíre le Europol agus institiúidí forfheidhmithe dlí Bhallstáit AE, as ar lean roinnt oibríochtaí forfheidhmithe dlí rathúla ar mhórscála, lena n-áirítear trí chomhoibriú eiseamláireach idir údaráis na hAlbáine agus na hIodáile faoi choimirce na Foirne Comhpháirtí um Imscrúdú; ag spreagadh údaráis na hAlbáine bailchríoch a chur go mear ar phostú ionchúisitheora idirchaidrimh Albánaigh chuig Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust); á mholadh go nglacfaidh an Albáin straitéis nua agus plean gníomhaíochta maidir le drugaí, chun, inter alia, an bhearna reachtaíochta a bhaineann le réamhtheachtaithe drugaí a líonadh;

Cearta bunúsacha

28. á chur in iúl go dtacaíonn sí le beartais chuimsitheacha agus á iarraidh go ndéanfar dul chun cinn i dtaobh bearta a ghlacadh chun saoirsí bunúsacha agus cearta gach duine a chosaint go héifeachtach, agus béim ar leith á leagan ar mhná, ar leanaí, ar dhaoine faoi mhíchumas, ar mhionlaigh eitneacha agus ar dhaoine LGBTQI+;

29. á chur in iúl gur geal léi ainmniúchán bhreathnóir na hAlbáine chuig Gníomhaireacht AE um Chearta Bunúsacha (FRA), agus ag spreagadh na n-údarás lánbhuntáiste a bhaint as saineolas FRA chun reachtaíocht agus cleachtais na hAlbáine a thabhairt i gcomhréir le acquis AE agus caighdeáin AE;

30. á chur in iúl gur geal léi go ndearna an tír nuashonrú ar a reachtaíocht fhrith-idirdhealaithe agus á iarraidh ar na húdaráis dlús a chur lena n-iarrachtaí ar chásdlí daingean frith-idirdhealaithe a bhunú; ag tathant ar na húdaráis a áirithiú go ndéanfar an fhuathchaint agus an fhuathchoireacht, lena n-áirítear an fhrithsheimíteachas, a chosc agus a ionchúiseamh go héifeachtach;

31. á thabhairt dá haire go bhfuil Plean Gníomhaíochta Náisiúnta 2016-2020 na hAlbáine maidir le saincheisteanna LGBTQI imithe in éag agus á iarraidh ar an rialtas plean gníomhaíochta nua a fhorbairt trí chomhairliúchán trédhearcach agus cuimsitheach leis an tsochaí shibhialta, agus a áirithiú go ndéanfar acmhainní iomchuí a shannadh dá chur chun feidhme; á iarraidh ar údaráis na hAlbáine glacadh sóisialta daoine LGBTQI+ a chothú, a bhíonn fós thíos le hidirdhealú agus fuathchaint ar bhonn rialta; á chur in iúl gur geal léi an cinneadh ‘teiripe tiontaithe’ a dhíothú, nach féidir glacadh leis, ar cinneadh é a neartaíonn an ceart ar fhéiniúlacht inscne agus ar léiriú inscne;

32. ag tathant ar an húdaráis a áirithiú go ndéanfar acmhainní leordhóthanacha daonna, teicniúla agus airgeadais a sholáthar do na comhlachtaí ábhartha, amhail oifigí an Ombudsman, an Coimisinéir um Fhrith-Idirdhealú agus an Coimisinéir um Cheart chun Faisnéise agus um Chosaint Sonraí, agus a áirithiú go ndéanfar a moltaí faoi seach a chur chun feidhme go córasach; á chur i bhfáth nár cheart ach daoine aonair nach bhfuil a neamhspleáchas ná a ngairmiúlacht in amhras a cheapadh do na hoifigí sin;

33. á iarraidh go gcruthófar sásra éifeachtach chun foréigean inscne-bhunaithe a chosc, lena n-áirítear ciapadh, foréigean teaghlaigh agus foréigean in aghaidh leanaí, ar measa fós é mar gheall ar phaindéim COVID-19, agus go ndéanfar cosaint agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh an fhoréigin sin, in éineacht le hionchúiseamh éifeachtach agus éifeachtúil dhéantóirí na coire sin;

34. ag meabhrú don Albáin a hiarrataí ar rochtain neamh-idirdhealaitheach ar sheirbhísí poiblí a áirithiú agus tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh i dtaca le hoideachas, rátaí fostaíochta, agus dálaí maireachtála agus sláinte na ndaoine faoi mhíchumas, na Romach, na nÉigipteach agus na mionlach eitneach eile; á chur in iúl gur geal léi Dearbhú Poznan 2019 maidir le Lánpháirtiú na Romach laistigh de Phróiseas AE um Méadú; ag tathant ar na húdaráis beartais maidir le lánpháirtiú na Romach a chur chun cinn i gcomhréir le creat straitéiseach AE maidir leis na Romaigh;

35. ag tathant ar an Albáin na cúig fodhlí atá fágtha a ghlacadh go mear chun cur chun feidhme iomlán dlí réime 2017 a áirithiú maidir le cosaint na mionlach náisiúnta agus na gcearta gaolmhara ar fhéinaithint, ar úsáid teangacha mionlaigh i gcás inar gá ar an leibhéal riaracháin áitiúil agus an chirt ar chomh-oideachas i dteangacha mionlaigh; á iarraidh ar an Albáin oidhreacht chultúrtha, teangacha agus traidisiúin a mionlach náisiúnta a chosaint agus a chur chun cinn, agus spás tiomnaithe meán a sholáthar sna heagraíochtaí meán stáit agus áitiúla i dteangacha mionlaigh;

36. á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, glacadh an dlí maidir leis an  daonáireamh a dhéanfar i bhfómhar 2021, agus á iarraidh ar an Albáin  gach beart is gá a dhéanamh chun é a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear tríd an gceistneoir agus an lámhleabhar a ullmhú, lena gcumhdaítear gach grúpa mionlaigh a aithnítear;

37. á iarraidh ar an Albáin a áirithiú go mbeidh comhdheiseanna ag grúpaí mionlaigh agus go ndéanfar iad a ionadú go leormhaith sa saol polaitiúil, i  riarachán poiblí agus i measc na mbreithiúna;

38. ag spreagadh na hAlbáine tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le bearta lena gcomhdhlúthaítear na cearta ar chlárú maoine, aisíoc agus cúiteamh, lena ndéantar an dlí maidir le nósanna imeachta idirthréimhseacha um úinéireacht a chur chun feidhme, go príomha tríd an próiseas maidir le clárú maoine a chur chun cinn ar bhealach trédhearcach, agus lena ndéantar an t-athchóiriú cuimsitheach ar earnáil na talún a thabhairt i gcrích;

39. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí na hAlbáine an chaoinfhulaingt agus an comhchuibhiú idir-reiligiúnach a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar chlaontacht agus ar idirdhealú, lena n-áirítear an frithsheimíteachas, mar a dearbhaíodh le formheas na parlaiminte i leith an tsainmhínithe ar an bhfrithsheimíteachas atá ag an gComhghuaillíocht Idirnáisiúnta Cuimhneacháin ar an Uileloscadh, rud a fhágann gurb í an chéad tír, inar Moslamaigh iad formhór an daonra, an foirmliú a ghlacadh; á iarraidh go ndéanfar iarrachtaí leanúnacha chun urraim don tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus don tsaoirse creidimh nó reiligiúin a áirithiú;

40. á iarraidh ar na húdaráis saoirse comhthionóil a áirithiú mar cheart bunúsach, agus prionsabal na comhréireachta á urramú, lena n-áirítear le linn staideanna éigeandála nó staideanna tubaiste nádúrtha; ag cur béim ar na moltaí a rinne an Ombudsman i ndáil leis sin;

41. á thabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé dul i ngleic le líomhnaithe maidir le mí-iompar póilíneachta agus úsáid dhíréireach fornirt a imscrúdú agus a ionchúiseamh, i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 freisin; á mheabhrú gur gá deireadh a chur le drochíde daoine atá faoi dhrochamhras agus príosúnach;

42. ag meabhrú oibleagáid na n-údarás próiseas cuí a áirithiú d’iarrthóirí tearmainn i gcomhréir le hoibleagáidí idirnáisiúnta na hAlbáine, agus aghaidh chuí a thabhairt ar riachtanais na ndídeanaithe, na n-iarrthóirí tearmainn agus na n-imirceach, agus ullmhacht le haghaidh méaduithe a d’fhéadfadh teacht ar shreafaí imirce a mhéadú agus comhar le húdaráis na mBallstát a fheabhsú ag an am céanna; á iarraidh go ndéanfar acmhainneachtaí a mhéadú chun iarrataí ar thearmann agus imscrúduithe ar chásanna ina dtuairiscítear sáruithe ar na nósanna imeachta um fhilleadh a phróiseáil, lena n-áirítear sáruithe ar chearta an duine;

43. á chur i bhfáth nach mór cosaint ar theorainneacha agus cosc ar choireacht trasteorann a bheith ina dtosaíochtaí, agus nach mór iad a dhéanamh agus lánurraim á tabhairt do na cearta bunúsacha atá cumhdaithe sna dlíthe agus sna prionsabail idirnáisiúnta agus réigiúnacha is infheidhme; á chur in iúl gur geal léi seoladh na chéad oibríochta comhpháirtí lánfheidhme leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) lasmuigh den Aontas Eorpach;

44. á chur i bhfios go láidir go bhfuil rannchuidiú na hAlbáine le teorainn sheachtrach an Aontais Eorpaigh a chosaint ríthábhachtach, agus á iarraidh ar an Aontas dlús a chur leis an tacaíocht a thugann sé do chosaint teorann sa réigiún, agus tacú le riachtanais údaráis na hAlbáine a bhíonn ag plé le dídeanaithe, le hiarrthóirí tearmainn agus le himircigh;

45. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh ag údaráis na hAlbáine agus ag tathant orthu cur chuige stóinseach a ghlacadh maidir le gáinneáil ar dhaoine agus dúshaothrú a n-íospartach a chosc, a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a phionósú, lena n-áirítear orthu sin leanaí agus grúpaí leochaileacha eile, líon na seirbhísí um athimeascadh a mhéadú agus a áirithiú go dtabharfar cosaint d’fhinnéithe;

46. á chur in iúl gur geal léi na bearta leanúnacha agus á iarraidh go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn i dtaobh líon na n-éileamh gan bhunús ar thearmann atá á ndéanamh ag náisiúnaigh na hAlbáine a laghdú go suntasach, lena n-áirítear mionaoisigh neamhthionlactha atá ag teacht isteach, i mBallstáit AE; á thabhairt dá haire go leanann an Albáin de thagarmharcanna léirscaoilte víosaí a chomhlíonadh;

An tsochaí shibhialta agus na meáin

47. á chur i bhfios go láidir an gá atá le feabhas a chur ar an timpeallacht d’fheidhmiú na sochaí sibhialta san Albáin agus ag tathant ar na húdaráis comhairliúcháin fhiúntacha, thráthúla agus ionadaíocha a áirithiú tríd an bpróiseas cinnteoireachta ar leibhéil éagsúla rialachais agus feabhas a chur ar an gcreat dlíthiúil agus fioscach, chun inbhuanaitheacht airgeadais na hearnála neamhrialtasaí a fheabhsú;

48. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá rannpháirtíocht eagraíochtaí na sochaí sibhialta i gcomhairliúcháin rialta maidir le feidhmiú na sochaí, lena gcumasaítear rannpháirtíocht na saoránach i ngnóthaí na tíre;

49. á chur i bhfáth gur gá coinníollacha a fheabhsú agus timpeallacht a chruthú lena gcothaítear cuntasacht agus grinnscrúdú ar institiúidí poiblí, go háirithe le comhar leis an tsochaí shibhialta agus le hiriseoirí, trína áirithiú go bhfuil rochtain acu ar cheartas agus ar dheimhneacht dhlíthiúil; á chur in iúl gur ábhar mór imní di na líomhnaithe scanrúla maidir le húsáid fhorleathan bhréagáisnéise i gcoinne iriseoirí iniúchta, gníomhaithe na sochaí sibhialta agus daoine eile atá ag iarraidh gníomhaithe cumhachtacha a thabhairt chun cuntais;

50. ag tabhairt dá haire agus é ina chúis bhuartha di an easpa dul chun cinn atá déanta maidir leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus na constaicí atá ann ar fheidhmiú cuí na meán neamhspleách;

51. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé iriseoireacht ardchaighdeáin a áirithiú agus leibhéil litearthachta meán a mhéadú chun feidhmiú an daonlathais san Albáin a áirithiú agus chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis, leis an bhfuathchaint agus leis an mbréagnuacht; á iarraidh ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) agus ar an gCoimisiún comhar a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar an mbréagaisnéis agus ar bhagairtí hibrideacha lena bhféachtar leis an mbonn a bhaint de pheirspictíocht AE trí bhéim níos straitéisí a leagan ar ábharthacht AE do shaoránaigh sna Balcáin Thiar, agus ag tathant orthu cruthú ionaid bharr feabhais atá dírithe ar na Balcáin a chothú chun an bhréagaisnéis a chomhrac;

52. á iarraidh go ndéanfar tionscnaimh chun timpeallacht meán a chothú atá saor ó thionchair sheachtracha agus fabhrach d’iompar meán gairmiúil, lena n-áirítear iriseoireacht iniúchach;

53. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le féinrialáil, caighdeáin eiticiúla, neamhspleáchas, neamhchlaontacht, inbhuanaitheacht airgeadais agus cáilíocht an tuairiscithe ar eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha meán a neartú, agus feabhas a chur ar thrédhearcacht i dtaca le húinéireacht na meán, cistiú agus fógraíocht phoiblí; á iarraidh go mbeidh bearta ann chun trédhearcacht úinéireacht meán na gcuideachtaí craolacháin a áirithiú; á thabhairt dá haire gur gá coinníollacha saothair agus sóisialta ghairmithe na meán a fheabhsú chun iriseoireacht ardchaighdeáin a áirithiú;

54. ag cáineadh an fhoréigin, an imeaglaithe, na bhfeachtas clúmhillte agus an bhrú indírigh pholaitiúil agus airgeadais atá dírithe i gcoinne iriseoirí, lena gcuirtear srian tromchúiseach ar shaoirse na meán, lena ndéantar féinchinsireacht a spreagadh agus lena mbaintear an bonn go mór ó iarrachtaí a dhéantar chun an choireacht agus an t-éilliú a nochtadh; á iarraidh ar na húdaráis imscrúdú a sheoladh ar an bhforéigean a tharla le déanaí agus ar choinneáil iriseoirí nach bhfuil údar leis agus freagairt láithreach a thabhairt ar líomhnaithe i dáil le tuairisceoirí a bheith á n-ionsaí ag na póilíní, lena n-áirítear agus iad faoi choimeád;

55. á chur in iúl gur geal léi gealltanas na n-údarás na dréachtleasuithe molta ar dhlí na meán a tharraingt siar, agus moltaí Choimisiún na Veinéise an 19 Meitheamh 2020 i dtaca le gach togra a bheidh ann amach anseo, a chur chun feidhme go hiomlán; ag athdhearbhú a cúiseanna imní maidir leis na beartais a moladh ar dtús faoin ‘bpacáiste frith-chlúmhillte’ mar a thugtar air agus á thabhairt dá haire gur cheart go ndéanfaí aon athbhreithniú ar dhlíthe na meán agus na cumarsáide ar bhealach trédhearcach agus cuimsitheach, trína chinntiú go gcloisfear guthanna agus tuairimí na sochaí sibhialta, d’fhonn saoirse na meán agus timpeallacht oibre na n-iriseoirí neamhspleácha a fheabhsú;

Athchóirithe socheacnamaíocha

56. ag spreagadh Rialtas na hAlbáine chun tosaíocht a thabhairt do bhearta a bheidh dírithe ar thionchar socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 a mhaolú, agus aird ar leith á tabhairt ar ghrúpaí imeallaithe agus leochaileacha amhail na Romaigh, na hÉigiptigh, pobal LGBTQI+, daoine faoi mhíchumas agus tuismitheoirí aonair, agus bearta breise a dhéanamh ag an am céanna chun an t-éagsúlú, an t-iomaíochas agus an dhigiteáil a fheabhsú, chun ionadaíochas an idirphlé shóisialta a fheabhsú agus chun dul i ngleic leis an ngeilleagar neamhfhoirmiúil forleathan;

57. á mheabhrú go mbraitheann fás inbhuanaithe ar dhíothú an éillithe eindéimigh, trédhearcacht feabhsaithe, deimhneacht agus éifeachtúlacht  dhlíthiúil, iomaíocht chóir agus simpliú na nósanna imeachta riaracháin;

58. ag spreagadh údaráis na hAlbáine cumhdach an chúraim shóisialta a neartú agus an rochtain ar sheirbhísí sóisialta agus cúraim sláinte a fheabhsú, go háirithe do ghrúpaí leochaileacha, chun baol na bochtaineachta agus an eisiata shóisialta a laghdú;

59. á iarraidh go gcuirfear dlús le bearta nithiúla lena dtugtar aghaidh ar an meath déimeagrafach agus ar imirce daoine oilte trí bheartais ghníomhacha maidir le margadh an tsaothair lena dtugtar aghaidh ar neamhréireanna scileanna agus lena laghdaítear dífhostaíocht fhadtéarmach, go háirithe i measc na n-óg agus na ngrúpaí is imeallaithe; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé deiseanna inbhuanaithe agus fadtéarmacha fostaíochta a chruthú do dhaoine óga trí oideachas inrochtana, ardchaighdeáin agus cuimsitheach a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar fhadbhanna a bhaineann le tithíocht; á iarraidh ar rialtas na hAlbáine feabhas a chur ar infhaighteacht agus inacmhainneacht rochtana ar an idirlíon, lena n-áirítear le haghaidh scolaíochta;

60. á chur in iúl gur geal léi na treochtaí dearfacha ó thaobh rannpháirtíocht na mban de sa pholaitíocht, agus á iarraidh go ndéanfar bearta breise chun aghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíochtaí inscne, ar an mbearna phá idir na hinscní agus ar idirdhealú san ionad oibre;

61. ag tathant ar na húdaráis dlús a chur lena n-iarrachtaí chun deireadh a chur le saothar leanaí ar fud na hearnála neamhfhoirmiúla agus chun borradh a chur faoi mhí-úsáid leanaí a ionchúiseamh;

62. á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar infheictheacht chabhair AE agus mhaoiniú an Aontais san Albáin agus ar chumarsáid maidir leis an gcabhair agus an maoiniú sin; á mheabhrú, i ndáil leis sin, na luaíochta feidhmíochta faoin Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais don Mhacadóin Thuaidh agus don Albáin agus go háirithe na tacaíochta suntasacha a thug AE do na Balcáin Thiar chun dul i ngleic le paindéim COVID-19;

63. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí an Choimisiúin chun infheistíocht níos straitéisí a dhéanamh sna Balcáin Thiar trí EIP tiomnaithe; á chur i bhfáth nach mór go mbeadh aon infheistíocht i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras agus le sprioc dícharbónaithe AE; á aithint a thábhachtaí atá EIP ó thaobh tacú leis an nascacht inbhuanaithe, leis an gcaipiteal daonna, leis an iomaíochas agus leis an bhfás cuimsitheach de, mar aon leis an gcomhar réigiúnach agus trasteorann a atreisiú; á iarraidh go ndéanfar cómhaoiniú leormhaith agus tuilleadh feabhsuithe i dtrédhearcacht agus infheictheacht mhaoiniú AE; á chur i bhfáth gur gá, i gcomhthéacs na hAlbáine, go ndíreofaí an maoiniú ar an aistriú daonlathach atá fós ar siúl agus ar an gcomhrac i gcoinne an mheatha dhaonlathaigh agus imirce daoine oilte;

An comhshaol, fuinneamh agus iompar

64. á mheabhrú go bhfuil gá fós le hiarrachtaí substaintiúla chun na spriocanna maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, slándáil an tsoláthair, laghduithe ar astaíochtaí agus fuinneamh inathnuaite agus éagsúlú an fhuinnimh sin a bhaint amach tríd an aistriú chuig fuinneamh, téamh agus iompar inbhuanaithe;

65. ag spreagadh na hAlbáine táirgeadh fuinnimh a éagsúlú, infheistíochtaí atá fónta ó thaobh an gheilleagair agus an chomhshaoil de in oibríochtaí hidreachumhachta a áirithiú, agus infheistíochtaí costéifeachtúla i bhfoinsí gaoithe agus gréine a mhéadú; ag tathant ar an rialtas an tionchar ar an mbithéagsúlacht a íoslaghdú trí stop a chur le forbairt hidreachumhachta i limistéir faoi chosaint, go háirithe i limistéir atá gar d’aibhneacha Valbona agus Vjosa, agus Páirc Náisiúnta Viosa a bhunú a luaithe is féidir, ar páirc í a réiseoidh fad iomlán na habhann, i gcomhréir leis an bhfógra uaithi; á chur i bhfios go láidir an gá atá le feabhas a chur ar mheasúnuithe tionchair comhshaoil, ar mheasúnuithe straitéiseacha comhshaoil agus ar thrédhearcacht nósanna imeachta ar fud na n-earnálacha éicíogaireacha agus borradh a chur faoi ionchúiseamh na gcoireanna comhshaoil; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar straitéis na hAlbáine maidir le sábháilteacht núicléach agus cosaint ar radaíocht; á mheabhrú nach ndearna an Albáin ailíniú iomlán go fóill le Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle an 5 Nollaig 2013 lena leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin;

66. ag tathant ar na húdaráis comhlíontacht iomlán leis an gConradh um Chomhphobal Fuinnimh a áirithiú, lena n-áirítear trí mhalartú cumhachta na hAlbáine a dhéanamh oibríochtúil, leanúint den mhargadh a oscailt, díchuachadh feidhmiúil oibreoirí córais dáileacháin a áirithiú agus margadhchúpláil leictreachais a áirithiú; á chur i bhfios go láidir, leis an bpíblíne thras-Aidriadach a seoladh le déanaí agus leis an ngléasra athchóirithe um fhuinneamh teirmeach i Vlora, a bheidh nasctha go luath, go rannchuidítear leis an tslándáil fuinnimh réigiúnach; á mheabhrú gur gá an t-athchóiriú ar an margadh leictreachais a thabhairt i gcrích agus idirnascaire leictreachais Bitola-Elbasan leis an Macadóin Thuaidh a sheoladh;

67. á iarraidh go ndéanfar dul chun cinn leanúnach i dtaobh gréasáin straitéiseacha iompair a neartú i gcomhréir le creat rialála an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair (TEN-T), obair ar chodanna na ‘Mórbhealaí Goirme’, ar de chuid na hAlbáine iad, a chur chun cinn, na hathchóirithe ar an earnáil iarnróid a thabhairt i gcrích agus tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le nasc iarnróid Tirana-Podgorica-Durrës;

68. á chur in iúl gur cúis mhór imní di tionscadail eacnamaíocha áirithe san Albáin as ar lean damáiste don chomhshaol i limistéir faoi chosaint; á chur i bhfios go láidir nach mór pleanáil agus tógáil tionscadal éicíogaireach maidir le turasóireacht agus bonneagar fuinnimh a dhéanamh mar chuid de chomhairliúchán leathan ar fud na tíre leis an tsochaí shibhialta agus le pobail áitiúla sula ndéanfar aon chinneadh agus nach mór iad a bheith i gcomhréir le noirm idirnáisiúnta agus AE maidir le measúnuithe tionchair agus cosaint an chomhshaoil;

69. ag tathant ar údaráis na hAlbáine straitéis náisiúnta fuinnimh a fhorbairt lena ráthaítear ailíniú iomlán le Comhaontú Pháras agus a chur chun feidhme, beartais ábhartha chomhshaoil AE, spriocanna dícharbónaithe agus ionstraimí maidir le praghsáil carbóin, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis na gealltanais pholaitiúla a rinneadh i nDearbhú Sofia 2020; á iarraidh ar údaráis na hAlbáine an dréachtdlí aeráide agus an dlí agus an cinneadh maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a ghlacadh gan mhoill; á iarraidh go gcuirfear dlús le tabhairt chun críche an Dréachtphlean Náisiúnta chomhtháite don Fhuinneamh agus don Aeráid lena athbhreithniú ag Rúnaíocht an Chomhphobail Fuinnimh;

70. á iarraidh go ndéanfar iarrachtaí breise i réimse na talmhaíochta agus na forbartha tuaithe; á chreidiúint go bhfuil sé tábhachtach córas daingean maidir le comhairliúcháin idir lucht déanta beartais agus grúpaí éagsúla sainleasa i limistéir thuaithe a bhunú; á chur i bhfáth gur gá talmhaíocht nua-aimseartha éiceolaíoch atá neamhdhíobhálach don aeráid ar mhionscála agus ar mheánscála a fhorbairt lena n-áirithítear slí bheatha na bhfeirmeoirí agus cosaint acmhainní nádúrtha agus bhithéagsúlacht na hAlbáine;

71. á mheabhrú gur gá don Albáin tús áite a thabhairt do chur chun feidhme  stráitéis náisiúnta nua maidir le bainistiú dramhaíola 2020-2035 agus do bhunú córais chomhtháthaithe réigiúnaí maidir le bainistiú dramhaíola, agus athchúrsáil a chur chun cinn, láithreáin ghuaiseacha le haghaidh diúscairt dramhaíola a dhúnadh, ailíniú a dhéanamh le caighdeáin AE, go háirithe maidir le loscadh, agus cosc a chur ar an dífhoraoisiú agus ar thruailliú plaistigh mhuirí; ag tarraingt aird ar an truailliú i Muir Aidriad agus ar dhumpáil rialta dramhaíola, a iompraítear ag sruthanna mara; á chur i bhfios go láidir an gá atá le dlús a chur le faireachán ar cháilíocht an uisce agus le hacmhainneachtaí cóireála fuíolluisce agus le neartú a dhéanamh ar acmhainneachtaí na ngníomhaireachtaí atá freagrach as an gcomhshaol agus as limistéir faoi chosaint;

Comhar réigiúnach agus an beartas eachtrach

72. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí leanúnacha na hAlbáine i dtaobh dea-chaidreamh comharsanachta agus lánpháirtiú réigiúnach a chur chun cinn; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé bearta breise a dhéanamh chun athmhuintearas le comharsana agus comhar réigiúnach a chur chun cinn, ar cheart urraim do bhunluachanna AE agus todhchaí choiteann in AE a bheith mar bhonn taca leo;

73. á iarraidh go gcruthófar deiseanna nua i dtaca le idirphlé ardleibhéil polaitiúil agus beartais le tíortha na mBalcán Thiar trí chruinnithe mullaigh rialta idir an tAontas Eorpach agus na Balcáin Thiar agus trí theagmhálacha treisithe aireachta, chun úinéireacht pholaitiúil phróiseas an mhéadaithe a neartú, agus chun a áirithiú go mbeidh stiúradh níos fearr agus rannpháirtíocht ardleibhéil níos fearr ann, arb é an aidhm chomh maith ag an modheolaíocht athbhreithnithe maidir le méadú;

74. á chur in iúl gur geal léi na bearta cuiditheacha ionsar réiteach a fháil ar shaincheisteanna déthaobhacha atá fós gan socrú, lena n-áirítear comhghnóthas leis an nGréig agus leis an Albáin chun teorannú na limistéar muirí a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta;

75. á chur in iúl gur geal léi na bearta cuimsitheacha atá déanta chun lánpháirtiú réigiúnach a dhoimhniú, nascacht agus saorghluaiseacht daoine, earraí, chaipitil agus seirbhísí a éascú agus rannchuidiú leis an gcómhargadh réigiúnach;

76. á chur in iúl gur geal léi ról cuiditheach na hAlbáine i dtionscnaimh iltaobhacha, lena n-áirítear faoina cathaoirleachtaí ar Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa agus ar ESCE;

77. á chur in iúl gur geal léi rannpháirtíocht na hAlbáine i miontionscnamh Schengen mar bhealach chun dea-chaidreamh comharsanachta a fheabhsú agus deiseanna nua a chur ar fáil do dhaoine agus do ghnólachtaí san Albáin;

78. á iarraidh ar gach ceannaire polaitiúil bearta práinneacha a dhéanamh  chun an Coimisiún Réigiúnach um Theacht ar an bhFírinne faoi Choireanna Cogaidh agus faoi Sháruithe Tromchúiseacha eile ar Chearta an Duine arna ndéanamh ar Chríoch na hIar-Iúgslaive idir 1 Eanáir 1991 agus 31 Nollaig 2001 (RECOM) a bhunú, rud a chuirfidh leis an obair shuntasach a rinne an Chomhghuaillíocht le haghaidh RECOM; ag tathant ar cheannairí polaitiúla sna Balcáin Thiar athmhuintearas réigiúnach a chur chun cinn agus staonadh ó ionstraimiú a dhéanamh ar na hábhair sin i gcoimhlintí polaitiúla inmheánacha;

79. á chur in iúl gur geal léi ailíniú iomlán leanúnach na hAlbáine le cinntí agus dearbhuithe coiteanna eachtraigh agus slándála a rinneadh ó 2012 i leith agus ag moladh a rannpháirtíocht ghníomhach i misin agus oibríochtaí bainistithe géarchéime AE, agus a rannpháirtíocht ghníomhach le misin ECAT a bhfuil tábhacht straitéiseach don Aontas ag baint leo; ag tathant ar an Albáin seasamh AE maidir le dlínse na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta a chomhlíonadh;

80. á chur i bhfios go láidir gur gá don Aontas agus do na Stáit Aontaithe a gcomhpháirtíocht agus a gcomhordú a neartú sna Balcáin Thiar chun athchóirithe lárnacha a chur chun cinn agus chun rialachas agus athmhuintearas a fheabhsú; á iarraidh ar SEGS agus ar an gCoimisiún feabhas a chur ar thacaíocht don Albáin maidir le cur isteach eachtrach mailíseach ó thíortha amhail an Rúis, an tSín agus an Iaráin a chomhrac; á chreidiúint, agus an t-ailíniú thuasluaite agus próiseas aontachais na hAlbáine leis an Aontas Eorpach á gcur san áireamh, gur cheart don Tiorána comhar níos dlúithe a fhorbairt le Ballstáit AE agus ECAT maidir le saincheisteanna slándála agus cosanta;

°

° °

81. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Uachtarán, Rialtas agus Parlaimint Phoblacht na hAlbáine.


 

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta a ghlactha

4.3.2021

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

62

4

1

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Janina Ochojska

 

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

62

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

1

0

The Left

Giorgos Georgiou

 

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

[1] IO L 107, 28.4.2009, lch. 166.

[2] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0320.

[3] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0050.

[4] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0168.

An nuashonrú is déanaí: 19 Márta 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais