Postup : 2018/0132(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0047/2021

Předložené texty :

A9-0047/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasování :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0047/2021</NoDocSe>
PDF 179kWORD 52k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014</Titre>

<DocRef>(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodajové: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014

(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Rady (10045/2020),

 s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 311 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9-0024/2021),

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů[1],

 s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom[2] a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

 s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020[3] a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích[5],

 s ohledem na svou předběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody[6],

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů[7],

 s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy[8],

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie[9],

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9‑0047/2021),

1. uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (nařízení IMSOR), je součástí legislativního balíčku, který Komise předložila v květnu 2018. Nařízení IMSOR, které bylo předloženo v roce 2018, obsahovalo ustanovení obecné a technické povahy, jež se vztahují na všechny kategorie vlastních zdrojů a jimž by prospělo lepší zapojení Evropského parlamentu do legislativního postupu v duchu čl. 311 čtvrtého pododstavce Smlouvy, který stanoví, že o některých prováděcích pravidlech lze rozhodnout postupem souhlasu.

 

Rada provedla v návrhu Komise podstatné změny. Ustanovení, která mají být převzata do nařízení IMSOR, jsou uvedena v článku 10 rozhodnutí o vlastních zdrojích přijatého Radou v prosinci 2020. Zejména článek 10 již neobsahuje žádná ustanovení týkající se nových vlastních zdrojů založených na evropském systému obchodování s emisemi (ETS) a společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), protože tyto kategorie vlastních zdrojů nebyly do rozhodnutí Rady z prosince 2020 převzaty. Rada navíc v nařízení IMSOR neponechala žádná ustanovení týkající se stanovení „použitelných sazeb“. Ty mají být nyní zcela stanoveny v samotném rozhodnutí o vlastních zdrojích.

 

Návrh nařízení Rady postoupený Evropskému parlamentu obsahuje ustanovení o definici a výpočtu ročního zůstatku (obvykle přebytku), jakož i o požadavcích na kontrolu, dohled a podávání zpráv pro vnitrostátní orgány. Jedná se o důležité prvky. Jak je však uvedeno v legislativním stanovisku EP k rozhodnutí o vlastních zdrojích ze září 2020, spoluzpravodajové by dali přednost tomu, aby nařízení IMSOR obsahovalo více hmotněprávních ustanovení v duchu čl. 311 čtvrtého pododstavce SFEU.

 

Spoluzpravodajové nicméně doporučují, aby Parlament udělil souhlas s prováděcím nařízením s cílem umožnit rychlé a plynulé vstoupení v platnost a zpětné uplatňování všech prvků nového balíčku týkajícího se vlastních zdrojů, jakmile bude dokončen postup ratifikace rozhodnutí o vlastních zdrojích. Zejména uplatňování nového vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, by nemělo být dále odkládáno.

 

Spoluzpravodajové se zájmem očekávají spolupráci, jež byla navázána v nové interinstitucionální dohodě s jejím plánem na zavedení nových vlastních zdrojů. Vyzývají Komisi, aby v souladu s interinstitucionální dohodou předložila legislativní návrhy na nové vlastní zdroje založené na digitální dani, revidovaném systému obchodování s emisemi a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a využila této příležitosti také k přehodnocení prováděcích pravidel a pravidel pro poskytování. Komise by měla zvážit smysluplnější a komplexnější soubor ustanovení, která mají být v rámci postupu souhlasu do tohoto nařízení zahrnuta, a Rada by měla být tomuto návrhu otevřená.

 

Užší zapojení Evropského parlamentu do provádění vlastních zdrojů by mohlo zlepšit transparentnost a odpovědnost, a tím by rovněž plně postihlo posílenou úlohu rozhodnutí o vlastních zdrojích v souvislosti s evropským balíčkem opatření pro obnovu hospodářství a nástrojem Next Generation EU.

 

Spoluzpravodajové se obecně domnívají, že rozsáhlá reforma systému vlastních zdrojů prostřednictvím zavedení nových vlastních zdrojů má mimořádný význam pro budoucnost EU a dokončení plánu obnovy, neboť tyto zdroje budou představovat část úhrady, která by měla zabránit tomu, aby náklady na splácení šly na úkor občanů nebo aby vedly ke škrtům v programech EU. Spoluzpravodajové zdůrazňují, že prováděcí pravidla jsou nedílnou součástí systému vlastních zdrojů. Měla by být spolehlivá, avšak otevřená a pružná, aby zohledňovala i dodatečné vlastní zdroje s odlišnými charakteristikami. V této souvislosti spoluzpravodajové připomínají význam interinstitucionální dohody, včetně jejího plánu na zavedení vlastních zdrojů. Zahrnuje různé kroky týkající se zavádění nových vlastních zdrojů, ale také způsoby spolupráce mezi institucemi a zásady, jimiž by se měla řídit reforma vlastních zdrojů. Výše výnosů z nových zdrojů by měla být dostatečná alespoň k pokrytí nákladů na splacení půjčky v rámci nástroje Next Generation EU.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

Referenční údaje

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

15.2.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

CONT

8.3.2021

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

CONT

10.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Projednání ve výboru

4.3.2021

 

 

 

Datum přijetí

17.3.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Henrike Hahn

Datum předložení

17.3.2021


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1]  Interinstitucionální Dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 28).

[2]  Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.

[3]  Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 51.

[4]  Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 71.

[5]  Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.

[6]  Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[7]  Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[8]  Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.

[9]  Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Poslední aktualizace: 23. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí