Menettely : 2017/0237(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0045/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0045/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2021 - 10

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0150

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2021</NoDocSe>
PDF 171kWORD 51k

<TitreType>SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) </Titre>

<DocRef>(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Liikenne- ja matkailuvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Bogusław Liberadzki</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (12262/2020 – C9-0011/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0548),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9‑0045/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan komissio ehdotti 27. syyskuuta 2017 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 uudelleenlaatimista, jotta voitaisiin parantaa junamatkustajien suojaa viivästymisten, peruutusten tai syrjinnän varalta.

TRAN-valiokunta hyväksyi 9. lokakuuta 2018 ensimmäisen käsittelyn mietintönsä äänin 39 puolesta, 2 vastaan ja 6 tyhjää. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin täysistunnossa 15. marraskuuta 2018 äänin 533 puolesta, 37 vastaan ja 47 tyhjää. Uuden vaalikauden alussa TRAN-valiokunta hyväksyi 24. syyskuuta 2019 päätöksen aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ensimmäisen käsittelyn mietinnön pohjalta äänin 47 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää.

Neuvosto puolestaan hyväksyi neuvotteluja koskevan yleisnäkemyksensä 2. joulukuuta 2019.

Toimielinten väliset neuvottelut aloitettiin 28. tammikuuta 2020 Kroatian puheenjohtajakaudella, ja ne saatiin onnistuneesti päätökseen 1. lokakuuta 2020 Saksan puheenjohtajakaudella neljän kolmikantakokouksen jälkeen. Pysyvien edustajien komitea hyväksyi alustavan sopimuksen 21. lokakuuta 2020, ja TRAN-valiokunta puolestaan hyväksyi sen 29. lokakuuta 2020 äänin 38 puolesta, 7 vastaan ja 4 tyhjää.

Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto vahvisti 25. tammikuuta 2021 virallisesti ensimmäisen käsittelyn kantansa alustavan sopimuksen mukaisesti. Parlamenttia pyydetään nyt etenemään toiseen käsittelyyn ja hyväksymään neuvoston kanta sopimuksen vahvistamiseksi.

 

Sopimuksen pääkohdat

Aikaansaadulla sopimuksella parannetaan merkittävästi nykyisen asetuksen säännöksiä muun muassa seuraavissa kysymyksissä:

– Liikuntarajoitteisia henkilöitä varten otetaan käyttöön kokonainen järjestelmä, jonka myötä he voivat 30. kesäkuuta 2026 alkaen saada apua matkansa yhteydessä ilmoittamalla asiasta 24 tuntia ennen matkaa nykyisen 48 tunnin sijaan. Siihen asti ennakkoilmoitukseen sovelletaan 36 tunnin määräaikaa. Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tarvittaessa ottaa matkalle maksutta mukaan saattajan tai avustajakoiran.

– Jos matka viivästyy yli 100 minuuttia, rautatieyritysten on lentoliikenteen harjoittajien tapaan tarjottava matkustajille uudelleenreititysvaihtoehtoja olosuhteista riippumatta ja autettava heitä löytämään parhaat vaihtoehdot. Olosuhteiden niin vaatiessa on tarjottava aterioita ja virvokkeita ja korvattava majoituskulut.

– Asetukseen on sisällytetty uusia yksityiskohtaisia säännöksiä polkupyöristä. Rautatieyritykset velvoitetaan tarjoamaan polkupyöräpaikkoja siten, että kaikkeen uuteen ja kunnostettuun liikkuvaan kalustoon on asennettava vähintään neljä polkupyöräpaikkaa ja jätettävä varaus lisäpaikoille. Polkupyörien kuljettamisesta saisi yksittäisessä junassa kieltäytyä vain perustellusta syystä, ja matkustajille olisi tällöin annettava mahdollisuus saada palautus lipun hinnasta.

– Rautatieyritykset velvoitetaan tarjoamaan suoria lippuja sellaisille matkoille, jotka koostuvat peräkkäisistä junayhteyksistä. Tämä velvoite on voimassa soveltamispäivästä alkaen kansainvälisillä reiteillä ja kaukoliikenteessä ja viiden vuoden kuluttua myös alueliikenteessä.

– Matkustajille tiedottamista koskevia yleisiä säännöksiä on vahvistettu erityisesti viivästymistapauksissa, joiden osalta matkustajille on annettava tietoa tilanteen kehittymisestä heti, kun sitä on saatavilla.

Asetukseen on lisätty ylivoimaista estettä koskeva lauseke, joka on lentomatkustajiin sovellettavan lausekkeen kaltainen mutta jonka säännökset ovat hyvin yksityiskohtaisia liian laajan tulkinnan välttämiseksi. Sitä sovellettaisiin ennakoimattomiin tapahtumiin, kuten äärimmäisiin sääoloihin, suuriin luonnonkatastrofeihin tai vakavan kansanterveyskriisin puhkeamiseen, ja se vapauttaisi yritykset korvausvelvollisuudesta viivästymisen yhteydessä mutta jättäisi muut matkustajien auttamista koskevat velvoitteet ja muut palautuksia koskevat lausekkeet edelleen voimaan.

Uusien sääntöjen soveltaminen alkaa kahden vuoden kuluttua. Kolmikantakokouksessa sovittiin kotimaan rautatieliikennettä koskevien nykyisten poikkeusten voimassaolon jatkamisesta viimeisen kerran viidellä vuodella niille jäsenvaltioille, jotka ovat hyödyntäneet kyseisiä poikkeuksia. Jäsenvaltiot voivat myös tietyissä olosuhteissa päättää vapauttaa rajatylittävän alue-, kaupunki- ja lähiliikenteen yhteydet näistä vaatimuksista osittain. Vapautusta ei kuitenkaan voida antaa säännöksistä, jotka koskevat liikuntarajoitteisia matkustajia, polkupyöriä, suoria lippuja ja rajatylittävien yhteyksien uudelleenreititystä.

 

Suositus

Koska neuvoston kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun alustavan sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

15.11.2018 T8-0462/2018

Komission ehdotus

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

11.2.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Hyväksytty (pvä)

16.3.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.3.2021

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1]  EUVL C 197, 8.6.2018, s. 66.

[2]  EUVL C 363, 28.10.2020, s. 296.

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö