Procedūra : 2018/0132(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0047/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0047/2021

Debates :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsojumi :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0047/2021</NoDocSe>
PDF 185kWORD 51k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 608/2014</Titre>

<DocRef>(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 608/2014

(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Padomes regulai (10045/2020),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. panta ceturto daļu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C9-0024/2021),

 ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai[1],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar kuru atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom un jo īpaši tā 10. pantu[2],

 ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada[3] un rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu[4],

 ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem[5],

 ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos[6],

 ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības[7],

 ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra paziņojumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

 ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu[8],

 ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[9],

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9‑0047/2021),

1. sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Regula, ar ko nosaka pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, ir daļa no tiesību aktu paketes, ar ko Komisija nāca klajā 2018. gada maijā. 2018. gadā iesniegtie pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi ietvēra vispārējus un tehniskus noteikumus, kas jāpiemēro visām pašu resursu kategorijām un kam nāktu par labu Eiropas Parlamenta sekmīgāka iesaiste likumdošanas procedūrā atbilstoši Līguma 311. panta ceturtajai daļai, kurā paredzēts, ka lēmumu par konkrētiem īstenošanas noteikumiem var pieņemt saskaņā ar piekrišanas procedūru.

 

Padome ir veikusi būtiskas izmaiņas Komisijas priekšlikumā. Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumos iekļaujamie noteikumi ir norādīti Padomes 2020. gada decembrī pieņemtā lēmuma par pašu resursiem 10. pantā. Konkrētāk, 10. pants vairs neietver nekādus noteikumus par jauniem pašu resursiem, kuru pamatā ir Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) un kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB), jo Padomes 2020. gada decembra lēmumā šīs pašu resursu kategorijas nav iekļautas. Turklāt Padome pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumos nesaglabāja nekādus noteikumus saistībā ar piemērojamo piesaistīšanas likmju noteikšanu. Tās tagad ir pilnībā jānosaka lēmumā par pašu resursiem.

 

Padomes regulas projekts, ko saņēmis Eiropas Parlaments, ietver noteikumus par gada bilances (parasti pārpalikuma) noteikšanu un aprēķināšanu, kā arī uz valsts iestādēm attiecināmās kontroles, uzraudzības un ziņošanas prasības. Tie ir svarīgi elementi. Tomēr, kā izklāstīts EP 2020. gada septembra normatīvajā atzinumā par lēmumu par pašu resursiem, līdzreferenti būtu devuši priekšroku pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumiem, kas ietver būtiskākus noteikumus atbilstoši LESD 311. panta ceturtās daļas garam.

 

Neraugoties uz to, līdzreferenti iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu īstenošanas regulai, lai visi jauno pašu resursu paketes elementi varētu ātri un netraucēti stāties spēkā un tikt piemēroti ar atpakaļejošu spēku, līdzko būs pabeigta lēmuma par pašu resursiem ratifikācijas procedūra. Jo īpaši nebūtu vēl vairāk jāaizkavē uz plastmasas iepakojumu balstītā jaunā pašu resursa īstenošana.

 

Līdzreferenti ar nepacietību gaida sadarbību, kas paredzēta jaunajā iestāžu nolīgumā ar ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai. Viņi aicina Komisiju iesniegt iestāžu nolīgumā paredzētos tiesību aktu priekšlikumus par jauniem pašu resursiem, kas pamatojas uz digitālo nodevu, pārskatītu ETS un oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, un izmantot šo iespēju, lai pārskatītu noteikumus par īstenošanu un resursu darīšanu pieejamu. Komisijai būtu jāapsver jēgpilnāks un visaptverošāks noteikumu kopums — un Padomei vajadzētu būt pret to labvēlīgai —, ko iekļaut šajā regulā saskaņā ar piekrišanas procedūru.

 

Eiropas Parlamenta ciešāka iesaiste pašu resursu īstenošanā varētu uzlabot pārredzamību un pārskatatbildību un tādējādi atbilstu lēmuma par pašu resursiem svarīgākajai lomai Eiropas atveseļošanas pasākumu kopuma un iniciatīvas Next Generation EU kontekstā.

 

Kopumā līdzreferenti uzskata, ka ES nākotnei un atveseļošanas plāna pabeigšanai ir ārkārtīgi svarīgi pamatīgi reformēt pašu resursu sistēmu, ieviešot jaunus pašu resursus, jo tie veidos atmaksas daļu, kam būtu jāpalīdz nepieļaut, ka atmaksāšanas izmaksas gulstas uz iedzīvotāju pleciem vai nozīmē ES programmu budžeta samazināšanu. Līdzreferenti uzsver, ka īstenošanas noteikumi ir pašu resursu sistēmas neatņemama daļa. Tiem vajadzētu būt stabiliem, taču arī atvērtiem un elastīgiem, lai varētu iekļaut vēl papildu pašu resursus ar atšķirīgām īpašībām. Šajā saistībā līdzreferenti atgādina, cik svarīgs ir iestāžu nolīgums un tā ceļvedis pašu resursu ieviešanai. Tas aptver dažādus jauno pašu resursu ieviešanas posmus, kā arī kārtību, kādā īstenojama iestāžu sadarbība, un principus, kam būtu jānosaka pašu resursu sistēmas reforma. Ar ieņēmumiem no jaunajiem resursiem vajadzētu pietikt, lai vismaz daļēji segtu ar atveseļošanas instrumentu saistīto aizņēmumu izmaksas.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Piekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

Atsauces

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

15.2.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

8.3.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

CONT

10.9.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Izskatīšana komitejā

4.3.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

2

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Henrike Hahn

Iesniegšanas datums

17.3.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1]  Iestāžu Nolīgums (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (OV L 433I, 22.12.2020., 28. lpp.).

[2]  OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.

[3]  OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.

[4]  OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.

[5]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.

[6]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.

[7]  Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.

[8]  Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.

[9]  Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika