RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

17.3.2021 - (12262/2020 – C9‑0011/2021 – 2017/0237(COD)) - ***II

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Bogusław Liberadzki


Procedură : 2017/0237(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0045/2021
Texte depuse :
A9-0045/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (12262/2020 – C9-0011/2021),

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0548),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0045/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. observă că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

La 27 septembrie 2017, Comisia Europeană a propus reformarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, în vederea unei mai bune protecții a călătorilor din transportul feroviar în caz de întârzieri, anulări sau discriminare.

La 9 octombrie 2018, Comisia TRAN a adoptat raportul în primă lectură cu 39 de voturi pentru, 2 împotrivă și 6 abțineri. În plen, a fost adoptată poziția Parlamentului în primă lectură la 15 noiembrie 2018, cu 533 de voturi pentru, 37 împotrivă și 47 de abțineri. La începutul noii legislaturi, la 24 septembrie 2019, Comisia TRAN a adoptat o decizie de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului în primă lectură, cu 47 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

În ceea ce îl privește, Consiliul și-a adoptat abordarea generală pentru negocieri la 2 decembrie 2019.

Negocierile interinstituționale au început la 28 ianuarie 2020 în timpul președinției croate și s-au încheiat cu succes la 1 octombrie 2020, în timpul președinției germane, după patru triloguri. La 21 octombrie 2020, Coreper a aprobat acordul provizoriu, iar Comisia TRAN l-a aprobat la 29 octombrie 2020 cu 38 de voturi pentru, 7 împotrivă și patru abțineri.

În urma verificării de către experții juriști-lingviști, la 25 ianuarie Consiliul și-a adoptat oficial poziția în primă lectură în conformitate cu acordul provizoriu. Parlamentul este invitat acum să demareze a doua lectură și să aprobe poziția Consiliului pentru a confirma acordul.

 

Principalele elemente ale acordului

Acordul la care s-a ajuns îmbunătățește în mod semnificativ dispozițiile regulamentului existent cu privire la o serie de aspecte, cum ar fi:

- Va fi instituit acum un sistem complet pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR), care vor putea călători cu asistență după o notificare prealabilă de 24 de ore începând cu 30 iunie 2026, față de 48 de ore, ca în prezent. Între timp, se va aplica o notificare prealabilă de 36 de ore. Persoanele cu mobilitate redusă vor putea călători gratuit cu însoțitorul sau cu un câine de asistență, dacă este necesar.

- În cazul în care survin întârzieri de peste 100 de minute, operatorii feroviari vor avea obligația de a oferi pasagerilor opțiuni de redirecționare, indiferent de circumstanțe, și de a-i ajuta să găsească cele mai bune alternative, așa cum este cazul pentru transportatorii aerieni. În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, vor trebui oferite mese și băuturi răcoritoare, iar cheltuielile de cazare vor fi rambursate.

- Au fost introduse noi dispoziții detaliate privind bicicletele, companiile feroviare având obligația de a asigura spații speciale pentru acestea:  toate noile materiale rulante și cele renovate vor trebui să fie echipate cu minimum 4 spații pentru biciclete, cu posibilitatea de a oferi mai multe spații. Refuzul bicicletelor într-un anumit tren ar trebui să fie justificat în mod corespunzător, cu posibilitatea ca biletele pasagerilor să fie rambursate atunci când se întâmplă acest lucru.

- A fost introdusă obligația operatorilor de a oferi bilete directe pentru călătoriile compuse din servicii feroviare succesive. Aceasta se va aplica de la data depunerii cererii pentru serviciile internaționale și serviciile pe distanțe lungi și după cinci ani și pentru serviciile regionale.

- Dispozițiile generale privind informarea călătorilor au fost îmbunătățite, în special privind întârzierile, în cazul cărora va fi obligatorie informarea călătorilor despre evoluția situației de îndată ce informațiile sunt disponibile.

O clauză de forță majoră similară cu cea aplicabilă pasagerilor aerieni a fost introdusă în text, dar cu dispoziții foarte detaliate pentru a se evita o interpretare prea largă. Aceasta s-ar aplica în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi condițiile meteorologice extreme, catastrofele naturale majore sau izbucnirea unei crize majore de sănătate publică, și ar scuti operatorii de obligația de a plăti despăgubiri în caz de întârzieri, dar ar continua să se aplice alte obligații de a acorda asistență pasagerilor și alte clauze de rambursare.

Noile norme se vor aplica peste doi ani. Pe parcursul trilogului, a fost convenită o prelungire finală cu cinci ani a derogărilor existente pentru serviciile de transport feroviar interne pentru acele state membre care au recurs la aceste derogări. De asemenea, statele membre pot decide, în anumite circumstanțe, să excepteze parțial serviciile transfrontaliere regionale, urbane și suburbane. Cu toate acestea, nu se pot aplica derogări dispozițiilor privind pasagerii cu mobilitate redusă, bicicletele, biletele directe și redirecționarea de la serviciile transfrontaliere.

 

Recomandare

Având în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

Referințe

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

15.11.2018 T8-0462/2018

Propunerea Comisiei

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

11.2.2021

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Data adoptării

16.3.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

6

4

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Data depunerii

17.3.2021

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 31 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate