Postopek : 2017/0237(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0045/2021

Predložena besedila :

A9-0045/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2021 - 10

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0150

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2021</NoDocSe>
PDF 177kWORD 51k

<TitreType>PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)</Titre>

<DocRef>(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Odbor za promet in turizem</Commission>

Poročevalec: <Depute>Bogusław Liberadzki</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (12262/2020 – C9-0011/2021),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018[1],

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0548),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A9-0045/2021)

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropska komisija je 27. septembra 2017 predlagala prenovitev Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, da bi potnike v železniškem prometu bolje zaščitili v primeru zamud, odpovedi ali diskriminacije.

Odbor TRAN je 9. oktobra 2018 sprejel poročilo za prvo obravnavo. Zanj je glasovalo 39 poslancev odbora, proti dva poslanca, šest pa se je glasovanja vzdržalo. Nato je Parlament na plenarnem zasedanju 15. novembra 2018 sprejel stališče v prvi obravnavi. Zanj je glasovalo 533 poslancev, 37 jih je glasovalo proti, 47 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Odbor TRAN je na začetku novega zakonodajnega obdobja 24. septembra 2019 na podlagi poročila iz prve obravnave sprejel sklep o začetku medinstitucionalnih pogajanj, za katerega je glasovalo 47 poslancev odbora, nihče ni glasoval proti, prav tako se nihče ni glasovanja vzdržal.

Na drugi strani je Svet 2. decembra 2019 sprejel splošni pristop za pogajanja.

Medinstitucionalna pogajanja so se začela 28. januarja 2020 med hrvaškim predsedovanjem in se po štirih trialogih zaključila v času nemškega predsedovanja, tj. 1. oktobra 2020. Coreper je 21. oktobra 2020 potrdil začasni sporazum, ki ga je 29. oktobra 2020 odbor TRAN odobril z 38 glasovi za, 7 proti in 4 vzdržanimi glasovi.

Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 25. januarja uradno sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, ki je bilo skladno z začasnim dogovorom. Parlament mora zdaj v drugi obravnavi odobriti stališče Sveta, da se dogovor potrdi.

 

Glavni elementi dogovora

Z doseženim dogovorom se bodo določbe veljavne uredbe o številnih vprašanjih precej izboljšale:

– po novem bo na voljo celovit sistem za osebe z omejeno mobilnostjo, ki bodo lahko od 30. junija 2026 potovale s pomočjo, če bodo 24 ur prej obvestile o potrebi po pomoči, doslej je veljalo, da je bilo treba o tem obvestiti 48 ur prej. V vmesnem času bo veljalo obvestilo 36 ur prej. Potnike z omejeno mobilnostjo bo lahko po potrebi brezplačno spremljala druga oseba ali pes pomočnik.

– Prevoznik v železniškem prometu bo moral v primeru več kot 100 minutne zamude potnikom ne glede na okoliščine ponuditi spremembo poti in jim pomagati poiskati najboljšo alternativo, kar že velja za letalske prevoznike. Po potrebi bo moral v nekaterih primerih zagotoviti obrok in pijačo ter povrniti stroške nastanitve.

– Uvedene so bile natančne določbe v zvezi s kolesi, ki določajo, da morajo železniška podjetja zagotoviti namenske prostore za kolesa:  vsa nova in obnovljena tirna vozila bodo morala imeti prostor za najmanj štiri kolesa, z možnostjo zagotovitve prostora za več koles. Zavrnitev koles na posameznem vlaku bo treba ustrezno utemeljiti in potnikom omogočiti povrnitev stroškov, če se to zgodi.

– Uvedena je bila obveznost prevoznikov, da za potovanje, ki je sestavljeno iz več zaporednih storitev železniškega prevoza ponudijo enotno vozovnico. Za mednarodni prevoz in prevoz na dolge razdalje bo začela veljati z datumom začetka veljavnosti uredbe, po petih letih od tega datuma pa tudi za regionalni prevoz.

– Splošne določbe o obveščanju potnikov so se poostrile, zlasti v primeru zamud, kjer bo treba po novem potnike obvezno obvestiti o spremembah takoj, ko bo informacija o tem na voljo.

Uvedena je bila podobna klavzula o višji sili, kot velja za potnike v letalskem prometu, vendar vsebuje zelo podrobne določbe, da se ne bi preširoko razlagala. Uporabljala se bo v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so izredne vremenske razmere ali pojav večje zdravstvene krize, in bo prevoznike razrešila obveznosti, da plačajo nadomestilo za zamude, še vedno pa bodo morali potnikom pomagati in jim povrniti druge stroške.

Nova pravila bodo začela veljati čez dve leti. V trialogu je bilo dogovorjeno petletno podaljšanje sedanjih odstopanj za storitve notranjega železniškega prometa za tiste države članice, ki jih uporabljajo. Države članice se lahko tudi odločijo, da v posebnih okoliščinah čezmejne regionalne, mestne in primestne storitve železniškega prevoza deloma izvzamejo iz nekaterih določb uredbe. Ni pa jih mogoče izvzeti iz določb o potnikih z omejeno mobilnostjo, kolesih, enotnih vozovnicah in preusmeritvi čezmejnih storitev.

 

Priporočilo

Poročevalec predlaga, da se stališče Sveta sprejme brez sprememb, saj je v skladu z začasnim dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

Referenčni dokumenti

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

15.11.2018 T8-0462/2018

Predlog Komisije

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

11.2.2021

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Datum sprejetja

16.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Datum predložitve

17.3.2021

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kundura (Elena Kountoura)

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 197, 8.6.2018, str. 66.

[2] UL C 363, 28.10.2020, str. 296.

Zadnja posodobitev: 31. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov