SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020

  10.3.2021 - (2019/2170(INI))

  Komisja Spraw Zagranicznych
  Sprawozdawczyni: Isabel Santos


  Procedura : 2019/2170(INI)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0041/2021
  Teksty złożone :
  A9-0041/2021
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020

  (2019/2170(INI))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony[1],

   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r., konkluzje Rady z 18 czerwca 2019 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z 17–18 października 2019 r. odraczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną,

   uwzględniając wspólne oświadczenie członków Rady Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, w którym poparto konkluzje Rady z 25 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

   uwzględniając komunikat Komisji z 5 lutego 2020 r. zatytułowany „Usprawnienie procesu akcesyjnego – wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0057),

   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 19–20 czerwca 2003 r. oraz agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich,

   uwzględniając komunikat Komisji z 29 maja 2019 r. zatytułowany „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r.” (COM(2019)0260), któremu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Albanii” (SWD(2019)0215),

   uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. zatytułowany „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2020 r.” (COM(2020)0660), któremu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2020 dotyczące Albanii” (SWD(2020)0354),

   uwzględniając komunikat Komisji z 24 lipca 2020 r. zatytułowany „Plan działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną na lata 2020–2025” (COM(2020)0608),

   uwzględniając komunikat Komisji z 29 kwietnia 2020 r. zatytułowany „Wsparcie dla regionu Bałkanów Zachodnich w zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz w sprawie ożywienia gospodarczego po pandemii” (COM(2020)0315),

   uwzględniając szczyt UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się 10 listopada 2020 r. w Sofii w ramach procesu berlińskiego,

   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 26–27 czerwca 2014 r., zawierające decyzję o przyznaniu Albanii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE,

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform[2],

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią[3],

   uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. pt. „Plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0641),

   uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE–Bałkany Zachodnie z 17 maja 2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

   uwzględniając deklarację z Zagrzebia, przyjętą na szczycie UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się w trybie wideokonferencji 6 maja 2020 r.,

   uwzględniając sprawozdanie końcowe z misji obserwacji wyborów z ramienia ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)) z 5 września 2019 r. w sprawie wyborów lokalnych w Republice Albanii w dniu 30 czerwca 2019 r., a także uwzględniając wspólną opinię Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR z 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w konstytucji Albanii z 30 lipca 2020 r. i w kodeksie wyborczym,

   uwzględniając roczny program prac parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów na 2021 r.,

   uwzględniając swoje zalecenie z 19 czerwca 2020 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.[4],

   uwzględniając wspólne oświadczenie ponad 20 posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią z 8 grudnia 2020 r.,

   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Albanii,

   uwzględniając art. 54 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0041/2021),

  A. mając na uwadze, że rozszerzenie stanowi jeden z najbardziej skutecznych instrumentów polityki zagranicznej UE, przyczyniając się do rozpowszechniania podstawowych wartości Unii w zakresie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, praworządności, budowania pokoju i poszanowania praw człowieka;

  B. mając na uwadze, że Albania stale podejmuje wysiłki na drodze do UE, spełniając większość stawianych przez UE warunków zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej;

  C. mając na uwadze, że praworządność stanowi kluczowy wskaźnik oceny postępów kraju kandydującego na drodze do przystąpienia do UE;

  D. mając na uwadze, że Albania musi nadal czynić postępy w umacnianiu instytucji i procedur demokratycznych, w zapewnianiu właściwego funkcjonowania instytucji sądowych, zwalczaniu korupcji oraz zapewnianiu ochrony wolności mediów i praw mniejszości;

  E. mając na uwadze, że konsekwentne wysiłki na rzecz kluczowych reform w Albanii wymagają wspólnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron;

  F. mając na uwadze, że perspektywa uzyskania przez Albanię statusu państwa członkowskiego w oparciu o osiągnięcia leży we własnym interesie Unii – politycznym, gospodarczym i w dziedzinie bezpieczeństwa; mając na uwadze, że o harmonogramie przystąpienia do UE decyduje jakość niezbędnych reform i zaangażowanie kraju w ich przeprowadzenie;

  G. mając na uwadze, że rozszerzenie UE oraz postępy w zakresie demokracji, praworządności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności regionu Bałkanów Zachodnich, którego część stanowi Albania;

  H. mając na uwadze, że 25 kwietnia 2021 r. w Albanii odbędą się wybory powszechne oraz że nie wdrożono w pełni zaleceń OBWE/ODIHR;

  I. mając na uwadze, że 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła projekt ram negocjacyjnych dla Albanii;

  J. mając na uwadze, że trwająca pandemia wyraźnie pokazała, że UE i Bałkany Zachodnie muszą nadal razem stawiać czoła wspólnym wyzwaniom;

  K. mając na uwadze, że Albania musi odbudować się po poważnych zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi 26 listopada 2019 r. oraz pandemią COVID-19, a także wzmocnić ochronę ludności i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych oraz przyspieszyć przygotowania do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

  L. mając na uwadze, że UE uruchomiła dotacje o wartości 115 mln EUR na odbudowę i rekonstrukcję po trzęsieniu ziemi w ramach swojego zobowiązania do wsparcia w wysokości 400 mln EUR;

  M. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 mocno uderzyła w gospodarkę Albanii, a środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa negatywnie wpłynęły na budżet państwa;

  N. mając na uwadze, że UE przeznaczyła 3,3 mld EUR na walkę z pandemią COVID-19 na Bałkanach Zachodnich, w tym 38 mln EUR w postaci natychmiastowego wsparcia dla sektora zdrowia, 467 mln EUR na budowanie odporności systemów opieki zdrowotnej i łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii, 750 mln EUR na pomoc makrofinansową, 385 mln EUR na wsparcie dla sektora prywatnego i jego ożywienie oraz 1,7 mld EUR w postaci pożyczek preferencyjnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

  O. mając na uwadze, że UE uruchomiła 51 mln EUR na pomoc dla Albanii w zwalczaniu pandemii COVID-19 i udostępniła do 180 mln EUR w ramach pomocy makrofinansowej;

  P. mając na uwadze, że UE jest największym partnerem handlowym i największym darczyńcą Albanii, a kraj ten skorzystał od 2007 r. z 1,25 mld EUR unijnego finansowania przedakcesyjnego;

  Q. mając na uwadze, że plan gospodarczo-inwestycyjny na rzecz Bałkanów Zachodnich ułatwi długoterminową odbudowę regionu po pandemii COVID-19 oraz wesprze rozwój gospodarczy i reformy;

  R. mając na uwadze, że obywatele Albanii korzystają z ruchu bezwizowego do strefy Schengen od grudnia 2010 r.;

  S. mając na uwadze, że od 2015 r. obywatele Albanii mogą uczestniczyć w wymianach studenckich, akademickich i młodzieżowych w ramach programu Erasmus+;

  T. mając na uwadze, że UE pozostaje w pełni zaangażowana we wspieranie strategicznej decyzji Albanii o integracji z UE w oparciu o praworządność i stosunki dobrosąsiedzkie;

  U. mając na uwadze, że Albania pozostaje wiarygodnym partnerem w polityce zagranicznej dzięki podejmowanym przez nią wysiłkom na rzecz zacieśniania współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich;

  1. z zadowoleniem przyjmuje wyraźne strategiczne ukierunkowanie i zaangażowanie Albanii na rzecz integracji z UE, przejawiające się w stosunkach dobrosąsiedzkich i dalszym wdrażaniu reform akcesyjnych; w związku z tym pochwala oświadczenie Rady Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią; podkreśla znaczenie procesu integracji jako katalizatora reform oraz z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla tego procesu ze strony ludności Albanii;

  2. uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna obejmować i w stosownych przypadkach aktywnie angażować przedstawicieli Albanii i innych krajów Bałkanów Zachodnich, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i społeczeństwa obywatelskiego, w tym młodych ludzi;

  3. popiera bezzwłoczne zwołanie pierwszej konferencji międzyrządowej po całkowitym spełnieniu warunków określonych przez Radę Europejską i po przyjęciu ram negocjacyjnych przez Radę; przypomina, że Albania jest państwem kandydującym od 2014 r., a od 2018 r. Komisja zaleca rozpoczęcie rozmów akcesyjnych;

  4. ponownie zwraca uwagę na transformacyjny charakter negocjacji akcesyjnych i zauważa, że aby zapewnić wiarygodność procesu akcesyjnego, osiągnięcie celów pośrednich musi znaleźć odzwierciedlenie w postępach na drodze do członkostwa w UE; przypomina, że rywalizujące podmioty dążą do dalszego podważania integracji i stabilności politycznej krajów Bałkanów Zachodnich;

  5. uważa, że powołanie głównego negocjatora i zespołu negocjacyjnego, wraz z przyjęciem planu działania w celu uwzględnienia priorytetów określonych w konkluzjach Rady z marca 2020 r., są znakiem jasnego zobowiązania politycznego do przyspieszenia procesu integracji z UE;

  6. przypomina, że postępy na drodze do przystąpienia do UE w ramach zmienionej metodologii rozszerzenia zależą od trwałych, głębokich i nieodwracalnych reform w podstawowych obszarach, począwszy od praworządności, skutecznego funkcjonowania instytucji demokratycznych i administracji publicznej oraz gospodarki; przypomina w związku z tym o znaczeniu reformy sądownictwa i intensyfikacji walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, a także stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej;

  7. wzywa władze Albanii do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia dialogu politycznego i funkcjonowania instytucji demokratycznych w kraju, przy jednoczesnej poprawie klimatu dla pluralizmu mediów i społeczeństwa obywatelskiego;

  Funkcjonowanie instytucji demokratycznych

  8. wzywa albańskich przywódców politycznych do stworzenia atmosfery zaufania poprzez zwiększenie przejrzystości oraz powrót do dialogu; wyraża poważne zaniepokojenie polaryzacją klimatu politycznego i brakiem trwałej współpracy międzypartyjnej, które nadal utrudniają proces demokratyczny; przypomina o znaczeniu konstruktywnego dialogu politycznego, aby zwiększyć tempo procesu reform i poczynić dalsze postępy w zapewnianiu normalnego demokratycznego funkcjonowania instytucji albańskich;

  9. przypomina o wspólnej odpowiedzialności sił politycznych za odejście od wzajemnych oskarżeń, jednostronnych decyzji i bojkotów, opierając się zamiast tego na pozytywnych przykładach wysiłków na rzecz budowania konsensusu, takich jak te, które doprowadziły do porozumienia w sprawie reformy ordynacji wyborczej z 5 czerwca 2020 r.;

  10. wzywa albańskie instytucje publiczne do działania w sposób przejrzysty oraz wdrażania praktyk dobrego rządzenia; podkreśla znaczenie proaktywnych działań w obszarze udostępniania informacji społeczeństwu obywatelskiemu, mediom i ogółowi społeczeństwa w sposób terminowy i uporządkowany, w szczególności w kwestiach istotnych dla interesu publicznego, takich jak obecny stan zagrożenia zdrowia;

  11. podkreśla, że wybory powszechne, które odbędą się 25 kwietnia 2021 r., będą miały kluczowe znaczenie dla konsolidacji i odnowienia procedur i struktur demokratycznych w kraju oraz dla osiągnięcia wyższego poziomu stabilności politycznej; podkreśla, że wolne i uczciwe wybory mają zasadnicze znaczenie dla integracji z UE;

  12. wyraża zaniepokojenie zarzutami dotyczącymi kupowania głosów i przypomina, że ściganie tych przestępstw jest jednym z warunków określonych przez Radę 25 marca 2020 r.; podkreśla, jak ważne jest zadbanie o to, by przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2021 r. były prowadzone w sposób przejrzysty i inkluzywny; zauważa, że wszystkie siły polityczne, podmioty państwowe, społeczeństwo obywatelskie i media mają wspólny obowiązek zapewnienia przejrzystej, wiarygodnej i obiektywnej kampanii wyborczej, wolnej od dezinformacji, zastraszania i fałszywych oskarżeń;

  13. podkreśla, że należy wdrożyć środki reformy ordynacji wyborczej, ujednolicone w lipcu 2020 r., które są zgodne z zaleceniami OBWE/ODIHR i Rady Europy; podkreśla znaczenie pełnego i terminowego wdrożenia wspólnej opinii Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR z grudnia 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje pozytywny skutek porozumienia z 5 czerwca 2020 r., które wdraża niektóre z zaleceń OBWE/ODIHR; zauważa, że nie wykorzystano tego faktu oraz że mimo wielokrotnych międzynarodowych apeli o poczekanie na opinię Komisji Weneckiej podjęto dalsze kroki bez szerokiego konsensusu międzypartyjnego, co doprowadziło do przyjęcia przez albański parlament w październiku 2020 r. spornych poprawek do ordynacji wyborczej;

  14. podkreśla potrzebę większego zaangażowania albańskiego parlamentu w proces integracji z UE, dalszego zwiększania jego zdolności w zakresie prawodawstwa, nadzoru i kontroli budżetowej, tak aby zapewnić dostosowanie prawa do dorobku prawnego UE;

  15. wzywa Albanię do usprawnienia koordynacji między poszczególnymi szczeblami rządu, przyspieszenia decentralizacji w ramach terytorialnej reformy administracyjnej, przyspieszenia konsultacji publicznych na szczeblu lokalnym oraz przyspieszenia reformy administracji publicznej;

  Praworządność

  16. przypomina o nadrzędnym znaczeniu gwarantowania praworządności w drodze gruntownej reformy sądownictwa oraz stałego i konsekwentnego ścigania podmiotów odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu; pochwala postępy we wdrażaniu kompleksowej reformy sądownictwa, wsparte bezprecedensowym procesem weryfikacji i ustanowieniem odpowiednich instytucji i wyspecjalizowanych organów, oraz domaga się przyspieszenia tych procedur, aby osiągnąć namacalne przejście na odpowiedzialne, niezawisłe i sprawne sądownictwo, co stanowi warunek wstępny zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej;

  17. podkreśla potrzebę opracowania przez Albanię bardziej strategicznego podejścia do reformy sektora sprawiedliwości, które uwzględnia rosnącą liczbę zaległych spraw; apeluje o zapewnienie wysokich standardów przejrzystości w wymiarze sprawiedliwości oraz o reaktywację narzędzi takich jak internetowe bazy danych, które już działały w przeszłości; z zadowoleniem przyjmuje powołanie nowych członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy przywrócili jego zdolność do działania, i wzywa instytucje albańskie do szybkiego zakończenia procesu mianowania i przywrócenia zdolności Trybunału Konstytucyjnego do pełnego i skutecznego funkcjonowania; podkreśla potrzebę zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sądu Apelacyjnego i jego odpowiedniej obsady kadrowej;

  18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Sąd Najwyższy częściowo odzyskał zdolność do funkcjonowania i rozpatruje dopuszczalność ponad tysiąca spraw, a także zachęca go do dalszych postępów w mianowaniu dodatkowych sędziów, aby przywrócić pełną operacyjność oraz istotnie zmniejszyć liczbę zaległych spraw;

  19. wyraża zadowolenie z faktu, że utworzono Krajowe Biuro Śledcze, jego dyrektor wykonuje swoje obowiązki, a personel dochodzeniowy jest w trakcie rekrutacji;

  20. podkreśla potrzebę zwalczania przez Albanię korupcji na wszystkich szczeblach społeczeństwa, rządu i administracji; wyraża zaniepokojenie obecną praktyką, zgodnie z którą policja państwowa może otrzymywać prywatne dotacje i darowizny od sponsorów; zauważa z zaniepokojeniem, że zarzuty korupcyjne nadal podważają zaufanie publiczne do rządu i – ogólnie rzecz biorąc – do instytucji demokratycznych;

  21. podkreśla potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania, współpracy oraz niezależności finansowej i operacyjnej instytucji sądowniczych, organów ścigania i instytucji antykorupcyjnych poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, technicznych i kadrowych; podkreśla znaczenie dostarczania namacalnych wyników w formie niezależnych i obiektywnych dochodzeń prowadzących do skutecznego ścigania poważnych przestępstw, w tym korupcji;

  22. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie organów antykorupcyjnych i odnotowuje postępy osiągnięte w obszarze przepisów antykorupcyjnych; dostrzega, że prowadzone są obecnie dogłębne dochodzenia przez nowo utworzone Specjalne Struktury ds. Walki z Korupcją i Przestępczością Zorganizowaną (SPAK) oraz że sądy ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną wydają akty oskarżenia; podkreśla potrzebę zachowania ich niezależności, aby skutecznie i proaktywnie zwalczać bezkarność i korupcję na wysokim szczeblu;

  23. domaga się szybkiego przyjęcia i wdrożenia konkretnych planów dotyczących uczciwości we wszystkich ministerstwach, jak przewidziano w międzysektorowej strategii walki z korupcją i planie działania na rzecz jej wdrożenia; przypomina o potrzebie zwiększenia przejrzystości i monitorowania finansowania partii politycznych na mocy zmienionej ustawy o finansowaniu partii politycznych; odnotowuje znaczenie skutecznego wdrażania zaleceń Najwyższego Organu Kontroli Albanii;

  24. zwraca uwagę na wzrost liczby proaktywnych dochodzeń, postępowań karnych i prawomocnych wyroków skazujących w sprawach związanych z nielegalnym majątkiem i praniem pieniędzy, które prowadzą do systematycznego zamrażania i zajmowania mienia pochodzącego z przestępstwa, oraz apeluje o nasilenie postępowań karnych i prawomocnych wyroków skazujących w tych sprawach, zgodnie z zasadami niezawisłości sądów, rzetelnego procesu i uczciwego postępowania sądowego; zwraca uwagę na duże problemy związane z praniem pieniędzy, w szczególności w sektorze budownictwa i nieruchomości;

  25. z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w celu wzmocnienia przepisów i mechanizmów mających na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wzywa do podjęcia dalszych środków mających na celu szybkie wdrożenie planu działania Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, w szczególności w celu zmniejszenia skali gospodarki nieformalnej;

  26. podkreśla znaczenie podejmowania przez Albanię ustawicznych wysiłków i systemowych usprawnień w zwalczaniu handlu ludźmi, bronią palną i towarami podrobionymi, a także cyberprzestępczości i zagrożeń terrorystycznych;

  27. wzywa Albanię do dalszego wzmożenia kompleksowych i rygorystycznych wysiłków na rzecz likwidacji lokalnych i międzynarodowych siatek przestępczych oraz wyeliminowania produkcji narkotyków i handlu narkotykami, w oparciu o znaczne wysiłki podjęte w ostatnich latach; z zadowoleniem przyjmuje zacieśnioną współpracę tego kraju z Europolem i organami ścigania państw członkowskich UE, która doprowadziła do szeregu udanych operacji organów ścigania na dużą skalę, w tym poprzez wzorcową współpracę między władzami albańskimi i włoskimi pod auspicjami wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego; zachęca władze albańskie do szybkiego zakończenia procesu oddelegowania albańskiego prokuratora łącznikowego do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust); zaleca Albanii przyjęcie nowej strategii i planu działania w sprawie narkotyków, tak aby m.in. uzupełnić lukę ustawodawczą w obszarze prekursorów narkotykowych;

  Prawa podstawowe

  28. wyraża poparcie dla polityki integracyjnej i wzywa do poczynienia postępów w przyjmowaniu środków mających na celu skuteczną ochronę podstawowych wolności i praw wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych i osób LGBTQI+;

  29. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie przez Albanię obserwatora do Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) i zachęca władze do pełnego wykorzystania wiedzy fachowej FRA w celu dostosowania albańskiego ustawodawstwa i praktyk do dorobku prawnego i norm UE;

  30. z zadowoleniem przyjmuje aktualizację przepisów antydyskryminacyjnych w tym kraju i apeluje do władz o zwiększenie wysiłków w celu ustanowienia solidnego orzecznictwa antydyskryminacyjnego; wzywa władze do skutecznego zapobiegania nawoływaniu do nienawiści i przestępstwom z nienawiści – w tym antysemityzmowi – oraz do ścigania tych przestępstw;

  31. odnotowuje, że albański krajowy plan działania na rzecz osób LGBTI na lata 2016–2020 wygasł, i wzywa rząd do opracowania nowego planu działania w drodze przejrzystych i pluralistycznych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim oraz do zapewnienia odpowiednich zasobów na jego wdrożenie; wzywa władze albańskie do zwiększenia społecznej akceptacji osób LGBTQI+, które nadal regularnie doświadczają dyskryminacji i mowy nienawiści; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wyeliminowaniu niedopuszczalnej „terapii konwersyjnej”, dzięki czemu wzmocnione zostaje prawo do tożsamości płciowej i ekspresji płciowej;

  32. apeluje do władz o zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych, technicznych i finansowych odpowiednim organom, takim jak biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisarza ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Komisarza ds. Prawa do Informacji i Ochrony Danych, a także o systematyczne wdrażanie ich odnośnych zaleceń; podkreśla, że na stanowiska te należy powoływać tylko osoby, których niezależności i profesjonalizmu nie można zakwestionować;

  33. wzywa do ustanowienia skutecznego mechanizmu zapobiegania przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu, przemocy domowej i przemocy wobec dzieci, które uległy nasileniu z powodu pandemii COVID-19, oraz do zapewnienia ochrony i wsparcia ofiarom tej przemocy w połączeniu ze skutecznym ściganiem jej sprawców;

  34. ponownie zwraca się do Albanii z apelem o zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do usług publicznych oraz o dalsze postępy w sektorze edukacji oraz pod względem wskaźników zatrudnienia, warunków życia i zdrowia osób z niepełnosprawnościami, Romów, Egipcjan i innych mniejszości etnicznych; z zadowoleniem przyjmuje deklarację poznańską z 2019 r. w sprawie integracji Romów w ramach procesu rozszerzenia UE; wzywa władze do przyspieszenia realizacji polityki integracji Romów zgodnie unijnymi ramami strategicznymi w sprawie Romów;

  35. wzywa Albanię do szybkiego przyjęcia pozostałych pięciu regulacji, aby zapewnić pełne wdrożenie ustawy ramowej z 2017 r. o ochronie mniejszości narodowych oraz powiązanych praw do wolnego samookreślenia, korzystania z języków mniejszościowych w razie potrzeby na szczeblu lokalnym i prawa do wspólnej edukacji w językach mniejszościowych; wzywa Albanię do ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, języków i tradycji mniejszości narodowych oraz do zapewnienia specjalnej przestrzeni medialnej w mediach państwowych i lokalnych dla języków mniejszościowych;

  36. w związku z tym z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia ustawy o spisie ludności, który ma zostać przeprowadzony jesienią 2021 r., i wzywa Albanię do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu jej skutecznego wdrożenia, w tym poprzez przygotowanie kwestionariusza i podręcznika obejmującego wszystkie uznane grupy mniejszościowe;

  37. wzywa Albanię do zapewnienia, by grupy mniejszościowe miały równe szanse oraz były odpowiednio reprezentowane w życiu politycznym, administracji publicznej i sądownictwie;

  38. zachęca Albanię do poczynienia dalszych postępów w zakresie środków konsolidujących prawa własności w obszarze rejestracji, zwrotu i rekompensat, wdrażających ustawę o przejściowych procedurach własności, głównie dzięki dalszej realizacji w przejrzysty sposób procesu rejestracji własności, i domykających kompleksową reformę sektora gruntów;

  39. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Albanii na rzecz promowania tolerancji i harmonii międzyreligijnej oraz zwalczania uprzedzeń i dyskryminacji, w tym antysemityzmu, czego dowodem jest zatwierdzenie przez parlament definicji antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście, co czyni Albanię pierwszym w większości muzułmańskim krajem akceptującym tę definicję; domaga się ustawicznych wysiłków na rzecz zapewnienia poszanowania wolności wypowiedzi oraz wolności religii lub przekonań;

  40. wzywa władze do zapewnienia wolności zgromadzeń jako prawa podstawowego, z poszanowaniem zasady proporcjonalności, w tym podczas stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; podkreśla zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kwestii;

  41. zauważa, że należy zbadać zarzuty niewłaściwego działania policji oraz prowadzić dochodzenia w sprawie nieproporcjonalnego użycia siły, również w kontekście pandemii COVID-19; przypomina, że należy zaprzestać niewłaściwego traktowania podejrzanych i więźniów;

  42. przypomina o spoczywającym na władzach obowiązku zapewnienia sprawiedliwości proceduralnej osobom ubiegającym się o azyl zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Albanii, a także obowiązku odpowiedniego zaspokojenia potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów, z jednoczesnym zwiększeniem gotowości na potencjalny wzrost przepływów migracyjnych i zacieśnieniem współpracy z organami państw członkowskich; wzywa do zwiększenia zdolności do rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu i dochodzeń w zgłoszonych przypadkach naruszeń procedur powrotu, w tym naruszeń praw człowieka;

  43. podkreśla, że ochrona granic i zapobieganie przestępczości transgranicznej muszą stanowić priorytet i muszą się odbywać z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, zapisanych w mających zastosowanie międzynarodowych i regionalnych przepisach i zasadach; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie pierwszej pełnoprawnej wspólnej operacji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poza Unią Europejską;

  44. podkreśla, że wkład Albanii w ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie oraz wzywa UE do zintensyfikowania swojego wsparcia na rzecz ochrony granic w regionie, a także do wspierania albańskich władz zajmujących się uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami;

  45. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez władze albańskie i wzywa je do przyjęcia zdecydowanego podejścia do zapobiegania handlowi ludźmi i wykorzystywaniu ofiar tego procederu, w tym dzieci i innych słabszych grup, a także prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw, ścigania ich sprawców i karania za nie, zwiększenia liczby usług reintegracji oraz zapewnienia ochrony świadków;

  46. z zadowoleniem przyjmuje obecne środki i wzywa do poczynienia dalszych postępów w celu znacznego ograniczenia nielegalnej migracji i liczby bezzasadnych wniosków o azyl składanych przez obywateli albańskich w państwach członkowskich UE, w tym napływu małoletnich bez opieki; odnotowuje, że Albania nadal spełnia kryteria liberalizacji reżimu wizowego;

  Społeczeństwo obywatelskie i media

  47. podkreśla potrzebę poprawy klimatu dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Albanii i wzywa władze do zapewnienia konstruktywnych, terminowych i reprezentatywnych konsultacji w całym procesie decyzyjnym na wszystkich szczeblach rządów oraz do wzmocnienia ram prawnych i fiskalnych, co jednocześnie pozwoli na zwiększenie stabilności finansowej sektora pozarządowego;

  48. podkreśla znaczenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regularnych konsultacjach na temat funkcjonowania społeczeństwa, co umożliwi obywatelom uczestnictwo w sprawach kraju;

  49. podkreśla potrzebę poprawy warunków oraz stworzenia środowiska sprzyjającego rozliczalności i kontroli instytucji publicznych, w szczególności poprzez współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i dziennikarzami, a także zapewnienie im dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pewności prawa; jest poważnie zaniepokojony alarmującymi zarzutami dotyczącymi powszechnego stosowania dezinformacji wobec dziennikarzy śledczych, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i innych osób usiłujących pociągnąć do odpowiedzialności wpływowe podmioty;

  50. z zaniepokojeniem odnotowuje brak postępów w obszarze wolności słowa, a także przeszkody we właściwym funkcjonowaniu niezależnych mediów;

  51. przypomina, jak ważne jest zapewnienie wysokiej jakości dziennikarstwa i podniesienie poziomu umiejętności korzystania z mediów, aby zagwarantować funkcjonowanie demokracji w Albanii oraz zwalczać dezinformację, mowę nienawiści i fałszywe informacje; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do poprawy koordynacji oraz przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom hybrydowym, które mają na celu osłabienie perspektywy UE, przez bardziej strategiczne podkreślanie znaczenia UE dla obywateli Bałkanów Zachodnich, a także wzywa je do wspierania utworzenia centrum doskonałości ukierunkowanego na Bałkany, aby przeciwdziałać dezinformacji;

  52. wzywa do podejmowania inicjatyw, które promują środowisko medialne wolne od zewnętrznych wpływów i sprzyjające profesjonalnej organizacji mediów, w tym dziennikarstwa śledczego;

  53. podkreśla potrzebę wzmocnienia samoregulacji, standardów etycznych, niezależności, obiektywności, stabilności finansowania i jakości sprawozdawczości mediów publicznych i prywatnych, a także zwiększenia przejrzystości własności i finansowania mediów oraz reklam publicznych; wzywa do przyjęcia środków zapewniających przejrzystość własności mediów w spółkach nadawczych; odnotowuje potrzebę poprawy warunków pracy i warunków socjalnych pracowników mediów, aby zapewnić wysokiej jakości dziennikarstwo;

  54. potępia przemoc, zastraszanie, kampanie oszczerstw oraz wywieranie pośredniego nacisku politycznego i finansowego na dziennikarzy, które to zjawiska poważnie ograniczają wolność mediów, prowadzą do autocenzury i istotnie podważają wysiłki na rzecz ujawniania przestępczości i korupcji; wzywa władze do wszczęcia dochodzenia w sprawie niedawnych przypadków przemocy i nieuzasadnionych zatrzymań dziennikarzy oraz do natychmiastowej odpowiedzi na zarzuty zgłaszane przez reporterów dotyczące napaści ze strony policji, także podczas zatrzymania;

  55. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie władz do wycofania proponowanego projektu zmian do ustawy medialnej oraz pełnego wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej z 19 czerwca 2020 r. w sprawie wszystkich przyszłych wniosków; ponownie wyraża zaniepokojenie pierwotnie proponowanymi środkami w ramach pakietu dotyczącego przeciwdziałania zniesławieniu i zauważa, że wszelkie zmiany przepisów dotyczących mediów i komunikacji powinny odbywać się w sposób przejrzysty i pluralistyczny, zapewniający wysłuchanie głosu i opinii społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia wolności mediów i poprawy środowiska pracy niezależnych dziennikarzy;

  Reformy społeczno-gospodarcze

  56. zachęca rząd Albanii do priorytetowego potraktowania środków mających na celu złagodzenie zdrowotnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem grup zmarginalizowanych i szczególnie wrażliwych, takich jak Romowie, Egipcjanie, społeczność LGBTQI+, osoby z niepełnosprawnościami i rodzice samotnie wychowujący dzieci, a jednocześnie do podjęcia dalszych kroków w celu poprawy dywersyfikacji, konkurencyjności i cyfryzacji oraz zwiększenia reprezentatywności dialogu społecznego i rozwiązania problemu rozpowszechnionej gospodarki nieformalnej;

  57. przypomina, że zrównoważony wzrost gospodarczy zależy od wyeliminowania powszechnej korupcji, zwiększonej przejrzystości, pewności prawa i skuteczności, uczciwej konkurencji i uproszczenia procedur administracyjnych;

  58. zachęca władze albańskie do wzmocnienia opieki społecznej i poprawy dostępu do usług socjalnych i opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego;

  59. wzywa do wzmocnienia konkretnych środków przeciwdziałających spadkowi demograficznemu i drenażowi mózgów przez aktywną politykę rynku pracy, która rozwiązuje problem niedopasowania umiejętności i zmniejsza długotrwałe bezrobocie, w szczególności wśród osób młodych i najbardziej zmarginalizowanych grup; podkreśla, że należy tworzyć możliwości długotrwałego i zrównoważonego zatrudnienia dla młodych ludzi przez promowanie dostępnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu edukacji o wysokiej jakości oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych; wzywa albański rząd do zwiększenia dostępności i przystępności cenowej internetu, w tym w szkołach;

  60. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne tendencje pod względem udziału kobiet w polityce i wzywa do podjęcia dodatkowych kroków w celu rozwiązania problemu braku równowagi płci, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i dyskryminacji w miejscu pracy;

  61. apeluje do władz o wzmożenie wysiłków na rzecz wyeliminowania pracy dzieci w sektorze nieformalnym oraz zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw znęcania się nad dziećmi;

  62. podkreśla potrzebę poprawy widoczności i komunikacji w odniesieniu do pomocy UE i unijnego finansowania w Albanii; w związku z tym przypomina o premii za wyniki w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej dla Macedonii Północnej i Albanii, a w szczególności o znacznym wsparciu przekazanym przez UE na rzecz Bałkanów Zachodnich w celu zwalczania pandemii COVID-19;

  63. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz bardziej strategicznego inwestowania na Bałkanach Zachodnich w ramach specjalnego planu gospodarczo-inwestycyjnego; podkreśla, że wszelkie inwestycje muszą być zgodne z celami porozumienia paryskiego i unijnymi celami dekarbonizacji; dostrzega znaczenie planu gospodarczo-inwestycyjnego we wspieraniu trwałej łączności, kapitału ludzkiego, konkurencyjności i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także we wzmacnianiu współpracy regionalnej i transgranicznej; domaga się adekwatnego współfinansowania oraz dalszej poprawy przejrzystości i widoczności unijnego finansowania; w kontekście Albanii podkreśla, że należy skoncentrować finansowanie na trwających przemianach demokratycznych oraz walce ze spadkiem demograficznym i drenażem mózgów;

  Środowisko, energia i transport

  64. przypomina, że nadal potrzebne są znaczne wysiłki, aby osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw, redukcji emisji i energii odnawialnej oraz jej dywersyfikacji poprzez przejście na zrównoważoną energię, ogrzewanie i transport;

  65. zachęca Albanię do dywersyfikacji produkcji energii, zapewnienia racjonalnych pod względem ekonomicznym i środowiskowym inwestycji w eksploatację elektrowni wodnych oraz do zwiększenia opłacalnych inwestycji w energię wiatrową i słoneczną; wzywa rząd do zminimalizowania wpływu na różnorodność biologiczną poprzez wstrzymanie rozwoju elektrowni wodnych na obszarach chronionych, w szczególności na obszarach położonych w pobliżu rzek Valbona i Wjosa, oraz – zgodnie z zapowiedzią rządu – do jak najszybszego utworzenia Parku Narodowego Wjosa, obejmującego rzekę na całej jej długości; podkreśla potrzebę poprawy ocen oddziaływania na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i przejrzystości procedur we wszystkich sektorach wrażliwych pod względem ekologicznym, a także zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw przeciwko środowisku; podkreśla znaczenie udoskonalenia strategii Albanii dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; przypomina, że Albania nie dostosowała jeszcze w pełni swojego prawodawstwa do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego;

  66. wzywa władze do zapewnienia pełnej zgodności z Traktatem o Wspólnocie Energetycznej, w tym przez uruchomienie albańskiej giełdy energii, dalsze otwieranie rynku oraz zapewnienie funkcjonalnego rozdziału operatorów systemów dystrybucyjnych i łączenia rynków energii elektrycznej; podkreśla, że uruchomienie nowego gazociągu transadriatyckiego i nadchodzące przyłączenie przekształconej elektrowni cieplnej we Wlorze wniosą wkład w regionalne bezpieczeństwo energetyczne; przypomina o potrzebie ukończenia reformy rynku energii elektrycznej oraz wdrożenia energetycznego połączenia wzajemnego Bitola–Elbasan z Macedonią Północną;

  67. wzywa do dalszych postępów we wzmacnianiu strategicznych sieci transportowych zgodnie z ramami regulacyjnymi transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), do przyspieszenia robót na albańskich odcinkach „błękitnej autostrady”, ukończenia reform sektora kolejowego oraz dalszych postępów na linii kolejowej Tirana–Podgorica–Durrës;

  68. wyraża głębokie zaniepokojenie niektórymi projektami gospodarczymi w Albanii, które doprowadziły do szkód środowiskowych na obszarach chronionych; podkreśla, że planowanie i budowa wrażliwych pod względem ekologicznym projektów w zakresie turystyki i infrastruktury energetycznej muszą być prowadzone w ramach szeroko zakrojonych, ogólnokrajowych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i społecznościami lokalnymi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji oraz muszą być zgodne z normami międzynarodowymi i unijnymi dotyczącymi ocen skutków i ochrony środowiska;

  69. wzywa władze albańskie do opracowania krajowej strategii energetycznej gwarantującej pełną zgodność z porozumieniem paryskim, odpowiednią polityką klimatyczną UE, celami w zakresie dekarbonizacji i instrumentami ustalania cen emisji dwutlenku węgla, a także ich wdrożenie, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i zobowiązaniami politycznymi podjętymi w deklaracji z Sofii z 2020 r.; zachęca władze Albanii do niezwłocznego przyjęcia projektu ustawy klimatycznej oraz przepisów i decyzji w sprawie mechanizmu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych; wnioskuje o przyspieszone ukończenie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na potrzeby jego przeglądu przez sekretariat Wspólnoty Energetycznej;

  70. domaga się dalszych wysiłków w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; uważa, że ważne jest ustanowienie solidnego systemu konsultacji między podmiotami kształtującymi politykę a różnymi grupami interesów na obszarach wiejskich; podkreśla potrzebę rozwoju nowoczesnego, ekologicznego, przyjaznego dla klimatu rolnictwa na małą i średnią skalę, które zapewnia rolnikom środki do życia oraz chroni zasoby naturalne i różnorodność biologiczną Albanii;

  71. przypomina, że Albania powinna priorytetowo potraktować wdrożenie nowej krajowej strategii gospodarowania odpadami na lata 2020–2035 oraz utworzenie zintegrowanego regionalnego systemu gospodarowania odpadami, a także promować recykling, zamknąć składowiska odpadów niebezpiecznych, dostosować przepisy do norm UE, zwłaszcza w odniesieniu do spalania odpadów, oraz zapobiegać wylesianiu i zanieczyszczaniu mórz tworzywami sztucznymi; zwraca uwagę na zanieczyszczenie Morza Adriatyckiego oraz częste zrzucanie odpadów przenoszonych przez prądy morskie; podkreśla potrzebę zwiększenia możliwości monitorowania jakości wody i oczyszczania ścieków oraz wzmocnienia zdolności agencji odpowiedzialnych za środowisko i obszary chronione;

  Współpraca regionalna i polityka zagraniczna

  72. z zadowoleniem przyjmuje ustawiczne wysiłki Albanii na rzecz promowania stosunków dobrosąsiedzkich i integracji regionalnej; podkreśla, że ważne jest podjęcie dalszych kroków w celu promowania pojednania z sąsiadami i współpracy regionalnej, które powinny opierać się na poszanowaniu podstawowych unijnych wartości i wspólnej przyszłości w UE;

  73. wzywa do stworzenia nowych możliwości dialogu politycznego i strategicznego na wysokim szczeblu z państwami Bałkanów Zachodnich dzięki regularnym szczytom UE-Bałkany Zachodnie i zintensyfikowanym kontaktom ministerialnym, w celu wzmocnienia poczucia odpowiedzialności politycznej za proces rozszerzenia i zapewnienia sprawniejszego kierowania i zaangażowania na wysokim szczeblu, do czego wzywa również zmieniona metodologia rozszerzenia;

  74. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne działania na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, w tym wspólne zobowiązanie Grecji i Albanii do przekazania sprawy wyznaczenia stref morskich Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości;

  75. z zadowoleniem przyjmuje integracyjne działania na rzecz pogłębiania integracji regionalnej, ułatwiania łączności oraz swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a także przyczyniania się do tworzenia wspólnego rynku regionalnego;

  76. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną rolę Albanii w inicjatywach wielostronnych, w tym jej przewodnictwo w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i OBWE;

  77. z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo Albanii w inicjatywie mini-Schengen jako sposób na poprawę stosunków dobrosąsiedzkich oraz zapewnienie nowych możliwości albańskim obywatelom i przedsiębiorstwom;

  78. wzywa wszystkich regionalnych przywódców politycznych do podjęcia pilnych działań w celu powołania regionalnej komisji ds. ustalenia faktów dotyczących zbrodni wojennych i innych naruszeń praw człowieka popełnionych na terytorium byłej Jugosławii między 1 stycznia 1991 r. a 31 grudnia 2001 r. (RECOM) w oparciu o istotne prace przeprowadzone przez koalicję na rzecz RECOM; wzywa przywódców politycznych na Bałkanach Zachodnich do promowania pojednania regionalnego oraz powstrzymania się od instrumentalnego wykorzystania tych kwestii w wewnętrznych walkach politycznych;

  79. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Albania w pełni stosuje się do decyzji i deklaracji w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, podejmowanych i wydawanych od 2012 r., oraz pochwala aktywny udział Albanii w misjach i operacjach zarządzania kryzysowego UE, a także jej aktywny wkład w misje NATO o strategicznym znaczeniu dla UE; wzywa Albanię do dostosowania się do stanowiska UE w sprawie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego;

  80. podkreśla, że UE i Stany Zjednoczone powinny zacieśnić partnerstwo i koordynację z Bałkanami Zachodnimi, aby przyspieszyć kluczowe reformy oraz wzmocnić sprawowanie rządów i pojednanie; wzywa ESDZ i Komisję do zwiększenia wsparcia dla Albanii w przeciwdziałaniu szkodliwej ingerencji zagranicznej ze strony krajów takich jak Rosja, Chiny i Iran; jest zdania, że mając na uwadze wyżej wspomniane dostosowanie i proces przystąpienia Albanii do UE, Tirana powinna rozwijać coraz ściślejszą współpracę z państwami członkowskimi UE i NATO w kwestiach bezpieczeństwa i obrony;

  °

  ° °

  81. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, Rady, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Republiki Albanii.


   

   

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

  Data przyjęcia

  4.3.2021

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  62

  4

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

  Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

  Janina Ochojska

   

   


   

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  62

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

  ID

  Anna Bonfrisco

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  The Left

  Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

  VERTS/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

  NI

  Fabio Massimo Castaldo

   

  4

  -

  ID

  Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

  NI

  Kostas Papadakis

   

  1

  0

  The Left

  Giorgos Georgiou

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności