ПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014

  17.3.2021 - (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP)) - ***

  Комисия по бюджети
  Докладчици: Жузе Мануел Фернандеш, Валери Айе

  Процедура : 2018/0132(APP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0047/2021
  Внесени текстове :
  A9-0047/2021
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта на регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014

  (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

  (Специална законодателна процедура – одобрение)

  Европейският парламент,

   като взе предвид проекта на регламент на Съвета (10045/2020),

   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 311, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C9‑0024/2021),

   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[1],

   като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом[2], и по-специално член 10 от него,

   като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.[3] и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз[4],

   като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси[5],

   като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[6],

   като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“[7],

   като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

   като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване[8],

   като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[9],

   като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A9-0047/2021),

  1. дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

  2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Регламентът за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси е част от законодателния пакет, представен от Комисията през май 2018 г. Представеният през 2018 г. регламент включваше разпоредби от общ и технически характер, които са приложими за всички категории собствени ресурси и които биха имали полза от по-активното участие на Европейския парламент в законодателната процедура в духа на член 311, четвърта алинея от Договора, който предвижда, че определени правила за прилагане могат да бъдат определени чрез процедура на одобрение.

   

  Съветът внесе съществени промени в предложението на Комисията. Разпоредбите, които трябва да бъдат включени в регламента, са изброени в член 10 от Решението за собствените ресурси, прието от Съвета през декември 2020 г. По-конкретно, член 10 вече не включва никакви разпоредби относно нови собствени ресурси на база Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ) и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), тъй като тези категории собствени ресурси не бяха включени в решението на Съвета от декември 2020 г. Освен това Съветът не запази в регламента никакви разпоредби във връзка с определянето на „приложимите изискуеми ставки“. Понастоящем те трябва да бъдат определени изцяло в самото Решение за собствените ресурси.

   

  Проектът на регламент на Съвета, във вида, в който е представен на Европейския парламент, съдържа разпоредби относно определянето и изчисляването на годишното салдо (обикновено излишък), както и относно изискванията за контрол, надзор и докладване за националните органи. Това са важни елементи. Въпреки това, както е посочено в законодателното становище на Парламента относно Решението за собствените ресурси от септември 2020 г., съдокладчиците биха предпочели регламентът да съдържа повече материалноправни разпоредби в духа на член 311, четвърта алинея от ДФЕС.

   

  Въпреки това съдокладчиците препоръчват Парламентът да даде одобрението си за регламента за изпълнение, за да се осигури възможност за бързо и безпроблемно влизане в сила и прилагане с обратна сила на всички елементи на новия пакет за собствените ресурси веднага след приключването на процедурата по ратифициране на Решението за собствените ресурси. По-специално, въвеждането на новия собствен ресурс на база нерециклирани опаковки от пластмаса не следва да се забавя повече.

   

  Съдокладчиците очакват с интерес сътрудничеството, установено чрез новото междуинституционално споразумение и неговата пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси. Те призовават Комисията да представи, както е предвидено в МИС, законодателни предложения за нови собствени ресурси на базата на цифров данък, преразгледаната СТЕ и механизъм за въглеродна корекция по границите, както и да се възползва от случая, за да преразгледа и правилата за прилагане и предоставяне. Комисията следва да обмисли, а Съветът следва да бъде отворен към един по-съдържателен и всеобхватен набор от разпоредби, които да бъдат включени в настоящия регламент в рамките на процедурата за одобрение.

   

  По-активното участие на Европейския парламент в прилагането на собствените ресурси би могло да подобри прозрачността и отчетността и по този начин също така да отрази засилената роля на Решението за собствените ресурси в контекста на европейския пакет за възстановяване и инициативата Next Generation EU.

   

  Като цяло съдокладчиците считат, че извършването на задълбочена реформа на системата на собствените ресурси чрез въвеждането на нови собствени ресурси е от първостепенно значение за бъдещето на ЕС и за завършването на плана за възстановяване, тъй като те следва да допринесат за предотвратяването на поставянето на тежестта от покриването на разходите върху плещите на гражданите или възстановяването им чрез съкращения в програмите на ЕС. Съдокладчиците подчертават, че правилата за прилагане са неразделна част от системата на собствените ресурси. Те следва да бъдат стабилни, но отворени и гъвкави, за да включват и допълнителни собствени ресурси с различни характеристики. В този контекст съдокладчиците припомнят значението на Междуинституционалното споразумение, включително неговата пътна карта за въвеждането на собствени ресурси. Тя обхваща различните стъпки при въвеждането на нови собствени ресурси, но също така и условията за сътрудничество между институциите и принципите, които следва да ръководят реформата на собствените ресурси. Размерът на постъпленията от новите ресурси следва да бъде достатъчен, за да покрие най-малко разходите по погасяване на заемите по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NGEU).


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

  Позовавания

  10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

  Дата на сезиране

  15.2.2021

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  8.3.2021

   

   

   

  Подпомагащи комисии

   Дата на обявяване в заседание

  CONT

  8.3.2021

   

   

   

  Неизказано становище

   Дата на решението

  CONT

  10.9.2020

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  José Manuel Fernandes

  10.10.2019

  Valérie Hayer

  10.10.2019

   

   

  Разглеждане в комисия

  4.3.2021

   

   

   

  Дата на приемане

  17.3.2021

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  31

  2

  7

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Henrike Hahn

  Дата на внасяне

  17.3.2021

   


  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  31

  +

  NI

  Mislav Kolakušić

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Renew

  Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

  The Left

  Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

   

  2

  -

  ID

  Joachim Kuhs

  NI

  Ioannis Lagos

   

  7

  0

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

  Renew

  Moritz Körner

   

  Легенда на използваните знаци:

  + :  „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

   

   

  Последно осъвременяване: 23 март 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност