ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

17.3.2021 - (12262/2020 – C9‑0011/2021 – 2017/0237(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Богуслав Либерадзки


Процедура : 2017/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0045/2021
Внесени текстове :
A9-0045/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)
(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (12262/2020 – C9‑0011/2021),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.[1],

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0548),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A9-0045/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

На 27 септември 2017 г. Европейската комисия предложи преработен текст на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, с цел по-добра защита на пътуващите с влак в случай на закъснения, отменяне или дискриминация.

На 9 октомври 2018 г. комисията TRAN прие своя доклад на първо четене с 39 гласа „за“, 2 „против“ и 6 „въздържал се“. На пленарното заседание на 15 ноември 2018 г. позицията на Парламента на първо четене беше приета с 533 гласа „за“, 37 „против“ и 47 „въздържал се“. В началото на новия законодателен мандат, на 24 септември 2019 г. комисията TRAN прие решение за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада от първо четене с 47 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

От своя страна, на 2 декември 2019 г. Съветът прие общия си подход за преговори.

Междуинституционалните преговори започнаха на 28 януари 2020 г. по време на хърватското председателство и след четири тристранни срещи приключиха успешно на 1 октомври 2020 г. по време на германското председателство. На 21 октомври 2020 г. Корепер одобри предварителното споразумение, а на 29 октомври 2020 г. то беше одобрено от комисията TRAN с 38 гласа „за“, 7 „против“ и 4 „въздържал се“.

След извършването на правно-езикова проверка, на 25 януари Съветът официално прие позицията си на първо четене в съответствие с временното споразумение. Сега Парламентът се приканва да пристъпи към второ четене и да одобри позицията на Съвета, за да потвърди споразумението.

 

Основни елементи на постигнатото съгласие

Постигнатото споразумение значително подобрява разпоредбите на действащия регламент по редица въпроси, например:

– Ще бъде въведена цялостна система за лицата с намалена подвижност – от 30 юни 2026 г. те ще могат да получават помощ при пътуване с предварително уведомяване от 24 часа, което до момента е 48 часа. Междувременно ще се прилага предварително уведомяване от 36 часа. Ако е необходимо, лицата с намалена подвижност ще могат да пътуват с придружител или куче-водач без допълнителни разходи.

– Ако възникнат закъснения от над 100 минути, железопътните оператори ще бъдат задължени да предлагат на пътниците варианти за премаршрутиране независимо от обстоятелствата и да им помагат да намерят най-добрите алтернативи, каквато е практиката с въздушните превозвачи. Ако обстоятелствата го налагат, ще трябва да бъдат осигурени храна и напитки, а разходите за настаняване ще бъдат възстановени.

– Бяха въведени нови подробни разпоредби относно велосипедите със задължение за железопътните компании да предоставят специални пространства:  всички нови и ремонтирани подвижни състави ще трябва да бъдат оборудвани с най-малко четири велосипедни места, с възможност за осигуряване на повече. Ако в даден влак не бъде позволен превозът на велосипед, това следва да бъде надлежно обосновано, като на пътниците бъде предоставена възможност за възстановяване на разходите.

Беше въведено задължение за операторите да предлагат директни билети за пътувания, състоящи се от последователни железопътни услуги. За международните услуги и услугите за превоз на дълги разстояния това задължение ще се прилага от датата на прилагане, а за регионалните услуги за превоз – след пет години.

– Общите разпоредби относно информирането на пътниците бяха засилени, по-специално в случай на закъснения – тогава ще бъде задължително пътниците да бъдат информирани относно развитието веднага щом информацията бъде налична.

В текста беше включена  клауза за непреодолима сила, подобна на клаузата, която се прилага за пътниците във въздушния транспорт, но с много подробни разпоредби, за да се избегне прекалено широкото тълкуване. Тя ще се прилага в случай на непредвидени събития, например екстремни метеорологични условия, големи природни бедствия или избухване на сериозна криза, свързана с общественото здраве, и ще освобождава операторите от задължението да изплащат обезщетения за закъснения. Ще продължават да се прилагат обаче други задължения за оказване на помощ на пътниците и други клаузи за възстановяване на разходите.

Новите правила ще започнат да се прилагат след две години. В рамките на тристранната среща беше договорено окончателно удължаване с пет години на действащите дерогации за вътрешните железопътни услуги за онези държави членки, които се ползват от въпросните дерогации. Държавите членки могат също така да решат, при определени обстоятелства, да предоставят частични изключения за трансграничните регионални, градски и крайградски услуги за превоз. Изключенията обаче не могат да се прилагат по отношение на разпоредбите за пътниците с намалена подвижност, велосипедите, директните билети и пренасочването при трансгранични услуги за превоз.

 

Препоръка

Тъй като позицията на Съвета съответства на постигнатото временно споразумение по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде приета без изменения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

Позовавания

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Дата на първо четене в ЕП – номер P

15.11.2018 T8-0462/2018

Предложение на Комисията

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

11.2.2021

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Докладчици:

 Дата на назначаване

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Дата на приемане

16.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Дата на внасяне

17.3.2021

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 31 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност