Postupak : 2018/0132(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0047/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0047/2021

Rasprave :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 51k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014</Titre>

<DocRef>(10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelji: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014

(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt uredbe Vijeća (10045/2020),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s četvrtim stavkom članka 311. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C9-0024/2021),

 uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[1],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom[2], a posebno njezin članak 10.,

 uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.[3] i o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije[4],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima[5],

 uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana[7],

 uzimajući u obzir izjave Komisije i Vijeća od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka[8],

 uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 16. rujna 2020. o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[9],

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za proračune (A9-0047/2021),

1. daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Uredba o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava dio je zakonodavnog paketa koji je Komisija predstavila u svibnju 2018. Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava, predložene 2018., uključivale su odredbe opće i tehničke prirode koje su primjenjive na sve kategorije vlastitih sredstava i koje bi imale koristi od većeg sudjelovanja Europskog parlamenta u zakonodavnom postupku u duhu članka 311. četvrtog stavka Ugovora kojim se predviđa da se o određenim provedbenim pravilima može odlučivati u okviru postupka suglasnosti.

 

Vijeće je znatno izmijenilo prijedlog Komisije. Odredbe koje treba uključiti u provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava navedene su u članku 10. Odluke o vlastitim sredstvima koju je Vijeće usvojilo u prosincu 2020. Konkretno, članak 10. više ne sadržava odredbe koje se odnose na nova vlastita sredstva koja se temelje na Europskom sustavu trgovanja emisijama (ETS) i zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB), jer te kategorije vlastitih sredstava nisu uzete u obzir u Odluci Vijeća iz prosinca 2020. Nadalje, Vijeće u provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava nije zadržalo odredbe koje se odnose na utvrđivanje „primjenjivih stopa preuzetih obveza”. Njih sada treba u potpunosti utvrditi u samoj odluci o vlastitim sredstvima.

 

Nacrt uredbe Vijeća upućen Europskom parlamentu sadržava odredbe o definiciji i izračunu godišnje bilance (obično viška), kao i o zahtjevima za nacionalna tijela u pogledu kontrole, nadzora i izvješćivanja. To su važni elementi. Međutim, kako je navedeno u zakonodavnom mišljenju EP-a o Odluci o vlastitim sredstvima iz rujna 2020., suizvjestitelji bi željeli da provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava uključuju sadržajnije odredbe u duhu članka 311. četvrtog stavka UFEU-a.

 

Unatoč tome, suizvjestitelji preporučuju da Parlament odobri provedbenu uredbu kako bi se omogućilo brzo i neometano stupanje na snagu i retroaktivna primjena svih elemenata novog paketa vlastitih sredstava čim se dovrši postupak ratifikacije Odluke o vlastitim sredstvima. Prije svega, ne bi trebalo dodatno odgađati uvođenje novih vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu.

 

Suizvjestitelji se vesele suradnji koja je uspostavljena novim međuinstitucijskim sporazumom i njegovim planom za uvođenje novih vlastitih sredstava. Pozivaju Komisiju da, kako je utvrđeno u međuinstitucijskom sporazumu, podnese zakonodavne prijedloge za nova vlastita sredstva koja se temelje na digitalnoj pristojbi, revidiranom ETS-u i mehanizmu za graničnu prilagodbu emisija ugljika te da tu priliku iskoristi za preispitivanje pravila koja se odnose na provedbu i stavljanje na raspolaganje. Komisija bi trebala razmisliti o smislenijem i sveobuhvatnijem skupu odredaba koje će se u okviru postupka suglasnosti uključiti u ovu Uredbu, a Vijeće bi trebalo biti otvoreno za tu mogućnost.

 

Veća uključenost Europskog parlamenta u provedbu vlastitih sredstava mogla bi poboljšati transparentnost i odgovornost te bi time bila u skladu s pojačanom ulogom Odluke o vlastitim sredstvima u kontekstu Europskog paketa za oporavak i inicijative Next Generation EU.

 

Općenito govoreći, suizvjestitelji smatraju da je temeljita reforma sustava vlastitih sredstava uvođenjem novih vlastitih sredstava od ključne važnosti za budućnost EU-a i dovršetak plana oporavka jer će se ta sredstva koristiti za plaćanje naknada, čime se želi izbjeći opterećivanje građana teretom otplate i donošenje rezova za programe EU-a. Suizvjestitelji naglašavaju da su provedbena pravila sastavni dio sustava vlastitih sredstava. Ona bi trebala biti opsežna, ali i otvorena i fleksibilna kako bi se obuhvatila i različita dodatna vlastita sredstva. U tom kontekstu suizvjestitelji podsjećaju na važnost međuinstitucijskog sporazuma, uključujući njegov plan za uvođenje vlastitih sredstava. On obuhvaća različite korake uvođenja novih vlastitih sredstava, ali i modalitete suradnje među institucijama i načela koja valja primjenjivati prilikom reforme sustava vlastitih sredstava. Iznos prihoda od novih sredstava trebao bi biti dostatan za pokrivanje barem troškova otplate kredita u okviru programa Next Generation EU.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije

Referentni dokumenti

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

15.2.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

8.3.2021

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

CONT

10.9.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Razmatranje u odboru

4.3.2021

 

 

 

Datum usvajanja

17.3.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Henrike Hahn

Datum podnošenja

17.3.2021

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1]  Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.).

[2]  SL L 424, 15.12.2020., str. 1.

[3]  SL C 162, 10.5.2019., str. 51.

[4]  SL C 162, 10.5.2019., str. 71.

[5]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0226.

[6]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.

[7]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.

[8]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0124.

[9]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0220.

Posljednje ažuriranje: 23. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti