Procedūra : 2017/0237(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0045/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0045/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2021 - 10

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0150

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0045/2021</NoDocSe>
PDF 187kWORD 51k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) </Titre>

<DocRef>(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Bogusław Liberadzki</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (12262/2020 – C9‑0011/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. janvāra atzinumu[1],

 pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0548),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0045/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Eiropas Komisija 2017. gada 27. septembrī ierosināja pārstrādāt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, lai labāk aizsargātu vilcienu pasažierus kavēšanās, atcelšanas vai diskriminācijas gadījumā.

2013. gada 6. februārī TRAN komiteja pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, 39 komitejas locekļiem balsojot par, 2 –– pret un 6 –– atturoties. Parlaments Plenārsēdē 2018. gada 15. novembrī pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, 533 deputātiem balsojot par, 37 –– pret un 47 –– atturoties. Jaunā sasaukuma sākumā 2019. gada 24. septembrī TRAN komiteja pieņēma lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz pirmā lasījuma ziņojumu, 47 komitejas locekļiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret un nevienam neatturoties.

Padome no savas puses 2019. gada 2. decembrī pieņēma vispārējo pieeju sarunām.

Iestāžu sarunas sākās 2020. gada 28. janvārī Horvātijas prezidentūras laikā un sekmīgi noslēdzās 2020. gada 1. oktobrī Vācijas prezidentūras laikā pēc četrām trialoga sanāksmēm. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2020. gada 21. oktobrī apstiprināja provizorisko vienošanos, savukārt 2020. gada 29. oktobrī to apstiprināja TRAN komiteja, 38 tās locekļiem balsojot par, 7 –– pret un 4 –– atturoties.

Pēc juristu lingvistu veiktās pārbaudes Padome 25. janvārī oficiāli pieņēma nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar provizorisko vienošanos. Patlaban Parlaments tiek aicināts turpināt otro lasījumu un apstiprināt Padomes nostāju, lai apstiprinātu vienošanos.

 

Galvenie vienošanās elementi

Panāktā vienošanās būtiski uzlabo spēkā esošās regulas noteikumus vairākos jautājumos, piemēram:

– tiks ieviesta pilnīga sistēma personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (PRM), kuras no 2026. gada 30. jūnija varēs saņemt palīdzību ceļošanas laikā, ja palīdzības lūgums tiek paziņots 24 stundas iepriekš salīdzinājumā ar pašreizējo 48 stundu prasību. Līdz tam būs spēkā prasība par paziņošanu 36 stundas iepriekš. PRM vajadzības gadījumā varēs ceļot bez maksas kopā ar pavadošo personu vai servisa suni.

– ja kavēšanās pārsniedz 100 minūtes, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būs pienākums piedāvāt pasažieriem maršruta maiņas iespējas neatkarīgi no apstākļiem un palīdzēt viņiem atrast labākās alternatīvas, kā tas ir gaisa pārvadātāju gadījumā. Vajadzības gadījumā būs jānodrošina maltītes un atspirdzinoši dzērieni, kā arī tiks atlīdzinātas uzturēšanās izmaksas.

– ir ieviesti jauni sīki izstrādāti noteikumi par velosipēdiem, nosakot dzelzceļa uzņēmumiem pienākumu nodrošināt īpaši paredzētas vietas:  visiem jaunajiem ritošajiem un atjaunotajiem ritošajiem sastāviem būs jābūt aprīkotiem ar vietu vismaz 4 velosipēdiem, paredzot iespēju nodrošināt vairāk vietu. Atteikums atļaut novietot velosipēdus konkrētā vilcienā būtu pienācīgi jāpamato, attiecīgā gadījumā paredzot iespēju pasažieriem saņemt atlīdzinājumu.

– ir noteikts pārvadājumu uzņēmumu pienākums piedāvāt tranzīta biļetes braucieniem, kas sastāv no secīgiem dzelzceļa pārvadājumiem. To piemēros no pieteikuma iesniegšanas dienas starptautiskiem un tālsatiksmes pārvadājumiem un pēc pieciem gadiem –– arī reģionālajiem pārvadājumiem.

– ir pastiprināti vispārīgie noteikumi par pasažieriem sniedzamo informāciju, jo īpaši kavēšanās gadījumos, kad pienākums informēt viņus par izmaiņām, tiklīdz informācija ir pieejama, būs obligāts.

Tekstā tika iekļauta force majeure klauzula, kas ir līdzīga klauzulai, ko piemēro aviopasažieriem, taču tajā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi, lai izvairītos no pārāk plašas interpretācijas. To piemērotu neparedzētu notikumu gadījumā, piemēram, ekstremālu laikapstākļu, lielu dabas katastrofu vai lielas sabiedrības veselības krīzes uzliesmojuma gadījumā, un tā atbrīvotu pārvadājumu uzņēmumus no pienākuma maksāt kompensāciju par kavēšanos, taču joprojām tiktu piemērotas citas saistības palīdzēt pasažieriem un citas atlīdzināšanas klauzulas.

Jaunos noteikumus piemēros pēc diviem gadiem. Trialoga sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par galīgo pagarinājumu uz pieciem gadiem spēkā esošajām atkāpēm attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pakalpojumiem tajās dalībvalstīs, kuras ir izmantojušas šīs atkāpes. Īpašos apstākļos dalībvalstis var arī nolemt daļēji atbrīvot pārrobežu reģionālos, pilsētas un piepilsētas pārvadājumus. Tomēr izņēmumus nevar piemērot noteikumiem par pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, velosipēdiem, tranzīta biļetēm un maršruta maiņai pārrobežu pakalpojumu gadījumā.

 

Ieteikums

Tā kā Padomes nostāja ir saskaņā ar provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

15.11.2018 T8-0462/2018

Komisijas priekšlikums

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

11.2.2021

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Pieņemšanas datums

16.3.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

6

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Iesniegšanas datums

17.3.2021

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1]  OV C 197, 8.6.2018., 66. lpp.

[2] OV C 363, 28.10.2020., 296. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 31. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika