Procedūra : 2018/0132(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0047/2021

Pateikti tekstai :

A9-0047/2021

Debatai :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsavimas :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 54k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, projekto</Titre>

<DocRef>(10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjai: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, projekto

(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (10045/2020),

 atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio ketvirtą pastraipą ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C9-0024/2021),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo[1],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas[2], ypač į jo 10 straipsnį,

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“[3] ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos[4],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių[5],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“[6],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“[7],

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“,

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano[8],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto[9],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A9-0047/2021),

1. pritaria Tarybos reglamento projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, yra 2018 m. gegužės mėn. Komisijos pateikto teisės aktų rinkinio dalis. Į 2018 m. pateiktą Reglamentą, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, buvo įtrauktos bendro ir techninio pobūdžio nuostatos, kurios taikomos visų kategorijų nuosaviems ištekliams, ir tam būtų naudingas aktyvesnis Europos Parlamento dalyvavimas teisėkūros procedūroje pagal Sutarties 311 straipsnio ketvirtą pastraipą, kurioje numatyta, kad dėl tam tikrų įgyvendinimo taisyklių gali būti sprendžiama pagal pritarimo procedūrą.

 

Taryba padarė esminių Komisijos pasiūlymo pakeitimų. Nuostatos, kurios turi būti įtrauktos į Reglamentą, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, išvardytos Sprendimo dėl nuosavų išteklių, kurį Taryba priėmė 2020 m. gruodžio mėn., 10 straipsnyje. Visų pirma 10 straipsnyje nebėra nuostatų, susijusių su naujais nuosavais ištekliais, grindžiamais Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze (BKPMB), nes šios nuosavų išteklių kategorijos nebuvo įtrauktos į 2020 m. gruodžio mėn. Tarybos sprendimą. Be to, Reglamente, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, Taryba nepaliko jokių nuostatų, susijusių su taikytinų pareikalavimo tarifų apibrėžimu. Dabar visa tai turi būti nustatyta pačiame sprendime dėl nuosavų išteklių.

 

Europos Parlamentui pateiktame Tarybos reglamento projekte įrašytos nuostatos dėl metinio balanso (paprastai pertekliaus) apibrėžimo ir apskaičiavimo, taip pat dėl nacionalinėms valdžios institucijoms taikomų kontrolės, priežiūros ir ataskaitų teikimo reikalavimų. Tai yra svarbūs elementai. Tačiau, kaip nurodyta 2020 m. rugsėjo mėn. EP teisėkūros nuomonėje dėl Sprendimo dėl nuosavų išteklių, pranešėjai būtų pageidavę į Reglamentą, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, įtraukti daugiau esminių nuostatų pagal SESV 311 straipsnio ketvirtą pastraipą.

 

Vis dėlto pranešėjai rekomenduoja Parlamentui pritarti įgyvendinimo reglamentui, kad visi naujojo nuosavų išteklių dokumentų rinkinio elementai galėtų greitai ir sklandžiai įsigalioti ir būtų taikomi atgaline data, kai tik bus baigta Sprendimo dėl nuosavų išteklių ratifikavimo procedūra. Visų pirma, neturėtų būti toliau atidedamas naujų nuosavų išteklių, pagrįstų neperdirbtomis plastiko pakuočių atliekomis, įgyvendinimas.

 

Pranešėjai tikisi, kad bus bendradarbiaujama, kaip numatyta naujajame Tarpinstituciniame susitarime (TIS) ir jo veiksmų plane dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo. Jie ragina Komisiją, kaip nustatyta TIS, pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų nuosavų išteklių, pagrįstų skaitmeniniu mokesčiu, peržiūrėta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir pasienio anglies dioksido korekciniu mechanizmu, bei pasinaudoti proga taip pat persvarstyti įgyvendinimo ir prieigos taisykles. Komisija turėtų apsvarstyti prasmingesnių ir išsamesnių nuostatų rinkinį, kuris būtų įtrauktas į šį reglamentą pagal pritarimo procedūrą, o Taryba turėtų tam neprieštarauti.

 

Aktyvesnis Europos Parlamento dalyvavimas įgyvendinant nuosavus išteklius galėtų padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, taigi taip pat būtų atsižvelgta į padidėjusį Sprendimo dėl nuosavų išteklių vaidmenį įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo priemonių paketą ir iniciatyvą „Next Generation EU“ (NGEU).

 

Apskritai pranešėjai mano, kad išsami nuosavų išteklių sistemos reforma nustatant naujus nuosavus išteklius yra itin svarbi ES ateičiai ir siekiant baigti įgyvendinti ekonomikos gaivinimo planą, nes jie bus kompensacinė dalis, padėsianti išvengti situacijų, kai piliečiams uždedama išlaidų grąžinimo našta arba mažinamos ES programų lėšos. Pranešėjai pabrėžia, kad įgyvendinimo taisyklės yra neatsiejama nuosavų išteklių sistemos dalis. Jos turėtų būti griežtos, atviros ir lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti ir į papildomus skirtingų savybių nuosavus išteklius. Šiomis aplinkybėmis pranešėjai primena Tarpinstitucinio susitarimo, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, svarbą. Jame apžvelgiami įvairūs naujų nuosavų išteklių nustatymo etapai, taip pat institucijų bendradarbiavimo sąlygos ir principai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi vykdant nuosavų išteklių reformą. Pajamų iš naujų išteklių sumos turėtų pakakti bent skolinimosi pagal NGEU grąžinimo išlaidoms padengti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės

Nuorodos

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

15.2.2021

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

8.3.2021

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

CONT

10.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Svarstymas komitete

4.3.2021

 

 

 

Priėmimo data

17.3.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Henrike Hahn

Pateikimo data

17.3.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

RENEW

Moritz Körner

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

[1] 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28).

[2] OL L 424, 2020 12 15, p. 1.

[3] OL C 162, 2019 5 10, p. 51.

[4] OL C 162, 2019 5 10, p. 71.

[5] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.

[6] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.

[7] Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.

[8] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.

[9] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika