Förfarande : 2020/2141(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0044/2021

Ingivna texter :

A9-0044/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0165

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0044/2021</NoDocSe>
PDF 361kWORD 122k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet</Titre>

<DocRef>(2020/2141(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet

(2020/2141(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019[1],

 med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 (COM(2020)0288 – C9‑0221/2020)[2],

 med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet[3],

 med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2019,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2019, med institutionernas svar[4],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[5] och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artiklarna 260, 261 och 262,

 med beaktande av presidiets beslut av den 10 december 2018 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget, särskilt artikel 34,

 med beaktande av artiklarna 100 och 104.3 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0044/2021), och av följande skäl:

A. Talmannen antog parlamentets årsredovisning för budgetåret 2019 den 24 juni 2020.

B.  I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 17 juni 2020 att resurserna som avsatts för parlamentets budget med rimlig säkerhet har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C. Revisionsrätten angav i sin särskilda bedömning av administrativa och andra utgifter under 2019, att man inte funnit några allvarliga brister i de granskade årliga verksamhetsrapporterna från institutionerna och organen, enligt kraven i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046.

D. Enligt artikel 262.1 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska samtliga EU-institutioner vidta alla åtgärder som krävs för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1. Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2019.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet

(2020/2141(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet,

 med beaktande av artiklarna 100 och 104.3 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0044/2021), och av följande skäl:

A. I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare att räkenskaperna med rimlig säkerhet i allt väsentligt ger en rättvis bild av parlamentets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

B. I enlighet med det normala förfarandet skickades 192 frågor till parlamentets administration, och skriftliga svar mottogs och diskuterades offentligt av parlamentets budgetkontrollutskott, i närvaro av vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren, direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (myndigheten) och internrevisorn.

C. Det finns alltid utrymme för förbättringar med avseende på kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna, och kontroll är nödvändig för att säkerställa att den politiska ledningen och parlamentets administration hålls ansvariga inför unionsmedborgarna.

Parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

1. Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2019 uppgick till 1 996 978 262 EUR eller 18,5 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen[7] av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2019 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 2,4 % jämfört med 2018 års budget (1 950 687 373 EUR).

2. Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2019 uppgick till 207 521 070 EUR (jämfört med 193 998 910 EUR 2018), inklusive 36 566 236 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (jämfört med 30 783 590 EUR 2018).

3. Europaparlamentet betonar att fyra kapitel stod för 67,8 % av de totala åtagandena: kapitel 10 (Institutionens ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20

(Byggnader och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna), vilket tyder på en mycket låg grad av flexibilitet för den största delen av parlamentets utgifter.

4. Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2019 avslutades:

a) Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2019:

1 996 978 262

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2018:

---

Automatiska överföringar från budgetåret 2018:

299 095 028

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2019:

36 566 236

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2018:

49 010 988

Totalt:

2 381 650 514

b) Anslagsutnyttjande budgetåret 2019 (EUR)

Åtaganden:

2 332 411 812

Utförda betalningar:

2 035 068 314

Anslag som överförts automatiskt inklusive från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

306 712 540

Anslag som inte överförts automatiskt:

---

Förfallna anslag:

38 744 124

c) Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2019:

207 521 070

d) Summa balansräkningen den 31 december 2019 (EUR)

1 685 376 397

5. Europaparlamentet påpekar att 98,8 % av anslagen i parlamentets budget, till ett belopp av 1 973 232 524 EUR, utnyttjades, dvs. 1,2 % av anslagen förföll. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att precis som tidigare år uppnåddes en mycket hög nivå på budgetgenomförandet. Betalningarna uppgick till sammanlagt 1 698 971 864 EUR, vilket resulterade i att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,1 %.  

6. Europaparlamentet understryker att de förfallna anslagen för 2019, som uppgår till 23 745 738 EUR, främst gällde utgifter för byggnader samt för löner och andra rättigheter.

7. Europaparlamentet noterar att arton överföringar godkändes i enlighet med artiklarna 31 och 49 i budgetförordningen under budgetåret 2019, och uppgick till 76 028 316 EUR eller 3,8 % av de slutliga anslagen. Parlamentet konstaterar att 45,3 % av överföringarna av medel gällde parlamentets fastighetspolitik, och särskilt bidrag till finansieringen av de årliga betalningarna för Adenauer-byggprojektet. Parlamentet noterar att överföringarna i samband med uppskjutandet av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen uppgick till 25 %.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2019 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

8. Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gör en särskild bedömning av administrativa och andra utgifter som ett enda verksamhetsområde för samtliga EU-institutioner. Parlamentet påpekar att administrativa och därmed sammanhängande utgifter omfattar utgifter för personal (löner, ersättningar och pensioner), som utgör 60 % av de totala utgifterna, samt utgifter för byggnader, utrustning, energi, kommunikation och informationsteknik.

9. Europaparlamentet noterar att de samlade revisionsbevisen visar att utgifterna för administration inte innehåller några väsentliga fel. Parlamentet noterar också att på grundval av de tre kvantifierade felen uppskattas felnivån i rubrik V i den fleråriga budgetramen för administration ligga under väsentlighetströskeln.

10. Europaparlamentet noterar de särskilda iakttagelserna avseende parlamentet i revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2019. Parlamentet noterar med oro att revisionsrätten fann fel i en betalning till ett av de europeiska politiska partierna, som gällde bristande efterlevnad av reglerna för stödberättigande utgifter, närmare bestämt att det saknades skriftliga kontraktshandlingar och verifierande underlag för kostnader som faktiskt hade uppkommit. Parlamentet beklagar att revisionsrätten i sina årsrapporter 2014, 2015 och 2016 rapporterat om liknande brister i transaktioner som rör politiska grupper och ett europeiskt parti. Parlamentet efterlyser större transparens i informationsutbytet för att förhindra att dessa brister upprepas i framtiden. Parlamentet noterar dock att även om det finns utrymme för förbättringar har det skett en hel del positiv utveckling under de senaste åren.

11. Europaparlamentet noterar parlamentets svar i det kontradiktoriska förfarandet med revisionsrätten, som omprövade och behandlade de enskilda fall som lyftes fram till följd av revisionsrättens iakttagelser. Parlamentet påminner om att parlamentets administration visserligen är den tjänst som godkänner utbetalningen av bidraget till de europeiska politiska partierna, men att den inte ansvarar för partiernas faktiska utgifter, och att de europeiska politiska partierna själva är ansvariga för att deras transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet noterar att det har gett de europeiska politiska partierna omfattande information och vägledning om de frågor där problem har identifierats. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att regelbundet kontrollera de europeiska politiska partiernas utgifter.

Internrevisorns årsrapport

12. Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid det ansvariga utskottets sammanträde den 16 november 2020 lade fram sin årsrapport och redogjorde för de revisioner som han utfört och rapporterat om, och som under 2019 omfattade följande ämnen:

 revision av upphandling och kontraktsgenomförande inom cateringsektorn (generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)),

 revision av besöksgrupper (generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM)),

 revision av ersättningen för assistentstöd till lokala assistenter (generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS)).

 första rapporten om revisionen av informationssystemen: identitets- och åtkomsthantering,

 revision av finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (GD FINS),

 preliminär översyn av parlamentets ram för uppgiftsskydd,

- uppföljning av oavslutade åtgärder från internrevisionsrapporter – fas 1 och fas 2 under 2019.

13. Europaparlamentet välkomnar och stöder följande åtgärder som internrevisorn har kommit överens om eller håller på att komma överens om med de ansvariga generaldirektoraten till följd av revisionsuppdragen:

 när det gäller revisionen av upphandling och kontraktsgenomförande inom cateringsektorn (GD INLO), uppnående av målen för internkontroll genom att framför allt tillåta längre tidsfrister för upphandling som står i proportion till specifikationernas komplexitet, säkerställa tydligare, mer relevanta och korrekta kravspecifikationer, säkerställa en transparent utvärdering av anbuden som grundar sig på offentliggjorda kriterier och är korrekt dokumenterad, låta rättstjänsten godkänna tillfälliga kontrakt om koncessioner, den avgörande betydelsen av att hantera ändringar av koncessionsavtal i enlighet med reglerna, förbättrad övervakning av förvaltningen och rapportering (parlamentet påminner om att ovannämnda åtgärder är nödvändiga för att se till att förfarandena för offentlig upphandling attraherar fler anbud, vilket leder till bättre konkurrens och förbättrade tjänster under en viss tidsperiod, och understryker vikten av att ta hänsyn till kriterier för miljömässig hållbarhet och sociala faktorer),

 när det gäller revisionen av besöksgrupper, öka säkerheten för att genomförandet av reglerna om ekonomiska bidrag görs på ett effektivt sätt och att utbetalningarna sker regelbundet, inbegripet bättre definitioner av stödberättigande kostnader och stödberättigandeperiod, förbättra ändamålsenligheten och effektiviteten i förhands- och efterhandskontrollerna av ersättningar, säkerställa full överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i samband med ersättningen för utgifter för besöksgrupper, åtgärder för att se till att programmet för besöksgrupper genomförs fullt ut,

 när det gäller den första rapporten om revisionen av informationssystemen: identitets- och åtkomstförvaltning, vilket innebär att tillhandahållandet av privilegierade åtkomsträttigheter till UNIX/LINUX-infrastruktur för så kallade superanvändare reduceras till ett absolut minimum, stärka åtkomstkontrollerna på central nivå för de kritiska tillämpningar som ingår i urvalet, införa säkerhetsförfaranden för privilegierade konton i syfte att fastställa regler för åtkomstkontroll,

 när det gäller revisionen av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna (GD FINS), fokus på regelefterlevnad och sund ekonomisk förvaltning av förfaranden för ersättning av utgifter för lokalt assistentstöd, särskilt utrymmet för åtgärder när det gäller betalningsombudens yrkesmässiga och kontraktsenliga skyldigheter, och den årliga regleringen av deras räkenskaper,

 när det gäller den första etappen av revisionen av finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (GD FINS), fokus på processen för registrering av europeiska politiska partier och stiftelser och övervakningen av deras stödberättigande, funktionellt samarbete mellan myndigheten och parlamentets utanordnare samt praktiska aspekter av genomförandet av den viktigaste lagstiftningen,

 när det gäller den preliminära översynen av parlamentets ram för uppgiftsskydd, som kommer att antas inom ramen för 2020 års arbetsprogram för internrevisionen, fokus på att säkerställa att parlamentets ram för uppgiftsskydd överensstämmer med förordning (EG) nr 2018/1725[8], säkerställa att det finns en hållbar styrningsstruktur som ger garantier för efterlevnaden av skyldigheterna avseende hanteringen av personuppgifter, tillsammans med åtgärder för att säkra dessa uppgifter, tillförlitlig och konsekvent rapportering om parlamentets hantering av sina personuppgifter.

14. Europaparlamentet noterar att uppföljningsprocessen 2019 ledde till att 36 av de 93 oavslutade åtgärderna avslutades. Parlamentet noterar med oro att utöver dessa validerade åtgärder fanns det totalt 124 oavslutade åtgärder från revisionsrapporterna, inklusive de vars genomförandefrist ännu inte överskridits, och att 62 av det totala antalet åtgärder rörde betydande risker. Parlamentet förväntar sig insatser från olika generaldirektorat för att se till att de försenade åtgärderna avslutas och att de överenskomna åtgärderna genomförs i enlighet med de fastställda tidsfristerna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om slutförandet av de återstående åtgärderna under sin utfrågning i parlamentets budgetkontrollutskott i oktober och november 2021.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2018

15. Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2018 som parlamentets budgetkontrollutskott tog emot den 21 september 2020, och generalsekreterarens redogörelse för svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2018, samt den diskussion med ledamöterna som följde.

16. Europaparlamentet beklagar att inte alla nödvändiga åtgärder har vidtagits som svar på vissa av rekommendationerna i parlamentets resolution om beviljande av ansvarsfrihet för 2018, och att dokumentet om uppföljning av ansvarsfriheten inte ger någon motivering till detta. Parlamentet betonar att generalsekreteraren bör ha regelbundna diskussioner med parlamentets budgetkontrollutskott om frågor som rör parlamentets budget och dess genomförande. Parlamentet anser att dessa bör äga rum under hela året och inte bara under förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet.

17. Europaparlamentet erkänner de åtgärder som vidtagits för att underlätta övergången till den nya leverantören av tjänster till parlamentets daghem. Parlamentet uppmanar de relevanta tjänsterna att kontinuerligt övervaka det nya teamets resultat för att säkerställa att tjänsterna förblir på en tillfredsställande nivå och bland annat se till att det finns tillräckligt med omsorgspersonal per barn.

18. Europaparlamentet beklagar att inga ytterligare åtgärder har vidtagits i fråga om den frivilliga pensionsfonden på grund av att ett antal medlemmar i pensionsfonden överklagat presidiets beslut av den 10 december 2018 till Europeiska unionens domstol (domstolen). Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att omedelbart informera parlamentets budgetkontrollutskott om domstolens dom.

19. Europaparlamentet välkomnar att användningen av kontantbetalningar har minskat avsevärt och att ledamöterna har utnyttjat den möjlighet som erbjuds genom de reviderade bestämmelserna att ge det ekonomiska ansvaret för sponsrade besök till yrkesverksamma, dvs. betalningsombud eller resebyråer, i stället för till ackrediterade assistenter. Parlamentet noterar dock med oro att generalsekreteraren ännu inte har offentliggjort någon bedömning av de nya bestämmelserna och begär att en sådan bedömning förbereds. Parlamentet betonar att internrevisorn bör rådfrågas om de befintliga förfarandena vid förberedelsen av en sådan bedömning.

20. Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen bland presidiets personal. Parlamentet erkänner dock den positiva utvecklingen i detta hänseende samt de nya målen. Parlamentet erkänner behovet av kontinuerlig övervakning på detta område.

21. Europaparlamentet påminner om 2018 års resolution om ansvarsfrihet där presidiet uppmanades öka antalet personer med funktionsnedsättning inom parlamentets administration.

22. Europaparlamentet uppmanar på nytt generalsekreteraren att insistera på behovet av en verklig geografisk balans så att samtliga medlemsstater är representerade på ett proportionellt sätt på alla personalnivåer, också inom den högsta ledningen. Parlamentet noterar parlamentets svårigheter att rekrytera vissa nationaliteter. Parlamentet betonar vikten av att öka parlamentets attraktionskraft som arbetsgivare i alla medlemsstater.

23. Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens meddelande om hanteringen av funktionsnedsättning inom parlamentets administration och betonar att de tio åtaganden som gjordes i meddelandet fortfarande måste eftersträvas under innevarande valperiod inom digital och fysisk tillgänglighet, samt begär att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informeras om de framsteg som gjorts.

24. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 11 i arbetsordningen har införts en skyldighet för föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande att offentliggöra information om möten som dessa håller med företrädare för intressegrupper inom ramen för sina betänkanden. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att sedan den nya valperioden inleddes har den nödvändiga infrastrukturen funnits tillgänglig på parlamentets webbplats för att göra det möjligt för ledamöterna att offentliggöra planerade möten med företrädare för intressegrupper i syfte att öka transparensen. Parlamentet noterar att 324 av de 705 nuvarande ledamöterna den 1 december 2020 hade offentliggjort minst ett möte med en företrädare för en intressegrupp på parlamentets webbplats. Parlamentet uppmuntrar dock till ytterligare förbättringar av verktygets tillgänglighet och användbarhet, bland annat genom att uppmärksamma föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande på skyldigheten att offentliggöra sådan information för att fullgöra sin uppgift att göra parlamentet öppnare, mer transparent och ansvarigt inför medborgarna.

25. Europaparlamentet upprepar att parlamentets talman har gett parlamentets tjänster i uppdrag att genomföra ett antal ändringar av verktyget för att förbättra dess användarvänlighet, främst genom att ansluta det till öppenhetsregistret och till lagstiftningsobservatoriet. Parlamentet uppmanas att införa dessa ändringar utan ytterligare dröjsmål.

Allmän bakgrund

26. Europaparlamentet noterar den diskussion som fördes den 16 november 2020 mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och ledamöterna i parlamentets budgetkontrollutskott i närvaro av internrevisorn och myndighetens direktör, inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet för 2019.

27. Europaparlamentet påpekar att valet till Europaparlamentet i maj 2019 ledde till en uppdelning i två halvår för parlamentet 2019, varav det första var inriktat på att anta lagstiftning och det andra på att inleda en ny valperiod.

28. Europaparlamentet konstaterar att under parlamentets nionde valperiod är 61 % av ledamöterna nya, vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare valperioder och i förhållande till antagandet att 50 % av ledamöterna skulle vara nya, vilket låg till grund för parlamentets budget för 2019.

29. Europaparlamentet påminner om att senareläggandet av datumet för Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen vid tre tillfällen under 2019 hade en betydande inverkan på parlamentets budget för 2019. Parlamentet påpekar att arvoden, löner och ersättningar till brittiska ledamöter och deras assistenter betalades ut under en längre period än vad som ursprungligen planerats, vilket ledde till ett avsevärt högre antal nödvändiga överföringar inom parlamentets budget och en högre total kostnad för dessa. Parlamentet välkomnar flexibiliteten i hanteringen av anställningsavtal för brittiska ledamöters ackrediterade assistenter av generaldirektoratet för personal (GD PERS).

30. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse inrättandet av de ackrediterade assistenternas front office som hanterar allt i samband med rekryteringen av ackrediterade assistenter, samt den roll som GD PERS spelar när det gäller att underlätta introduktionen och integreringen av nya ledamöter och ackrediterade assistenter efter valet och den framgångsrika hanteringen av ändringen av valperioden genom GD PERS särskilda arbetsgrupp för valet 2019, vilket garanterade att 1 292 kontrakt med ackrediterade assistenter hade ingåtts inför den första sammanträdesperioden under den nionde valperioden (dvs. för 93 % av ledamöterna), och att 2 017 kontrakt hade ingåtts vid årets slut.

31. Europaparlamentet beklagar de svårigheter ledamöter har upplevt när de snabbt har velat rekrytera assistenter i början av valperioden på grund av GD PERS ökade arbetsbörda. Parlamentet vill se att parlamentets grupper inom administrationen som är ansvariga för rekrytering av ackrediterade assistenter förstärks i början av varje ny valperiod, för så lång tid som behövs för att ledamöterna ska ha möjlighet att rekrytera sina assistenter och tillhandahålla heltäckande utbildning på förhand och tills den stora arbetsbördan är avklarad.

32. Europaparlamentet lovordar överföringen av de nya uppgifterna för personalförvaltningen i samband med hanteringen av ledamöternas praktikanter till följd av presidiets beslut av den 2 juli 2019 om att stärka ramen för rekryteringen av praktikanter.

33. Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika slutförandet under 2019 av nya arbetsmiljöer för ledamöterna i Bryssel och Strasbourg. Parlamentet lovordar att renoveringen av alla ledamöters kontor i Bryssel (1 personligt kontor per ledamot + 2 kontor till medarbetare) och i Strasbourg (1 personligt kontor + 1 kontor till medarbetare) genomfördes rekordsnabbt och tidigare än planerat, samt att utgifterna höll sig inom den anslagna budgeten, och att nya inventarier, inklusive integrerade it-lösningar, har installerats till en lägre kostnad än vad som ursprungligen planerats. Parlamentet noterar att den reviderade planen för fördelningen av kontor till ledamöter och politiska grupper baserades på den mest effektiva användningen av tillgängliga kontorsutrymmen. Parlamentet beklagar att denna princip har lett till att vissa politiska gruppers ledamöter är utspridda i olika byggnader och på olika våningsplan utan någon logisk koppling, vilket splittrar de politiska gruppernas enhet. Parlamentet beklagar även att tilldelningen av kontor till politiska grupper har medfört att vissa har fått flytta till externa byggnader som inte längre är kopplade till parlamentets centrala verksamheter, vilket innebär att personalen strukturellt separeras från ledamöterna. Parlamentet noterar att Trèves 1-byggnaden har bristande faciliteter och att det bör prioriteras att hitta lösningar för att förbinda den med huvudbyggnaderna.

34. Europaparlamentet noterar att arrangemang för distansarbete och videokonferenser samt distansomröstning nu är en del av parlamentets arbetsarrangemang för ledamöterna. Parlamentet uppmanar presidiet att undersöka hur dessa arrangemang även fortsättningsvis kan ställas till förfogande för samtliga ledamöter om de önskar använda sig av dem, och kostnaderna för detta, samt undersöka möjligheten att använda arrangemangen även i framtiden, så att ledamöterna kan hålla möten både i sina valkretsar och med sina kollegor i Bryssel under en slags ”hybridveckor”. Parlamentet noterar dock att den fysiska närvaron i parlamentets lokaler inte helt kan ersättas av distansarbete.

35. Europaparlamentet beklagar att det inte finns något system för att säkerställa att ledamöter som tillfälligt är frånvarande av en motiverad anledning, såsom mammaledighet, föräldraledighet, långtidssjukskrivning eller ledighet för vård av anhörig, kan fortsätta att utföra sina viktigaste skyldigheter, framför allt att yttra sig i debatter och att rösta. Parlamentet uppmanar presidiet att undersöka möjligheterna att underlätta fortsatt distansarbete och att ersätta en ledamot – oavsett om det rör sig om en kvinnlig eller manlig ledamot – under föräldraledigheter och i ovannämnda fall.

36.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens identitetshandlingar (laissez-passer-handlingar) bör utfärdas till ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i unionen på grundval av de villkor som fastställs i förordning (EU) nr 1417/2013[9] av den 17 december 2013. Parlamentet påminner om att artikel 5.3 i arbetsordningen fastställer att alla ledamöter har rätt att begära en laissez-passer-handling ”som tillåter en ledamot att röra sig fritt i medlemsstaterna, samt i andra länder som erkänner den som en giltig resehandling”, eftersom en ”laissez-passer godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter”. Parlamentet beklagar rapporterna från vissa medlemsstater om att laissez-passer-handlingen inte till fullo erkänns som resehandling i vissa medlemsstater. Parlamentet begär att man undersöker dessa situationer och samordnar med relevanta myndigheter för att säkerställa att ledamöternas fria rörlighet inte begränsas när de reser till eller från parlamentets sammanträden.

Kommunikation och valet

37. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för det sätt på vilket parlamentet ökade synligheten för valet till Europaparlamentet genom att bygga upp, leda och samarbeta med ett brett nätverk av medier, partner och frivilliga som fungerade som opinionsbildare inom de egna nätverken. Parlamentet noterar dock med oro att deltagandet i 2019 års val till Europaparlamentet fortfarande var för lågt i vissa länder. Parlamentet anser att en synlighetskampanj beträffande valet till Europaparlamentet och parlamentets roll i lagstiftningsförfarandet bör vara permanent, med ett särskilt fokus på dessa länder.

38. Europaparlamentet välkomnar att mer än 50 % av röstberättigade unionsmedborgare deltog i valet, och noterar med tillfredsställelse att valdeltagandet ökade för första gången sedan det första direkta valet 1979. Parlamentet beklagar dock att systemet med toppkandidater för att utse kommissionens ordförande inte tillämpades, till skillnad från efter valet 2014. Parlamentet konstaterar att systemet bidrar till kommissionens transparens och ansvarsskyldighet gentemot parlamentet. Parlamentet noterar att kommissionens ordförande erkänner behovet av förbättring på detta område i de politiska riktlinjerna. Parlamentet betonar att det, precis som det står i riktlinjerna, behövs en översyn av det sätt på vilket institutionernas ledare utses och väljs.

39. Europaparlamentet betonar att processen för valet till Europaparlamentet måste göras mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

40. Europaparlamentet noterar att det var nödvändigt att hålla valet till Europaparlamentet även i Förenade kungariket och att parlamentet utvidgade sin informationskampanj till att även omfatta Förenade kungariket.

41. Europaparlamentet påminner om att GD COMM 2019 hade 813 anställda och stod för 5,3 % av parlamentets totala budget.

42. Europaparlamentet anser att det nu är viktigare än någonsin att informera unionsmedborgarna om parlamentets politiska natur och det arbete som utförs av dess ledamöter. Parlamentet uppmuntrar parlamentet och dess GD COMM att göra allt för att öka medvetenheten om parlamentet, dess befogenheter, dess beslut och dess verksamhet i medierna, bland berörda parter och hos allmänheten. Parlamentet uppmanar GD COMM att fortsätta med sina insatser för att göra parlamentets webbplats mer tillgänglig, intuitiv, samstämmig och användarvänlig eftersom den är avgörande för att föra institutionen närmare medborgarna.

43. Europaparlamentet noterar att parlamentets presidium gav GD COMM i uppdrag att öka medvetenheten bland medborgarna i hela unionen om det kommande valet, i syfte att öka det demokratiska deltagandet. Parlamentet välkomnar att parlamentets val- och informationskampanj 2019 bidrog till det högsta valdeltagandet på 20 år. Parlamentet stöder parlamentets innovativa institutionella kommunikationsstrategi inför valet till Europaparlamentet 2019, som syftade till att öka medvetenheten om valet och uppmuntra människor att rösta. Parlamentet konstaterar att strategin byggde på att stärka förbindelserna med medierna och att utveckla ett stabilt nätverk av partner. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att parlamentet kontinuerligt för en dialog med unionsmedborgarna genom olika kommunikationskanaler, inte bara under valåret utan under hela valperioden. Parlamentet betonar betydelsen av att skapa synergier med befintliga kanaler och förbättra samarbetet med Europaparlamentets förbindelsekontor för att undvika överlappningar och använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt.

44. Europaparlamentet är mycket bekymrat över webbplatsen EP Today och dess vilseledande användning av parlamentets namn och unionens symbolspråk. Parlamentet noterar med stor oro att EUvsDesinfo upptäckte att 99 % av artiklarna som fanns på EP Today i själva verket var syndikerade från andra webbplatser såsom Voice of America och Russia Today. Parlamentet är mycket oroat över att man vid EU DisinfoLabs uppföljande utredning upptäckte att det under 15 år pågått en omfattande påverkansverksamhet som framgångsrikt inriktat sig på unionen med över 750 falska lokala medier och mer än tio ”icke-statliga zombieorganisationer”. Parlamentet är bekymrat över att denna verksamhet lyckades nå och involvera ledamöter innan den upptäcktes och utreddes. Parlamentet uppmanar GD COMM att samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten och kommissionen för att vidta åtgärder i detta hänseende.

45. Europaparlamentet noterar att före och under valet hölls alla parlamentets intressenter uppdaterade om desinformation och hot mot parlamentet från enheter och aktörer som försökte undergräva sammanhållningen och den europeiska demokratin. Parlamentet uppmanas med eftertryck att vidta kraftfulla åtgärder för att motverka desinformation genom regelbunden information och varningar och att lämplig utbildning och medvetandehöjande verksamhet anordnas för ledamöter, personal och besökare. Parlamentet uppmanas att ytterligare stärka den externa kommunikationen om sin verksamhet.

46. Europaparlamentet påminner om den roll som Europaparlamentets förbindelsekontor spelade i samband med den decentraliserade valkampanjen och som innebar att kontakterna med medborgarna och medierna stärktes genom utökade pressteam och samarbete med berörda parter och opinionsbildare för att nå ut till nya målgrupper, särskilt den yngre generationen. Parlamentet vill se att förbindelsekontoren i medlemsstaterna fortsätter att spela en aktiv roll under hela valperioden.

47. Europaparlamentet uttrycker oro över Europeiska datatillsynsmannens (EDPS) utredning av parlamentets användning av ett företag som arbetar med politiska kampanjer med säte i Förenta staterna för att behandla personuppgifter som en del av sin verksamhet i samband med valet till Europaparlamentet 2019. Parlamentet noterar att utredningen av parlamentets användning av NationBuilder ledde till att EDPS för första gången någonsin utfärdade en reprimand till en EU-institution på grund av en överträdelse av artikel 29 i förordning (EU) 2018/1725 beträffande valet och godkännandet av underleverantörer som användes av NationBuilder. Parlamentet noterar vidare att EDPS utfärdade ytterligare en reprimand efter att parlamentet underlät att offentliggöra en integritetspolicy för webbplatsen thistimeimvoting som uppfyller kraven inom den tidsfrist som fastställts av EDPS. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att parlamentet i båda dessa fall handlade i linje med EDPS rekommendationer. Parlamentet upprepar EDPS uttalanden om det hot som manipulation på nätet utgör och att kraftfulla dataskyddsregler är avgörande för demokratin, särskilt i den digitala tidsåldern.

48. Europaparlamentet noterar de olika utgiftsposterna för 2019 som fördelas på följande sätt:

Utgiftspost

Utgifter 2019

Personalkostnader

24 293 036 EUR

Fastighetskostnader

11 051 311 EUR

Säkerhetskostnader

1 586 598 EUR

Utgifter för kommunikation

11 906 438 EUR

Totalt

49 137 382 EUR

49. Europaparlamentet noterar att presidiet vid sitt sammanträde den 11 februari 2019 bekräftade att parlamentets kontor i London skulle finnas kvar. Parlamentet noterar att presidiet den 5 oktober 2020 bekräftade att lokalkontoret i Edinburgh skulle stängas i slutet av 2020. Parlamentet konstaterar att Europaparlamentets förbindelsekontor i Förenade kungariket och Europeiska unionens delegation i Förenade kungariket kommer att fortsätta att spela en avgörande roll för parlamentet när det gäller att tillhandahålla tjänster till ledamöter vid delegationer i Förenade kungariket och när det gäller att fortsätta föra en dialog med medborgarna, det civila samhället, regeringen, den parlamentariska miljön och medierna i landet. Parlamentet efterlyser i detta hänseende att arbetet vid förbindelsekontoret i Förenade kungariket samordnas med Europeiska utrikestjänsten för att undvika överlappningar i arbetet. Parlamentet beklagar därför den brittiska regeringens vägran att erkänna den fullständiga diplomatiska statusen för Europeiska unionens ambassadör i Förenade kungariket. Parlamentet uppmanar presidiet och Europeiska utrikestjänsten att hitta en praktisk lösning tillsammans med de brittiska myndigheterna för att bevilja diplomatisk status för parlamentets personal som arbetar vid förbindelsekontoret i London.

50. Europaparlamentet betonar att alla nya beslut som fattas beträffande parlamentets stöd till Europeiska unionens uppdrag för Asean i Jakarta, Europeiska unionens delegation till Afrikanska unionen i Addis Abeba och Europeiska unionens delegation till Förenta nationerna i New York måste grunda sig på en grundlig kostnads- och nyttoanalys. Parlamentet konstaterar att generalsekreteraren har för avsikt att införa mätbara indikatorer för att bedöma det årliga verksamhetsresultatet inom ramen för parlamentets strategiska planerings-, övervaknings- och rapporteringscykel.

51. Europaparlamentet betonar behovet av att återuppliva debattkulturen i parlamentet. Parlamentet välkomnar beslutet att kräva att ledamöterna håller sina anföranden från den talarstol som är riktad mot plenarförsamlingen. Parlamentet anser att debattkulturen även skulle kunna förbättras genom att ge tillräckligt med tid för att utbyta argument och motargument, exempelvis genom att utöka förfarandet med blått kort.

Sponsrade besöksgrupper

52. Europaparlamentet välkomnar att parlamentet gör stora ansträngningar för att utöka och förbättra de tjänster som det erbjuder besökarna. Parlamentet lovordar det imponerande antalet besökare – över 1,5 miljoner – som togs emot under 2019 i parlamentets samtliga lokaler, och att ungdomarnas besök ökade med 26 % jämfört med 2018.

53. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att efter ikraftträdandet i januari 2017 av presidiets nya bestämmelser om mottagande av besöksgrupper genomfördes en revision av besöksgrupper under 2019, och att GD COMM i december 2019 fick förslag till handlingsplaner i syfte att förbättra ramen för förvaltning och kontroll samt regelverket för ersättning till besöksgrupper. Parlamentet betonar dock att målet med besöksgrupperna inte får förbises, nämligen att föra medborgarna närmare parlamentet, dess uppgifter och dess samverkan med övriga EU-institutioner och unionens funktionssätt och miljö, vilket inbegriper värdstäderna.

54. Europaparlamentet noterar att de reviderade bestämmelserna för utbetalning av bidrag för sponsrade besöksgrupper trädde i kraft den 1 januari 2017. Parlamentet påminner om att gruppledare, i enlighet med principen om icke vinstdrivande verksamhet i dessa bestämmelser, är skyldiga att betala tillbaka eventuella oanvända ekonomiska bidrag efter det att parlamentets tjänster har kontrollerat den ekonomiska redovisningen. Parlamentet efterlyser större garantier för att förvaltningen av sponsrade besöksgrupper är strikt förenlig med tillämpliga bestämmelser, däribland ersättningsprocessen för kostnader kopplade till besökare med funktionsnedsättning.

55. Europaparlamentet påminner om att parlamentets internrevisor 2019 inledde en revision av genomförandet av de nya bestämmelserna, och att internrevisorn i sina slutsatser, som slutfördes 2020, betonade att de ekonomiska bidragen till besöksgrupper bör anpassas ytterligare till gruppernas verkliga kostnader, att förhandskontrollerna bör förstärkas när det första bidraget betalas ut och att det befintliga systemet med efterhandskontroller bör förstärkas. Parlamentet upprepar att internrevisorns undersökningsresultat bör beaktas vid utvärderingen av befintliga förfaranden och vid utarbetandet av striktare förhandskontroller för att undvika möjligheter att ackumulera pengar som inte kan kontrolleras. Parlamentet kräver att det görs ytterligare en bedömning av den nuvarande nivån på efterhandskontrollerna.

56. Europaparlamentet påpekar att mottagande av sponsrade besöksgrupper med personer med funktionsnedsättning kan medföra ytterligare utgifter och kräva större ekonomiska bidrag och rekommenderar därför presidiet att undersöka möjligheten att öka tilldelningarna för att täcka alla stödberättigande utgifter för sådana grupper.

57. Europaparlamentet stöder verksamheten vid Parlamentarium i Bryssel, som under 2019 tog emot 307 105 besökare, vilket var en betydande ökning av antalet besökare jämfört med 2018, och Europeiska historiens hus, som 2019 tog emot 199 256 besökare, vilket var en ökning med 21 % jämfört med 2018. Parlamentet lovordar framgångarna för Europa Experience-centrumen i Berlin, Ljubljana, Strasbourg, Helsingfors, Köpenhamn och Tallinn. Parlamentet noterar att parlamentets tjänster har utarbetat ett gemensamt arbetsprogram som syftar till att senast 2024 slutföra genomförandet av Europa Experience-centrum i alla medlemsstater.

Fastigheter

58. Europaparlamentet påminner om att GD INLO 2019 hade 609 anställda och stod för 12,6 % av parlamentets totala budget.

59. Europaparlamentet är medvetet om att presidiet den 11 mars 2019 godkände en ny strategi för framtida fastighetsmarknadsförslag för Europaparlamentets förbindelsekontor och Europa Experience-lokaler i flera medlemsstater.

60. Europaparlamentet är medvetet om betydelsen av fastighetspolitiken, särskilt färdigställandet av det slutliga installationsarbetet i Montoyer 63-byggnaden i Bryssel, som togs i bruk 2019, samt Adenauer-projektet i Luxemburg, som beräknas vara avslutat i slutet av juni 2023. Parlamentet konstaterar att parlamentets budgetutskott 2019 godkände en uppsamlingsöverföring på 31 miljoner EUR till förfinansieringen av projektet, som inte innefattar projektledningskostnader, finansiella kostnader, certifieringsorgan osv. Parlamentet beklagar de ökade kostnaderna på grund av förseningar i uppförandet, och noterar att transaktioner med byggföretagen (kopplade till projektets försening) har varit nödvändiga för att undvika ytterligare förseningar och kostnader (mellan 5 % och 15 % av kontraktsbeloppet).

61. Europaparlamentet noterar att en ny fastighetsstrategi för tiden efter 2019, som presidiet antog i april 2018, var inriktad på behov som ännu inte tillgodosetts tillräckligt, bland annat en anpassning av lokalerna till utvecklingen av sammanträdesmönstren (utformning av sammanträdeslokaler som särskilt anpassats till trepartsmöten om lagstiftning), behovet av att bli mer lokala och finnas närmare medborgarna genom att integrera Europa Experience-centrum i Europaparlamentets förbindelsekontor, fortsätta att förbättra säkerheten i parlamentets byggnader och renovera dem, samt åtgärda bristerna i sammankopplingen av parlamentets centrala byggnader genom att prioritera att köpa byggnader framför att hyra dem.

62. Europaparlamentet uttrycker oro över de försenade åtgärder som man kom överens om med internrevisorn 2018 för att ta itu med betydande kvarstående risker i samband med underhåll, renovering och drift av byggnader. Parlamentet uppmanar presidiet att anta en heltäckande underhållspolicy och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet välkomnar den gradvisa utfasningen av kontrakt för externaliserade förvaltningsfunktioner och de besparingar som detta ger upphov till.

63. Europaparlamentet noterar att parlamentets största byggprojekt – utvidgningen av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – befinner sig i slutskedet av den första fasen, det vill säga den östra flygeln. Parlamentet understryker att tornet har utnyttjats av parlamentets personal sedan hösten 2019 och att den återstående delen av den östra flygeln förväntas kunna utnyttjas gradvis från och med november 2020. Parlamentet noterar att uppförandet av byggnadens västra flygel ska inledas i slutet av 2020 och planeras vara avslutat senast 2023.

64. Europaparlamentet noterar parlamentets betydande infrastruktur, som kan delas upp enligt följande:

 

Byggnaderna i Bryssel

Byggnaderna i Luxemburg

Byggnaderna i Strasbourg

11 ägs

2 ägs

5 ägs

4 hyrs

3 hyrs

 

659 092 m2

343 879 m2

344 283 m2

Europaparlamentets förbindelsekontor och lokalkontor

Totalt

37

Ägda

12

Hyrda

25

Yta

28 383 m2

 

65. Europaparlamentet påminner om att parlamentet 2020 inledde en internationell arkitekttävling med två alternativ: en omfattande miljörenovering eller ombyggnad av Spaak-byggnaden. Parlamentet understryker att man vid renoveringen/ombyggnaden bör ta hänsyn till kostnadseffektivitet och energieffektivitet som ledande kriterier. Parlamentet förväntar sig att det så snart som möjligt görs en detaljerad och offentlig kostnads- och energieffektivitetsberäkning av det valda förslaget, mot bakgrund av att sammanfattningen av det förberedande projektet, som ska utarbetas av den vinnande arkitekten under 2021, ska presenteras för parlamentets budget- och budgetkontrollutskott. Parlamentet begär att renoveringen/ombyggnaden ska ta hänsyn till parlamentets nuvarande behov enligt beskrivningen i den uppdaterade fastighetsstrategin för tiden efter 2019. Parlamentet betonar att renoveringen/ombyggnaden även bör ta hänsyn till ledamöternas och personalens nuvarande behov beträffande den senaste tidens restriktioner och de anpassningar man nyligen behövt göra med avseende på hälsa och säkerhet.

66. Europaparlamentet noterar presidiets beslut av den 25 november 2019 om att inrätta ett Europa Experience-besökscentrum i alla medlemsstater före utgången av innevarande valperiod (2024) och den aktuella genomförandegraden av detta beslut. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att regelbundet informera parlamentets budget- och budgetkontrollutskott om läget i genomförandet.

67. Europaparlamentet välkomnar att parlamentet är fast beslutet att genomföra den anpassning och renovering av sina byggnader som är nödvändig för att skapa en miljö som är tillgänglig för alla användare i enlighet med unionens standarder och nationella regelverk. Parlamentet betonar att arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet redan har inletts i Strasbourg och att projekten kommer att fortsätta både i Bryssel och i Strasbourg, men även vid sex av Europaparlamentets förbindelsekontor. Parlamentet insisterar på att sådana renoveringar ska fortsätta i parlamentets alla övriga byggnader genom att man förbinder sig att uppfylla de funktionella tillgänglighetskraven för den bebyggda miljön som fastställs i bilaga III till direktiv (EU) 2019/882[10], och genom att hänvisa till relevanta internationella och europeiska standarder för att uppfylla dessa krav i upphandlingsförfaranden så att ledamöter, personal och besökare med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet kan få tillträde till byggnaderna och utnyttja dem på samma villkor som andra, i enlighet med de skyldigheter som fastställs i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet understryker att medel bör göras tillgängliga för att effektivt täcka dessa åtgärder/utgifter.

68. Europaparlamentet uttrycker oro över att varmvattenledningen i ledamöternas kontor både i Bryssel och i Strasbourg har varit avstängd sedan 2017. Parlamentet noterar att beslutet att stänga av distributionen av varmvatten i ledamöternas kontor i Bryssel och Strasbourg fattades av kvestorerna den 24 oktober 2017 i samband med den hälsorisk som förekomsten av skadliga legionellabakterier utgör i byggnadernas åldrande och försämrade hydraulsystem. Parlamentet konstaterar att den största utmaningen med att återinföra varmvattenförsörjningen i parlamentets byggnader är att en fullständig rengöring av alla föråldrade rörledningar, som omfattar flera ändrör, skulle kräva en fullständig nedstängning, och att ett projekt av en sådan betydande omfattning skulle kräva en grundlig genomförbarhetsstudie som tar hänsyn till effekterna av flyttar, omlokaliseringar, damm och buller på ledamöternas lagstiftningsarbete. Parlamentet uppmanar med eftertryck GD INLO att fortsätta att vidta kompensationsåtgärder.

69. Europaparlamentet noterar att en första anbudsinfordran inleddes 2019 för att ingå avtal om nya banktjänster och avslutades med att endast en bank valde att lämna anbud för samma utrymme som banken tidigare hade haft. Parlamentet noterar att en andra anbudsinfordran anordnades 2020 med avseende på de andra två bankutrymmena och att inga anbud mottogs. Parlamentet beklagar att ING:s kontor endast var öppet de första två månaderna av den nuvarande valperioden, vilket gav många av de nyvalda ledamöterna och de ackrediterade assistenter som anställts tid att öppna konton, och att kontoret därefter stängde. Parlamentet noterar att även snabbköpet har beslutat att inte förlänga sin koncession men välkomnar att det i framtiden kommer att finnas en koncession för en livsmedelsbutik på bottenvåningen i Spinellibyggnaden. Parlamentet uppmanar administrationen att se över nyttjandevillkoren för kommersiella koncessioner i syfte att göra dessa mer attraktiva för att attrahera tjänsteleverantörer av god kvalitet.

70. Europaparlamentet uttrycker oro över Trèves 1-byggnaden för dess bristande tjänster. Parlamentet uppmanas att som en prioriterad lösning säkerställa att denna byggnad har en effektiv koppling till parlamentets huvudbyggnader där de flesta av de parlamentariska verksamheterna äger rum.

71. Europaparlamentet framhåller att det i medierna nyligen rapporterats att de värmekameror som används i parlamentets lokaler för att mäta temperaturen på alla personer som går in parlamentets byggnader tillverkas av Hikvision, ett företag som importerar och tillverkar kameror från Xinjiang-provinsen i Kina[11]. Parlamentet påminner om att Hikvision har anklagats för att tillhandahålla övervakningsutrustning till interneringsläger i denna provins[12]. Parlamentet noterar att det föreligger en oacceptabel risk för att Hikvision, genom sin verksamhet i Xinjiang, bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet påminner om att parlamentet 2019 tilldelade Ilham Tohti Sacharovpriset för tankefrihet för hans insatser för att skydda den uiguriska befolkningens rättigheter i Kina. Parlamentet anser att användningen av värmekameror från denna leverantör i parlamentets lokaler därför är oacceptabel. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att avsluta kontraktet med Hikvision och att avlägsna alla Hikvisions värmekameror från parlamentets lokaler. Parlamentet betonar att presidiet i framtiden måste vara mer försiktigt i urvalet av leverantörer av utrustning.

Säkerhet

72. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för säkerhet (GD SAFE) 2019 hade 770 anställda och stod för 1,5 % av parlamentets totala budget.

73. Europaparlamentet välkomnar att inga större säkerhetsincidenter har ägt rum i parlamentets lokaler sedan 2015. Parlamentet är dock oroat över det totala antal ledamöter, sekretariat för politiska grupper och ackrediterade assistenter som rapporteras ha drabbats av stölder i parlamentets lokaler. Parlamentet noterar att det uppskattade totala värdet av föremål som stulits uppgår till ungefär 60 000 EUR per år, och att detta belopp har varit stabilt under de senaste tre åren. Parlamentet förväntar sig en kontinuerlig förstärkning på säkerhetsområdet.

74. Europaparlamentet noterar de omedelbara åtgärder som presidiet godkände vid sitt sammanträde den 22 juli 2020 och som omfattade en kampanj för att öka medvetenheten, skydd av värdefull it-utrustning, förhandsanmälan av underhållsarbeten och separata huvudnycklar för varje våningsplan och en strikt begränsning av fördelningen av dessa nycklar. Parlamentet förväntar sig att parlamentet överväger långsiktiga åtgärder för att förhindra stölder, bland annat det föreslagna införandet av olika nivåer av åtkomsträttigheter i parlamentets lokaler, ökad täckning för övervakningskameror och ytterligare åtgärder som rör policyn för hantering av nycklar, inbegripet möjligheten att installera elektroniska dörrlås, med vederbörlig hänsyn till den nödvändiga proportionaliteten mellan de investeringar som krävs och det faktiska värdet av stulna föremål samt bevarandet av integriteten.

75. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck till genomförandet av en intern utrymningsstrategi för personer med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning i nödsituationer.

76. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten i parlamentets byggnader, särskilt säkerhetskontrollen av externa tjänsteleverantörers personal och internaliseringen av allmänna säkerhetstjänster i Luxemburg, som godkändes av presidiet 2012, men som påverkades av uppförandet av den nya Adenauer II-byggnaden. Parlamentet understryker att incidenter med våldsamma demonstranter som tagit sig in i offentliga institutioner i medlemsstaterna och hotat personal och ledamöter är ett problem, och uppmanar därför GD SAFE att bedöma de nuvarande säkerhetsåtgärderna och lämna rekommendationer för ytterligare förbättringar.

77. Europaparlamentet stöder det interinstitutionella säkerhetssamarbetet, bland annat undertecknandet av ett samförståndsavtal om kontroll av personal från externa tjänsteleverantörer som arbetar vid unionens institutioner i Belgien, inrättandet av en interinstitutionell arbetsgrupp med ansvar för att harmonisera säkerhetsåtgärder som tillämpas vid parlamentets förbindelsekontor och kommissionens representationer i medlemsstaterna, den pågående gemensamma analysen av EU-institutionernas säkerhetstjänster för att identifiera och kartlägga de områden som är mest lämpade för ett ökat samarbete samt omfattningen av detta eventuella samarbete, inbegripet möjligheten att dela vissa tjänster, samt framsteg mot inrättandet av ett interinstitutionellt passerkort.

78. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse lanseringen av marknadsförfaranden för införandet av ett automatiskt system för fordonsigenkänning vid alla in- och utfarter till parkeringar samt flytten till Adenauer II-byggnaden.

79. Europaparlamentet påminner emellertid om att öppenhet gentemot allmänheten är ett kännetecken för parlamentet och att det även i fortsättningen måste finnas en lämplig balans i förhållande till den nödvändiga säkerhetsnivån.

It-säkerhet och IKT-säkerhet

80. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) 2019 hade 480 anställda och stod för 6 % av parlamentets totala budget.

81. Europaparlamentet påminner om att internrevisionstjänsten som en del av sitt rådgivande uppdrag avseende den allvarliga it-incident som inträffade 2017 och följderna av denna för driftskontinuiteten utfärdade tre rekommendationer om ytterligare skydd av parlamentets IKT-infrastruktur, som kompletterade förteckningen över kritiska och centrala informationssystem med en tydligare kartläggning av uppdrag och tillgångar och dokumenterade beroendeförhållandet mellan olika tillgångar, samt tog upp behovet av en högre grad av certifiering för de hyrda lokaler som hyser parlamentets datorrum i Bryssel.

82. Europaparlamentet inser vikten av privilegierade åtkomsträttigheter i underhålls- och utvecklingsarbetet. Parlamentet uppmanar GD ITEC att fastställa tydliga regler för åtkomstkontroll för dessa privilegierade konton och att se över tillhandahållandet av superanvändarrättigheter.

83. Europaparlamentet godkänner lanseringen av ett nytt datacentralprojekt för att ersätta den föråldrade nivå II-datacentralen i Huizingen med en nivå IV-central som är nödvändig för att förbättra IKT-säkerheten, resiliensen och kontinuiteten.

84. Europaparlamentet stöder parlamentets insatser 2019 för att minska it-säkerhetsriskerna, bland annat genom att fastställa och offentliggöra en ram för parlamentets it-säkerhet, en systematisk riskbedömning av it-säkerheten för nya känsliga tillämpningar och genomförandet av ett årligt penetrationstest från internet. Parlamentet begär att risker identifieras och minimeras ytterligare och att riskbaserad förvaltning genomförs. Parlamentet uppmanar GD ITEC att förbättra återhämtningsförmågan och att genomföra en incidenthanteringsplan för it-säkerhet.

85. Europaparlamentet understryker sin skyldighet att sköta hanteringen av sin kritiska infrastruktur och sina känsliga, konfidentiella data direkt eller att åtminstone ha direkt kontroll över denna hantering. Parlamentet uppdrar åt sin administration att genomföra denna skyldighet.

86. Europaparlamentet påminner om mervärdet av kostnadsfri programvara med öppen källkod för att förbättra säkerheten, eftersom sådan programvara gör det möjligt för parlamentet att identifiera och åtgärda brister och kontrollera sina data genom att hysa den på sina servrar och utforma lösningar enligt sina egna specifikationer samtidigt som man kan undvika leverantörsinlåsningseffekter.

87. Europaparlamentet lovordar GD ITEC:s insatser för att samla en del av sin expertis och sina resurser inom it-säkerhet i en incidenthanteringsorganisation för EU-institutionerna (CERT-EU).

Teknik, digitalisering och innovation

88. Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika slutförandet under 2019 av parlamentets system för ekonomisk förvaltning, som togs i bruk för budgetåret 2020. Parlamentet uttrycker oro över föråldrad hårdvara och efterlyser en fortsatt it-modernisering genom förnyelse av föråldrad hårdvara och vidareutveckling av strategiska projekt när det gäller e-parlamentet samt en mobil miljö för ledamöter och personal.

89. Europaparlamentet påpekar att uppdateringar av parlamentets lönegrader inte är automatiserade och måste införas manuellt i personalförvaltningens it-system. Parlamentet uttrycker oro över risken för felaktiga utbetalningar på grundval av felaktig information till följd av bristen på automatisering av lönerna. Parlamentet uppmanar med eftertryck parlamentets tjänster att utveckla ett hållbart it-system för personalens lönegrader i samarbete med andra EU-institutioner.

90. Europaparlamentet ställer sig bakom de betydande insatser som görs för att löpande investera i digitaliseringen av de finansiella processerna, bland annat ett smidigt och framgångsrikt införande och en smidig och framgångsrik användning av det nya systemet för ekonomisk förvaltning och redovisning (SAP) sedan november 2019 för alla transaktioner i samband med budgetgenomförandet, antagandet av strategin Blue-Chip hubs for administrative services i syfte att förbättra kundservicen och den administrativa effektiviteten, och presidiets beslut av den 17 juni 2019 om att inleda automatiseringen av det centrala närvaroregistret, samt utvidgningen av e-portalens funktioner, som är den centrala kontaktpunkten för ledamöterna när de ska hantera sina ekonomiska och sociala rättigheter.

91. Europaparlamentet efterlyser förbättringar av den nuvarande spårningen av it-relaterade problem mellan operativa enheter inom parlamentets tjänster i syfte att öka effektiviteten och transparensen. Parlamentet betonar att stöd på plats för ledamöterna och deras kontor ofta löser it-relaterade problem snabbare och på ett mer effektivt sätt än telefonstöd.

92. Europaparlamentet begär att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas när det gäller genomförandet av molnlösningar för parlamentet, bland annat åtgärder som möjliggör dess institutionella suveränitet. Parlamentet insisterar på att detta bör åstadkommas genom att man säkerställer äganderätt till data, datalokalisering inom unionens territorium, inga leverantörsinlåsningseffekter samt en strategi med flera leverantörer som gör det möjligt att smidigt migrera arbetsbördor och data mellan de olika skikten av hybridmolnet (i lokaler och i privata och offentliga molntjänster) samt mellan molntjänstleverantörer i takt med att behoven förändras, och inte bara under molntjänsternas slutfaser, i syfte att uppnå större flexibilitet och fler alternativ för dataspridning, såsom överenskommits av arbetsgruppen för IKT-innovationsstrategin och bekräftats av presidiet förra året.

93. Europaparlamentet påminner om att dessa politiskt viktiga krav i molnpolicyn, dvs. när det gäller beslutet på högsta nivå om vilka kategorier av data som får skickas till molnet och vilka som inte får skickas dit, definitionen av ett suveränt moln eller valet av leverantörer, har uttryckts av parlamentets vice talmän och måste beaktas i presidiets process för antagande av molnpolicyn, innan något avtal med en molntjänstleverantör undertecknas.

94. Europaparlamentet begär att ledamöternas och assistenternas rätt att använda kostnadsfri kontorsprogramvara med öppen källkod säkerställs.

95. Europaparlamentet påminner om behovet att ha en mer användarvänlig, systematisk och samordnad strategi för att skapa och omvandla data av allmänt intresse i ett öppet, maskinläsbart format, som är lättåtkomligt och enkelt att återanvända för användarna. Parlamentet upprepar vikten av att parlamentet har en egen policy för öppna data. Parlamentet uppmanar de berörda tjänsterna att överlämna ett förslag till presidiet för godkännande.

96. Europaparlamentet påminner om att den övergripande principen i molnstrategin är att säkra information och skydda data, vilket kräver en särskild kategorisering av data baserad på dataskydds- och säkerhetsbedömningar. Parlamentet uppmanar presidiet att efter att ha beaktat riskanalysen från de berörda tjänsterna godkänna vilka datakategorier och dataapplikationer som kan skickas till molnet och vilka som endast bör behållas inom parlamentet.

97. Europaparlamentet påminner om behovet att säkerställa att det inte finns några inlåsningseffekter när det gäller molnleverantörer och att uppnå högre säkerhet genom att använda programvara med öppen källkod och öppna standarder där så är möjligt.

98. Europaparlamentet uppmanar sin administration att skapa ett utrymme på parlamentets webbplats, där varje ledamots röster vid plenaromröstningarna är synliga och där man kan se och jämföra fördelningen av röster efter ledamöternas politiska grupp och nationalitet. Parlamentet uppmanar de berörda tjänsterna att undersöka genomförbarheten och testa synliggörandet av de senast undertecknade ändringsförslagen i utskotten och vid plenarsammanträden bland frivilliga ledamöter på deras personliga sida på parlamentets webbplats.

99. Europaparlamentet välkomnar strategin Digital Workplace4MEP som erbjuder lösningar för rörlighet och effektivitet. Parlamentet anser att användningen av hybridenheter av hög kvalitet kommer att bidra till att miljöledningsmålet att minska pappersförbrukningen med 50 % fram till 2024 uppnås. Parlamentet förväntar sig att användningen av hybridenheter kommer att leda till betydande kostnadsbesparingar till följd av utfasningen av andra typer av utrustning.

100. Europaparlamentet uppmärksammar fyra viktiga utredningar som EDPS genomfört med deltagande av parlamentet, närmare bestämt användningen av NationBuilder för att behandla personuppgifter som en del av sin verksamhet i samband med valet till Europaparlamentet 2019, underlåtenheten att offentliggöra en integritetspolicy för webbplatsen thistimeimvoting som uppfyller kraven inom den tidsfrist som fastställts av EDPS och kroppstemperaturkontrollerna samt webbplatsen för testbokning i samband med covid-19-krisen. Parlamentet noterar att i de två första fallen handlade parlamentet i enlighet med EDPS rekommendationer. Parlamentet påminner om den ovannämnda preliminära översynen av parlamentets ram för uppgiftsskydd. Parlamentet uppmanar de berörda tjänsterna vid parlamentets administration att dra lärdomar för framtiden från de nämnda utredningarna.

101. Europaparlamentet noterar att den wi-fi som tillhandahålls i parlamentets lokaler i Bryssel ofta är instabil och inte möjliggör ostörda möten vid virtuella videosamtal. Parlamentet uppmanas uppgradera det nuvarande systemet till den prestandanivå som krävs för att parlamentet ska kunna arbeta helt på distans.

102. Europaparlamentet välkomnar de två europeiska projekten Red Flags och Digiwhist, som använder stordata för att minska korruption, och uppmanar till användning av framväxande teknik som en del av digitaliseringen.

Tillgång till upphandlingar

103.  Europaparlamentet välkomnar att användarna fått bättre tillgång till upphandlingar i parlamentet. Parlamentet strävar efter att ytterligare stärka sin digitaliseringsprocess genom att tillhandahålla vanliga frågor som ofta ställs om upphandlingsförfaranden och garantera en användarvänlig tillgång.

104. Europaparlamentet noterar det nuvarande e-upphandlingsinstrumentet TED som en del av den digitala omvandlingsprocessen för offentlig upphandling och betonar samtidigt behovet av en flerspråkig sektion med frågor och svar och att man säkerställer snabba uppdateringar av dessa.

Ny teknik vid offentlig upphandling

105.  Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att upprätthålla den digitala omvandlingen av den offentliga upphandlingen, i syfte att underlätta tillgången till offentlig upphandling och främja digital teknisk innovation. Parlamentet noterar att GD ITEC:s antagande av en molnmodell visar hur viktigt det är att börja undersöka potentialen hos ny teknik vid offentlig upphandling.

106. Europaparlamentet noterar att offentliga inköp av varor och tjänster beräknades vara värda 2 000 miljarder EUR eller 13,3 % av BNP[13]. Parlamentet noterar att en studie som uppdaterades 2020 visade hur användningen av ny teknik såsom blockkedjeteknik, stordata, AI, sakernas internet och 3D-utskrifter används för att uppnå olika saker: AI och maskininlärning kan förutsäga framtida efterfrågan och kategorisera upphandlingsutgifter och dialogrobotar kan hjälpa till med användarfrågor. Parlamentet noterar även att blockkedjeteknik används för att skapa transparens i olika stadier av den offentliga upphandlingen och säkerställa en digital registrering av varje avtal, varje process och varje utbetalning samt en enda gemensam datakälla. Parlamentet noterar slutligen att 3D-utskrifter säkerställer direkt produktion av olika delar[14]. Parlamentet uppmärksammar att tillämpningen av ny teknik inom offentlig upphandling så småningom kommer att förstärka den välbehövliga digitala omvandlingen av processen för offentlig upphandling.

Transparens

107. Europaparlamentet noterar med stor oro att enligt öppenhetsregistrets årsrapporter de senaste åren är ungefär hälften av alla poster i registret felaktiga. Parlamentet befarar att registret inte kan uppfylla sitt syfte att skapa större transparens i fråga om intresseföreträdares verksamheter om hälften av dess poster ger ofullständig eller felaktig information. Parlamentet och kommissionen uppmanas med eftertryck att ta itu med det höga antalet felaktiga poster genom att, åtminstone tillfälligt, öka personalstyrkan vid det gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret, systematiskt granska alla poster i fråga om korrekthet och fullständighet och säkerställa att endast korrekta poster förs in i registret.

108. Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 4 i uppförandekoden i fråga om ekonomiska intressen och intressekonflikter ska ledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen vara så exakta som möjligt. Parlamentet beklagar att det förekommer fall där förklaringarna om avlönad eller oavlönad extern verksamhet inte är tillräckligt detaljerade, vilket leder till ett ifrågasättande av om en sådan verksamhet kan kontrolleras med avseende på en potentiell intressekonflikt med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Parlamentet noterar att talmannen, i de fall där det finns anledning att tro att den information som lämnats är inaktuell, i förekommande fall kan uppmana en ledamot att korrigera förklaringen inom tio dagar. Parlamentet uppmanar presidiet att se över utformningen av förklaringarna. Parlamentet uppmanar i detta avseende till samråd med berörda myndigheter i medlemsstaterna för att utbyta bästa praxis.

Rekrytering

109. Europaparlamentet påminner om att GD PERS 2019 hade 459 anställda och stod för 48 % av parlamentets totala budget.

110. Europaparlamentet noterar att som ett resultat av valet 2019 utgjorde andelen nya ledamöter under den nionde valperioden hela 61 %. Parlamentet framhåller att generalsekreteraren och presidiet med tanke på det ökande antalet tidigare ledamöter bör fastställa strikta bestämmelser för att reglera svängdörrsproblematik, som kräver att tidigare ledamöter informerar parlamentet om sin verksamhet och sin anställning efter mandatperiodens slut under en period som åtminstone omfattar den tid som de tidigare ledamöterna erhåller övergångsersättning när deras mandatperiod löpt ut. Parlamentet efterlyser en oberoende bedömning av huruvida sådan verksamhet skapar intressekonflikter.

111. Europaparlamentet är övertygat om att attraktionskraften hos parlamentet som arbetsgivare är avgörande för dess framgång. Parlamentet är djupt oroat över svårigheterna med att rekrytera vissa nationaliteter och internalisera vissa jobbprofiler. Parlamentet beklagar att parlamentet är alltför beroende av extern expertis. Parlamentet noterar att GD PERS för närvarande driver projektet Attracting and retaining top talent som syftar till att förbättra parlamentets politik för att locka till sig och behålla begåvningar och bidra till utvecklingen av parlamentets långsiktiga strategiska vision för framtidens arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att göra sitt yttersta för att uppnå en geografisk balans bland parlamentets personal i fråga om proportionell representation per medlemsstat, även när det gäller chefstjänster, och att undersöka alla tillgängliga alternativ för att öka parlamentets konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare.

112. Europaparlamentet är bekymrat över den bristande mångfalden bland parlamentets personal. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att göra ökad mångfald till en prioritering. Parlamentet noterar svårigheten att rekrytera it-specialister och finansiella specialister samt personal i de lägre lönegraderna i Luxemburg, särskilt i kategorin AST-SC. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att införa en korrigeringskoefficient som tar hänsyn till de högre levnadskostnaderna på denna arbetsort, liksom att rekrytera i högre lönegrader, för att lösa detta strukturella problem, och upprepar i detta avseende sin begäran till kommissionen i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2018. Parlamentet betonar att en preliminär faktaanalys som revisionsrätten har överlämnat till generalsekreteraren i detta sammanhang visar att den urvalsprocess som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån inte är anpassad till småskaliga, riktade uttagningsprov, som är de som är mest lämpade för EU-institutionernas nuvarande rekryteringsbehov. Parlamentet noterar med tillfredsställelse parlamentets aktiva deltagande i en interinstitutionell insats för att se över hur uttagningsproven för närvarande sköts av Europeiska rekryteringsbyrån. Parlamentet vill att det utarbetas en ny urvalsram för uttagningsprov för specialister och att det införs en mekanism för regelbunden översyn av urvalsprocessen. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att anordna interna uttagningsprov för specialister när så är lämpligt.

113. Europaparlamentet uttrycker dessutom stor oro över att det är mycket svårt för GD ITEC att rekrytera tillräckligt med högkvalificerade experter med mycket specifika profiler, kunskaper och erfarenheter. Parlamentet uppmanas att se till att denna begäran om att på ett bättre sätt tillgodose EU-institutionernas särskilda behov, särskilt när det gäller parlamentets IKT-expertis på området it-säkerhet, molnbaserade datortjänster och artificiell intelligens, översänds på ett korrekt sätt till Europeiska rekryteringsbyrån. Parlamentet beklagar att parlamentet i alltför hög grad förlitar sig på externa konsulter och betonar vikten av att GD ITEC vidareutvecklar sin strategi Från externa konsulter till kontraktsanställda för att minimera säkerhetsriskerna för parlamentet.

114. Europaparlamentet påminner om vikten av att uppnå en rättvis geografisk balans bland parlamentets personal. Parlamentet konstaterar, på grundval av förhållandet mellan antalet anställda och antalet ledamöter från samma medlemsstat, att det inte finns någon skillnad mellan äldre och nyare medlemsstater när det gäller överrepresentation eller underrepresentation. Parlamentet noterar att de fem medlemsstater med bäst representation när det gäller personal är Belgien, Litauen, Estland, Slovenien och Malta, medan de fem med sämst representation är Polen, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Cypern. Parlamentet framhåller att Slovenien och Litauen för närvarande tillhör de sju medlemsstater som har den högsta andelen chefer i förhållande till ledamöter. Parlamentet uppmanas att se till att personal på alla nivåer anställs och främjas på grundval av förmåga, effektivitet och integritet, utan någon diskriminering på grund av nationalitet. Parlamentet begär ytterligare insatser för att se till att en anställning i parlamentet är lika attraktiv för alla EU-nationaliteter.

115. Europaparlamentet välkomnar att främjande av lika möjligheter är en viktig komponent i parlamentets policy för förvaltning av personalresurser, samt främjande av sysselsättning för och integration av personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att färdplanen för jämställdhet fortsätter att genomföras med hjälp av konkreta åtgärder och att presidiet den 13 januari 2020 godkände en uppsättning mål för en jämn könsfördelning för högre chefstjänster och mellanchefstjänster vid parlamentets generalsekretariat, som ska uppnås senast 2024: 50 % kvinnliga enhetschefer och direktörer, 40% kvinnliga generaldirektörer. Parlamentet betonar vikten av att presidiet stärker sitt engagemang för jämställdhet ytterligare genom åtaganden om mer ambitiösa mål som ska uppnås senast 2022: 50 % kvinnliga enhetschefer och direktörer, 50% kvinnliga generaldirektörer. Parlamentet uppmanar presidiet att även formulera ambitiösa mål för lägre chefstjänster.

116. Europaparlamentet upprepar att det är mycket viktigt att personalföreträdare hörs när presidiet diskuterar allmänna frågor som rör dess personalpolitik, och uppmanar återigen generalsekreteraren att vidta lämpliga åtgärder för att genomföra detta viktiga tillvägagångssätt. Parlamentet upprepar sin uppmaning till generalsekreteraren att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa transparens och rättvisa vid förfaranden för utnämning av högre chefer. Parlamentet begär ett fullständigt genomförande av de åtgärder som rekommenderas i parlamentets resolution av den 18 april 2018, särskilt att tjänstemän från organ som företräder personalen ingår i parlamentets urvalskommittéer för högre chefsbefattningar. Parlamentet begär dessutom att man säkerställer enhetlighet när det gäller externa offentliggöranden av högre chefstjänster och omsorg vid offentliggörandet av dessa tjänster, efterhand som de blir lediga.

117. Europaparlamentet påminner om Europeiska ombudsmannens iakttagelser och rekommendationer i de förenade målen 488/2018/KR och 514/2018/K, och uppmanar generalsekreteraren att förbättra förfarandena för utnämning av högre tjänstemän ytterligare, i riktning mot ökad transparens och likabehandling. Parlamentet uppmanar parlamentets administration att årligen rapportera om utnämningar av högre tjänstemän.

Personal, ackrediterade assistenter och lokala assistenter

118. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot personalminskningsmålet på 6 % som 2019 innebar att parlamentet fick stryka 59 tjänster i sin tjänsteförteckning för administrationen. Parlamentet erkänner att antalet kontraktsanställda samtidigt ökade. Parlamentet varnar för de allvarliga följder som varje budgetnedskärning inom administrationen eller en personalminskning kan få i framtiden för EU:s förvaltning och genomförandet av unionens politik. Parlamentet är särskilt oroat över de negativa effekterna på parlamentets verksamhetsresultat som denna betydande personalminskning – som är en följd av personalreformen – får både på kort och på lång sikt, men är samtidigt övertygat om behovet att säkerställa en ansvarsfull budgetförvaltning och göra besparingar där så är lämpligt. Parlamentet noterar att vissa parlamentsutskotts arbete och ansvar har ökat på grund av att de nu har ansvar för att granska medlen från EU:s återhämtningsplan Next Generation EU på 750 miljarder EUR, som tillsammans med den fleråriga budgetramen 2021–2027 uppgår till 1 800 miljarder EUR. Parlamentet är oroat över bristen på administrativ personal vid de berörda sekretariaten. Parlamentet efterlyser en ny bedömning av personalsituationen.

119. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat att EU-institutionerna har minskat antalet tjänster för tjänstemän (dvs. fast och tillfällig personal) och samtidigt gradvis ökat antalet kontraktsanställda (som ökade med 121 % mellan 2012 och 2018, med en liknande trend 2019), vilket har lett till en betydande ökning av andelen kontraktsanställda i den totala arbetsstyrkan. Parlamentet beklagar djupt bristen på karriärmöjligheter för kontraktsanställda inom parlamentets administration. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att bedöma riskerna med att anställa allt fler kontraktsanställda, bland annat faran för att en tudelad personalstruktur skapas inom parlamentet. Parlamentet insisterar på att centrala tjänster och uppgifter bör utföras av fast anställd personal. Parlamentet noterar att revisionsrättens rapport om genomförandet av unionens budget för 2019 inte omfattade någon undersökning av huruvida detta är resultatet av att anställda baserade i Strasbourg eller Luxemburg överförs till Bryssel. Parlamentet uppmanar sin personalenhet att dela information om flytt av personal mellan parlamentets tre arbetsorter sedan 2012, antingen som en del av det årliga ansvarsfrihetsförfarandet eller genom att dela relevant information med revisionsrätten så att den kan tas med i nästa års rapporter om budgetgenomförandet.

120. Europaparlamentet framhåller att de nuvarande bestämmelserna om uppsägning av ackrediterade assistenters avtal inte beaktar möjligheten att säga upp ett avtal ”genom ömsesidigt samtycke”, vilket skulle vara ett sätt att erkänna den särskilda politiska relationen mellan ledamöter och assistenter, där båda parter kan konstatera att det ömsesidiga förtroendet inte längre föreligger, och dra nytta av en gemensam lösning. Parlamentet noterar att denna fråga har framhållits i flera betänkanden om ansvarsfrihet från parlamentet och förväntar sig att åtgärder vidtas så snart som möjligt.

121. Europaparlamentet noterar att anställda som arbetar inom unionens institutioner under mindre än tio år inte har rätt till någon EU-pension och måste överföra sina bidrag till en annan fond som uppfyller parlamentets regler när det gäller typ av fond och den ålder då medlen kan betalas ut. Parlamentet noterar att många brittiska ackrediterade assistenter inte har kunnat överföra sina bidrag till pensionsfonder i Förenade kungariket, eftersom parlamentet anser att dessa inte uppfyller kraven. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utan dröjsmål undersöka denna fråga för att säkerställa att alla anställda kan få tillgång till sina bidrag.

122. Europaparlamentet påminner om att parlamentet har efterlyst en unionslagstiftning som ger arbetstagare rätt att inte vara digitalt uppkopplade till sitt arbete utan att det får några negativa följder. Parlamentet uppmanas främja och tillämpa denna princip även för egen del.

123. Europaparlamentet är djupt oroat över antalet anställda som är långtidssjukskrivna och att vissa av dessa fall kan gälla utmattning och obalans mellan arbetsliv och privatliv. Administrationen och ledningen för de politiska grupperna uppmanas att vara proaktiva gentemot den berörda personalen, noggrant utvärdera personalens arbetsbörda och se till att uppgifterna fördelas på ett balanserat sätt. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av ett rimligt arbetsschema och av att undvika möten utanför kontorstid, vilket hindrar ledamöter och personal från att skapa balans mellan arbete och privatliv, samtidigt som hänsyn tas till parlamentets kalender. Parlamentet välkomnar kampanjen Mind Matters som GD PERS lanserade 2018 för att öka medvetenheten om och bekämpa stigmatiseringen i samband med psykisk hälsa. Parlamentets administration och ledningen för de politiska grupperna uppmanas med eftertryck att göra en psykologisk riskbedömning för att upptäcka psykologiska risker i arbetsmiljön och att utarbeta riktade handlingsplaner för att antingen undanröja dessa risker eller mildra deras negativa effekter. Parlamentet efterlyser en omprövning av tillämpliga regler för att möjliggöra snabbare anställning av ersättningspersonal vid långtidssjukskrivningar.

124. Europaparlamentet betonar den brådskande nödvändigheten av en revidering av presidiets beslut om fastställande av utskottskategorier på grundval av lagstiftningsbördan för att även beakta budgetrelaterat arbete. Parlamentet noterar att den nuvarande situationen har en särskilt negativ konsekvens för parlamentets budgetkontrollutskott, som har en mycket stor arbetsbörda på grund av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet men en liten arbetsbörda när det gäller lagstiftning. Parlamentets administration uppmanas att även reflektera över innovativa lösningar för att förbättra situationen.

125. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att hitta en lösning på problemet med att ackrediterade assistenters löner måste överföras till belgiska bankkonton, vilket strider mot idén om en gemensam monetär union och betalningsunion.

126. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av åtgärder som bidrar till en bättre balans mellan yrkesliv och privatliv, inbegripet genomförandet av utökade möjligheter till distansarbete för parlamentets personal och åtgärder för att främja välbefinnande på arbetsplatsen. Parlamentet framhåller dock värdet av fysisk närvaro i parlamentet. Parlamentet framhåller att arrangemang för distansarbete och distansomröstning bidrar till att ytterligare minska parlamentets koldioxidavtryck. Parlamentet betonar att parlamentets personal och ledamöter behöver ha möjlighet att fortsätta att genomföra så kallade hybridmöten liksom distansomröstning. Parlamentet uppmanar presidiet att fortsätta att tillhandahålla mekanismer för att underlätta dessa arrangemang i framtiden.

127. Europaparlamentet stöder det fortsatta genomförandet av åtgärder i handlingsplanen för jämställdhet och mångfald 2014–2019. Parlamentet insisterar på vikten av en jämnare könsfördelning på alla nivåer, även på generaldirektörsnivå. Parlamentet stöder åtgärderna i rapporten Diversities other than gender in the Parliament’s Secretariat – State of play and roadmap, som antogs av presidiet den 3 april 2019. Parlamentet välkomnar särskilt inrättandet av två kontaktpunkter inom parlamentet 2020, en för hbtqi+-frågor och en för rasdiskrimineringsfrågor, vilka båda sköts av GD PERS enhet för lika möjligheter, inkludering och mångfald.

128. Europaparlamentet välkomnar parlamentets två system för positiv särbehandling för att rekrytera 12 kontraktsanställda och två praktikanter med funktionsnedsättning under de senaste två åren.

129. Europaparlamentet stöder lanseringen av en informationskampanj 2019 för att främja en nolltoleranspolitik mot trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet erkänner sin nolltoleranspolitik mot trakasserier på alla nivåer, vilket inbegriper ledamöter, personal och ackrediterade assistenter. Parlamentet noterar att alla ledamöter efter valet 2019 var skyldiga att underteckna en förklaring i vilken de bekräftade sitt åtagande att följa den uppförandekod för lämpligt uppträdande som infördes i parlamentets arbetsordning i januari 2019. Parlamentet beklagar dock att 10 nya fall av trakasserier började utredas under 2019, varav 4 gällde sexuella trakasserier. Parlamentet välkomnar att parlamentet tillhandahåller frivillig utbildning om värdighet och respekt på arbetsplatsen för ledamöterna, i syfte att föregå med gott exempel. Parlamentet beklagar djupt i detta sammanhang att presidiet har vägrat att genomföra den önskan som plenarsammanträdet har uttryckt vid flera tillfällen[15] om att införa obligatoriska utbildningar mot trakasserier för alla anställda och ledamöter. Parlamentet uppmanar med eftertryck presidiet att genomföra denna begäran utan ytterligare dröjsmål.

130. Europaparlamentet anser att parlamentet bör tillhandahålla grundläggande faciliteter för ammande mödrar på arbetsplatsen, särskilt genom att tillhandahålla tid för detta, samt ett privat utrymme på en annan plats än ett badrum.

131. Europaparlamentet beklagar de 38 ärenden som berör parlamentet och som under 2019 behandlades av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, och som sträcker sig från korrekt användning av ersättningar och personalens uppförande till finansiering av europeiska politiska strukturer. Parlamentet påpekar att 14 ärenden avslutades under 2019. Parlamentet uttrycker stor oro över det stora antalet ärenden. Parlamentets tjänster uppmanas att genomföra en djupgående analys av de befintliga finansiella, rättsliga, etiska och integritetsrelaterade risker som föranledde dessa ärenden och att föreslå förebyggande åtgärder i syfte att säkerställa att de inte upprepas.

132. Europaparlamentet noterar att inga fall av visselblåsning registrerades av parlamentet under 2019. Parlamentet uppmanas att till fullo anpassa de egna interna bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna till direktiv (EU) 2019/1937[16], däribland omfattande regler och säkra förfaranden genom att inrätta säkra rapporteringskanaler. Parlamentet anser att skyddet för visselblåsare är en integrerad del av demokratin, och att det spelar en avgörande roll för att förebygga och avskräcka från olaglig verksamhet och missförhållanden. Parlamentet påminner om att bland annat ackrediterade assistenter befinner sig i en utsatt situation på grund av sina anställningsavtal. Parlamentet noterar vidare att visselblåsare förtjänar lämpligt skydd, i likhet med dem som utsätts för trakasserier, och att detta även bör inbegripa inrättandet av en rådgivande kommitté för skydd av visselblåsare. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att säkerställa att det skydd som parlamentet ger ackrediterade assistenter som agerar som visselblåsare är likvärdigt med det skydd som erbjuds ackrediterade assistenter som utsätts för trakasserier. Parlamentet uppmanas att när så är möjligt öka medvetenheten bland sin personal om skyddet för visselblåsare och skyldigheten enligt tjänsteföreskrifterna att rapportera olaglig verksamhet eller administrativa missförhållanden, och uppmanar parlamentet att överväga obligatorisk utbildning i detta avseende. Parlamentet upprepar sin begäran om informationskampanjer på detta område.

133. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till parlamentets administration att så tidigt som möjligt under nästa valperiod tillhandahålla obligatoriska utbildningskurser eller publikationer till nya ackrediterade assistenter, särskilt om ekonomiska och administrativa frågor (reseförordnanden, läkarundersökningar, ackreditering, parkeringsdekaler, besöksgrupper, utställningar osv.) för att undvika systemfel som förhindrar att de administrativa förfaranden som påverkar dem fungerar smidigt. Parlamentet framhåller i detta avseende behovet av teknisk utbildning om arbetet i parlamentsutskotten samt möjligheten att gå språkkurser utanför kontorstid.

134. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett bredare och mer hållbart utbud av rätter i parlamentets självbetjäningsmatsal, däribland införandet av ett större utbud av vegetariska och veganska produkter. Parlamentet noterar lanseringen av en oberoende undersökning av kundtillfredsställelsen via de HappyOrNot-terminaler som inrättats vid de viktigaste försäljningsställena i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg i syfte att identifiera de försäljningsställen där ändringar och förbättringar är nödvändiga. Parlamentet konstaterar att HappyOrNot-terminalerna har visat på en konstant och solid förbättring av tillfredsställelsen med cateringtjänsterna i Kohl- och Martens-byggnaderna, medan tillfredsställelsen är lägre i Spinelli- och Paul-Henri Spaak-byggnaderna. Parlamentet efterlyser nödvändiga förändringar för anpassning till kundernas behov. Parlamentet noterar att icke-vegetariska måltider ofta kostar mer än vegetariska måltider. Parlamentet begär att alla matsalar i tillräcklig mån skyltar med allergimenyer bredvid disken samt erbjuder en glutenfri måltid per dag.

135. Europaparlamentet framhåller att covid-19-krisen har krävt beslut med direkta konsekvenser för parlamentets personal, även för personal anställd av underleverantörer och frilansanställda. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang bland annat till beslutet att stänga Europeiska historiens hus, Europa Experience-centrum och Europeiska unionens förbindelsekontor samt förändrade omständigheter för frilanstolkar och städ- och restaurangpersonal. Parlamentet konstaterar att institutionerna, inklusive parlamentet, under de rådande omständigheterna i samband med covid-19-spridningen tvingades fatta beslut på ett snabbt och obyråkratiskt sätt för att förhindra ytterligare spridning av viruset och skydda sin personal. Parlamentet uppmanas emellertid att uppfylla sitt sociala ansvar i samband med varje beslut för att undvika, eller kompensera för, varje inkomstförändring och med alla nödvändiga medel undvika coronavirusrelaterade uppsägningar av personer som arbetar i parlamentets lokaler.

136. Europaparlamentet beklagar djupt att Compass Group beslutade att säga upp 80 av cateringtjänstens anställda i januari 2021. Parlamentet välkomnar de förhandlingar som har förts med Compass Group och som ledde till att det totala antalet uppsägningar minskade till 49, men uttrycker kraftigt missnöje med att personal fortfarande ska sägas upp. Parlamentet noterar att den uppsagda personalen informerades strax före jul 2020 och mitt under en pandemi. Parlamentet betonar att vissa av de uppsagda hade arbetat i parlamentets lokaler i decennier. Parlamentet påminner om att det upprepade gånger har uppmanat företag i hela unionen att behålla sin personal under pandemin. Parlamentets berörda organ uppmanas att undersöka alla möjliga alternativa lösningar som skulle trygga sysselsättningen för alla som arbetar i matsalarna, och uppmanar parlamentets administration att hitta lösningar inom ramen för den sociala dialogen. Parlamentet uppmanar presidiet att se över parlamentets policy för utkontraktering. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att utan dröjsmål svara på den skrivelse angående uppsägningarna som har översänts och skrivits under av 355 ledamöter. Parlamentet efterlyser en utvärdering av parlamentets policy för offentliga upphandlingar för att främja transparenta och förutsägbara arbetsvillkor för alla tjänster som utkontrakterats. Parlamentet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av en sådan utvärdering.

137. Europaparlamentet noterar de lösningar man kommit fram till för ackrediterade assistenter som utan avbrott har arbetat under två på varandra följande valperioder, men som saknade upp till två månader för att fullgöra de tio tjänsteår som krävs för att ha rätt till pension enligt EU-institutionernas pensionssystem. Parlamentet beklagar att lösningen lades fram alltför sent, trots de många och upprepade varningarna under den föregående valperioden. Parlamentet beklagar vidare att den enda lösning man kom fram till endast berodde på den goda viljan hos några ledamöter som var medvetna om situationen och som visade solidaritet med dessa ackrediterade assistenter. Parlamentet kritiserar även faktumet att administrationen inte informerade de ledamöter som valts till den nya valperioden om denna fråga och om att de i dessa fall kunde ingå avtal om mindre än sex månader, vilket ledde till att många av dessa ackrediterade assistenter hade mycket svårt att hitta en ledamot som ville anställa dem inom ramen för ett kontrakt utan avbrott och för en kort tidsperiod – och att vissa av dem inte heller lyckades göra detta.

138. Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över den påstådda praxis som innebär att ledamöter tvingar ackrediterade assistenter att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan reseförordnanden och utan ersättning för tjänsteresan och resekostnaderna. Parlamentet anser att sådan praxis ger utrymme för missbruk eftersom ackrediterade assistenter som reser utan reseförordnande förutom att de själva måste stå för kostnaderna inte heller omfattas av arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till generalsekreteraren att undersöka detta.

139. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till talmanskonferensen och presidiet att ompröva möjligheten för ackrediterade assistenter att på vissa villkor, som ännu inte har fastställts, följa med ledamöter på parlamentets officiella delegationsresor och på officiella uppdrag, något som redan har begärts av flera ledamöter. Parlamentet noterar de förväntade ekonomiska konsekvenser som förklarades av generalsekreteraren i hans uppföljning av ansvarsfriheten för 2018, men insisterar dock på en begränsad tillämpning av denna möjlighet. Parlamentet föreslår en ny diskussion på presidie- och talmanskonferensnivå.

Parlamentets geografiska spridning – ett enda säte

140. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten uppskattade att en flytt från Strasbourg till Bryssel skulle kunna medföra årliga besparingar på 114 miljoner EUR samt en engångsbesparing på 616 miljoner EUR om byggnaderna i Strasbourg avyttras framgångsrikt, eller en engångskostnad på 40 miljoner EUR om detta inte sker. Parlamentet noterar att ett enda säte endast kan uppnås genom en enhällig ändring av fördraget. Parlamentet påminner om att en stor majoritet av parlamentets ledamöter i flera resolutioner uttryckt sitt stöd för ett enda säte för att säkerställa att pengar från unionens skattebetalare används på ett effektivt sätt. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt.

141. Europaparlamentet påminner om att de ytterligare utgifter som resor till Strasbourg ger upphov till strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning.

142. Europaparlamentet hänvisar till en färsk studie som har överlämnats till parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet[17]. Parlamentet framhåller studiens slutsats, dvs. att parlamentet för att kunna uppnå koldioxidneutralitet måste överväga att bedriva sin verksamhet på en plats. Parlamentet påminner om att parlamentet i sin resolution av den 28 november 2019 åtog sig att minska sitt koldioxidavtryck[18]. Parlamentet påminner om att det i samma resolution utlyste ett klimat- och miljönödläge. Parlamentet noterar att Bryssel är den plats där större delen av parlamentets verksamhet bedrivs och att staden hyser rådet och kommissionen liksom andra intressenter, icke-statliga organisationer, civilsamhällesorganisationer och medlemsstatsrepresentationer. Parlamentet anser därför att det är ohållbart och oförsvarligt att behålla Strasbourg som sitt säte.

143. Europaparlamentet upprepar att covid-19-krisen utgör en force majeure-situation som har tvingat parlamentet att stryka ett betydande antal av de tolv sammanträdesperioderna i Strasbourg från parlamentets sammanträdeskalender för 2020. Parlamentet står fast vid att kostnaderna och de hälsoeffekter som orsakas av covid-19-krisen inte får förvärras av dyra flyttar till Strasbourg. Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att oavsett fördragets bestämmelser avstå från att insistera på kompenserande sammanträdesperioder i Strasbourg.

Den frivilliga pensionsfonden

144. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 27.1 och 27.2 i Europaparlamentets ledamotsstadga fastställs att den frivilliga pensionsfond som parlamentet har upprättat ska kvarstå efter ikraftträdandet av denna stadga för ledamöter eller före detta ledamöter som redan förvärvat rättigheter eller framtida rättigheter i denna fond och att de förvärvade och framtida rättigheterna till fullo ska kvarstå.

145. Europaparlamentet noterar vidare att i slutet av 2019 uppgick de nettotillgångar som ska beaktas och det försäkringstekniska åtagandebeloppet till 111 miljoner EUR respektive 439,6 miljoner EUR, vilket ledde till ett beräknat försäkringstekniskt underskott på 328,6 miljoner EUR. Parlamentet är ytterst oroat över en eventuell dränering av den frivilliga pensionsfonden. Parlamentet betonar att fondens ställning för närvarande är sådan att den inte kan fullgöra framtida åtaganden. Parlamentet är dock övertygat om att det är nödvändigt att ytterligare förklara de rättsliga konsekvenserna av reglerna och/eller ändra reglerna. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att lägga fram ett nytt yttrande över den frivilliga pensionsfonden och att utreda alla möjligheter att begränsa underskottet.

146. Europaparlamentet påminner om punkt 118 i parlamentets resolution om ansvarsfrihet för 2017, där man efterlyste en utredning av de rättsliga grunderna för den frivilliga pensionsfonden, och särskilt huruvida parlamentet har en rättslig skyldighet att garantera att framtida pensionsrätter upprätthålls till fullo och att täcka potentiella underskott i fonden eller föra över nya pengar till fonden, med tanke på att den frivilliga pensionsfonden är en investeringsfond av SIVAC-typ enligt luxemburgisk lagstiftning och inte en vanlig pensionsfond, vilket skulle innebära att det i princip inte finns någon sådan skyldighet. Parlamentet beklagar att generalsekreteran ännu inte har lagt fram några slutsatser som svar på den utredning som efterlystes.

147. Europaparlamentet framhåller en färsk studie där man drar slutsatsen att denna särskilda fondtyp enbart kan ge vissa finansiella garantier om sådana har fastställts av parterna genom ett avtal[19]. Parlamentet påminner om att en företrädare för parlamentet den 10 november 2020 i en offentlig utfrågning bekräftade att det inte finns något sådant avtal mellan parlamentet och fonden[20]. Parlamentet konstaterar således att det inte finns någon rättslig grund för att parlamentet ska stå som fondens borgensman och att fondens finansiella ställning är sådan att den inte kan fullgöra framtida åtaganden.

148. Europaparlamentet påminner om att den frivilliga pensionsfonden utgör en extra inkomstkälla snarare än den enda inkomstkällan för förmånstagarna. Parlamentet understryker att på grund av det låga ränteläget har antalet förmånsbestämda system minskat kraftigt i hela unionen. Parlamentet motsätter sig att före detta ledamöter ska skyddas från denna dynamik. Parlamentet förkastar alla sådana situationer som innebär att fondens försäkringstekniska underskott leder till någon form av bail-out med skattebetalarnas pengar.

149. Europaparlamentet påminner om att dessa förväntade framtida förpliktelser sträcker sig över flera decennier, men är djupt oroat över att även om det totala belopp som betalades ut från den frivilliga pensionsfonden under 2019 uppgår till omkring 18 miljoner EUR, förväntas denna siffra stiga till omkring 20 miljoner EUR 2025.

150. Europaparlamentet påminner om att presidiet vid sitt sammanträde den 10 december 2018 beslutade att ändra reglerna för pensionssystemet genom att höja pensionsåldern från 63 till 65 år och införa en avgift på 5 % för pensionsutbetalningar för framtida pensionärer i syfte att förbättra pensionssystemets hållbarhet. Parlamentet välkomnar att de omedelbara effekterna av ändringen av reglerna var besparingar i 2019 års pensionsutbetalningar på cirka 325 000 EUR, varav 306 000 EUR härrör från höjningen av pensionsåldern och 19 000 EUR från införandet av en avgift på 5 % för alla pensioner som fastställts efter den 1 januari 2019. Parlamentet uppmanar presidiet att så snart domstolen har fattat sina beslut om de nuvarande åtgärderna utvärdera alla möjliga alternativ för att finna en rättvis lösning för det frivilliga pensionssystemet och den frivilliga pensionsfonden samtidigt som parlamentets ansvar begränsas till ett minimum, i och med att pengar från unionens skattebetalare är inblandade.

151. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att till fullo respektera ledamotsstadgan och att upprätta en tydlig plan för pensionsfonden som innebär att parlamentet tar på sig förpliktelserna och ansvaret för sina ledamöters frivilliga pensionssystem. Parlamentet stöder presidiets begäran till generalsekreteraren att undersöka olika sätt att säkerställa en hållbar finansiering av den frivilliga pensionsfonden i enlighet med bestämmelserna i ledamotsstadgan, samtidigt som full transparens säkerställs. Parlamentet uppmanar presidiet och medlemmarna i den frivilliga pensionsfonden att stödja åtgärder som syftar till att begränsa underskottet i den frivilliga pensionsfonden.

Miljö- och hållbarhetsaspekter av parlamentets verksamhet

152. Europaparlamentet stöder användningen av gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), som är ett av unionens förvaltningsinstrument för att privata och offentliga organisationer ska kunna utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med förordning 1221/2009[21]. Parlamentet konstaterar att parlamentet 2016 blev den första EU-institution som är koldioxidneutral på grund av att man kompenserar sina oundvikliga utsläpp till 100 %. Parlamentet stöder åtgärder som vidtagits för att minska parlamentets koldioxidavtryck ytterligare, däribland att öka målen för distansarbete inom de olika generaldirektoraten, begränsa och optimera restiden för tjänsteresor och främja användning av hållbara transporter, t.ex. genom att öka antalet parkeringsplatser för cyklar.

153. Europaparlamentet välkomnar att 100 % av de A4-papper som används på parlamentets kontor är återvunna, och välkomnar att pappersinköpen minskade kraftigt 2019 jämfört med 2018. Parlamentets insatser för att öka antalet papperslösa sammanträden välkomnas och parlamentet efterlyser mer utbildning för samtliga ledamöter, all personal och alla ackrediterade assistenter om de papperslösa verktyg som har skapats för att göra det möjligt att skriva ut färre dokument, samt ytterligare informationskampanjer.

154. Europaparlamentet efterlyser ytterligare skyndsamma och ambitiösa åtgärder och anser att det slutliga målet bör vara ett parlament som är fritt från plastprodukter för engångsbruk.

155. Europaparlamentet noterar att andelen förnybar energi som levererades till parlamentet 2019 fortsatt uppgick till 67 %, och att merparten av denna andel kom från inköp av grön el. Parlamentet uppmanas att ytterligare öka andelen förnybar energi som levereras till parlamentet i syfte att uppnå 100 % förnybar energi så snart som möjligt, bland annat genom att använda parlamentets tak för att producera egen solkraft.

156. Europaparlamentet påminner om att enligt direktiv 2012/27/EU[22] om energieffektivitet ska 3 % av våra byggnaders totala yta renoveras varje år för att uppfylla minimikraven på energiprestanda. Parlamentet rekommenderar att man i den årliga budgetplaneringen tar hänsyn till en regelbunden renovering av alla byggnader och att ett belopp motsvarande 3 % av den totala ytan av alla byggnader ska avsättas för detta ändamål, vilket redan återspeglas i fastighetsstrategin för tiden efter 2019 som presidiet antog den 16 april 2018. Parlamentet anser att en sådan tilldelning av medel är en del av en regelbunden och förutseende fastighetspolitik som även bör fokusera på eftermodifieringar av energisystem och säkerställa att parlamentet strävar efter en maximal förbättring av energieffektiviteten och sålunda besparingar när det gäller energiförbrukning och kostnader för parlamentets lokaler.

157. Europaparlamentet välkomnar den framgångsrika internaliseringen av biltjänsten och den gradvisa övergången till utsläppsfria fordon med målet att tjänstebilarna ska vara koldioxidneutrala senast 2024. Parlamentet är medvetet om den omfattande dagliga verksamheten och lovordar tjänstens arbete, som har uppnått en hög grad av tillfredsställelse bland ledamöterna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att införa ett användarvänligt bokningssystem online och undersöka möjligheterna att öka användningen, som endast var 3 % 2019, och bredda användargruppen för bokning av bilar för sträckan mellan Bryssel och Strasbourg i syfte att minska parlamentets miljöpåverkan. Parlamentet begär att bättre information sprids om denna möjlighet, för att se till att inga bilar körs utan passagerare till Strasbourg och tillbaka.

158. Europaparlamentet välkomnar presidiets antagande den 16 december 2019 av nya ambitiösa mål för centrala resultatindikatorer för parlamentets miljöledningssystem, inklusive ett mål om att minska koldioxidutsläppen med 40 %, med ett slutdatum 2024 för den nya valperioden. Parlamentet uppmanar till ett effektivt genomförande av nödvändiga åtgärder för att uppnå målet i tid samt regelbunden rapportering till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts. Parlamentet uppmanas vidare att se över sitt Emas-mål mot bakgrund av de utsläppsminskningar som covid-19-pandemin har medfört.

159. Europaparlamentet lovordar parlamentets åtagande om en miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet noterar att parlamentet har som mål att öka procentandelen värdeviktade kontrakt bland vissa prioriterade produkter som klassificeras som ”gröna”, ”mycket gröna” eller ”gröna av naturen”. Parlamentet lovordar att 89,1 % av kontrakten (utifrån värdet) i kategorier med prioriterade produkter under 2019 klassificerades som ”gröna”, ”mycket gröna” eller ”gröna av naturen”. Parlamentet välkomnar presidiets antagande den 16 december 2019 av ett nytt ambitiöst mål för centrala resultatindikatorer för miljöanpassad offentlig upphandling, vilket innebär att i genomsnitt 90 % av kontrakten i prioriterade produktkategorier bör klassificeras som ”gröna” eller ”gröna av naturen” under perioden 2020–2024. Parlamentet understryker behovet att ytterligare utveckla en miljöanpassad offentlig upphandling genom att fastställa ambitiösa mål för miljöanpassade kontrakt på medellång sikt.

160. Europaparlamentet välkomnar parlamentets avsikt att införa hållbarhetsredovisning som kommer att inbegripa sociala aspekter av upphandling och uppmanar parlamentet att bevaka utvecklingen på området social och hållbar offentlig upphandling, t.ex. OECD:s arbete med offentlig upphandling och ansvarsfullt företagande och den kommande unionslagstiftningen om företags tillbörliga aktsamhet. Parlamentet anser att genom att införliva normer för ansvarsfullt företagande i sin upphandlings- och inköpspolitik kan parlamentet föregå med gott exempel, skydda allmänintresset och säkerställa ansvarsskyldighet när det gäller offentliga utgifter.

161. Europaparlamentet välkomnar den nya parkeringspolicy som har tagits fram för parlamentets parkeringar för att främja användningen av eldrivna fordon, det vill säga cyklar, lastcyklar, skotrar och bilar, genom installation av laddningsstationer. Parlamentet vill se att denna policy utvidgas till att omfatta alla parlamentets parkeringar.

162. Europaparlamentet betonar att parlamentet måste ta ansvar för sina åtaganden att bekämpa klimatförändringarna, och följaktligen vidta lämpliga åtgärder i alla sina byggnader för att säkerställa att det finns tillgång till tillräckligt många cykelparkeringar, inomhus och utomhus, som skyddar cyklarna mot stöld, vandalism och väder och vind, och erbjuda åtminstone samma förhållanden som de som i nuläget gäller för personalens bilparkeringar. Parlamentet anser att ett system för identifiering med hjälp av vinjetter också skulle kunna vara mycket användbart.

163. Europaparlamentet välkomnar att cykelanvändningen ökade kraftigt i Bryssel 2019 jämfört med 2018.

164. Europaparlamentet noterar den miljöpåverkan som parlamentets återkommande flytt till Strasbourg för med sig.

Tolkning och översättning

165. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser 2019 hade 530 anställda och stod för 2,6 % av parlamentets totala budget.

166. Europaparlamentet lovordar projektet One Stop Conference Organisation (OSCO), som avslutades 2019 och som avsevärt effektiviserade arbetsprocesserna för konferensarrangemang och gjorde det möjligt för generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser att bli det gemensamma gränssnittet för en rad högkvalitativa konferenstjänster för mötes-, konferens- och evenemangsarrangörer i parlamentet.

167. Europaparlamentet konstaterar att de reviderade riktlinjerna för flerspråkigheten, som antogs av presidiet i juli 2019, gav en uppdaterad ram för hur tolkning av hög kvalitet skulle kunna tillhandahållas på ett resurseffektivt sätt, som är anpassat till användarnas behov. Parlamentet beklagar att de reviderade riktlinjerna för flerspråkigheten fortfarande likställer unionens primärrättsbaserade budget- och ansvarsfrihetsförfarande med icke lagstiftande arbete, vilket innebär att parlamentets budgetutskott och budgetkontrollutskott varje år måste begära tillstånd från presidiet att överskrida sin årliga reserv på 45 sidor för texter som lämnas in för översättning. Parlamentet uppmanas att se till att riktlinjerna för flerspråkigheten tillämpas på ett sätt som gör det möjligt för parlamentets budget- och budgetkontrollutskott att utöva parlamentets centrala budget- och ansvarsfrihetsfunktioner utan att behöva begära ett sådant årligt undantag.

168. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse den sociala dialog mellan ledningen och företrädarna för de fast anställda tolkarna, som ledde till de nya arbetsvillkoren av den 8 september 2018. Parlamentet stöder de ständiga ansträngningar som både företrädare för administrationen och tolkarna gör för att garantera en resurseffektiv fullständig flerspråkighet.

169. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för översättning 2019 hade 1 117 anställda och stod för 0,5 % av parlamentets totala budget.

170. Europaparlamentet lovordar införandet av ett system för ackreditering av externa översättare i syfte att höja kvaliteten på översättningar som utkontrakterats, med fokus på att använda ackrediterade översättare som har testats i fråga om sin översättningskapacitet, förbättra kvalitetskontrollen av översättningar som utkontrakterats av språkenheterna och förstärka de kontraktsmässiga konsekvenserna i händelse av undermålig kvalitet.

171. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka om det är möjligt att införa tolkning till internationellt teckenspråk vid samtliga plenardebatter, i linje med den begäran som antagits av plenarsammanträdet, och att genomföra detta beslut med respekt för principen om lika tillgång för alla medborgare.

Ekonomi och administration

172. Europaparlamentet påminner om att GD FINS 2019 hade 222 anställda och stod för 22,7 % av parlamentets totala budget.

173. Europaparlamentet fördömer de stora eftersläpningarna när det gäller ersättning av resekostnader under 2019. Parlamentet begär att man säkerställer och upprätthåller tillräckliga resurser för GD FINS och att dessa resurser fördelas på ett sätt som förhindrar ackumulering av eftersläpningar.

174. Europaparlamentet noterar att parlamentets nya resebyrå inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Parlamentet noterar att ledamöterna har haft svårt att nå resebyråns teletjänstcentral, såväl under som utanför arbetstid. Parlamentet vill se en förbättrad tillgänglighet. Parlamentet konstaterar att när det gäller ledamöterna följer resebyrån anvisningarna från enheten för ledamöternas kostnader för resa och uppehälle, enligt vilka de erbjudna flygningarna alltid bör baseras på den mest direkta resvägen mellan avrese- och bestämmelseort och de billigaste biljettpriserna när det finns flera flygbolag som föreslår samma anslutning. Parlamentet noterar att alla intäkter som resebyrån får till följd av omsättningen i samband med de tjänster som levereras till parlamentet måste återbetalas till parlamentet. Parlamentet noterar att jämfört med föregående år förblev det årliga antalet klagomål stabilt, med 63 registrerade klagomål under 2019, vilket motsvarar 0,043 % av totalt 144 913 transaktioner det året, och att majoriteten av de registrerade klagomålen gällde kvaliteten på de tjänster som den nya resebyrån tillhandahöll till följd av omställningen och att den höll på att inleda sin verksamhet, bland annat sena inställningar och försenade resor.

175. Europaparlamentet ifrågasätter starkt punkt 40 i parlamentets resolution av den 14 maj 2020[23] om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021 (2019/2214 (BUD)), där presidiet uppmanas att se över tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga så att ledamöterna får ersättning för flexibla flygbiljetter i ekonomiklass när de reser inom unionen, med undantag för flygningar som varar längre än fyra timmar eller flygningar med mellanlandning. Parlamentet efterlyser fortsatt likabehandling av ledamöterna när det gäller de biljetter som erbjuds. Parlamentet påminner också om parlamentets mål att ytterligare minska sina utsläpp, och understryker att de minst förorenande sätten att genomföra nödvändiga flygresor är med direktflyg och flexibla flygbiljetter.

Ersättning för allmänna utgifter

176. Europaparlamentet påminner om beslutet att alla ledamöter bör ha ett separat bankkonto för att ta emot ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet välkomnar parlamentets strikta genomförande av denna skyldighet, vilket har lett till en efterlevnad på 100 %.

177. Europaparlamentet påminner om artikel 11.4 i parlamentets arbetsordning som antogs av presidiet den 11 mars 2019, där det föreskrivs att ”presidiet ska tillhandahålla nödvändig infrastruktur på ledamöternas onlinesidor på parlamentets webbplats för de ledamöter som vill offentliggöra en frivillig revision eller bekräftelse – i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter – av att deras användning av ersättningen för allmänna utgifter överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter”. Parlamentet noterar att sådana offentliggöranden görs individuellt och frivilligt på ledamöternas eget ansvar och att parlamentets administration inte ansvarar för att sammanställa den information som lämnas. Parlamentets tjänster uppmanas att årligen skicka en påminnelse till ledamöterna om denna möjlighet. Parlamentet uppmanas att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur många ledamöter som följer dessa rekommendationer, så att användningen av unionens skattebetalares pengar blir mer transparent och ansvarig.

178. Europaparlamentet påminner om att ledamöterna utövar sitt mandat fritt och obundet i enlighet med artikel 2 i arbetsordningen. Parlamentet betonar att organ som fått i uppdrag att utarbeta etiska regler och normer bör vara begränsat till det uppdraget, och ska säkerställa att rekommendationerna inte begränsar eller förhindrar ledamöternas fria mandat.

179. Europaparlamentet betonar att ersättningen för allmänna utgifter är ett schablonbelopp och understryker behovet av att det fria mandatet är obundet, såsom anges i arbetsordningen. Parlamentet välkomnar presidiets beslut att ge en arbetsgrupp i uppdrag att utvärdera hur ersättningen för allmänna utgifter har hanterats de senaste åren och att hitta fungerande metoder för att förvalta ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet att fatta ett beslut före utgången av 2021. Parlamentet betonar att förvaltningen av ersättningen för allmänna utgifter inte får leda till ökad byråkrati för ledamöternas kontor och parlamentets administration.

180. Europaparlamentet framhåller att presidiet i sitt beslut från 2018 om ersättningen för allmänna utgifter slår fast att detta beslut ska gälla fram till slutet av 2022 och att presidiet kommer att utvärdera det på grundval av de erfarenheter som gjorts under den nionde valperioden. Parlamentet betonar att eventuella nya frivilliga åtgärder för ökad transparens och finansiell redovisningsskyldighet inte får skapa onödig byråkrati för ledamöterna och deras kontor.

181. Europaparlamentet understryker att god förvaltning grundas på sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet. Parlamentet uppmanar presidiet att ta hänsyn till kostnadseffektivitet och proportionalitet när det gäller eventuella ytterligare investeringar och de fördelar som uppnåtts genom ytterligare användning av skattebetalarnas pengar och ökad byråkrati. Parlamentet noterar att ett omfattande kontrollsystem för ledamöternas ersättning för det parlamentariska mandatet skulle innebära 40–75 nya administrativa tjänster, vilket strider mot sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet.

Årsrapporten om tilldelade kontrakt

182. Europaparlamentet påminner om att i budgetförordningen fastställs den information som ska lämnas till budgetmyndigheten och allmänheten om institutionens tilldelning av kontrakt. Parlamentet noterar att budgetförordningen kräver offentliggörande av tilldelade kontrakt till ett värde som överstiger 15 000 EUR, vilket motsvarar det tröskelvärde över vilket ett konkurrensutsatt upphandlingsförfarande blir obligatoriskt.

183. Europaparlamentet noterar att av 225 tilldelade kontrakt under 2019 baserades 83 på ett öppet eller selektivt förfarande, till ett värde av 597,3 miljoner EUR, och att 141 baserades på förhandlade förfaranden, till ett värde av 208,5 miljoner EUR. Parlamentet noterar att det totala antal kontrakt som tilldelades genom förhandlade förfaranden ökade i värde uttryckt i procent av det totala värdet på tilldelade kontrakt, från 6 % under 2018 till 26 % under 2019, liksom i volym, från 35,86 miljoner EUR under 2018 till 208,53 miljoner EUR under 2019.

184. Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2019 och 2018 efter typ av förfarande som använts, inklusive fastighetskontrakt:

Typ av kontrakt

2019

2018

Antal

Procent

Antal

Procent

Tjänster

Leveranser

Bygg- och anläggningsarbeten

Byggnad

177

33

 

13

2

78 %

15 %

 

6 %

1 %

199

37

 

12

3

79 %

15 %

 

5 %

1 %

Totalt

225

100 %

251

100 %

 

Typ av kontrakt

2019

2018

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Tjänster

581 610 182

72 %

256 374 627

42 %

Leveranser

85 741 237

10 %

210 526 209

35 %

Bygg- och anläggningsarbeten

135 211 526

17 %

133 431 628

22 %

Byggnad

4 260 000

1 %

5 039 824

1 %

Totalt

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2019, s. 5.)

185. Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2019 och 2018 efter typ av förfarande som använts, vad gäller antal och värde:

 

Typ av förfarande

 

2019

2018

Antal

Procent

Antal

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Förteckning avseende inbjudan till intresseanmälan

Undantag

82

1

141

 

1

36,44 %

0,44 %

62,68 %

 

0,44 %

89

5

155

 

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

 

0,40 %

0,40 %

Totalt

225

100 %

251

100 %

 

Typ av förfarande 

2019

2018

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Öppet

Selektivt

 

Förhandlat

Förteckning avseende inbjudan till intresseanmälan

Undantag

595 584 380

1 735 269

208 533 296

 

970 000

74

0

26

 

0

486 039 380

83 433 046

35 859 040

 

24 221

16 600

80

14

6

 

0

0

Totalt

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2019, s. 7.)

186. Europaparlamentet beklagar att det har förekommit 1 369 upphandlingar med en enda anbudsgivare bland alla offentliga upphandlingar för parlamentets inköp av varor och tjänster. Parlamentet noterar att upphandlingar med en enda anbudsgivare utgör ett betydande hot mot en korrekt användning av offentliga medel. Parlamentet uppmanas att undersöka orsakerna till den uppenbara bristen på konkurrens och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra upphandlingar med en enda anbudsgivare inför framtida förfaranden.

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

187. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2019 förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, användes på följande sätt[24]:


 

Grupp

2019 (1)

2018

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttandegrad för årliga anslag

Belopp över-förda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjande-grad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Europeiska folkpartiet (PPE)

17 139

4 253

16 993

99,15

4 399

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D)

14 611

4 807

13 705

93,80

5 710

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

Renew Europe (tidigare Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE))

7 721

1 627

5 510

71,37

3 838

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

De gröna/Europeiska fria alliansen (Verts/ALE)

5 573

1 388

4 585

82,27

2 376

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

Identitet och demokrati (ID) (3)

3 244

0

1 629

50,22

1 615

 

 

 

 

 

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

6 053

1 946

5 730

94,66

2 270

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

Europeiska enade vänstern – Nordisk grön vänster (GUE/NGL)

4 156

1 110

3 731

89,77

1 535

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD) (2)

1 851

1 915

1 508

81,45

0

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

Nationernas och friheternas Europa (ENF)

1 620

653

1 609

99,34

0

3 238

1 094

3 612

111,55

720

Grupplösa ledamöter

2 019

367

481

23,84

738

1 153

314

537

46,57

442

Totalt

63 987

18 067

55 481

86,71

22 482

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052


 

Anmärkningar till ovanstående tabell:

(1)  2019 var ett valår och de politiska grupperna lämnade in sina räkenskaper i två delar för vart och ett av de två halvåren. För de politiska grupper som fortsatte sin verksamhet efter valet till Europaparlamentet 2019 avser siffrorna för årliga anslag och utgifter summan av båda halvåren.

(2)  För de politiska grupper som upplöstes efter valet till Europaparlamentet 2019 gäller siffrorna endast för det första halvåret.

(3)  För de politiska grupper som inte existerade före valet till Europaparlamentet 2019 gäller siffrorna endast för andra halvåret.

188. Europaparlamentet välkomnar att de oberoende externa revisorerna för de politiska grupperna endast utfärdade uttalanden utan reservation för budgetåret 2019.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

189. Europaparlamentet noterar att myndigheten inrättades 2016 med uppgiften att bedöma registreringsansökningar, registrera nya partier och stiftelser i unionen, övervaka deras finansiering och införa sanktioner om de underlåter att fullgöra sina skyldigheter. Parlamentet konstaterar att myndigheten blev fullt operativ 2017.

190. Europaparlamentet noterar att 2018 var det första året för genomförandet av förordning (EU, Euratom) nr 114 l/2014[25] i alla dess delar, särskilt med avseende på myndighetens roll. Parlamentet konstaterar att myndigheten i enlighet med denna förordning för första gången 2019 granskade räkenskaperna för europeiska politiska partier och stiftelser för budgetåret 2018.

191. Europaparlamentet noterar att myndigheten i samband med valet till Europaparlamentet 2019 tillsammans med GD FINS utvecklade en uppsättning principer för att de europeiska politiska partierna skulle kunna utnyttja sin rätt att bedriva kampanj i valet till Europaparlamentet, samtidigt som begränsningar för detta fastställdes. Parlamentet erkänner de praktiska svårigheter som uppstår till följd av förordningens karaktär och betonar behovet av en revidering. Parlamentet noterar sanktionernas automatiska karaktär och påpekar behovet av ökad proportionalitet och flexibilitet.

192. Europaparlamentet välkomnar myndighetens steg mot mer transparens, vilket innebar att den för första gången 2020 offentliggjorde sin årliga verksamhetsrapport för 2019 utan några begränsningar när det gäller offentliggörandet och att dess direktör deltog i den årliga utfrågning om ansvarsfrihet för parlamentet som hölls den 16 november 2020.

193. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till att information om europeiska politiska partiers och stiftelsers registrering och ekonomiska situation i största möjliga utsträckning görs allmänt tillgänglig på ett användarvänligt, fullständigt och uppdaterat sätt.

194. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2019 förts upp under budgetpunkt 4 0 2 användes på följande sätt[26]:

Parti (2019)

Förkortning

Egna medel

EP:s slutliga bidrag (1)

Totala intäkter

Bidrag från EP i % av stöd-berättigande utgifter (högst 90 %)

Inkomst-överskott (överföring till reserver eller förlust)

Europeiska folkpartiet

EPP

  1 751 449

  13 433 000

  15 184 449

90 %

  116 515

Europeiska socialdemokraters parti

PES

  1 091 101

  8 405 284

  9 496 385

90 %

  115,131

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

  851 728

  4 848 119

  5 699 847

90 %

  801 704

Europeiska gröna partiet

EGP

  539 667

  3 471 165

  4 010 832

90 %

  603 669

Europeiska vänsterpartiet

EL

  312 832

  1 772 817

  2 085 649

90 %

 

Europeiska demokratiska partiet

PDE

  100 944

  671 170

  772 114

90 %

  49 246

Europeiska fria alliansen

EFA

  200 053

  1 219 623

  1 419 676

90 %

  55 400

Europeiska konservativa och reformister

ECR-partiet

  607 157

  3 493 333

  4 100 490

90 %

  158 166

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

  140 512

  1 000 214

  1 140 726

83 %

 

Identitet och demokrati

ID-partiet

  114 250

  615 067

  729 317

90 %

 

TOTALT

 

5 709 693

38 929 792

44 639 485

 

1 899 831

Anm.:

 

 

 

 

 

 

Anm.(1): Består av den andra delen av 2018 års slutliga finansiering och den första delen av 2019 års slutliga finansiering enligt presidiets beslut av den 18 januari 2021.

 

195. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2019 förts upp under budgetpunkt 4 0 3 användes på följande sätt[27]:

 

Stiftelse (2019)

Förkort-ning

An-sluten till parti

Egna medel

Slutligt bidrag från EP

Totala intäkter

Bidrag från EP (% av stöd­berättigande utgifter (högst 95 %))

Inkomst-överskott (över­föring till reserver eller förlust)

Wilfried Martens-centrumet för europeiska studier

WMCES

PPE

  622 669

  5 971 543

  7 433 520

95 %

  255 171

Stiftelsen för progressiva Europastudier

FEPS

PES

  662 446

  5 142 293

  5 906 538

92 %

 

Europeiskt liberalt forum

ELF

ALDE

  202 565

  1 798 601

  2 114 273

95 %

  90 914

Gröna Europa-stiftelsen

GEF

EGP

  79 513

  1 368 333

  1 484 738

95 %

 

Ombilda Europa

TE

EL

  110 698

  1 096 144

  1 217 889

92 %

  7 401

Europeiska demokraters institut

IED

PDE

  23 261

  421 786

  472 185

95 %

 

Coppieters Foundation

Coppieters

EFA

  84 666

  534 179

  618 845

95 %

  38 624

New Direction – Foundation for European Reform

ND

ECR Party

  253 558

  1 636 452

  1 995 962

95 %

 

Sallux

Sallux

ECPM

  23 537

  365 590

  448 654

95 %

  3 282

Association pour l'Identite et Democratie Fondation

ID-stiftelsen

ID-partiet

  23 000

  436 999

  978 653

95 %

 

TOTALT

 

 

2 085 913

18 771 920

22 671 257

 

395 392

 

 

 


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

1.3.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Ádám Kósa, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gilles Boyer, Mikuláš Peksa

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

1

0

ID

Matteo Adinolfi

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

 : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 67, 7.3.2019, s. 1.

[2] EUT C 384, 13.11.2020, s. 1.

[3] EUT C 239, 20.7.2020, s. 1.

[4] EUT C 377, 9.11.2020, s. 13.

[5] EUT C 384, 13.11.2020, s. 180.

[6] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

[8] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

[9] Rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26).

[10] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

[11] https://www.dw.com/en/exclusive-eu-taps-chinese-technology-linked-to-muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

[12] https://www.npr.org/2019/10/08/768150426/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-treatment-of-uighurs?t=1611915285989

[13] https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

[14] https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf

[15] Europaparlamentets resolution (EU) 2020/1880 av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet (punkt 115) (EUT L 417, 11.12.2020, s. 122). Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (punkt 17) (EUT C 346, 27.9.2018, s. 192).

[16] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).

[17] https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/11-16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf

[18] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SV.html

[19] https://europa.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/458/2020/11/The-legal-status-of-the-guarantees-for-the-MEP-Pension-Fund.pdf

[20] https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/committee-on-budgetary-control_20201110-1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

[21] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

[22] Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

[23] TA(2020)0123.

[24] Alla belopp i tusen EUR.

[25] Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

[26] Alla belopp i tusen EUR.

[27] Alla belopp i tusen EUR.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy