Pranešimas - A9-0045/2021Pranešimas
A9-0045/2021

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

17.3.2021 - (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Bogusław Liberadzki


Procedūra : 2017/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0045/2021
Pateikti tekstai :
A9-0045/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (12262/2020 – C9-xxxx – 2017/0237(COD))

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (12262/2020 – C9-0011/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[2] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0548),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9‑0045/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

2017 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų išdėstymo nauja redakcija, kad geležinkelių keleiviai būtų geriau apsaugomi vėlavimo, atšaukimo ar diskriminacijos atvejais.

2018 m. spalio 9 d. TRAN komitetas priėmė savo pirmojo svarstymo pranešimą, už kurį balsavo 39 nariai, prieš – 2, o susilaikė 6. Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą buvo priimta per 2018 m. lapkričio 15 d. plenarinį posėdį: už ją balsavo 533 Parlamento nariai, prieš – 37, o susilaikė 47. Prasidėjus naujajai kadencijai, 2019 m. rugsėjo 24 d. TRAN komitetas priėmė sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pirmojo svarstymo pranešimu: jam pritarta 47 balsais, prieštaravusių ir susilaikiusių nebuvo.

Savo ruožtu, Taryba, rengdamasi deryboms, 2019 m. gruodžio 2 d. priėmė savo bendrą požiūrį.

Tarpinstitucinės derybos prasidėjo 2020 m. sausio 28 d., Kroatijos pirmininkavimo metu, ir, surengus keturis trišalius dialogus, buvo sėkmingai baigtos 2020 m. spalio 1d., Vokietijos pirmininkavimo metu. 2020 m. spalio 21 d. COREPER pritarė preliminariam susitarimui, o TRAN komitetas jį patvirtino 2020 m. spalio 29 d.: 38 nariai balsavo už, 7 – prieš ir 4 susilaikė.

Teisininkams lingvistams atlikus patikrinimą, sausio 25 d. Taryba, remdamasis preliminariu susitarimu, oficialiai priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą. Dabar Parlamento prašoma pradėti savo antrąjį svarstymą ir pritarti Tarybos pozicijai, kad susitarimas būtų patvirtintas.

 

Pagrindiniai susitarimo elementai

Remiantis pasiektu susitarimu, iš esmės patobulinamos esamo reglamento nuostatos, susijusios su įvairiais klausimais, pvz.:

– nuo šiol bus taikoma visapusiška sistema, skirta riboto judumo asmenims: nuo 2026 m. birželio 30 d. pagalbą kelionės metu jie galės gauti iš anksto apie tai pranešę prieš 24 val. (šiuo metu jie turi apie tai pranešti prieš 48 val.). Kol kas bus taikomas 36 val. išankstinio pranešimo terminas. Prireikus riboto judumo asmenys galės keliauti nemokamai padedami palydovo arba šuns vedlio.

– Vėluojant daugiau nei 100 min., geležinkelių operatoriai bus įpareigoti pasiūlyti keleiviams galimybę keliauti kitu maršrutu nepriklausomai nuo aplinkybių ir padėti jiems rasti geriausias alternatyvas, kaip yra ir oro vežėjų atveju. Reikalaujant aplinkybėms, keleiviams turės būti parūpinama maisto ir gaiviųjų gėrimų bei atlyginamos apgyvendinimo išlaidos.

– Įtrauktos naujos išsamios nuostatos dėl dviračių, įskaitant pareigą geležinkelių bendrovėms pasirūpinti specialiai tam skirtomis erdvėmis:  visuose naujuose ir atnaujintuose riedmenyse turės būti įrengtos mažiausiai 4 dviračiams skirtos erdvės, įskaitant galimybę įrengti daugiau. Atsisakymas įleisti su dviračiu į konkretų traukinį turėtų būti deramai pagrindžiamas, įskaitant galimybę tokiu atveju sumokėti keleiviui kompensaciją.

– Operatoriams nustatyta pareiga siūlyti galimybę įsigyti tęstinės kelionės, sudaromos keleto iš eilės geležinkelių paslaugų, bilietą. Nuo reglamento taikymo dienos ši pareiga galios teikiant tarptautines ir tolimojo susisiekimo paslaugas, o po penkerių metų – ir regionines paslaugas.

– Apskritai sugriežtintos nuostatos dėl keleivių informavimo, ypač vėlavimo atvejais: tuomet bus privaloma vykdyti pareigą juos nuolat informuoti apie pasikeitimus, kai tik tokia informacija gaunama.

Į tekstą įtraukta force majeure sąlyga, panaši į taikomą oro transporto keleiviams, tačiau nuostatos labai smulkiai detalizuojamos siekiant išvengti pernelyg plačių interpretacijų. Ji bus taikoma nenumatytais, pvz., ekstremalių oro sąlygų, didelių gaivalinių nelaimių arba didelio visuomenės sveikatos krizės protrūkio, atvejais ir, remiantis ja, operatoriai bus atleidžiami nuo pareigos mokėti kompensacijas už vėlavimą, tačiau kitos pareigos padėti keleiviams ir kitos kompensavimo sąlygos galios toliau.

Naujosios taisyklės įsigalios po dvejų metų. Per trišalį dialogą susitarta dėl galutinio dabartinių nukrypti leidžiančių nuostatų, taikomų vidaus geležinkelių paslaugoms, galiojimo pratęsimo penkeriems metams toms valstybėms narėms, kurios naudojasi šiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. Konkrečiomis aplinkybėmis valstybės narės taip pat gali nuspręsti dalinę išimtį taikyti tarpvalstybinėms regioninėms, miesto ir priemiesčių paslaugoms. Tačiau išimtys negali būti taikomos nuostatoms dėl riboto judumo keleivių, dviračių, tęstinės kelionės bilietų ir nukreipimo kitu maršrutu tarpvalstybinių paslaugų atveju.

 

Rekomendacija

Kadangi Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėjas rekomenduoja jai pritarti be pakeitimų.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

Nuorodos

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

15.11.2018 T8-0462/2018

Komisijos pasiūlymas

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

11.2.2021

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Priėmimo data

16.3.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Pateikimo data

17.3.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. kovo 31 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika