Betänkande - A9-0045/2021Betänkande
A9-0045/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

17.3.2021 - (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Bogusław Liberadzki


Förfarande : 2017/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0045/2021
Ingivna texter :
A9-0045/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

 

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (12262/2020 – C9‑0011/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018[1],

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0548),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A9-0045/2021),

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den 27 september 2017 föreslog kommissionen en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer i syfte att bättre skydda tågresenärer vid förseningar, inställda tåg eller diskriminering.

Den 9 oktober 2018 antog TRAN-utskottet sitt betänkande vid första behandlingen med 39 röster för, 2 röster emot och 6 nedlagda röster. Kammaren antog parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den 15 november 2018 med 533 röster för, 37 röster emot och 47 nedlagda röster. I början av den nya valperioden den 24 september 2019 antog TRAN-utskottet ett beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet från första behandlingen med 47 röster för, inga röster emot och inga nedlagda röster.

Rådet antog å sin sida sin allmänna riktlinje för förhandlingar den 2 december 2019.

Interinstitutionella förhandlingar inleddes den 28 januari 2020 under det kroatiska ordförandeskapet och avslutades framgångsrikt den 1 oktober 2020, under det tyska ordförandeskapet, efter fyra trepartsmöten. Den 21 oktober 2020 godkände Coreper den preliminära överenskommelsen och den 28 oktober godkände TRAN-utskottet det den 29 oktober 2020 med 38 röster för, 7 röster emot och 4 nedlagda röster.

Efter juristlingvisternas granskning antog rådet den 25 januari formellt sin ståndpunkt vid första behandlingen i enlighet med den preliminära överenskommelsen. Parlamentet uppmanas nu att gå vidare till sin andra behandling och godkänna rådets ståndpunkt för att bekräfta överenskommelsen.

 

Överenskommelsens huvuddelar

Den uppnådda överenskommelsen förbättrar avsevärt bestämmelserna i den befintliga förordningen i ett antal frågor, bland annat följande:

- Ett komplett system kommer nu att finnas för personer med nedsatt rörlighet, som från och med den 30 juni 2026 kommer att kunna resa med assistans efter ett meddelande minst 24 timmar i förväg, jämfört med 48 timmar hittills. Fram till dess kommer en tidsfrist på 36 timmar att tillämpas. Personer med nedsatt rörlighet kommer vid behov att kunna resa med en medföljande person eller en assistanshund utan extra kostnad.

- Vid förseningar på över 100 minuter kommer järnvägsoperatörerna att vara skyldiga att erbjuda resenärerna ombokningsalternativ oavsett omständigheterna och hjälpa dem att hitta de bästa alternativen, liksom är fallet med lufttrafikföretag. Om omständigheterna så kräver ska måltider och förfriskningar erbjudas, och inkvarteringskostnader ska ersättas.

- Nya detaljerade bestämmelser om cyklar har införts, och järnvägsföretag är nu skyldiga att tillhandahålla särskilda platser: all ny rullande materiel och uppgraderad befintlig materiel ska utrustas med minst 4 cykelplatser, med möjlighet att inrätta fler. Om transport av cyklar vägras på ett visst tåg bör detta vederbörligen motiveras, och resenären ska ha möjlighet att få ersättning när detta inträffar.

- En skyldighet för operatörer att erbjuda direktbiljetter för resor som består av på varandra följande järnvägsförbindelser har införts. Från och med den dag då förordningen börjar tillämpas kommer denna skyldighet att tillämpas på internationell trafik och långdistanstrafik, och efter fem år även på regional trafik.

- Allmänna bestämmelser om information till resenärerna har stärkts, särskilt vid förseningar där det kommer att bli obligatoriskt att hålla resenärerna informerade om utvecklingen så snart informationen finns tillgänglig.

En force majeure-klausul liknande den som gäller för flygpassagerare har införts i texten, dock med mycket detaljerade bestämmelser för att undvika en alltför bred tolkning. Den ska tillämpas vid oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, en större naturkatastrof eller en större folkhälsokris, och befriar järnvägsföretag från skyldigheten att betala ersättning för förseningar, medan andra skyldigheter att assistera resenärer och andra ersättningsklausuler fortfarande gäller.

De nya reglerna ska börja tillämpas om två år. Vid trepartsmötet enades man om en sista förlängning med fem år av de nuvarande undantagen för inhemsk järnvägstrafik i de medlemsstater som har använt sig av dessa undantag. Medlemsstaterna kan också under särskilda omständigheter besluta att delvis undanta gränsöverskridande regional-, stads- och förortstrafik. Undantag kan dock inte tillämpas på bestämmelserna om passagerare med nedsatt rörlighet, cyklar, direktbiljetter och ombokning från gränsöverskridande förbindelser.

 

Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt överensstämmer med den preliminära överenskommelsen från de interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

Referensnummer

12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

15.11.2018 T8-0462/2018

Kommissionens förslag

COM(2017)0548 - C8-0324/2017

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

11.2.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.2.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

19.2.2020

13.7.2020

12.10.2020

24.2.2021

Antagande

16.3.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paolo Borchia, Brice Hortefeux, Robert Roos

Ingivande

17.3.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Brice Hortefeux, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

6

-

The Left

Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

João Ferreira, Elena Kountoura

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 31 mars 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy