Menetlus : 2018/0132(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0047/2021

Esitatud tekstid :

A9-0047/2021

Arutelud :

CRE 24/03/2021 - 18

Hääletused :

PV 25/03/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2021</NoDocSe>
PDF 166kWORD 51k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 608/2014</Titre>

<DocRef>(10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöörid: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 608/2014

(10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (10045/2020),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 neljandale lõigule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C9‑0024/2021),

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[1],

 võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[2], eriti selle artiklit 10,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioone järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta[3] ning Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta[4],

 võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[5],

 võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks[6],

 võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused[7],

 võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

 võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta[8],

 võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi[9],

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A9-0047/2021),

 

1. annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Määrus, millega kehtestatakse omavahendite süsteemi rakendusmeetmed, on osa komisjoni poolt 2018. aasta mais esitatud seadusandlikust paketist. 2018. aastal esitatud omavahendite süsteemi rakendusmeetmeid käsitlev ettepanek sisaldas üldiseid ja tehnilisi sätteid, mida kohaldatakse kõigi omavahendite kategooriate suhtes ja mille puhul oleks kasu Euroopa Parlamendi paremast kaasamisest seadusandlikku menetlusse aluslepingu artikli 311 neljanda lõigu vaimus, millega nähakse ette, et teatavate rakenduseeskirjade üle võib otsustada nõusolekumenetluse alusel.

 

Nõukogu on komisjoni ettepanekusse teinud olulisi muudatusi. Omavahendite süsteemi rakendusmeetmeid käsitlevast ettepanekust üle võetavad sätted on loetletud nõukogu poolt 2020. aasta detsembris vastu võetud omavahendeid käsitleva otsuse artiklis 10. Eelkõige ei sisalda artikkel 10 enam sätteid ELi heitkogustega kauplemise süsteemil ja äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil põhinevate uute omavahendite kohta, kuna neid omavahendite kategooriaid ei ole nõukogu 2020. aasta detsembri otsusesse üle võetud. Lisaks ei säilitanud nõukogu omavahendite süsteemi rakendusmeetmetes ühtegi „kohaldatavate sissenõudmismäärade“ kindlaksmääramisega seotud sätet. Need tuleb nüüd täielikult kindlaks määrata omavahendeid käsitlevas otsuses endas.

 

Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu määruse eelnõu sisaldab sätteid aastaeelarve saldo (tavaliselt ülejääk) kindlaks määramise ja arvutamise kohta ning kontrolli-, järelevalve- ja aruandlusnõudeid liikmesriikide ametiasutustele. Need on olulised elemendid. Ent nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 2020. aasta septembri seadusandlikus arvamuses omavahendite otsuse kohta, oleksid kaasraportöörid siiski eelistanud, et omavahendite süsteemi rakendusmeetmed sisaldaksid sisulisemaid sätteid ELi toimimise lepingu artikli 311 neljanda lõigu vaimus.

 

Sellegipoolest soovitavad kaasraportöörid parlamendil anda rakendusmäärusele oma nõusoleku, et võimaldada uue omavahendite paketi kõigi elementide kiiret ja sujuvat jõustamist ja tagasiulatuvat kohaldamist niipea, kui omavahendite otsuse ratifitseerimismenetlus on lõpule viidud. Eelkõige ei tohiks enam edasi lükata ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevate uute omavahendite rakendamist.

 

Kaasraportöörid ootavad huviga koostööd, mis on sätestatud uue institutsioonidevahelise kokkuleppega ja selle tegevuskavaga uute omavahendite kasutuselevõtmiseks. Nad kutsuvad komisjoni üles esitama vastavalt institutsioonidevahelisele kokkuleppele seadusandlikke ettepanekuid uute omavahendite kohta, mis põhinevad digimaksul, heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel ja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismil, ning kasutama võimalust vaadata läbi ka rakenduseeskirjad ja kättesaadavaks tegemise eeskirjad. Komisjon peaks kaaluma sisulisemate ja põhjalikumate sätete kogumit, mis lisatakse käesolevasse määrusesse nõusolekumenetluse alusel, ning nõukogu peaks olema selle suhtes avatud.

 

Euroopa Parlamendi tihedam kaasamine omavahendite rakendamisse võiks suurendada läbipaistvust ja aruandekohustust ning võimaldaks võtta arvesse ka omavahendite otsuse suuremat rolli Euroopa majanduse taastepaketi ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kontekstis.

 

Üldiselt leiavad kaasraportöörid, et omavahendite süsteemi põhjalik reformimine uute omavahendite kasutuselevõtmise kaudu on ülimalt oluline ELi tuleviku ja majanduse taastekava lõpuleviimise jaoks, kuna need moodustavad hüvitamise osa, mis peaks aitama vältida tagasimaksekulude panemist kodanike õlgadele või ELi programmide kärpeid. Kaasraportöörid rõhutavad, et rakenduseeskirjad on omavahendite süsteemi lahutamatu osa. Need peaksid olema tugevad, kuid avatud ja paindlikud, et hõlmata ka eri omadustega lisaomavahendeid. Sellega seoses tuletavad kaasraportöörid meelde, kui oluline on institutsioonidevaheline kokkulepe, sealhulgas selle tegevuskava omavahendite kasutuselevõtmiseks. See hõlmab uute omavahendite kasutuselevõtu eri etappe, aga ka institutsioonidevahelise koostöö korda ja põhimõtteid, mis peaksid reguleerima omavahendite reformi. Uutest vahenditest saadav tulu peaks olema piisav, et katta vähemalt taasterahastu „NextGenerationEU“ laenude tagasimaksekulud.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

Viited

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

15.2.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

CONT

8.3.2021

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

CONT

10.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.3.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

2

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Henrike Hahn

Esitamise kuupäev

17.3.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Kasutatud tähised

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1]  16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).

[2]  ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.

[3]  ELT C 162, 10.5.2019, lk 51.

[4]  ELT C 162, 10.5.2019, lk 71.

[5]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.

[6]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.

[7]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.

[8]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.

[9]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.

Viimane päevakajastamine: 23. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika