SOOVITUS mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 608/2014

  17.3.2021 - (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP)) - ***

  Eelarvekomisjon
  Raportöörid: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

  Menetlus : 2018/0132(APP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0047/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0047/2021
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 608/2014

  (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

  (Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (10045/2020),

   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 neljandale lõigule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C9‑0024/2021),

   võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[1],

   võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[2], eriti selle artiklit 10,

   võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioone järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta[3] ning Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta[4],

   võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[5],

   võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks[6],

   võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused[7],

   võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

   võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta[8],

   võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi[9],

   võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4,

   võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A9-0047/2021),

   

  1. annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


  SELETUSKIRI

  Määrus, millega kehtestatakse omavahendite süsteemi rakendusmeetmed, on osa komisjoni poolt 2018. aasta mais esitatud seadusandlikust paketist. 2018. aastal esitatud omavahendite süsteemi rakendusmeetmeid käsitlev ettepanek sisaldas üldiseid ja tehnilisi sätteid, mida kohaldatakse kõigi omavahendite kategooriate suhtes ja mille puhul oleks kasu Euroopa Parlamendi paremast kaasamisest seadusandlikku menetlusse aluslepingu artikli 311 neljanda lõigu vaimus, millega nähakse ette, et teatavate rakenduseeskirjade üle võib otsustada nõusolekumenetluse alusel.

   

  Nõukogu on komisjoni ettepanekusse teinud olulisi muudatusi. Omavahendite süsteemi rakendusmeetmeid käsitlevast ettepanekust üle võetavad sätted on loetletud nõukogu poolt 2020. aasta detsembris vastu võetud omavahendeid käsitleva otsuse artiklis 10. Eelkõige ei sisalda artikkel 10 enam sätteid ELi heitkogustega kauplemise süsteemil ja äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil põhinevate uute omavahendite kohta, kuna neid omavahendite kategooriaid ei ole nõukogu 2020. aasta detsembri otsusesse üle võetud. Lisaks ei säilitanud nõukogu omavahendite süsteemi rakendusmeetmetes ühtegi „kohaldatavate sissenõudmismäärade“ kindlaksmääramisega seotud sätet. Need tuleb nüüd täielikult kindlaks määrata omavahendeid käsitlevas otsuses endas.

   

  Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu määruse eelnõu sisaldab sätteid aastaeelarve saldo (tavaliselt ülejääk) kindlaks määramise ja arvutamise kohta ning kontrolli-, järelevalve- ja aruandlusnõudeid liikmesriikide ametiasutustele. Need on olulised elemendid. Ent nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 2020. aasta septembri seadusandlikus arvamuses omavahendite otsuse kohta, oleksid kaasraportöörid siiski eelistanud, et omavahendite süsteemi rakendusmeetmed sisaldaksid sisulisemaid sätteid ELi toimimise lepingu artikli 311 neljanda lõigu vaimus.

   

  Sellegipoolest soovitavad kaasraportöörid parlamendil anda rakendusmäärusele oma nõusoleku, et võimaldada uue omavahendite paketi kõigi elementide kiiret ja sujuvat jõustamist ja tagasiulatuvat kohaldamist niipea, kui omavahendite otsuse ratifitseerimismenetlus on lõpule viidud. Eelkõige ei tohiks enam edasi lükata ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevate uute omavahendite rakendamist.

   

  Kaasraportöörid ootavad huviga koostööd, mis on sätestatud uue institutsioonidevahelise kokkuleppega ja selle tegevuskavaga uute omavahendite kasutuselevõtmiseks. Nad kutsuvad komisjoni üles esitama vastavalt institutsioonidevahelisele kokkuleppele seadusandlikke ettepanekuid uute omavahendite kohta, mis põhinevad digimaksul, heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel ja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismil, ning kasutama võimalust vaadata läbi ka rakenduseeskirjad ja kättesaadavaks tegemise eeskirjad. Komisjon peaks kaaluma sisulisemate ja põhjalikumate sätete kogumit, mis lisatakse käesolevasse määrusesse nõusolekumenetluse alusel, ning nõukogu peaks olema selle suhtes avatud.

   

  Euroopa Parlamendi tihedam kaasamine omavahendite rakendamisse võiks suurendada läbipaistvust ja aruandekohustust ning võimaldaks võtta arvesse ka omavahendite otsuse suuremat rolli Euroopa majanduse taastepaketi ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kontekstis.

   

  Üldiselt leiavad kaasraportöörid, et omavahendite süsteemi põhjalik reformimine uute omavahendite kasutuselevõtmise kaudu on ülimalt oluline ELi tuleviku ja majanduse taastekava lõpuleviimise jaoks, kuna need moodustavad hüvitamise osa, mis peaks aitama vältida tagasimaksekulude panemist kodanike õlgadele või ELi programmide kärpeid. Kaasraportöörid rõhutavad, et rakenduseeskirjad on omavahendite süsteemi lahutamatu osa. Need peaksid olema tugevad, kuid avatud ja paindlikud, et hõlmata ka eri omadustega lisaomavahendeid. Sellega seoses tuletavad kaasraportöörid meelde, kui oluline on institutsioonidevaheline kokkulepe, sealhulgas selle tegevuskava omavahendite kasutuselevõtmiseks. See hõlmab uute omavahendite kasutuselevõtu eri etappe, aga ka institutsioonidevahelise koostöö korda ja põhimõtteid, mis peaksid reguleerima omavahendite reformi. Uutest vahenditest saadav tulu peaks olema piisav, et katta vähemalt taasterahastu „NextGenerationEU“ laenude tagasimaksekulud.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

  Viited

  10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

  Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

  15.2.2021

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

  8.3.2021

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  CONT

  8.3.2021

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

   otsuse kuupäev

  CONT

  10.9.2020

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  José Manuel Fernandes

  10.10.2019

  Valérie Hayer

  10.10.2019

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  4.3.2021

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  17.3.2021

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  31

  2

  7

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Henrike Hahn

  Esitamise kuupäev

  17.3.2021

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  31

  +

  NI

  Mislav Kolakušić

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Renew

  Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

  The Left

  Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

   

  2

  -

  ID

  Joachim Kuhs

  NI

  Ioannis Lagos

   

  7

  0

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

  Renew

  Moritz Körner

   

  Kasutatud tähised

  + : poolt

  - : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 23. märts 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika