Menettely : 2018/0132(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0047/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0047/2021

Keskustelut :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Äänestykset :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2021</NoDocSe>
PDF 169kWORD 51k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijät: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 kumoamisesta

(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (10045/2020),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 artiklan neljännen kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0024/2021),

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053[2] ja erityisesti sen 10 artiklan,

 ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselmat seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu[3] ja Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen[4],

 ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista[5],

 ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi[6],

 ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin[7],

 ottaa huomioon komission ja neuvoston 10. lokakuuta 2019 antamat julkilausumat monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin,

 ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta[8],

 ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä[9],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen (A9-0047/2021),

1. antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Asetus Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä on osa komission toukokuussa 2018 ehdottamaa lainsäädäntöpakettia. Asetus, sellaisena kuin se toimitettiin vuonna 2018, sisälsi luonteeltaan yleisiä ja teknisiä säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin omien varojen luokkiin ja joiden kannalta olisi hyvä, että Euroopan parlamentti osallistuisi paremmin lainsäädäntömenettelyyn SEUT:n 311 artiklan neljännen kohdan hengessä. Kyseisen kohdan mukaan tietyistä täytäntöönpanosäännöistä voidaan päättää hyväksyntämenettelyssä.

 

Neuvosto on tehnyt huomattavia muutoksia komission ehdotukseen. Asetukseen sisällytettävät säännökset luetellaan neuvoston joulukuussa 2020 hyväksymän omia varoja koskevan päätöksen 10 artiklassa. Erityisesti on syytä panna merkille, että 10 artiklaan ei enää sisälly säännöksiä, jotka koskevat Euroopan päästökauppajärjestelmään (ETS) ja yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan (CCCTB) perustuvia uusia omia varoja, koska näitä omien varojen luokkia ei sisällytetty joulukuussa 2020 tehtyyn neuvoston päätökseen. Neuvosto ei myöskään sisällyttänyt asetukseen säännöksiä, jotka koskevat ”sovellettavien kertoimien ja verokantojen” määrittämistä. Ne on nyt määritettävä kokonaisuudessaan omia varoja koskevassa päätöksessä.

 

Euroopan parlamentille toimitettu esitys neuvoston asetukseksi sisältää säännöksiä vuotuisen saldon (yleensä ylijäämän) määrittelystä ja laskemisesta sekä kansallisten viranomaisten valvonta-, seuranta- ja raportointivaatimuksista. Ne ovat tärkeitä osatekijöitä. Esittelijät olisivat kuitenkin pitäneet parempana, että asetuksessa olisi enemmän aineellisia säännöksiä SEUT:n 311 artiklan neljännen kohdan hengessä, kuten parlamentin omia varoja koskevasta päätöksestä syyskuussa 2020 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa todettiin.

 

Esittelijät suosittelevat siitä huolimatta, että parlamentti antaa hyväksyntänsä täytäntöönpanoasetukselle, jotta mahdollistetaan uusia omia varoja koskevan paketin nopea ja sujuva voimaantulo ja sen kaikkien osatekijöiden takautuva soveltaminen heti, kun omia varoja koskevan päätöksen ratifiointimenettely on saatettu päätökseen. Etenkään kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvan uuden oman varan täytäntöönpanoa ei tulisi viivästyttää enää enempää.

 

Esittelijät odottavat kiinnostuneena uudella toimielinten välisellä sopimuksella ja uusien omien varojen käyttöönottoa koskevalla etenemissuunnitelmalla luotua yhteistyötä. He kehottavat komissiota antamaan toimielinten välisen sopimuksen määräysten mukaisesti digitaaliveroon, tarkistettuun päästökauppajärjestelmään ja hiilitullimekanismiin perustuvia uusia omia varoja koskevia lainsäädäntöehdotuksia ja käyttämään myös hyväkseen tilaisuutta tarkistaa täytäntöönpanoa ja saataville asettamista koskevia sääntöjä. Komission olisi harkittava nykyistä merkityksellisempien ja kattavampien säännösten sisällyttämistä tähän hyväksyntämenettelyssä hyväksyttävään asetukseen ja neuvoston olisi suhtauduttava niihin avoimin mielin.

 

Euroopan parlamentin tiiviimpi osallistuminen omien varojen täytäntöönpanoon voisi parantaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja kuvastaisi näin ollen omia varoja koskevan päätöksen vahvistettua roolia elpymispaketin ja Next Generation EU ‑elpymisvälineen yhteydessä.

 

Yleisesti ottaen esittelijät katsovat, että omien varojen järjestelmän perusteellinen uudistaminen ottamalla käyttöön uusia omia varoja on olennaisen tärkeää EU:n tulevaisuuden ja elpymissuunnitelman loppuunsaattamisen kannalta, sillä ne muodostavat korvausosan, jonka avulla on tarkoitus välttää takaisinmaksukustannusten maksattaminen kansalaisilla tai EU:n ohjelmien määrärahojen leikkaaminen. Esittelijät korostavat, että täytäntöönpanosäännöt ovat erottamaton osa omien varojen järjestelmää. Niiden olisi oltava vankkoja mutta kuitenkin avoimia ja joustavia, jotta ne soveltuvat myös muihin uusiin omiin varoihin, jotka ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Tässä yhteydessä esittelijät muistuttavat toimielinten välisen sopimuksen ja sen omien varojen käyttöönottoa koskevan etenemissuunnitelman merkityksestä. Se kattaa uusien omien varojen käyttöönoton eri vaiheet ja lisäksi toimielinten välisen yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt ja periaatteet, joiden olisi ohjattava omien varojen uudistusta. Uusista varoista saatavan tuoton määrän olisi riitettävä kattamaan ainakin Next Generation EU -elpymisvälineen alaisten lainojen takaisinmaksukustannukset.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä

Viiteasiakirjat

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

15.2.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

8.3.2021

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

CONT

10.9.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Valiokuntakäsittely

4.3.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Henrike Hahn

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.3.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28).

[2] EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1.

[3] EUVL C 162, 10.5.2019, s. 51.

[4] EUVL C 162, 10.5.2019, s. 71.

[5] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.

[6] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.

[7] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.

[8] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.

[9] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö