Procedure : 2017/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0045/2021

Indgivne tekster :

A9-0045/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2021 - 10

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0150

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2021</NoDocSe>
PDF 176kWORD 51k

<TitreType>INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) </Titre>

<DocRef>(12262/2020 – C9‑0011/2021 – 2017/0237(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transport- og Turismeudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Bogusław Liberadzki</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (12262/2020 – C9‑0011/2021),

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. januar 2018[1],

 efter høring af Regionsudvalget,

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0548),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0045/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 27. september 2017 foreslog Europa-Kommissionen en omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser med henblik på bedre at beskytte togrejsende i tilfælde af forsinkelser, aflysninger eller forskelsbehandling.

Den 9. oktober 2018 vedtog TRAN-udvalget sin førstebehandlingsbetænkning med 39 stemmer for, 2 imod og 6 hverken for eller imod. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 15. november 2018 med 533 stemmer for, 37 imod og 47 hverken for eller imod. Ved begyndelsen af den nye valgperiode den 24. september 2019 vedtog TRAN-udvalget en afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af førstebehandlingsbetænkningen med 47 stemmer for, 0 imod og 0 hverken for eller imod.

Rådet vedtog på sin side sin generelle indstilling til forhandlingerne den 2. december 2019.

De interinstitutionelle forhandlinger blev indledt den 28. januar 2020 under det kroatiske formandskab og afsluttet med positivt resultat den 1. oktober 2020 under det tyske formandskab efter fire trilogforhandlinger. Den 21. oktober 2020 godkendte Coreper den foreløbige aftale, og den 29. oktober godkendte TRAN-udvalget den med 38 stemmer for, 7 imod og 4 hverken for eller imod.

Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet den 25. januar 2020 formelt sin førstebehandlingsholdning i overensstemmelse med den foreløbige aftale. Parlamentet opfordres nu til at fortsætte sin andenbehandling og godkende Rådets holdning med henblik på at bekræfte aftalen.

 

Aftalen i hovedtræk

Den aftale, der er indgået, forbedrer i væsentlig grad bestemmelserne i den eksisterende forordning på en række områder:

- Der vil blive indført et komplet system for personer med nedsat mobilitet, som fra den 30. juni 2026 vil kunne rejse med assistance efter en forudgående anmeldelse på 24 timer, sammenlignet med 48 timer i den nugældende forordning. En forudgående anmeldelse på 36 timer vil finde anvendelse i mellemtiden. Personer med nedsat mobilitet vil om nødvendigt kunne rejse med en ledsagende person eller en hjælpehund uden vederlag.

- Hvis der opstår forsinkelser på mere end 100 minutter, vil jernbaneoperatørerne være forpligtet til at tilbyde passagererne omlægning af rejsen uanset omstændighederne og hjælpe dem med at finde de bedste alternativer, som det er tilfældet med luftfartsselskaberne. Hvis omstændighederne kræver det, skal der sørges for måltider og forfriskninger, og udgifter til hotel eller anden indkvartering vil blive godtgjort.

- Der er indført nye detaljerede bestemmelser om cykler med en forpligtelse for jernbaneselskaberne til at stille særlige pladser til rådighed: Alt nyt og moderniseret rullende materiel skal udstyres med mindst fire cykelpladser med mulighed for at tilvejebringe flere. Afvisning af cykler på et bestemt tog bør begrundes behørigt med mulighed for, at passagererne kan få godtgjort deres udgifter, når dette sker.

- Der er indført en forpligtelse for operatørerne til at tilbyde gennemgående billetter til rejser, der består af flere på hinanden følgende jernbanetjenester. Dette vil gælde fra forordningens anvendelsesdato for internationale tjenester og langdistancetjenester og efter fem år også for regionale tjenester.

- De generelle bestemmelser om information til passagererne er blevet skærpet, navnlig i tilfælde af forsinkelser, hvor en forpligtelse til at holde dem underrettet om udviklingen, så snart oplysningerne foreligger, vil være obligatorisk.

En force majeure-klausul svarende til den, der gælder for flypassagerer, blev indsat i teksten, men med meget detaljerede bestemmelser for at undgå en for bred fortolkning. Den vil finde anvendelse i tilfælde af uforudsete begivenheder såsom ekstreme vejrforhold, større naturkatastrofer eller et udbrud af en større folkesundhedskrise og vil fritage operatørerne for forpligtelsen til at betale erstatning for forsinkelser, men andre forpligtelser til at bistå passagererne og andre tilbagebetalingsklausuler vil stadig finde anvendelse.

De nye regler vil finde anvendelse om to år. Under trilogforhandlingerne blev der opnået enighed om en endelig forlængelse på fem år af de nuværende undtagelser for indenlandske jernbanetjenester for de medlemsstater, som har gjort brug af disse undtagelser. Medlemsstaterne kan under særlige omstændigheder også beslutte delvist at fritage regional-, by- og forstadsforbindelser, der krydser landegrænser. Der kan dog ikke indføres undtagelser for tjenester, der krydser landegrænser, hvad angår rettighederne for personer med nedsat mobilitet, medtagning af cykler og bestemmelserne om gennemgående billetter og omlægning af rejsen.

 

Indstilling

Da Rådets holdning er i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, henstiller ordføreren, at den godkendes uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

Referencer

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Dato for EP's førstebehandling – P-nr.

15.11.2018 T8-0462/2018

Kommissionens forslag

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

11.2.2021

Korresponderende udvalg

 Dato for vedtagelse på plenarmødet

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Dato for vedtagelse

16.3.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Dato for indgivelse

17.3.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1]  EUT C 197 af 8.6.2018, s. 66.

[2] EUT C 363 af 28.10.2020, s. 296.

Seneste opdatering: 31. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik