Процедура : 2020/2141(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0044/2021

Внесени текстове :

A9-0044/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0165

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0044/2021</NoDocSe>
PDF 454kWORD 135k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент</Titre>

<DocRef>(2020/2141(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Петри Сарвама</Depute>

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент

(2020/2141(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година[1],

 като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 година (COM(2020)0288 – C9‑0221/2020)[2],

 като взе предвид доклада относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2019 година, раздел I – Европейски парламент[3],

 като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2019 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на институциите[4],

 като взе предвид декларацията за достоверност[5] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[6], и по-специално членове 260, 261 и 262 от него,

 като взе предвид решението на Бюрото от 10 декември 2018 г. относно Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент, и по-специално член 34 от него,

 като взе предвид член 100, член 104, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0044/2021),

А. като има предвид, че на 24 юни 2020 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2019 година;

Б.  като има предвид, че на 17 юни 2020 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

В. като има предвид, че вследствие на извършения от нея одит Сметната палата заяви, че в своята специфична оценка за административните и другите разходи през 2019 г. не е установила сериозни слабости в проверените годишни отчети за дейността на институциите и органите, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

Г. като има предвид член 262, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, съгласно който всяка институция на Съюза предприема всички необходими мерки във връзка с констатациите, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1. освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2019 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент

(2020/2141(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент,

 като взе предвид член 100, член 104, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0044/2021),

А. като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент („Парламентът“) декларира, че е получил достатъчна увереност, че във всички съществени аспекти отчетите дават вярна представа за финансовото състояние, както и за резултатите от операциите и паричните потоци на Парламента;

Б. като има предвид, че съгласно обичайната процедура, на администрацията на Парламента бяха изпратени 192 въпроса, писмените отговори на които бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар, директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът“) и вътрешния одитор;

В. като има предвид, че винаги има място за подобрение на качеството, ефикасността и ефективността на управлението на публичните финанси и че е необходим контрол, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Бюджетно и финансово управление на Парламента

1. констатира, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2019 г. възлизат общо на 1 996 978 262 EUR, или 18,5% по функция 5 от Многогодишната финансова рамка[7], заделени общо за административни разходи на институциите на Съюза за 2019 г., което представлява увеличение от 2,4% спрямо бюджета за 2018 г. (1 950 687 373 EUR);

2. отбелязва, че общият размер на приходите, отчетени към 31 декември 2019 г., възлиза на 207 521 070 EUR (спрямо 193 998 910 EUR през 2018 г.), включително 36 566 236 EUR целеви приходи (спрямо 30 783 590 EUR през 2018 г.);

3. подчертава, че 67,8% от общите поетите задължения са по четири глави: глава 10 („Членове на институцията“), глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети служители“), глава 20

(„Сгради и разходи, свързани с тях“) и глава 42 („Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП), което показва ниска степен на гъвкавост на по-голямата част от разходите на Парламента;

4. отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2019 година, а именно:

а) Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2019 г.:

1 996 978 262

неавтоматични преноси от финансовата 2018 година:

---

автоматични преноси от финансовата 2018 година:

299 095 028

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2019 г.:

36 566 236

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2018 г.:

49 010 988

Общо:

2 381 650 514

б) Усвояване на бюджетните кредити за финансовата 2019 година (EUR)

поети задължения:

2 332 411 812

извършени плащания:

2 035 068 314

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи:

306 712 540

неавтоматично пренесени бюджетни кредити:

---

анулирани бюджетни кредити:

38 744 124

в) Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2019 г.:

207 521 070

г) Общо счетоводен баланс към 31 декември 2019 г. (EUR)

1 685 376 397

5. посочва, че за 98,8% от бюджетните кредити в бюджета на Парламента, възлизащи на 1 973 232 524 EUR, са поети задължения, а 1,2% са анулирани; отбелязва със задоволство, че както и през предходните години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета; отбелязва, че плащанията възлизат на общо 1 698 971 864 EUR, вследствие на което степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,1%; 

6. подчертава факта, че анулираните бюджетни кредити за 2019 г., възлизащи на 23 745 738 EUR, са свързани основно с разходи за сгради, както и с възнаграждения и други права;

7. отбелязва, че през финансовата 2019 година са одобрени осемнадесет трансфера в съответствие с членове 31 и 49 от Финансовия регламент на стойност 76 028 316 EUR, или 3,8% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва, че 45,3% от прехвърлените средства са свързани с политиката на Парламента в областта на сградния фонд, и основно по-специално за подпомагане на финансирането на годишните плащания за строителния проект „Аденауер“; отбелязва, че трансферите, свързани с отсрочвания във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз, възлизат на 25%;

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2019 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

8. припомня, че Сметната палата („Палатата“) прави специфична оценка на административните и другите разходи като една и съща група от политики за всички институции на Съюза; посочва, че административните и другите разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), които представляват 60% от общия размер на разходваните средства в тази област, както и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникация и информационни технологии;

9. отбелязва, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент на грешки; отбелязва също така, че въз основа на трите количествено измерими грешки изчисленият процент грешки по функция 5 от многогодишната финансова рамка (Администрация) е под прага на същественост;

10. отбелязва специфичната констатация относно Парламента, съдържаща се в годишния доклад на Палатата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година („доклада на Палатата“); отбелязва със загриженост, че Палатата е открила грешки при едно от плащанията към европейска политическа партия, свързани с неспазване на правилата за допустимост на разходите, по-конкретно липса на писмена документация за договора и на подкрепящи доказателства, че разходите са били реално извършени; изразява съжаление, че Палатата е разкривала подобни недостатъци в операции, свързани с политически групи и с европейска партия в годишните си доклади за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; призовава за по-голяма прозрачност при обмена на информация, за да се избегне възникването на подобни ситуации отново в бъдеще; отбелязва обаче, че макар да има още какво да се желае, през последните години има значително положително развитие;

11. отбелязва отговора, даден в рамките на процеса на изразяване на възражения от Парламента, който отново е разгледал отделните случаи след констатациите на Палатата; припомня, че макар администрацията на Парламента да е службата разпоредител с бюджетни кредити за изплащане на безвъзмездните средства към европейските политически партии, тя не е отговорна за техните действителни разходи и че самите европейски политически партии отговарят за законосъобразността и редовността на своите транзакции; отбелязва, че Парламентът е предоставил на европейските политически партии изчерпателна информация и насоки по въпросите, във връзка с които са установени проблеми; призовава Палатата да проверява редовно разходите на европейските политически партии;

Годишен доклад на вътрешния одитор

12. отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 16 ноември 2020 г., вътрешният одитор е представил своя годишен доклад и описал одитите във връзка с декларацията за достоверност, които е извършил и по които е докладвал, които през 2019 г. обхващат следните теми:

- одит на възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договори в сектора на общественото хранене (Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO));

- одит във връзка с групите посетители (Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM));

- одит на надбавките за парламентарни сътрудници във връзка с местните сътрудници (Генерална дирекция по финанси (ГД FINS));

- първи доклад за одит на информационните системи: управление на данните за самоличност и достъпа;

- одит на финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ГД FINS);

- предварително разглеждане на рамката за защита на данните на Парламента;

- проследяване на незавършени действия във връзка с докладите за вътрешен одит – етапи 1 и 2, 2019 г.;

13. приветства и подкрепя следните действия, които вътрешният одитор е договорил или е в процес на договаряне с отговорните генерални дирекции в резултат на задачите за предоставяне на гаранции:

- по отношение на одита на възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договори в сектора на общественото хранене (ГД INLO) – постигане на целите за вътрешен контрол, по-специално чрез предвиждане на по-дълги срокове за обществените поръчки, които да са пропорционални на сложността на спецификациите; осигуряване на по-ясни, по-релевантни и точни тръжни спецификации; осигуряване на прозрачно оценяване на търговете, което се базира на публикуваните критерии и е правилно документирано; валидиране на ad hoc договори за концесии с правната служба; критичното значение на управлението на измененията в договорите за концесия в съответствие с правилата; подобрен мониторинг и отчетност на управлението (Парламентът припомня, че гореспоменатите действия са от съществено значение за привличането на повече предложения при процедурите за възлагане на обществени поръчки, което води до повече конкуренция и подобрени услуги за определен период от време; подчертава значението на вземането под внимание на критериите за екологична устойчивост и социалните фактори); 

- по отношение на одита във връзка с групите посетители – повишаването на увереността относно редовността на плащанията и ефикасността на прилагането на правилата за финансовите вноски, включително по-добри определения за допустимите разходи и периода на допустимост; подобряване на адекватността и ефективността на предварителния и последващия контрол на възстановяването на разходи; гарантиране на пълното спазване на приложимите правила при поемането на разходите за групите посетители; мерки за осигуряване на пълното изпълнение на програмата за групите посетители; 

- по отношение на първия доклад за одита на информационните системи – управление на данните за самоличност и достъпа, намаляване до абсолютния минимум на осигуряването на права на привилегирован достъп до UNIX/LINUX инфраструктурите на т.нар. „супер потребители“; засилване на контрола на достъпа над представителна извадка на критични приложения на централно равнище; установяване на процедури за сигурност във връзка с привилегировани акаунти, за да се определят правила за контрол на достъпа;

- по отношение на одита на надбавките за парламентарните сътрудници (ГД FINS) – акцентът върху спазването на нормативните изисквания и доброто финансово управление на процесите за поемане на разходите за местни парламентарни сътрудници, по-конкретно възможността за действие в областта на професионалните и договорните задължения на платежните посредници и ежегодното уреждане на техните сметки;

- по отношение на първия етап на одита за финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ГД FINS) – акцентът върху процеса на регистриране на европейските политически партии и на европейските политически фондации и мониторинга на тяхната допустимост, върху функционалното сътрудничество между Органа и разпоредителя с бюджетни кредити на Парламента и практическите аспекти на изпълнението на основното законодателство;

- по отношение на предварителния преглед на рамката за защита на данните на Парламента, която ще бъде приета съгласно работната програма за вътрешен одит за 2020 г. – акцентът върху осигуряването на съгласуваност на рамката за защита на данните на Парламента с Регламент 2018/1725[8], върху гарантирането на наличието на структура за устойчиво управление, осигуряваща увереност относно съответствието със задълженията във връзка с управлението на личните данни, заедно с мерките за защита на тези данни, акцентът върху надеждното и последователно докладване относно управлението на личните данни от страна на институцията; 

14. отбелязва, че процесът на предприемане на последващи мерки през 2019 г. доведе до приключването на 36 от 93-те незавършени действия; отбелязва със загриженост, че освен тези валидирани действия има общо 124 незавършени мерки от одитни доклади, включително такива, които все още не са предвидени за изпълнение, и че 62 от този общ брой мерки са за справяне с висок риск; очаква различните генерални дирекции да положат усилия за гарантиране на приключването на просрочените мерки и на изпълнението на договорените действия в съответствие с определените срокове за приключване; призовава генералния секретар да докладва на органа по освобождаване от отговорност за приключването на оставащите действия по време на изслушванията си в комисията по бюджетен контрол на Парламента през октомври и ноември 2021 г.; 

Последващи действия по отношение на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година

15. приема за сведение писмените отговори на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на Парламента на 21 септември 2020 г., изложението на генералния секретар във връзка с различните повдигнати въпроси и отправени искания в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2018 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП;

16. изразява съжаление, че не са предприети всички възможни действия в отговор на някои препоръки в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2018 г. и че в документа за последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност не се посочват причини, обосноваващи това; подчертава, че генералният секретар следва да провежда редовни разисквания с комисията по бюджетен контрол на Парламента по въпроси, свързани с бюджета на Парламента и неговото изпълнение; счита, че тези разисквания следва да се провеждат през цялата годината, а не само по време на процедурата за освобождаване от отговорност;

17. отчита предприетите стъпки за улесняване на прехода към новия доставчик на услуги за детската ясла на Парламента; призовава съответните служби да наблюдават непрекъснато качеството на работата на новия екип, като гарантират, че равнището на услугите ще остане задоволително и че наред с другото ще се спазва подходящо съотношение между персонал и деца;

18. изразява съжаление, че не са предприети по-нататъшни действия във връзка с фонда за доброволно пенсионно осигуряване поради оспорването от страна на членове на пенсионния фонд на решението на Бюрото от 10 декември 2018 г. пред Съда на Европейския съюз („Съдът“); призовава генералния секретар незабавно да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента относно решението на Съда;

19. приветства факта, че използването на плащания в брой е намаляло значително и че членовете на ЕП са се възползвали от възможността, предложена от преразгледаните правила, да делегират финансовата отговорност за посещенията под патронаж на професионалисти, т.е. на платежни посредници или пътнически агенции вместо на акредитираните парламентарни сътрудници; отбелязва със загриженост обаче, че генералният секретар все още не е излязъл с оценка на новите правила, и призовава за изготвянето на такава оценка; подчертава, че при изготвянето на вътрешната оценка трябва да се проведат консултации с вътрешния одитор относно съществуващите процедури; 

20. изразява съжаление от липсата на баланс между половете сред персонала на Бюрото; признава обаче положителното развитие в тази връзка и отчита новите цели; признава необходимостта от непрекъснат мониторинг по темата;

21. припомня резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, в която се изисква Бюрото да увеличи броя на хората с увреждания, работещи в администрацията на Парламента;

22. отново призовава генералния секретар да наблегне на необходимостта от истински географски баланс, що се отнася до пропорционалното представителство на всички държави членки на всички равнища на персонала, включително на равнището на висшето ръководство; отбелязва трудностите, които Парламентът среща при набирането на персонал от някои националности; подчертава, че е важно да се подобри привлекателността на Парламента като работодател във всички държави членки;

23. приветства докладната записка на генералния секретар относно управлението във връзка с уврежданията в администрацията на Европейския парламент, подчертава, че десетте ангажимента, поети в нея в областта на цифровата и физическата достъпност, остава да бъдат изпълнени през настоящия законодателен мандат, отправя искане органа по освобождаване от отговорност да бъде информиран за постигнатия напредък;

24. припомня, че член 11 от Правилника за дейността задължава докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да публикуват за всеки доклад всички проведени заседания с представители на интереси; отбелязва със задоволство наличието от началото на настоящия мандат на необходимата инфраструктура на уебсайта на Парламента, така че членовете на ЕП да могат да публикуват онлайн планираните срещи с представители на интереси, за да се подобри прозрачността; отбелязва, че до 1 декември 2020 г. 324 от 705-те настоящи членове на ЕП са публикували на уебсайта на Парламента поне една среща с представител или представители на интереси; насърчава обаче по-нататъшното подобряване на достъпността и използваемостта на този инструмент, включително чрез напомняне на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисиите за задължението да публикуват такава информация, за да може той да изпълнява функцията си да прави Парламента по-открит, прозрачен и отговорен пред гражданите; 

25. отново заявява, че председателят на Парламента е инструктирал службите на Парламента да въведат редица промени в този инструмент, за да стане по-лесен за ползване, на първо място чрез свързването му с регистъра за прозрачност и законодателната обсерватория; призовава Парламента да въведе незабавно тези промени;

Общ контекст

26. отбелязва размяната на мнения на 16 ноември 2020 г. между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и членовете на комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на вътрешния одитор и на директора на Органа в контекста на процедурата по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата за 2019 година;

27. отбелязва, че европейските избори през май 2019 г. доведоха до разделяне на работата на Парламента на две половини през 2019 г., първата с акцент върху приемането на законодателство, а втората с акцент върху стартирането на новия парламентарен мандат;

28. отбелязва, че 9-ият парламентарен мандат беше учреден с 61% нови членове – значително увеличение спрямо предходните мандати и прогнозните 50%, въз основа на които беше изготвен бюджетът на Парламента за 2019 г.;

29 припомня, че отлагането на датата за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз на три пъти през 2019 г. имаше значително въздействие върху бюджета на Парламента за 2019 г.; отбелязва, че заплатите и надбавките на британските членове на ЕП и техните сътрудници бяха плащани за по-дълъг от първоначално предвидения период, което доведе до значително по-висок брой и общи разходи за необходимите бюджетни трансфери в рамките на бюджета на Парламента; приветства гъвкавостта на управлението на трудовите договори на акредитираните парламентарни сътрудници на британските членове на ЕП от Генерална дирекция за персонала (ГД PERS); 

30. отбелязва със задоволство консолидирането на фронтофиса за акредитираните парламентарни сътрудници въз основа на принципа „обслужване на едно гише“ за управлението на цялостния процес на назначаване на акредитираните парламентарни сътрудници, както и ролята на ГД PERS за улесняването на въвеждането и интегрирането на новите членове на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници след изборите и успешното управление на смяната на парламентарния мандат чрез специалната работна група на ГД PERS за изборите през 2019 г., която осигури сключването на 1 292 договора за наемане на акредитирани парламентарни сътрудници (т.е. за 93% от членовете на ЕП) преди първата месечна сесия на 9-ия парламентарен мандат, като до края на годината бяха сключени 2 017 договора; 

31. изразява съжаление за трудностите, които  членове на ЕП са имали в опитите си за бързо назначаване на своите сътрудници в началото на мандата поради увеличената натовареност на ГД PERS; призовава в началото на всеки нов мандат административните екипи на Парламента, отговарящи за назначаването на акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат подсилени за времето, необходимо за набирането на сътрудниците на членовете на ЕП и цялостното им обучение, и да останат подсилени докато голямото натоварване приключи;

32. приветства поемането на нови задачи за управление на човешките ресурси за стажантите на членовете на ЕП съгласно решението на Бюрото за подсилване на рамката за тяхното наемане от 2 юли 2019 г.;

33. приветства успешното завършване през 2019 г. на новата работна среда за членовете на ЕП в Брюксел и Страсбург; приветства факта, че обновяването на всички кабинети на членовете на ЕП в Брюксел (1 личен кабинет + 2 кабинета за служителите на всеки член на ЕП) и в Страсбург (1 личен кабинет + 1 кабинет за служителите на всеки член на ЕП) беше извършено за рекордно кратко време и приключено предсрочно, както и в рамките на предвидената за това сума в бюджета за ремонтни работи, и че разходите за ново обзавеждане, в това число за интегрираните ИТ решения, са по-малки от първоначално предвидените; отбелязва, че преразгледаният план за разпределение на кабинетите за членовете на ЕП и политическите групи се основава на най-ефикасното използване на наличното офис пространство; изразява съжаление, че този принцип е довел до това членове на някои политически групи да бъдат разпръснати в различни сгради и на различни етажи без никаква логическа връзка, като така се нарушава единството на политическите групи; изразява също така съжаление, че разпределянето на офисите на политическите групи е принудило някои от тях да се преместят във външни сгради, които вече не са свързани с основните дейности на Парламента, и по този начин се създава структурно отделяне на служителите от членовете на ЕП; отбелязва, че сградата „Трев 1“ е зле обезпечена откъм услуги и следва приоритетно да бъдат намерени решения за свързването ѝ с основните сгради; 

34. отбелязва, че организацията, създадена за работа и гласуване от разстояние, вече е част от организацията на работата на членовете на ЕП; призовава Бюрото да проучи начини за продължаването на улесняването на този начин на работа за всички членовете на ЕП, които желаят, и разходите, които ще бъдат необходими за това, и да проучи възможностите за прилагането на тази организация на работата и в бъдеще, което ще позволи на членовете да провеждат както срещи в своите избирателни райони, така и срещи с колегите си в Брюксел, в рамките на нещо като „хибридни“ седмици; отбелязва обаче, че физическото присъствие в помещенията на Парламента не може да бъде напълно заменено от дистанционна работа;

35. изразява съжаление за липсата на система, осигуряваща възможност на членовете, които временно отсъстват по основателни причини, като родителски отпуск или дългосрочен отпуск по болест или отпуск за полагане на грижи, да продължат да изпълняват основните си задължения и преди всичко да се изказват по време на разискванията и да гласуват; призовава Бюрото да проучи възможностите за продължаване на улесняването на участието от разстояние и за осигуряване на заместник на член на ЕП, независимо от това дали е мъж или жена, в родителски отпуск и в гореспоменатите случаи;

36.  отбелязва, че на членовете, длъжностните лица и служителите на институциите на Съюза се издават разрешения за преминаване (laissez-passer) при условията, определени в Регламент (ЕС) № 1417/2013[9] от 17 декември 2013 г.; припомня, че в член 5, параграф 3 от Правилника за дейността се предвижда правото на всеки член на ЕП да поиска разрешение за преминаване на Европейския съюз, „което му дава възможност да се движи свободно в държавите членки и в други държави, които го признават за валиден пътен документ“, тъй като разрешението за преминаване следва да бъде признато от органите на всички държави членки като валиден документ за пътуване; изразява съжаление относно съобщенията на някои членове, че разрешението за преминаване не е напълно признато като документ за пътуване в някои държави членки; изисква от Парламента да проучи тези ситуации и да се свърже със съответните органи с цел гарантиране, че членовете не са ограничени да се движат свободно когато отиват на или се връщат от заседания на Парламента;

Комуникация и избори

37. изразява подкрепа за начина, по който Парламентът увеличи видимостта на европейските избори чрез изграждане, популяризиране и привличане на широка мрежа от медии, партньори и доброволци, които действаха като лица, разпространители на общественото мнение, в собствените си мрежи; отбелязва със загриженост обаче, че в определени държави избирателната активност по време на европейските избори през 2019 г. остана твърде ниска; счита, че кампанията за осигуряване на видимост на европейските избори и на ролята на Европейския парламент в законодателния процес следва да бъде постоянна, със специален фокус върху тези държави;

38. приветства факта, че над 50% от гражданите на Съюза, които имат право да гласуват, взеха участие в изборите и отбелязва със задоволство, че за първи път след първите преки избори през 1979 г. избирателната активност се е повишила; изразява съжаление обаче, че за разлика от изборите през 2014 г., процедурата с водещи кандидати (Spitzenkandidaten) не беше използвана за определяне на председателя на Комисията; отбелязва, че тази процедура повишава прозрачността и отчетността на Комисията пред Парламента; отбелязва, че председателят на Европейската комисия признава необходимостта от подобрения в тази област в своите Политически насоки; подчертава, че както се посочва в Политическите насоки, е необходим преглед на начина, по който се определят и избират ръководителите на институциите;

39. подчертава необходимостта европейският изборен процес да стане по-достъпен за хората с увреждания;

40. отбелязва, че европейските избори трябваше да се проведат и в Обединеното кралство и че Парламентът разшири комуникационната си кампания, така че да обхване и Обединеното кралство;

41 припомня, че през 2019 г. ГД COMM имаше 813 служители и управляваше 5,3% от общия бюджет на Парламента;

42. счита, че в момента информирането на гражданите на Съюза за политическия характер на Парламента и за работата, която неговите членове извършват, е по-важно от всякога; насърчава всички усилия на Парламента и на неговата ГД COMM за повишаване на осведомеността за Парламента, неговите правомощия, решения и дейности сред медиите, заинтересованите страни и широката общественост; изисква ГД COMM да продължи усилията си да прави уебсайта на Парламента по-достъпен, интуитивен, разбираем и лесен за ползване, тъй като доближаването на институцията до гражданите е от ключово значение;

43. отбелязва, че Бюрото на Парламента възложи на ГД COMM задачата да увеличи осведомеността за предстоящите избори сред гражданите в целия Съюз с цел увеличаване на демократичното участие; приветства приноса на изборната и информационната кампания на Парламента за изборите през 2019 г. за най-високата избирателна активност за последните 20 години; изразява подкрепа за новаторската институционална комуникационна стратегия на Парламента за европейските избори през 2019 г., насочена към повишаване на осведомеността за изборите и насърчаване на хората на гласуват; отбелязва, че стратегията се основаваше на задълбочаването и укрепването на взаимоотношенията с медиите и изграждането на стабилна мрежа от партньори; счита за много важно Парламентът да поддържа непрекъсната връзка с гражданите на Съюза чрез различни комуникационни канали не само по време на изборна година, но и през целия парламентарен мандат; подчертава значението на създаването на полезни взаимодействия със съществуващите канали и повишаването на сътрудничеството с бюрата за връзка на Европейския парламент с цел да се избегне дублиране и средствата на данъкоплатците да се използват ефективно;

44. изразява дълбока загриженост относно уебсайта „EP Today“ и подвеждащото използване от него на името на Парламента и символиката на Съюза; отбелязва с тревога, че EUvsDesinfo установи, че 99% от статиите, които се появяват в „EP Today“, всъщност са синдикирани от други уебсайтове като „Voice of America“ или „Russia Today“; изразява тревога, че последващото разследване от страна на EU DisinfoLab разкри мащабна 15-годишна операция за оказване на влияние, успешно насочена към Съюза с над 750 фалшиви местни медии и над 10 „НПО зомбита“; изразява загриженост, че тази операция е достигнала успешно до и ангажирала членове на ЕП преди да бъде установена и разследвана; призовава ГД COMM на Парламента да съгласува с Европейската служба за външна дейност и с Комисията предприемането на действия по този въпрос; 

45. отбелязва, че преди и по време на изборите всички съответни заинтересовани страни на Парламента бяха държани в течение за дезинформацията и заплахите срещу Парламента от организации и фактори, целящи да подкопаят единството и европейската демокрация; настоятелно призовава Парламента да предприеме решителни действия срещу дезинформацията чрез редовно информиране и предупреждения и организиране на подходящи обучения и дейности за повишаване на осведомеността за членовете на ЕП, персонала и посетителите; призовава Парламента да продължи да укрепва външната комуникация за дейностите си;

46. припомня в контекста на децентрализираната изборна кампания ролята на бюрата за връзка на Европейския парламент, които стимулираха комуникацията с гражданите и медиите чрез подсилени медийни екипи и партньорства със заинтересовани страни и лица, разпространители на общественото мнение, за достигането до нови аудитории, особено до младите хора; призовава за продължаване на активната роля на бюрата за връзка в държавите членки през целия парламентарен мандат; 

47. изразява загриженост относно разследването на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) във връзка с използването от Парламента на базирано в Съединените американски щати дружество за организиране на политически кампании за обработка на лични данни като част от дейностите му във връзка с европейските избори през 2019 г.; отбелязва, че разследването на използването на NationBuilder от Парламента доведе до първото по рода си порицание от ЕНОЗД, издадено на институция на Съюза за нарушаване на член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1725, което беше свързано с подбора и одобрението на използвани от NationBuilder подизпълнители; освен това отбелязва, че впоследствие ЕНОЗД издаде второ порицание, след като Парламентът не публикува в определения от ЕНОЗД срок отговаряща на изискванията политика за неприкосновеност на личния живот във връзка с уебсайта „thistimeimvoting“; отбелязва със задоволство, че и в двата случая Парламентът действа в съответствие с препоръките на ЕНОЗД; споделя твърденията на ЕНОЗД относно заплахата от онлайн манипулация и за това как строгите правила за защита на данните са от решаващо значение за демокрацията, особено в ерата на цифровите технологии; 

48. отбелязва различните разходни позиции за 2019 г., разбити, както следва:

Разходна позиция

Разходи за 2019 г.

Разходи за персонал

24 293 036 EUR

Разходи за сгради

11 051 311 EUR

Разходи за сигурност

1 586 598 EUR

Разходи за комуникация

11 906 438 EUR

Общо

49 137 382 EUR

49. отбелязва, че на заседанието си на 11 февруари 2019 г. Бюрото потвърди запазването на бюрото за връзка на Парламента в Лондон; отбелязва, че на 5 октомври 2020 г. Бюрото потвърди затварянето на местния офис в Единбург в края на 2020 г.; потвърждава, че Бюрото за връзка на Европейския парламент в Обединеното кралство, както и Делегацията на Европейския съюз в Обединеното кралство ще продължат да играят изключително важна роля за Парламента при предоставянето на услуги за членовете на ЕП, участващи в делегации в Обединеното кралство, и с оглед на по-нататъшната комуникация с гражданите, гражданското общество, правителството, парламентарната среда и медиите в тази държава; във връзка с това призовава работата на Бюрото за връзка в Обединеното кралство да бъде координирана със Службата за външна дейност на Европейския съюз, за да се избегне дублиране на работата; поради това изразява съжаление относно отказа на правителството на Обединеното кралство да признае пълния дипломатически статут на посланика на Европейския съюз в Обединеното кралство; призовава Бюрото и Службата за външна дейност на Европейския съюз да намерят практическо решение с британските органи за предоставянето на дипломатически статут на персонала на Парламента, работещ в Бюрото за връзка в Лондон; 

50. подчертава, че всички нови решения, които се вземат по отношение на парламентарната подкрепа за мисията на Европейския съюз към АСЕАН в Джакарта, делегацията на Европейския съюз към Африканския съюз в Адис Абеба и делегацията на Европейския съюз в Организацията на обединените нации в Ню Йорк, трябва да се основават на задълбочен анализ на разходите и ползите; отбелязва, че генералният секретар възнамерява да въведе измерими показатели за оценка на годишното изпълнение съгласно рамката на стратегическото планиране, мониторинга и цикъла на докладване на Парламента;

51. подчертава необходимостта от възраждане на културата на водене на дебати в Парламента; приветства решението да се изисква от членовете на ЕП да държат речи от катедрата, с лице към пленарната зала; счита, че културата на водене на дебати може да бъде подобрена и като се предоставя достатъчно време за размяната на аргументи и контрааргументи, например чрез удължаване на процедурата „синя карта“;

Групи посетители под патронаж

52. приветства инвестирането на значителни усилия от Парламента в разширяването и подобряването на услугите, които предлага на посетителите; приветства впечатляващия брой от над 1,5 милиона посетители, приети през 2019 г. във всички помещения на Парламента и увеличението от 26% на младите хора в сравнение с 2018 г.;

53. отбелязва със задоволство, че след влизането в сила през януари 2017 г. на новите правила на Бюрото, уреждащи приемането на групи посетители, е извършен одит във връзка с групите посетители през цялата 2019 г. и че през декември 2019 г. на ГД COMM са предложени планове за действие за подобряване на уредбата за управление и контрол и регулаторната уредба, приложими към възстановяването на средства на групи посетители; подчертава обаче, че целта на групите посетители не трябва да се пренебрегва, а именно запознаването на гражданите с Парламента, неговите задължения и взаимодействието му с другите институции на Съюза, с функционирането на ЕС и с неговата среда, която включва приемащите градове; 

54. отбелязва, че преразгледаният Правилник за изплащане на финансовите вноски за групи посетители под патронаж влезе в сила на 1 януари 2017 г.; припомня, че съгласно принципа за недопускане на печалба, залегнал в тези правила, ръководителите на групи имат задължението да върнат евентуално неизползвана част от финансовата вноска след проверка на финансова декларация от службите на Парламента; изисква по-голяма увереност, че управлението на групите посетители под патронаж е в строго съответствие с приложимите правила, включително с процеса на възстановяване на разходи, свързани с посетителите с увреждания;

55. припомня, че през 2019 г. вътрешният одитор на Парламента започна одит на изпълнението на новите правила и че в констатациите си, финализирани през 2020 г., вътрешният одитор изтъква необходимостта от по-нататъшно привеждане на финансовите вноски за групите посетители в съответствие с реалните разходи, направени от групите, от засилване на предварителните проверки при изплащането на първата вноска, и от укрепване на съществуващата система на последващ контрол; отново заявява, че констатациите на вътрешния одитор следва да се вземат предвид при оценяването на съществуващите процедури и разработването на по-строг предварителен контрол с цел избягване на възможностите за натрупване на суми извън капацитета на проверките; изисква допълнителна оценка на текущото равнище на последващите проверки; 

56. отбелязва, че приемането на групи посетители под патронаж, включващи лица с увреждания, може да доведе до допълнителни разходи и да изисква по-големи финансови вноски, поради което препоръчва на Бюрото да проучи възможността за отпускане на повече средства за покриване на всички допустими разходи на такива групи;

57. подкрепя дейностите на Парламентариума в Брюксел, който посрещна 307 105 посетители през 2019 г., значително увеличение на броя спрямо 2018 г., и Дома на европейската история, който посрещна 199 256 посетители през 2019 г., с 21% повече от 2018 г.; приветства успеха на центровете „Europa Experience“ в Берлин, Любляна, Страсбург, Хелзинки, Копенхаген и Талин; отбелязва, че службите на Парламента са разработили съвместна работна програма, която цели завършване на създаването на центрове „Europa Experience“ във всички държави членки до 2024 г.;

Сгради

58. припомня, че през 2019 г. Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) е имала 609 служители и е управлявала 12,6% от общия бюджет на Парламента;

59. е информиран, че на 11 март 2019 г. Бюрото одобри нов подход към бъдещите предложения на пазара на недвижими имоти за бюрата за връзка на Европейския парламент и пространствата за „Europa Experience“ в няколко държави членки;

60. съзнава важността на политиката в областта на сградния фонд, и по-специално завършването на окончателните инсталационни дейности на сградата на ул. „Монтоайе“ № 63 в Брюксел, която беше пусната в експлоатация през 2019 г., както и на проекта „Аденауер“ в Люксембург, който се предвижда да приключи до края на юни 2023 г.; разбира, че през 2019 г. комисията по бюджети на Парламента е разрешила сборен трансфер в размер на 31 милиона евро за предварителното финансиране на проекта, което изключва разходите за управление на проектите, финансовите разходи, сертифицираните органи и т.н.; изразява съжаление за увеличените разходи вследствие на закъсненията в строителството и отбелязва, че са били необходими транзакции със строителните дружества (свързани със забавянето на проекта), за да се избегнат допълнителни закъснения и разходи (между 5% и 15% от стойността на договора);

61. отбелязва, че приетата от Бюрото през април 2018 г. нова стратегия за сградния фонд за след 2019 г. е с акцент върху потребности, които все още се нуждаят от допълнително внимание, включително приспособяването на съоръженията към промените в моделите за провеждане на заседания (концепцията за заседателни зали, специално адаптирани за законодателни тристранни срещи), необходимостта от дейности на местно равнище и доближаване до гражданите чрез интегрирането на центрове „Europa Experience“ в бюрата за връзка на Европейския парламент, продължаването на подобряването на сигурността на сградите на Парламента и тяхното обновяване, отстраняването на пропуските в свързаността на централните сгради на Парламента, като се предпочита закупуването на сгради пред наемането на такива; 

62. изразява загриженост относно просрочените действия, договорени с вътрешния одитор през 2018 г., за справяне със значителните остатъчни рискове във връзка с поддръжката, обновяването и експлоатацията на сградите; призовава Бюрото да приеме всеобхватна политика за поддръжка и да докладва на органа по освобождаване от отговорност; приветства постепенното отпадане на договорите за възлагане на управленски функции на външни изпълнители и спестяванията, които се генерират от това;

63. отбелязва, че най-големият строителен проект на Парламента – разширяването на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург – понастоящем е на етап приключване на първа фаза, източното крило; подчертава, че кулата се използва от персонала на Парламента от есента на 2019 г. и че останалата част на източното крило се очаква постепенно да започне да функционира от ноември 2020 г.; отбелязва, че строителството на западното крило на сградата трябва да започне в края на 2020 г. и е планирано да приключи до 2023 г.; 

64. отбелязва значителната инфраструктура на Парламента, включваща следните сгради:

 

Сгради в Брюксел

Сгради в Люксембург

Сгради в Страсбург

11 собствени

2 собствени

5 собствени

4 под наем

3 под наем

 

659 092 m2

343 879 m2

344 283 m2

Бюра за връзка на ЕП и местни офиси

 

Общо

37

Собствени

12

Под наем

25

Площ

28 383 m2

 

65. припомня, че през 2020 г. Парламентът стартира международен архитектурен конкурс с две опции – екологичен обновителен ремонт или престрояване на сградата „Спак“; подчертава, че водещи критерии при обновяването/престрояването следва да бъдат икономическата и енергийната ефективност; очаква възможно най-скоро да бъде направена подробна и публична оценка на икономическата и енергийната ефективност на избраното предложение с оглед на факта, че обобщението на предварителния проект, който трябва да се изготви от спечелилия архитект в хода на 2021 г., трябва да бъде представен на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол на Парламента; изисква обновяването/престрояването да вземе под внимание текущите нужди на Парламента, описани в актуализираната стратегия за сградния фонд след 2019 г.; подчертава, че при обновяването/престрояването следва да се вземат предвид и текущите нужди на членовете и персонала на ЕП, свързани с последните ограничения и новите корекции, наложени от здравната ситуация и изискванията за сигурност;

66. отбелязва решението на Бюрото от 25 ноември 2019 г. да се изградят центрове „Europa Experience“ във всички държави членки до края на настоящия парламентарен мандат (2024 г.) и текущото изпълнение на това решение; призовава генералния секретар редовно да информира комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол на Парламента относно състоянието на изпълнението;

67. приветства идеята Парламентът да се ангажира с предприемането на необходимото адаптиране и обновяване на своите сгради с цел създаване на среда, достъпна за всички потребители в съответствие със стандартите на Съюза и националните нормативни уредби; подчертава, че работата за подобряване на достъпността за лица с увреждания и лица с намалена подвижност вече е започнала в Страсбург и че проектите ще продължат както в Брюксел, така и в Страсбург, а също така и в шест бюра за връзка на Европейския парламент; настоява подобни ремонти да продължат да се извършват и във всички други сгради на Парламента при спазване на изискванията за функционална достъпност за архитектурната среда, посочени в приложение III към Директива (ЕС) 2019/882[10], и с позоваване на съответните международни и европейски стандарти за изпълнение на тези изисквания в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така че членовете на ЕП, служителите и посетителите с увреждания и лицата с намалена подвижност да имат достъп до сградите и да използват техните съоръжения наравно с всички останали в съответствие със задълженията, определени от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; подчертава, че следва да се предоставят необходимите средства за ефикасно финансиране на тези мерки/разходи;

68. изразява загриженост, че от 2017 г. подаването на топла вода в кабинетите на членовете на ЕП както в Брюксел, така и в Страсбург е преустановено; отбелязва, че решението да се прекъсне подаването на топла вода в кабинетите на членовете на ЕП в Брюксел и Страсбург е взето от квесторите на 24 октомври 2017 г. поради наличие на бактерията легионела над допустимото равнище в остарелите и с влошено състояние хидравлични системи на сградите; отбелязва, че основното предизвикателство пред възстановяването на подаването на топла вода в сградите на Парламента е, че за щателното почистване на всички остарели тръбопроводи, които включват няколко задънени тръби, ще е необходимо пълно извеждане от експлоатация и че проект от такъв значителен мащаб изисква задълбочено проучване за осъществимост, което да вземе под внимание отражението на местенето, преместването, праха и шума върху законодателната работа на членовете на ЕП; настоятелно призовава ГД INLO да продължи да прилага компенсаторни мерки; 

69. отбелязва, че през 2019 г. стартира първата покана за подаване на оферти за сключване на договори за нови банкови офиси, която приключи с представянето на оферта само от една банка за помещенията, които е ползвала преди; отбелязва, че през 2020 г. беше организирана втора покана за подаване на оферти с цел заемане на другите две банкови пространства, но не бяха получени оферти; изразява съжаление, че агенцията на ING остана отворена само през първите два месеца от настоящия парламентарен мандат – времето за откриване на сметки за много от новоизбраните членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, получили договорите си – след което беше затворена; отбелязва, че супермаркетът също реши да не удължава концесията си, но приветства факта, че на приземния етаж на сграда „Спинели“ в бъдеще ще има отдаден на концесия магазин за хранителни стоки; изисква от администрацията да направи преглед на условията за експлоатация на търговски концесии и да ги направи по-привлекателни с цел привличане на доставчици на качествени услуги;

70. изразява загриженост относно липсата на услуги в сградата „Трев 1“; приканва Парламента приоритетно да проучи възможни решения за ефективното свързване на тази сграда с основните сгради на Парламента, в които се извършват повечето от парламентарните дейности;

71. посочва неотдавнашните съобщения в медиите, че термокамерите, които се използват в помещенията на Парламента за измерване на температурата на всички лица, които влизат в Парламента, са произведени от „Hikvision“ – дружество, което внася и произвежда камери от провинция Синдзян в Китай[11]; припомня, че дружеството „Hikvision “ беше обвинено в предоставяне на оборудване за наблюдение на лагери за интерниране в тази провинция[12]; отбелязва, че съществува неприемлив риск „Hikvision“ да допринася за извършването на сериозни нарушения на правата на човека чрез своята дейност в Синдзян; припомня, че Парламентът присъди наградата „Сахаров“ за 2019 г. за свобода на мисълта на Илхам Тохти за усилията му за защита на правата на уйгурите в Китай; счита за неприемливо поради това използването на термокамери на този доставчик в помещенията на Парламента; призовава генералния секретар да прекрати договора с „Hikvision“ и да премахне всички негови термокамери от помещенията на Парламента; подчертава, че е необходимо в бъдеще Бюрото да бъде по-внимателно при избора на доставчици на оборудване; 

Сигурност и безопасност

72. припомня, че през 2019 г. Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) е имала 770 служители и е управлявала 1,5% от общия бюджет на Парламента;

73. приветства факта, че от 2015 г. насам не е имало сериозен инцидент със сигурността в помещенията на Парламента; изразява обаче загриженост от общия брой членове на ЕП, секретариати на политически групи и акредитирани парламентарни сътрудници, докладвали кражби в помещенията на Парламента; отбелязва, че изчислената обща стойност на вещите, която възлиза на около 60 000 EUR на година, е непроменена за последните три години; очаква непрекъснато повишаване на нивото на сигурност; 

74. отбелязва незабавните мерки, одобрени от Бюрото на заседанието му от 22 юли 2020 г., които включват кампания за информираност, защита на ценно ИТ оборудване, предварително уведомяване за ремонтни дейности и осигуряването на отделни главни ключове за всеки етаж и стриктно ограничаване на тяхното разпространение; очаква Парламентът да разгледа дългосрочни мерки за предотвратяване на кражбите, включително, наред с предложените, въвеждане на различни нива на права на достъп в рамките на помещенията на Парламента, увеличено покритие на системата за видеонаблюдение (CCTV) и допълнителни действия, свързани с политиката за управление на ключовете, в т.ч. възможността за инсталиране на електронни ключалки на вратите, като надлежно се вземе предвид необходимата пропорционалност между нужните инвестиции и действителната стойност на откраднатите вещи, както и опазването на неприкосновеността на личния живот;

75. настоятелно призовава за прилагането на вътрешна стратегия за евакуация за хората с намалена подвижност или с увреждания в случай на извънредна ситуация;

76. приветства взетите мерки за повишаване на сигурността на сградите на Парламента, по-конкретно проверките за сигурност на персонала на външните доставчици на услуги и включването на службите за сигурност в Люксембург в структурата на ЕП, одобрени от Бюрото през 2012 г., които обаче бяха повлияни от строителните работи на новата сграда „Аденауер II“; подчертава, че инцидентите с използващи насилие протестиращи, които нахлуват в публични институции в държавите членки и заплашват персонала и членовете, е проблем, който буди безпокойство, и поради това насърчава ГД SAFE да оцени настоящите мерки за безопасност и да отправи препоръки за бъдещо подобрение; 

77. подкрепя междуинституционалното сътрудничество в областта на сигурността, включително подписването на меморандум за разбирателство, свързан с проверките на персонала на външни доставчици на услуги, работещ в институциите на Съюза в Белгия, установяването на междуинституционална работна група, отговаряща за хармонизирането на мерките за сигурност, прилагани в бюрата за връзка на Парламента и представителствата на Комисията в държавите членки, текущия съвместен анализ от службите за сигурност на институциите на Съюза за определяне и очертаване на най-подходящите области за засилено сътрудничество, както и степента на такова възможно сътрудничество, включително възможността за споделяне на някои услуги и постигането на напредък във въвеждането на междуинституционален пропуск; 

78. отбелязва със задоволство стартирането на пазарни процедури за въвеждане на система за автоматично разпознаване на автомобили на всички входове и изходи на паркингите, както и преместването в сградата „Аденауер II“;

79. припомня обаче, че отвореността към обществеността е отличителна черта на Парламента и че трябва да се поддържа подходящ баланс с необходимото равнище на сигурност;

Киберсигурност и сигурност на ИКТ

80. припомня, че през 2019 г. Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC) е имала 480 служители и е управлявала 6% от общия бюджет на Парламента;

81. припомня консултациите, възложени на вътрешната служба за одит във връзка със сериозния инцидент с информационните системи от 2017 г. и отражението му върху непрекъснатостта на дейността, завършили с три препоръки за по-нататъшна защита на инфраструктурата на ИКТ на Парламента, допълване на списъка на критични и основни информационни системи установяване на по-ясно връзка между задачите и ресурсите и определяне на зависимостите между активите, както и повишаване на нивото на сертифициране на наетите помещения, в които се помещава компютърната зала на Парламента в Брюксел; 

82. разбира важността на правата на привилегирован достъп при техническата поддръжка и разработването; призовава ГД ITEC да установи ясни правила за контрол на достъпа по отношение на тези привилегировани профили и да преразгледа предоставянето на права на „супер потребител“;

83. одобрява стартирането на проекта за нов център за данни, който да замени остарелия център за данни от ниво II в Хьойзинген с такъв от ниво IV, необходим за подобряване на сигурността, устойчивостта и непрекъснатостта на ИКТ;

84. подкрепя усилията на Парламента през 2019 г. за намаляване на рисковете за киберсигурността, включително определянето и публикуването на рамка за киберсигурност на Парламента, систематична оценка на свързаните с киберсигурността рискове за нови чувствителни приложения и извършване на годишно изпитване за пробив от интернет; изисква допълнително да се определят и сведат до минимум рисковете и да се въведе основано на риска управление; призовава ГД ITEC да подобри способностите за възстановяване и да прилага план за реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността; 

85. подчертава задължението на Парламента пряко да управлява или поне да има пряк контрол върху управлението на критичната си инфраструктура и чувствителни поверителни данни; възлага на неговата администрация да изпълнява това задължение;

86. припомня добавената стойност на безплатния софтуер с отворен код за повишаване на сигурността, тъй като той ще позволи на Парламента да открива и отстранява недостатъците, да управлява данните, като ги съхранява на своите сървъри и да разработва решения според свои собствени спецификации, като същевременно избягва създаването на зависимост от конкретен доставчик;

87. приветства усилията на ГД ITEC да обедини част от опита и ресурсите си в областта на киберсигурността в екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU);

Технологии, цифровизация и иновации

88. приветства успешното завършване през 2019 г. на системата за финансово управление на Парламента, която беше въведена за финансовата 2020 година; изразява загриженост относно остарелия хардуер и призовава за продължаване на модернизацията на ИТ с подновяване на остарелия хардуер и по-нататъшно разработване на стратегически проекти в сферите на електронния Парламент, мобилната среда за членовете на ЕП и персонала;

89. отбелязва, че актуализирането на категориите на трудовите възнаграждения на персонала на Парламента не е автоматизирано и трябва ръчно да се въвежда в информационните системи за човешките ресурси; изразява загриженост във връзка с рисковете от неправомерни плащания на базата на грешна информация в резултат на липса на автоматизиране на плащанията; настоятелно призова службите на Парламента да разработят устойчива информационна система за категориите на трудовите възнаграждения на персонала в сътрудничество с други институции на Съюза;

90. одобрява значителните усилия за продължаване на инвестициите в цифровизацията на финансовите процеси, включително безпроблемното и успешно внедряване и използване на новата система за финансово управление и счетоводство (SAP) от ноември 2019 г. насам за всички транзакции, свързани с изпълнението на бюджета, приемането на стратегията „„Син чип“ центрове за административни услуги“ с оглед на подобряването на обслужването на клиентите, административната ефективност и решението на Бюрото от 17 юни 2019 г. за стартиране на автоматизацията на централния присъствен регистър, както и разширяването на функциите на електронния портал като единна цифрова входна точка за членовете на ЕП за управление на финансовите и социалните им права;

91. призовава за подобрения в настоящата система за проследяване на свързаните с информационните технологии проблеми между оперативните звена на службите на Парламента с цел повишаване на ефективността и прозрачността; подчертава, че техническата помощ на място за членовете и за техните служби често разрешава свързани с информационните технологии проблеми по-бързо и по-ефикасно, отколкото техническата помощ, получена по телефона;

92. изисква да се гарантира предприемането на подходящи мерки за сигурност при прилагането на решения за изчисления в облак за Парламента, включително такива, свързани със способността му да упражнява своя институционален суверенитет; настоява, че последното следва да се стане чрез гарантиране на собствеността върху данните, локализиране на данните на територията на Съюза, без зависимост от конкретен доставчик, както и чрез подход на осигуряване на много доставчици, който да позволи безпроблемното мигриране на работното натоварване и данните между различните нива на хибридния облак (на място, в частен и публичен облак), както и между доставчиците на услуги в облак с промяната на потребностите, а не само в последната фаза на услугите в облак, с цел постигане на по-голяма бързина и повече възможности за разполагане на данни, за което беше постигнато съгласие в рамките на работната група за иновационната стратегия в областта на ИКТ, и което беше потвърдено от Бюрото миналата година;

93. припомня, че тези политически важни изисквания на политиката за изчисления в облак, т.е. относно решаването на най-високо равнище за това кои категории данни могат да бъдат съхранявани в облака, за определянето на суверенен облак или за избора на доставчици, са били поставени от заместник-председателите на Парламента и трябва да бъдат взети предвид от Бюрото в процеса на приемане на политиката за изчисления в облак, преди да бъде подписан договор с доставчик на услуги в облак;

94. изисква да се гарантира правото на членовете и сътрудниците да използват безплатен работен софтуер с отворен код;

95. припомня необходимостта от прилагане на по-ориентиран към ползвателите, систематичен и координиран подход към създаването и преобразуването на данни от обществен интерес в отворен, машинно четим формат, който е лесно достъпен и позволява повторно използване от ползвателите; отново посочва значението на това Парламентът да има собствена политика за свободен достъп до данните; отправя искане към съответните служби да внесат в Бюрото проект за одобрение;

96. припомня, че водещият принцип на стратегията за изчисления в облак е постигане на сигурност на информацията и защита на данните, което изисква специфична категоризация на данните въз основа на оценки на защитата на данните и сигурността; изисква от Бюрото да одобри, въз основа на подготвен от съответните служби анализ на риска, категориите данни и приложения, които може да се съхраняват в облака, и тези, които следва да бъдат съхранявани само в Парламента;

97. припомня необходимостта да се гарантира, че няма да има зависимост от конкретен доставчик на услуги в облак и постигането на по-високо равнище на сигурност чрез използване на софтуер с отворен код и на отворени стандарти навсякъде, където това е възможно;

98. изисква от своята администрация да създаде пространство на уебсайта на Парламента с видна и сравнима информация за това как е гласувал всеки член по време на пленарните заседания и за разпределението на гласовете по политически групи и националност на членовете; приканва съответните служби да проучат осъществимостта и да изпробват визуализацията на последно подписаните изменения в комисиите и на пленарните заседания на личните страници в сайта на Парламента на заявили доброволно желание членове;

99. приветства стратегията „Digital Workplace4MEP“, която осигурява решение за мобилност и ефективност; счита, че въвеждането на висококачествени хибридни устройства ще допринесе за постигането на целта по отношение на управлението на околната среда за намаляване на потреблението на хартия с 50% до 2024 г.; очаква въвеждането им да доведе до значителни спестявания на разходи поради постепенното премахване на други видове устройства;

100. насочва вниманието към четири важни разследвания, проведени от ЕНОЗД и включващи Парламента, а именно по отношение на използването на NationBuilder за обработка на лични данни като част от дейностите на Парламента, свързани с европейските избори през 2019 г., непубликуването в поставения от ЕНОЗД срок на отговаряща на изискванията политика в областта на неприкосновеността на личния живот във връзка с уебсайта „thistimeimvoting“, както и във връзка с устройствата за измерване на телесната температура и уебсайта за записване за тестове в контекста на кризата с COVID-19; отбелязва, че в първите два случая Парламентът се е съобразил с препоръките на ЕНОЗД; припомня вече споменатото предварително разглеждане на рамката за защита на данните на Парламента; призовава съответните служби на администрацията на Парламента да извадят поуки от споменатите разследвания;

101. отбелязва, че мрежата за безжичен достъп до интернет, достъпна в сградата на Парламента в Брюксел, често е нестабилна и не осигурява гладко протичане на срещите по време на виртуални видео разговори; изисква от Парламента да модернизира сегашната система до необходимото ниво за осъществяване на работата на Парламента изцяло от разстояние;

102. приветства двата европейски проекта, Red Flags и Digiwhist, които използват технологията на големите информационни масиви за целите на намаляването на корупцията, и насърчава използването на нововъзникващите технологии като част от цифровизацията;

Достъп до тръжни процедури

103.  приветства подобрения потребителски достъп до тръжни процедури в Парламента; полага усилия за укрепване на процеса на цифровизация чрез осигуряване на форум за „Често задавани въпроси“ от общ характер относно тръжните процедури и гарантиране на лесен достъп;

104. отбелязва настоящия инструмент за търгове в електронна среда TED като част от процеса на цифрова трансформация на обществените поръчки, като същевременно подчертава необходимостта от секция с многоезични въпроси и отговори и осигуряване на тяхната навременна актуализация;

Нововъзникващите технологии в областта на обществените поръчки

105.  отново заявява ангажимента на Парламента в подкрепа на цифровата трансформация на обществените поръчки с оглед на улесняване на достъпа до обществените поръчки и насърчаване на цифровите технически иновации; отбелязва, че приемането от ГД ITEC на модела за изчисления в облак показва значението на проучването на потенциала на нововъзникващите технологии в областта на обществените поръчки;

106. отбелязва, че стойността за обществените поръчки за продукти и услуги възлиза на 2 трилиона евро или 13,3% от БВП[13]; отбелязва, че изследване, актуализирано през 2020 г., показва как нови технологии като блоковата верига, големите масиви от данни, изкуственият интелект (ИИ), интернет на нещата и триизмерното принтиране се използват за постигане на различни цели: ИИ и машинното самообучение могат да предвиждат бъдещо търсене и да категоризират разходите за обществени поръчки, а Chatbot може да помага с въпросите на ползвателите; отбелязва също, че блоковата верига се използва за осигуряване на прозрачност на различните етапи на обществените поръчки и за гарантиране на цифров запис на всяко споразумение, всеки процес, всяко плащане, както и за споделен единен източник на данни; отбелязва накрая, че триизмерният печат осигурява пряко производство на различни видове части[14]; насочва вниманието към факта, че с прилагането на нововъзникващите технологии в сферата на обществените поръчки в крайна сметка ще се насърчи така необходимата цифрова трансформация на процеса за обществени поръчки;

Прозрачност

107. отбелязва с голяма загриженост, че според годишните доклади на регистъра за прозрачност от последните години, около половината от всички записи в регистъра са неточни; изразява опасенията си, че регистърът не може да изпълнява своята цел да осигурява по-голяма прозрачност на действията на представителите на интереси, ако половината от записите в него предлагат непълна или неточна информация; настоятелно призовава Парламента и Комисията да вземат мерки във връзка с високия процент неточни записи, като увеличат, поне временно, броя на служителите в секретариата на съвместния регистър за прозрачност, които систематично да проверяват точността и пълнотата на всички записи, за да се гарантира правилното въвеждане на записите в регистъра;

108. припомня, че съгласно член 4 от Кодекса за поведение във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси декларациите за членовете на ЕП относно финансовите им интереси съдържат точно изложена информация; изразява съжаление за някои случаи на декларации с непълни данни относно извършвани платени или неплатени външни дейности, което поставя под въпрос проверката за евентуален конфликт на интереси по отношение на извършвана парламентарна дейност; отбелязва, че в случаите, когато съществува причина да се счита, че предоставената информация не е актуална, председателят може, когато е целесъобразно, да поиска от съответния член на ЕП да коригира декларацията в 10-дневен срок; призовава Бюрото да преразгледа формата на декларациите; насърчава провеждането на консултации в това отношение със съответните органи на държавите членки с цел обмен на най-добри практики;

Наемане на служители

109. припомня, че през 2019 г. Генералната дирекция за персонала (ГД PERS) е имала 459 служители и е управлявала 48% от общия бюджет на Парламента;

110. отбелязва, че в резултат на изборите от 2019 г. 9‑ия парламентарен мандат беше учреден с 61% нови членове; подчертава, че в контекста на увеличаващия се брой бивши членове, генералният секретар и Бюрото следва да въведат строги правила за регулиране на „кадровите въртележки между държавния и частния сектор“, като изискват от бившите членове да информират Парламента относно дейностите си и трудовата си заетост след мандата си в Парламента за период, обхващащ най-малко времето, през което бившите членове получават временните обезщетения след изтичане на мандата; призовава за независима оценка на това дали въпросните дейности създават конфликт на интереси; 

111. изразява убеденост, че привлекателността на Парламента като работодател е ключов елемент за неговия успех; изразява дълбока загриженост от затрудненията, срещани при набирането на персонал от някои националности, и включването на някои професионални профили в структурата на Парламента; изразява съжаление за прекомерната зависимост на Парламента от външна експертна помощ; отбелязва, че ГД PERS понастоящем изпълнява проекта „Привличане и задържане на най-талантливите“, който цели да се подобрят политиките на Парламента за привличане и задържане на таланти и да се допринесе за разработването на дългосрочна стратегическа визия за работните места на бъдещето; призовава генералния секретар да положи максимални усилия за подобряване на многообразието и географския баланс сред персонала на Парламента, което да намери израз в пропорционално представителство на държавите членки, включително на ръководните длъжности, и да проучи всички налични възможности за увеличаване на конкурентоспособността на Парламента като работодател;

112. изразява загриженост относно липсата на многообразие сред служителите на Парламента; призовава генералния секретар да определи увеличаването на многообразието за приоритет; отбелязва затрудненията при набиране на специалисти в областта на ИТ и финансови специалисти и персонал от по-ниски категории в Люксембург, особено в категорията AST-SC; подчертава, че за да се реши този структурен проблем, е необходимо да се въведе корекционен коефициент, който отчита по-високите разходи за живот на това място на работа, и едновременно с това назначаването да става на по-високи категории, и в тази връзка отново повтаря своето искане до Комисията в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност от 2018 г.; подчертава, че предварителен анализ на фактите, изпратен от Сметната палата до генералния секретар в този контекст, показва, че процесът на подбор, организиран от Европейската служба за подбор на персонал, не е пригоден за целеви конкурси от малък мащаб, които са най-подходящи за текущите нужди на институциите на Съюза от набиране на персонал; със задоволство отбелязва активното участие на Парламента в междуинституционалното усилие за преразглеждане на начина, по който Европейската служба за подбор на персонал понастоящем провежда конкурсите; призовава да се разработи нова рамка за подбор за специализираните конкурси и да се въведе механизъм за редовен преглед на процеса на подбор; призовава генералния секретар да организира специализирани конкурси в рамките на Парламента, когато това е целесъобразно; 113.  освен това изразява дълбока загриженост от факта, че за ГД ITEC е много трудно да наеме достатъчно висококвалифицирани експерти с много специфични профили, знания и опит; призовава Парламента да гарантира надлежното предаване на това искане на Европейската служба по подбор на персонал, за да се отговори по-добре на такива специфични нужди на институциите на Съюза, по-конкретно свързани с експертен опит в областта на ИКТ на Парламента в сферата на киберсигурността, изчисленията в облак и изкуствения интелект; изразява съжаление от прекомерната зависимост на Парламента от външни консултанти и подчертава, че е важно ГД ITEC да продължи да разработва стратегията „От външни консултанти към договорно нает персонал“, за да се сведат до минимум свързаните със сигурността рискове за Парламента; 

114. припомня значението на постигането на справедлив географски баланс сред персонала на Парламента; отбелязва, че въз основа на съотношението между броя на служителите и броя на членовете на ЕП от една и съща държава членка няма разделение между по-старите и по-новите държави членки, свързано с прекомерно или недостатъчно представителство; отбелязва, че петте най-високи съотношения засягат членовете на персонала от Белгия, Литва, Естония, Словения и Малта, докато петте най-ниски съотношения са на тези от Полша, Германия, Австрия, Нидерландия и Кипър; подчертава, че понастоящем Словения и Литва са сред седемте държави членки с най-високо съотношение на ръководители спрямо членове на ЕП; призовава Парламента да гарантира, че персоналът на всички равнища се наема и повишава въз основа на критерии като способности, ефикасност и почтеност, без дискриминация по отношение на националността; изисква допълнителни усилия за гарантиране, че работата в Парламента е еднакво привлекателна за всички националности на Съюза; 

115. приветства факта, че насърчаването на равните възможности е основен компонент на политиката за човешките ресурси, провеждана от Парламента, като се подпомага заетостта и се укрепва интеграцията на хората с увреждания; изразява задоволство относно факта, че пътната карта за равенство между половете продължава да се изпълнява чрез конкретни действия и че на 13 януари 2020 г. Бюрото одобри набор от цели за балансирано представителство на двата пола на висши и средни ръководни длъжности в секретариата на Парламента, които да бъдат постигнати до 2024 г.: 50% жени началници на отдели и директори, 40% жени генерални директори; подчертава необходимостта Бюрото засили своя ангажимент в областта на равенството между половете, като се ангажира с постигането на по-амбициозни цели до 2022 г.: 50% жени началници на отдели и директори, 50% жени генерални директори; призовава Бюрото да формулира амбициозни цели и за управленските длъжности от по-нисък ранг;

116. отново посочва че е от съществено значение представителите на персонала да бъдат изслушвани, когато Бюрото обсъжда общи въпроси, засягащи неговата политика за персонала, и отново изисква от генералния секретар да предприеме подходящи мерки за прилагане на този ключов подход; отново отправя своето искане към генералния секретар да предприеме допълнителни стъпки за гарантиране на прозрачност и справедливост при процедурите за назначаване на висши ръководни длъжности; изисква пълно прилагане на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 18 април 2018 г., а именно длъжностните лица от представителните органи на персонала да участват в заседанията на комисиите за подбор на висши ръководни длъжности в Парламента; призовава освен това да се гарантира съгласуваност на външните обяви за висши ръководни длъжности и старателното публикуване на обявите за тези длъжности, когато те се освободят;

117. припомня констатациите и препоръките на Европейския омбудсман по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/K и приканва генералния секретар допълнително да подобри процедурите за назначаване на високопоставени длъжностни лица в посока към по-голяма прозрачност и равенство; призовава администрацията на Парламента да докладва ежегодно относно назначаването на високопоставени длъжностни лица;

Персонал, акредитирани парламентарни сътрудници и местни сътрудници

118. насочва вниманието към целта за намаляване на персонала с 6%, според която Парламентът трябваше да закрие 59 длъжности от своето щатно разписание през 2019 г.; отбелязва едновременното увеличаване на броя на договорно наетите служители; предупреждава за сериозните последици, които всяко бюджетно съкращение в администрацията или всяко намаляване на персонала може да има в бъдеще за европейската публична служба и изпълнението на политиките на Съюза; изразява загриженост по-специално във връзка с отрицателните последици на това значително намаляване за работата на Парламента след реформата на персонала от 2014 г., както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като същевременно отчита необходимостта да се гарантира и отговорно управление на бюджета и да се правят икономии, където е възможно; отбелязва, че работата и отговорността на някои парламентарни комисии са се увеличили, тъй като сега те отговарят за контрола на средствата по Плана за възстановяване на ЕС Next Generation EU в размер на 750 милиарда евро, като заедно с Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. (МФР), сумата възлиза на 1,8 трилиона евро; изразява загриженост относно липсата на административен капацитет в съответните секретариати; призовава за преоценка на ситуацията с персонала; 

119. отбелязва, че Сметната палата констатира, че институциите на Съюза са намалили бройките в своите щатни разписания (т.е. постоянно и временно наетите служители), като същевременно постепенно са увеличили назначаването на договорно наети служители (които се е увеличил със 121% между 2012 и 2018 г., като тенденцията е продължила и през 2019 г.), което е довело до значително увеличение на дела на договорно наетия персонал; изразява дълбоко съжаление за липсата на кариерни перспективи за договорно наетия персонал в администрацията на Парламента; приканва генералния секретар да направи оценка на рисковете, свързани с наемането на все повече договорно наети служители, включително на опасността от създаване на двустепенна структура на персонала в рамките на Парламента; настоява основните постоянни длъжности и задачи да се изпълняват от постоянния персонал; отбелязва, че в доклада на Палатата относно изпълнението на бюджета на Съюза за 2019 г. не се разглежда дали тези замени са резултат от прехвърляне на служители, базирани в Страсбург или Люксембург в Брюксел; призовава отдела за човешки ресурси в Парламента да сподели информация относно преместването на персонал между трите места на работа на Парламента от 2012 г. насам – или като част от годишната процедура по освобождаване от отговорност, или като сподели съответната информация със Сметната палата, за да бъде включена в следващите годишни доклади за изпълнението на бюджета; 

120. подчертава факта, че действащите правила за прекратяване на договорите за акредитираните парламентарни сътрудници не предвиждат възможност за прекратяване „по взаимно съгласие“, което би било начин да се признае специалната политическа връзка между членовете на ЕП и сътрудниците, при което и двете страни могат да потвърдят, че взаимното доверие вече не съществува, и да се възползват от общо решение; отбелязва, че този въпрос е подчертаван в няколко доклада на Парламента за освобождаване от отговорност и очаква възможно най-скоро да бъдат взети мерки; 

121. отбелязва, че служителите, които са работили в институциите на Съюза по-малко от 10 години, нямат право на пенсия от Съюза и трябва да прехвърлят вноските си в друг фонд, който отговаря на правилата на Парламента за вида на фонда и възрастта, на която те могат да се възползват от средствата; посочва, че много британски акредитирани парламентарни сътрудници не са успели да се прехвърлят към определени пенсионни фондове в Обединеното кралство, които според Парламента не отговарят на изискванията; изисква от генералния секретар да разгледа спешно този въпрос, за да се гарантира, че всички служители имат достъп до своите вноски;

122. припомня, че Парламентът призова за законодателство на Съюза, даващо право на работниците на цифрово изключване от работа, без това да води до отрицателни последствия за тях; изисква от Парламента да насърчи и приложи този принцип и по отношение на своята дейност;

123. изразява дълбока загриженост от броя на членовете на персонала в дългосрочен отпуск по болест, тъй като някои от тези случаи може да са свързани с изтощение и нарушено равновесие между професионалния и личния живот; призовава администрацията и представителите на ръководството на политическите групи да бъдат проактивни по отношение на засегнатите служители, да извършват внимателна оценка на работното натоварване на персонала и да гарантират балансирано разпределение на задачите; подчертава в тази връзка важното значение на разумния график на работа и избягването на срещи извън работно време, които не позволяват на членовете и служителите да постигнат баланс между професионалния и личния живот, като същевременно се отчита рамката на парламентарния календар; приветства стартирането през 2018 г. от ГД PERS на кампанията „Mind Matters“ („Психиката е важна“) с цел повишаване на информираността и борбата със стигмата, свързана с психичното здраве; настоятелно призовава администрацията на Парламента и представителите на ръководството на политическите групи да извършат оценка на психологическия риск, за да се открият психологическите рискове в работната среда и да се разработят целенасочени планове за действие за отстраняването им или за намаляване на тяхното отрицателно въздействие; призовава за преоценка на приложимите правила, която да даде възможност за бързо наемане на заместници в случай на дългосрочен отпуск по болест;

124. подчертава належащата необходимост от преразглеждане на решението на Бюрото за определяне на категориите на комисиите въз основа на законодателната им натовареност, за да се вземе предвид и работата им, свързана с бюджета; отбелязва, че настоящата ситуация оказва конкретно отрицателно въздействие върху комисията по бюджетен контрол, която изпълнява огромен обем работа във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност, но е слабо натоварена откъм законодателна дейност; насърчава администрацията на Парламента да помисли допълнително за иновативни решения за подобряване на ситуацията;

125. изисква от генералния секретар да намери решение във връзка с факта, че заплатите на акредитираните парламентарни сътрудници трябва да се превеждат единствено по белгийски банкови сметки, което противоречи на идеята за единен паричен и платежен съюз;

126. приветства разработването на мерки, които допринасят за по-добро равновесие между професионалния и личния живот, включително прилагането на разширени възможности за работа от разстояние за персонала на Парламента, и на мерки, насърчаващи благосъстоянието на работното място; подчертава обаче стойността на физическото присъствие в Парламента; подчертава приноса на организацията на работата от разстояние и на гласуването от разстояние за по-нататъшното намаляване на въглеродния отпечатък на Парламента; подчертава необходимостта да се предостави възможност на персонала и членовете на Парламента да продължат да провеждат т.нар. хибридни срещи, както и да гласуват от разстояние; призовава Бюрото да продължи да осигурява механизми за улесняване на тази организация на работата в бъдеще;

127. подкрепя продължаването на изпълнението на дейностите по Плана за действие за равните възможности и многообразието за периода 2014 – 2019 г.; настоява на важното значение на по-добрия баланс между половете на всички равнища, включително на равнище генерални директори; подкрепя мерките от доклада, озаглавен „Различията в секретариата на Парламента, различни от аспектите, свързани с пола – актуално състояние и пътна карта“, приет от Бюрото на 3 април 2019 г.; приветства по-специално създаването през 2020 г. на две звена за контакт в Парламента, едното по въпросите на ЛГБТИ+, а другото по въпросите на расовата дискриминация, и двете управлявани от отдела за равните възможности, приобщаването и многообразието към ГД PERS;

128. приветства две положителни схеми на действие на Парламента, намерили израз в назначаване на 12 договорно наети служители и двама стажанти с увреждания през последните две години;

129. подкрепя стартирането през 2019 г. на кампанията за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на политика на нулева толерантност към тормоза на работното място; отчита политиката на Парламента за нулева толерантност към тормоза на всяко и на всички равнища, включително сред членовете на ЕП, персонала и акредитираните парламентарни сътрудници; отбелязва, че след изборите през 2019 г. от всички членове на ЕП е изискано да подпишат декларация, потвърждаваща ангажимента им да спазват Кодекса за уместно поведение, включен в Правилника за дейността на ЕП през януари 2019 г.; изразява съжаление обаче, че през 2019 г. са образувани 10 нови дела за тормоз, от които 4 са свързани със сексуален тормоз; приветства факта, че Парламентът осигурява доброволни обучения на членовете на ЕП на тема достойнство и уважение на работното място, за да могат те да дават пример за подражание; в тази връзка изразява дълбоко съжаление, че Бюрото отказва да изпълни желанието, изразено на няколко пъти в пленарна зала[15], за въвеждане на задължителни обучения за борба с тормоза за всички служители и членове на Парламента; настоятелно призовава Бюрото незабавно да изпълни това искане;

130. счита, че Парламентът следва да осигури базисни условия за кърмещите майки на работното място, в това число най-вече време и позволяващо усамотение място, различно от тоалетното помещение;

131. изразява съжаление относно 38-те случая, засягащи Парламента, разглеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) през 2019 г., вариращи от правилното използване на парламентарни надбавки и поведението на персонала до финансирането на европейски политически структури; отбелязва факта, че 14 случая са приключени през 2019 г.; изразява сериозната си загриженост във връзка с големия брой случаи; изисква от парламентарните служби да направят задълбочен анализ на съществуващите финансови, правни, етични рискове и рискове, засягащи почтеността, които са причина за тези случаи, и да предложат превантивни мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще;

132. отбелязва факта, че през 2019 г. няма регистрирани от Парламента случаи на подаване на сигнали за нередности; призовава Парламента изцяло да адаптира собствените си вътрешни правила в Правилника за длъжностните лица към наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/1937[16], включително като създаде сигурни канали за подаване на сигнали; счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е неразделна част от демокрацията и е от изключително значение за предотвратяването и възпрепятстването на незаконни дейности и нарушения; припомня, че наред с другото, акредитираните парламентарни сътрудници са в уязвимо положение поради трудовия си договор; припомня освен това, че лицата, сигнализиращи за нередности, както и жертвите на тормоз, се нуждаят от подходяща защита, включително създаването на консултативен комитет по защитата на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава генералния секретар да гарантира, че защитата, осигурена от Парламента за акредитираните парламентарни сътрудници, сигнализиращи за нередности, е равна на тази, предоставяна на акредитираните парламентарни сътрудници, които са жертва на тормоз; отправя искане към Парламента да повиши осведомеността, когато е възможно, сред парламентарните служители относно осигурената защита за лицата, които подават сигнали за нередности, както и за задължението им по силата на Правилника за длъжностните лица да докладват за незаконни дейности или лошо управление; отново отправя искането си за информационни кампании в това отношение;

133. отново призовава администрацията на Парламента да осигури възможно най-бързо през следващия парламентарен мандат обучителни курсове или публикации за новите акредитирани парламентарни сътрудници, включително по-специално по финансови и административни въпроси (командировъчни заповеди, медицински прегледи, акредитация, стикери за паркиране, групи посетители, изложби и др.), с цел избягване на системни грешки, които пречат на гладкото протичане на засягащите ги административни процедури; подчертава в това отношение необходимостта от техническо обучение за работата на парламентарните комисии, както и възможността да се посещават езикови курсове извън работно време; 

134. приветства въвеждането на по-широк и по-устойчив избор на храна, включително въвеждането на по-голямо разнообразие от вегетариански и вегански продукти, в стола на самообслужване на Парламента; отбелязва стартирането на независимо проучване на удовлетвореността на клиентите чрез поставянето на „терминали за смайлита“ за измерване на удовлетвореността на клиентите в основните обекти в Брюксел, Страсбург и Люксембург, целящо да се установят обектите, в които са необходими промени и подобрения; отбелязва, че „терминалите за смайлита“ показват постоянен и стабилен темп на подобрение на услугите в заведенията за хранене в сградите „Кол“ и „Мартенс“, докато нивото на удовлетвореност в сградите „Спинели“ и „Пол-Хенри Спак“ е по-ниско; призовава за необходимите промени за адаптиране към нуждите на клиентите; изразява загриженост, че ястията, които не са вегетариански, често струват повече от вегетарианските ястия; изисква във всички столове до щанда да има показани на видно място менюта за хора с алергии и всеки ден да се предлага едно ястие без съдържание на глутен;

135. подчертава, че във връзка с кризата с COVID-19 са били необходими решения, които имат пряко отражение върху персонала на Парламента, включително върху служителите подизпълнители и служителите на свободна практика; посочва в тази връзка, наред с другото, решението за затваряне на Дома на европейската история, центровете „Europa Experience“ и бюрата за връзка на Европейския съюз, както и промяната на условията за устните преводачи на свободна практика и персонала по почистване и обществено хранене; признава, че при настоящите обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19, институциите, в т.ч. Парламентът, трябва да решават бързо и без бюрокрация, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса и да се осигури безопасността на служителите; въпреки това призовава Парламента да спазва социалните си отговорности във всяко решение, да избягва всякакви промени в доходите или да предвиди обезщетения за такива, както и по всякакъв начин да избягва освобождаването на хора, които работят в сградите на Парламента, заради коронавируса;

136. изразява съжаление относно решението на групата COMPASS да освободи 80 служители от сектора на кетъринг услугите до януари 2021 г.; приветства преговорите, предприети с групата COMPASS, която намали общия брой на съкратените на 49, но изразява силната си неудовлетвореност, че все пак трябва да се освобождава персонал; отбелязва, че съкратеният персонал е бил информиран малко преди Коледа 2020 г. и в разгара на пандемията; подчертава, че някои от съкратените служители са работили в помещенията на Парламента в продължение на десетилетия; припомня многократните призиви на Парламента към предприятията в целия Съюз да запазят своите служители по време на пандемията; приканва съответните органи на Парламента да проучат всички възможни алтернативни решения, които биха запазили работните места на всички служители в столовите и изисква  от администрацията на Парламента да намери решения в рамките на социалния диалог; приканва Бюрото да преразгледа политиката на Парламента за екстернализация; настоятелно призовава генералния секретар незабавно да отговори на писмо, изпратено във връзка със съкращенията, подписано от 355 членове на ЕП; призовава за оценка на политиката на Парламента в областта на обществените поръчки с оглед подобряване на прозрачността и предвидимостта на условията на труд за всички услуги, възложени на подизпълнители; призовава Парламента да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка; 

137. отбелязва намерените решения за акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили в продължение на два последователни парламентарни мандата без прекъсване, но на които не им достигат 2 месеца за натрупване на десетте години трудов стаж, необходим за придобиване на право на пенсия по пенсионноосигурителната схема на институциите на Съюза; критикува факта, че решението е предложено твърде късно въпреки многократните и непрестанни предупреждения по време на предишния парламентарен мандат; критикува също така факта, че единственото намерено решение зависеше изключително от добрата воля на определени членове на ЕП, които бяха наясно със ситуацията и демонстрираха солидарност с акредитираните парламентарни сътрудници; критикува също така факта, че администрацията не е информирала членовете на ЕП, избрани за новия парламентарен мандат, по този въпрос, както и за факта, че в такива случаи те могат да сключват договори за по-малко от шест месеца, в резултат на което много от въпросните акредитирани парламентарни сътрудници се сблъскаха с големи трудности при намирането на член на ЕП, желаещ да ги наеме на договор без прекъсване за кратък период от време, а някои дори не успяха да направят това;

138. изразява отново загриженост относно предполагаемата практика членове на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да пътуват в командировка, и по-конкретно до Страсбург, без командировъчна заповед и без възстановяване на техните командировъчни разходи и пътни разноски; счита, че подобна практика дава възможност за злоупотреби, тъй като когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но също така и не разполагат със застрахователно покритие на работното място; отново призовава генералния секретар да проучи твърденията за такива практики;

139. подновява своя призив към Председателския съвет и към Бюрото да преразгледат възможността акредитираните парламентарни сътрудници, при определени условия, които да бъдат уточнени, да придружават членовете на ЕП в състава на официални парламентарни делегации и командировки, както вече беше поискано от някои членове на ЕП; отбелязва очакваното финансово отражение, обяснено от генералния секретар в рамките на последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2018 година, но въпреки това настоява за ограниченото прилагане на тази възможност; предлага ново разискване на равнището на Бюрото и на Председателския съвет;

Географска разпръснатост на Парламента – едно седалище

140. отбелязва, че според изчисленията на Сметната палата преместването от Страсбург в Брюксел би могло да генерира годишни икономии в размер на 114 милиона евро, плюс еднократна икономия в размер на 616 милиона евро, ако сградите в Страсбург бъдат продадени успешно, или еднократен разход в размер на 40 милиона евро, ако не бъдат продадени; отбелязва, че решението за едно седалище може да бъде взето единствено чрез единодушна промяна на Договора; припомня, че огромна част от членовете на ЕП са изразили в различни резолюции подкрепа за едно седалище, за да се гарантира ефективно изразходване на парите на данъкоплатците на Съюза; настоятелно призовава Съвета да вземе под внимание позицията на Парламента;

141. припомня, че допълнителните разходи за пътуванията до Страсбург противоречат на принципа на доброто финансово управление;

142. посочва неотдавнашно проучване на комисията на Парламента по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните[17]; подчертава заключението на проучването, че „по сценария за постигане на въглеродната неутралност е очевидно, че Парламентът трябва да обмисли работата на едно място“; припомня, че Парламентът признава институционалната си отговорност за намаляване на въглеродния си отпечатък в резолюцията си от 28 ноември 2019 г.[18]; припомня, че в същата резолюция Парламентът обявява извънредно положение по отношение на климата и околната среда; отбелязва, че Брюксел е най-големият център на дейността на Парламента, домакин е на Съвета и Комисията, както и на други заинтересовани страни, неправителствени организации, организации на гражданското общество и представителства на държавите членки; поради тази причина счита, че запазването на Страсбург като седалище е неустойчиво и необосновано;

143. отново заявява, че кризата с COVID-19 представлява форсмажорна ситуация, която принуди Парламента да съкрати значителна част от 12-те сесии в Страсбург в парламентарния календар за 2020 г.; твърди, че разходите и здравните последици вследствие на кризата с COVID-19 не следва да се утежняват със скъпи премествания до Страсбург; настоятелно призовава държавите членки, като дерогация от Договора, да се въздържат от настояване за провеждане на компенсаторни сесии в Страсбург;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

144. припомня член 27, параграфи 1 и 2 от Устава на членовете на Парламента, където е посочено, че „доброволният пенсионен фонд, създаден от Парламента, се запазва след влизането в сила на настоящия устав за членове или бивши членове на Европейския парламент, които имат права или правни очаквания по отношение на този фонд“ и че „придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“;

145. отбелязва също така, че към края на 2019 г. нетните активи, които трябва да бъдат взети предвид, и актюерските задължения възлизат съответно на 111 милиона евро и 439,6 милиона евро, което води до очакван актюерски дефицит от 328,6 милиона евро; изразява изключителна загриженост относно възможното изчерпване на фонда за доброволно пенсионно осигуряване; подчертава, че сегашното положение на фонда е такова, че той не би могъл да изпълнява бъдещите си ангажименти; изразява убеждение, че е необходимо да бъдат допълнително обяснени правните последици от правилата и/или от промяната на правилата; приканва Палатата да представи ново становище относно фонда за доброволно пенсионно осигуряване, като проучи всички възможни варианти за ограничаване на неговия дефицит;

146. припомня параграф 118 от Резолюцията на Парламента от 2017 г. за освобождаване от отговорност, в който се призовава за проучване на правните основания на фонда за доброволно пенсионно осигуряване, и по-специално дали Парламентът има правно задължение да гарантира, че правните очаквания се запазват изцяло и да запълни потенциалните дефицити на фонда или да вложи нови средства във фонда, като се има предвид, че фондът за доброволно пенсионно осигуряване е инвестиционен фонд на SICAV, действащ съгласно люксембургското право, а не обикновен пенсионен фонд, което би означавало, че по принцип няма такова задължение; изразява съжаление, че генералният секретар все още не е представил констатации в отговор на поисканото разследване;

147. посочва неотдавнашно проучване, в което се стига до заключението, че този конкретен вид фонд може да даде определени финансови гаранции единствено ако това е договорено от страните посредством договор[19]; припомня, че на 10 ноември 2020 г. представител на Парламента в публично изслушване потвърди, че такъв договор между Парламента и фонда не съществува[20]; така стига до заключението, че няма правно основание Парламентът да гарантира фонда, и че финансовото състояние на фонда е такова, че той не може да изпълнява бъдещите си ангажименти;

148. припомня, че за всички бенефициери на фонда за доброволно пенсионно осигуряване обезщетенията представляват допълнителен, а не единствен източник на доход; подчертава, че поради средата с ниски лихвени проценти, размерът на сумите по схеми с дефинирани доходи е намалял драстично в целия Съюз; възразява срещу защитаването на бивши членове на Парламента от тази динамика; отхвърля всяка ситуация, при която актюерският дефицит на фонда води до каквато и да е форма на спасяване с пари на данъкоплатците;

149. припомня, че тези прогнозирани бъдещи пасиви обхващат няколко десетилетия, но изразява дълбока загриженост, че макар общата сума, платена от фонда за доброволно пенсионно осигуряване през 2019 г., да възлиза на около 18 милиона евро, тази цифра се очаква да се увеличи до приблизително 20 милиона евро до 2025 г.;

150. припомня, че на заседанието си от 10 декември 2018 г. Бюрото реши да измени правилата, приложими към пенсионната схема, като увеличи пенсионната възраст от 63 на 65 години и въведе налог от 5% за пенсионните плащания за бъдещите пенсионери с цел подобряване на устойчивостта ѝ; приветства факта, че непосредствен ефект от промяната на правилата са икономии в пенсионните плащания през 2019 г., възлизащи на приблизително 325 000 EUR, като от тях 306 000 EUR произтичат от увеличаването на пенсионната възраст и 19 000 EUR произтичат от въвеждането на 5% налог на всички пенсии, въведен след 1 януари 2019 г.; изисква Бюрото да оцени всички възможни варианти веднага щом Съдът вземе решенията си относно текущите мерки, за да се намери справедливо решение за схемата и фонда за доброволно пенсионно осигуряване, като същевременно отговорността на Парламента се сведе до минимум, тъй като става въпрос за парите на данъкоплатците на Съюза;

151. призовава генералния секретар и Бюрото да спазват изцяло Устава на членовете на Европейския парламент и да изготвят ясен план за пенсионния фонд, съгласно който Парламентът да поеме и изпълни своите задължения и отговорности по отношение на схемата за доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП; подкрепя искането на Бюрото до генералния секретар да проучи начини за гарантиране на устойчиво финансиране на фонда за доброволно пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите на Устава на членовете на Европейския парламент, като същевременно се гарантира пълна прозрачност; призовава Бюрото и членовете на фонда за доброволно пенсионно осигуряване да подкрепят мерки, насочени към ограничаване на дефицита на фонда за доброволно пенсионно осигуряване; 

Екологичен и устойчив аспект на дейността на Парламента

152. подкрепя използването на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Съюза, с който частните и публичните организации могат да оценяват и подобряват своите екологични резултати в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009[21]; отбелязва, че Парламентът е първата институция на Съюза станала въглеродно неутрална през 2016 г., компенсирайки на 100% своите неподлежащи на намаление емисии; подкрепя мерките, предприети за по-нататъшно намаляване на емисиите на Парламента, включително за повишаване на целите за работа от разстояние в различните генерални дирекции, ограничаване и оптимизиране на времето за пътуване в командировки и насърчаване на използването на устойчиви видове транспорт, напр. като се увеличи броят на местата за паркиране на велосипеди; 

153. приветства факта, че 100% от цялата хартия във формат А4, използвана в офисите на Парламента, се рециклира, и приветства значително намаленото количество хартия, закупена през 2019 г. спрямо 2018 г.; приветства усилията на Парламента за увеличаване на броя на заседанията без хартиени носители и призовава на всички членове на ЕП, членове на персонала и акредитирани парламентарни сътрудници да бъдат предлагани повече обучения за инструментите без хартиен носител, създадени с цел позволяване на отпечатване на по-малко документи, а също и за допълнителни комуникационни кампании;

154. призовава за бързо предприемане на допълнителни амбициозни действия и счита, че крайната цел следва да бъде свободен от използване на пластмаса за еднократна употреба Парламент;

155. отбелязва, че процентът на енергията от възобновяеми източници, доставяна на Парламента през 2019 г., се запазва 67%, като по-голямата част от този процент идва от закупуването на „зелена“ електроенергия; призовава Парламента да увеличи допълнително процента на доставяната му енергия от възобновяеми източници с оглед постигане на 100% доставка на енергия от възобновяеми източници във възможно най-кратки срокове, включително като се използва покривът на Парламента за производство на собствена слънчева енергия;

156. припомня, че съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност[22] всяка година 3% от разгънатата застроена площ на нашите сгради трябва да се санира така че да съответства на минималните изисквания за енергийните характеристики; препоръчва в годишното бюджетно планиране да се вземе предвид необходимостта от редовно извършване на основен ремонт на всички сгради и за тази цел да бъде разпределена сума, съответстваща на 3% от общата площ на всички сгради, както вече е записано в стратегията за сградния фонд след 2019 г., приета от Бюрото на 16 април 2018 г.; счита, че такова разпределение е част от една редовна и далновидна политика в областта на сградния фонд, която следва да има за цел и основно преоборудване и да гарантира стремежа на Парламента към максимално повишаване на енергийната ефективност и съответно към икономии в потреблението на енергия и разходите за съоръженията на Парламента; 

157. приветства успешното включване на службата за служебни автомобили в структурата на ЕП и постепенното преминаване към автомобили с нулеви емисии с оглед на постигането на въглеродно неутрален служебен автопарк най-късно до 2024 г.; отбелязва големия обем ежедневни операции и приветства работата на службата, която е постигнала високо ниво на удовлетвореност сред членовете на ЕП; призовава генералния секретар да въведе лесна за използване система за онлайн резервации и да разгледа възможностите за увеличаване на използването, което беше само 3% през 2019 г., и да разшири групата, която може да ползва услугата за пътуванията между Брюксел и Страсбург, за да се намали въздействието на Парламента върху околната среда; изисква по-широко разпространение на информацията относно тази възможност, за да се гарантира, че няма да има автомобили, които да пътуват празни до Страсбург или обратно; 

158. приветства приемането от Бюрото на 16 декември 2019 г. на нови амбициозни целеви стойности за ключови показатели за изпълнението за системата за управление на околната среда на Парламента, включително целта за 40% намаление на въглеродните емисии до 2024 г. за новия законодателен мандат; призовава за ефективно изпълнение на необходимите действия за постигане навреме на целевата стойност и за редовно докладване на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък; освен това призовава Парламента да преразгледа своята цел по EMAS с оглед на намаляването на емисиите в резултат на пандемията от COVID-19; 

159. приветства ангажимента на Парламента за екологосъобразни обществени поръчки; отбелязва, че целта на Парламента е да увеличи претегления спрямо стойността процент на договорите сред някои приоритетни продукти, класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“; приветства, че 89,1% от договорите по стойност в приоритетните категории продукти са класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“ през 2019 г.; приветства приемането от Бюрото на 16 декември 2019 г. на нови амбициозни целеви стойности за ключови показатели за изпълнението за екологосъобразни обществени поръчки, което означава, че за периода 2020 – 2024 г. средно 90% от договорите в категориите приоритетни продукти следва да се класифицират като „екологични“, „много екологични“ или „присъщо екологични“; подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие на екологосъобразните обществени поръчки чрез определяне на амбициозни цели за повишаване на екологосъобрасността на договорите в средносрочен план; 

160. приветства намерението на Парламента за въвеждане на докладване във връзка с устойчивостта, което ще включва социални аспекти на обществените поръчки, призовава Парламента да наблюдава напредъка в областта на социалните и устойчивите обществени поръчки, като например работата на ОИСР по отношение на обществените поръчки и отговорното бизнес поведение и предстоящото законодателство на Съюза относно корпоративната надлежна проверка; счита, че чрез внедряване на стандарти за отговорна стопанска дейност в своите политики в областта на обществените поръчки и покупки Парламентът може да даде пример, да защити обществения интерес и да осигури отчетност на публичните разходи;

161. приветства новата политика за паркиране, въведена в паркингите на Парламента, насочена към насърчаване на използването на електрически превозни средства, а именно велосипеди, скутери и автомобили, чрез инсталирането на електрически зарядни станции; призовава тази политика да бъде разширена, така че да обхване всички паркинги на Парламента;

162. подчертава, че Парламентът трябва да спазва ангажиментите си по отношение на борбата с изменението на климата и следователно трябва да предприеме подходящи мерки във всички свои сгради, за да предостави на всички служители достатъчно външни и вътрешни паркинги за велосипеди, където велосипедите да са защитени от кражба, вандализъм и атмосферни влияния, поне при същите условия, които се предлагат понастоящем в служебните паркинги за автомобили; система за идентификация чрез винетки също би могла да бъде много полезна в това отношение;

163. приветства значителното увеличаване на използването на велосипеди в Брюксел през 2019 г. спрямо 2018 г.;

164. отбелязва въздействието върху околната среда на периодичното преместване на Парламента в Страсбург;

Устен и писмен превод

165. припомня, че през 2019 г. Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции е имала 530 служители и е управлявала 2,6% от общия бюджет на Парламента;

166. приветства проекта за обслужване на едно гише за организиране на конференции (OSCO), приключен през 2019 г., който значително рационализира работните процеси, свързани с организирането на конференции, и позволи на Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции да се превърне в единен интерфейс за набор от висококачествени конферентни услуги за организаторите на заседания, конференции и прояви в Парламента;

167. отбелязва, че преразгледаният Кодекс за поведение относно езиковото многообразие, приет от Бюрото през юли 2019 г., даде актуализирана рамка, в която да се действа, и гарантира възможностите за предоставяне на висококачествен устен превод по ресурсно ефективен начин, адаптиран според нуждите на потребителите; изразява съжаление, че преразгледаният Кодекс за поведение относно езиковото многообразие все още включва основаните на първичното право на Съюза бюджетна процедура и процедура по освобождаване от отговорност в незаконодателната дейност, което задължава комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол на Парламента всяка година да искат разрешение от Бюрото, за да се превиши годишния резерв от 45 страници за текстове, предадени за превод; призовава Парламента да гарантира, че Кодексът за поведение относно езиковото многообразие се прилага по начин, който позволява на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол на Парламента да упражняват основните бюджетни функции и функции за освобождаване на отговорност на Парламента, без да се налага за изискват такава ежегодна дерогация;

168. отбелязва със задоволство социалния диалог, проведен между ръководството и представителите на щатните устни преводачи, който доведе до новите условия на работа от 8 септември 2018 г.; подкрепя непрекъснатите усилия от представилите на администрацията и устните преводачи за гарантиране на ресурсно ефективно пълно многоезичие;

169. припомня, че през 2019 г. Генерална дирекция за писмени преводи е имала 1 117 служители и е управлявала 0,5% от общия бюджет на Парламента;

170. подкрепя прилагането на система за акредитиране на външни преводачи, за да се постигне подобряване на качеството на преводите, възложени на външни изпълнители, с акцент върху използването на „акредитирани“ преводачи, чиито преводачески способности са били проверени, подобряването на контрола на качеството на възложените на външни изпълнители преводи от страна на езиковите отдели и засилването на прилагането на предвидените в договорите разпоредби в случай на неотговарящо на стандартите качество;

171. призовава генералния секретар да разгледа осъществимостта на практика на въвеждането на международен превод на жестомимичен език за всички пленарни разисквания, в съответствие с исканията, приети на пленарно заседание, и да приложи това решение с оглед на принципа на равен достъп за всички граждани;

Финанси и администрация

172. припомня, че през 2019 г. Генерална дирекция по финанси (ГД FINS) е имала 222 служители и е управлявала 22,7% от общия бюджет на Парламента;

173. осъжда големите забавяния при възстановяването на пътните разноски през 2019 г.; призовава за гарантиране и поддържане на достатъчни ресурси за ГД FINS и за разпределянето на тези ресурси по такъв начин, че да се избягва натрупването на забавяния;

174. отбелязва, че новата пътническа агенция на Парламента започна работа на 1 януари 2019 г.; отбелязва, че членове на ЕП са срещнали затруднения при свързването с центъра за приемане на обаждания на пътническата агенция през работно време и извън него; призовава за подобряване на достъпността; отбелязва, че за членовете на ЕП пътническата агенция следва указанията на отдела за пътни и дневни разноски на членовете на ЕП, съгласно които предлаганите полети следва винаги да се базират на най-прекия маршрут между точката на отпътуване и точката на пристигане и на най-ниските тарифи, когато има предложения от няколко авиолинии за една и съща връзка; отбелязва, че всякакъв приход, получен от пътническата агенция в резултат на оборота от услугите, доставяни на Парламента, трябва да се възстановя на Парламента; отбелязва, че в сравнение с предходната година годишният брой оплаквания остава стабилен с 63 регистрирани оплаквания през 2019 г., представляващи 0,043% от общо 144 913 транзакции през тази година, и че по-голямата част от регистрираните оплаквания е свързана с качеството на услугите, предлагани от новата пътническа агенция в резултат на смяната и започването на дейността ѝ, включително късни отменяния и закъснения при пътуване; 

175. категорично оспорва параграф 40 от резолюцията на Парламента от 14 май 2020 г.[23] относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2021 година (2019/2214 (BUD)), в който се изисква от Бюрото да преразгледа Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, така че членовете на ЕП да получават възстановяване на разходите за самолетни билети в икономична класа, за които съществува възможност за промяна на дадени параметри, при пътуване в рамките на Съюза, като се допускат изключения за полети с продължителност над четири часа или полети с междинно кацане; призовава за продължаване на равното третиране на членовете на ЕП по отношение на предлаганите билети; припомня също така целите на Парламента за по-нататъшно намаляване на емисиите и подчертава, че най-малко замърсяващият начин за пътуване по въздуха са преките полети и гъвкавите самолетни билети; 

Надбавка за общи разходи

176. припомня решението, че всички членове на ЕП следва да имат отделна банкова сметка за получаване на надбавка за общи разходи; приветства стриктното изпълнение на това задължение от Парламента, което доведе до степен на спазване от 100%;

177. припомня член 11, параграф 4 на Правилник за дейността на ЕП, приет от Бюрото на 11 март 2019 г., който гласи, че „Бюрото предоставя необходимата инфраструктура на интернет страницата на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента за членовете на ЕП, които желаят да публикуват доброволен одит или потвърждение, както е предвидено съгласно приложимите правила на Устава на членовете на ЕП и правилата за неговото прилагане, че използваната от тях надбавка за общи разноски съответства на приложимите правила от Устава на членовете на ЕП и на мерките за неговото прилагане“; отбелязва, че тези публикации се правят индивидуално и по желание на собствена отговорност на членовете на ЕП и че администрацията на Парламента не отговаря за съставянето на предоставяната информация; призовава службите на Парламента да изпращат годишно напомняне на членовете относно тази възможност; призовава Парламента редовно да информира органа по освобождаване от отговорност относно броя на членовете на ЕП, последвали тези препоръки, за по-голяма прозрачност и отчетност на разходването на парите на данъкоплатците на Съюза; 

178. припомня, че членовете изпълняват своя мандат свободно и независимо, както е посочено в член 2 от Правилника за дейността; подчертава, че всеки орган, на който е възложена задача за разработване на етични правила и стандарти, следва да бъде ограничен до поставените му задачи и трябва да гарантира, че неговите препоръки не ограничават или възпрепятстват свободния мандат на членовете;

179. подчертава, че надбавката за общи разходи е еднократна надбавка и изтъква необходимостта от независимост на свободния мандат, както е посочено в Правилника за дейността; приветства решението на Бюрото да възложи на работна група оценка на функционирането на надбавката за общи разходи през последните години и намирането на осъществими методи за управление на надбавката за общи разходи; приканва Бюрото да вземе решение до края на 2021 г.; подчертава, че управлението на надбавките за общи разходи не следва да води до повишаване на равнището на бюрокрация за кабинетите на членовете и администрацията на Парламента;

180. подчертава факта, че в решението на Бюрото от 2018 г. относно надбавката за общи разходи се посочва, че Бюрото ще поддържа това решение до края на 2022 г. и ще го оцени въз основа на натрупания опит през 9-ия парламентарен мандат; подчертава, че всички нови доброволни и/или незадължителни мерки за повече прозрачност и финансова отчетност не трябва да създават излишна бюрокрация за членовете на ЕП и техните кабинети;

181. подчертава, че доброто управление се основава на добро финансово управление и пропорционалност; приканва Бюрото да взема предвид разходната ефективност и пропорционалността на евентуални по-нататъшни инвестиции и ползите, постигнати посредством по-нататъшно изразходване на парите на данъкоплатците и засилена бюрокрация; отбелязва, че за една всеобхватна система за контрол на надбавката за парламентарния мандат на членовете на ЕП биха били необходими 40 до 75 нови административни длъжности, което би било в разрез с доброто финансово управление и пропорционалността; 

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

182. припомня, че Финансовият регламент определя каква информация трябва да бъде предоставяна на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлаганите от институцията обществени поръчки; отбелязва, че Финансовият регламент изисква да се публикуват договорите на стойност над 15 000 EUR, като тази стойност е прагът, над който е задължително тръжните процедури да бъдат състезателни; 

183. отбелязва, че от общо 225 обществени поръчки, възложени през 2019 г., 83 се основават на открити или ограничени процедури на стойност 597,3 милиона евро, а 141 – на процедури на договаряне на стойност 208,5 милиона евро; отбелязва, че общият брой на обществените поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, се е увеличил от гледна точка на стойността като процент от общата стойност на възложените поръчки – от 6% през 2018 г. на 26% през 2019 г., както и от гледна точка на обема – от 35,86 милиона евро през 2018 г. на 208,53 милиона евро през 2019 г.;

184. отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2019 и 2018 г., по вид на поръчката, включително договорите за недвижими имоти:

Вид на поръчката

2019

2018

Брой

Процент

Брой

Процент

Услуги

Доставки

Строителни работи

Сгради

177

33

13

2

78%

15%

6%

1%

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

Общо

225

100%

251

100%

 

Вид на поръчката

2019  г.

2018 г.

Стойност (в евро)

Процент

Стойност (в евро)

Процент

Услуги

581 610 182

72%

256 374 627

42%

Доставки

85 741 237

10%

210 526 209

35%

Строителни работи

135 211 526

17%

133 431 628

22%

Сгради

4 260 000

1%

5 039 824

1%

Общо

806 822 945

100%

605 372 288

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2019 г., стр. 5)

185. отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2019 г. и 2018 г., по вид на използваната процедура, по отношение на брой и стойност:

 

Вид на процедурата

 

2019  г.

2018 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Списък на покани за изразяване на интерес

Извънредна

82

1

141

-

1

36,44%

0,44%

62,68%

-

0,44%

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

Общо

225

100%

251

100%

 

Вид на процедурата 

2019  г.

2018 г.

Стойност (в евро)

Процент

Стойност (в евро)

Процент

Открита

Ограничена

 

На договаряне

Списък на покани за изразяване на интерес

Извънредна

595 584 380

1 735 269

208 533 296

-

970 000

74

0

26

-

0

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

0

0

Общо

806 822 945

100%

605 372 288

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2019 г., стр. 7)

186. изразява съжаление, че от всички публични търгове за договори за покупка на стоки и услуги, които Парламентът е провел, 1 369 търга са били с участието само на един участник; отбелязва, че търговете с участие само на един участник представляват значителна заплаха за правилното изразходване на публичните средства; призовава Парламента да разследва причините за очевидната липса на конкуренция и да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на търгове с един участник в бъдещи процедури;

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

187. отбелязва, че през 2019 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са били усвоени, както следва[24]:


 

Група

2019 г. (1)

2018 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Европейска народна партия (EPP)

17 139

4 253

16 993

99,15

4 399

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

Прогресивен алианс на социалистите и демократите (S&D)

14 611

4 807

13 705

93,80

5 710

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

Renew Europe (бивша Група на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE)

7 721

1 627

5 510

71,37

3 838

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Verts/ALE)

5 573

1 388

4 585

82,27

2 376

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

Идентичност и демокрация (ID)(3)

3 244

0

1 629

50,22

1 615

 

 

 

 

 

Европейски консерватори и реформисти (ECR)

6 053

1 946

5 730

94,66

2 270

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

Европейска обединена левица – Северна зелена левица (GUE/NGL)

4 156

1 110

3 731

89,77

1 535

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

Европа на свободата и пряката демокрация (EFDD) (2)

1 851

1 915

1 508

81,45

0

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

Европа на нациите и свободите (ENF) (2)

1 620

653

1 609

99,34

0

3 238

1 094

3 612

111,55

720

Независими членове на ЕП

2 019

367

481

23,84

738

1 153

314

537

46,57

442

Общо

63 987

18 067

55 481

86,71

22 482

63 220

23 412

67 073

106 09

18 052


 

Бележки към горната таблица:

(1)  2019 беше изборна година и политическите групи предадоха своите отчети в две части за двата семестъра. За политическите групи, които продължиха своята дейност след европейските избори през 2019 г. стойностите за годишните бюджетни кредити и разходите се отнасят за сумата от двата семестъра.

(2)  За политическите групи, разпуснати след европейските избори през 2019 г., стойностите са само за първия семестър.

(3)  За политическите групи, които не са съществували преди европейските избори през 2019 г., стойностите са само за втория семестър.

188. приветства факта, че независими външни одитори на политическите групи са изразили единствено становища без резерви за финансовата 2019 година;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

189. отбелязва, че Органът беше създаден през 2016 г. със задачата да оценява заявленията за регистрация, да регистрира нови партии и фондации на Съюза, да следи за тяхното финансиране и да налага санкции при неспазване на задълженията им; отбелязва, че Органът започна да функционира пълноценно през 2017 г.;

190. отбелязва, че 2018 г. беше първата година на изпълнение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014[25] във всичките му части, по-специално по отношение на ролята на Органа; отбелязва, че в съответствие с този Регламент през 2019 г. Органът за първи път прегледа отчетите на европейските политически партии и фондации, отнасящи се за финансовата 2018 година;

191. отбелязва, че в рамките на европейските избори през 2019 г. Органът разработи заедно с ГД FINS набор от принципи за привеждане в действие на правото на европейските политически партии да организират кампании за европейските избори, като същевременно определи ограничения; признава практическите трудности, произтичащи от характера на регламента и подчертава необходимостта от преразглеждането му; отбелязва автоматичния характер на санкциите и изтъква необходимостта от повече пропорционалност и гъвкавост;

192. приветства предприемането на действия от страна на Органа за по-голяма прозрачност, които включват публикуването за първи път през 2020 г. на Годишен отчет за дейността за 2019 г. без ограничения за издаването му и участието на директора му в ежегодното изслушване за освобождаване на Парламента от отговорност, проведено на 16 ноември 2020 г.;

193. призовава Органа да гарантира, че информацията, обхващаща регистрирането и финансовото положение на европейските политически партии и фондации, е публично достъпна във възможно най-голяма степен по лесен за ползване, пълен и актуален начин;

194. отбелязва, че през 2019 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са били усвоени, както следва[26]:

Партия (2019 г.)

Съкращение

Собствени ресурси

Окончателна вноска от ЕП (1)

Общо приходи

Вноска от ЕП като % от възстановимите разходи (макс. 90%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Европейска народна партия

ЕНП

  1 751 449

  13 433 000

  15 184 449

90%

  116 515

Партия на европейските социалисти

ПЕС

  1 091 101

  8 405 284

  9 496 385

90%

  115 131

Алианс на либералите и демократите за Европа

АЛДЕ

  851 728

  4 848 119

  5 699 847

90%

  801 704

Европейска зелена партия

ЕЗП

  539 667

  3 471 165

  4 010 832

90%

  603 669

Партия на европейската левица

ЕЛ

  312 832

  1 772 817

  2 085 649

90%

  -

Европейска демократическа партия

ЕДП

  100 944

  671 170

  772 114

90%

  49 246

Европейски свободен алианс

ЕСА

  200 053

  1 219 623

  1 419 676

90%

  55 400

Партията на европейските консерватори и реформатори

Партия на ЕКР

  607 157

  3 493 333

  4 100 490

90%

  158 166

Европейско християнско политическо движение

ЕХПД

  140 512

  1 000 214

  1 140 726

83%

  -

Партия „Идентичност и демокрация“

Партия ИД

  114 250

  615 067

  729 317

90%

  -

ОБЩО

 

5 709 693

38 929 792

44 639 485

 

1 899 831

Бележки:

 

 

 

 

 

 

Бележка(1): Включва втората част от окончателното финансиране за 2018 г. и първата част от окончателното финансиране за 2019 г., съгласно решението на Бюрото от януари 2021 г.

 

195. отбелязва, че през 2019 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са били усвоени, както следва[27]:

 

Фондация (2019 г.)

Съкращение

Свързана с партия

Собствени ресурси

Окончателен размер на безвъзмездните средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

ЦЕИ „Вилфрид Мартенс“

ЕНП

  622 669

  5 971 543

  7 433 520

95%

  255 171

Фондацията за европейски прогресивни изследвания

ФЕПИ

ПЕС

  662 446

  5 142 293

  5 906 538

92%

  -

Европейски либерален форум

ЕЛФ

АЛДЕ

  202 565

  1 798 601

  2 114 273

95%

  90 914

Зелена европейска фондация

ЗЕФ

ЕЗП

  79 513

  1 368 333

  1 484 738

95%

  -

Трансформ Европа

ТЕ

ЕЛ

  110 698

  1 096 144

  1 217 889

92%

  7 401

Институт на европейските демократи

ИЕД

ЕДП

  23 261

  421 786

  472 185

95%

  -

Фондация „Копитерс“

„Копитерс“

ЕСА

  84 666

  534 179

  618 845

95%

  38 624

Нов курс – Фондация за европейска реформа

НК

Партия на ЕКР

  253 558

  1 636 452

  1 995 962

95%

  -

Християнска политическа фондация за Европа

SALLUX

ЕХПД

  23 537

  365 590

  448 654

95%

  3 282

Association pour l'Identite et Democratie Fondation

Фондация ИД

Партия ИД

  23 000

  436 999

  978 653

95%

  -

ОБЩО

 

 

 2 085 913

18 771 920

22 671 257

 

395 392

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Ádám Kósa, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gilles Boyer, Mikuláš Peksa

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

1

0

ID

Matteo Adinolfi

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1.

[2] ОВ C 384, 13.11.2020 г., стр. 1.

[3] ОВ C 239, 20.7.2020 г., стр. 1.

[4] ОВ C 377, 9.11.2020 г., стр. 13

[5] ОВ C 384, 13.11.2020 г., стр. 180.

[6] ОВ L 193, 30.7.2018 г, стр. 1.

[7] Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – -2020 (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

[8] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

[9] Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

[10] Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70.)

[11]  https://www.dw.com/en/exclusive-eu-taps-chinese-technology-linked-to-muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

[12]  https://www.npr.org/2019/10/08/768150426/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-treatment-of-uighurs?t=1611915285989

[13]  https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

[14]  https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf

[15]  Резолюция (ЕС) 2020/1880 на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I – Европейски парламент (ОВ L 417, 11.12.2020 г., стр. 122). Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в Европейския съюз, параграф 17(OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 192).

[16] Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

[17]  https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/11-16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf

[18]  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_BG.html

[19]  https://europa.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/458/2020/11/The-legal-status-of-the-guarantees-for-the-MEP-Pension-Fund.pdf

[20]  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-budgetary-control_20201110-1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

[21] Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).

[22] Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

[23] TA(2020)0123.

[24] Всички суми са в хиляди евро.

[25] Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

[26] Всички суми са в хиляди евро.

[27] Всички суми са в хиляди евро.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност