AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014

17.3.2021 - (10045/2020– C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP)) - ***

Begrotingscommissie
Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Procedure : 2018/0132(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0047/2021
Ingediende teksten :
A9-0047/2021
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014

(10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (10045/2020),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 311, vierde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C9‑0024/2021),

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[1],

 gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom[2], en met name artikel 10,

 gezien zijn resoluties van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020[3], en over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie[4],

 gezien zijn resolutie van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen[5],

 gezien zijn tussentijds verslag van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord[6],

 gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen[7],

 gezien de verklaringen van de Commissie en de Raad van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen,

 gezien zijn resolutie van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan[8],

 gezien zijn wetgevingsresolutie van 16 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie[9],

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9‑0047/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

De verordening tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen maakt deel uit van het wetgevingspakket dat de Commissie in mei 2018 heeft gepresenteerd. De uitvoeringsmaatregelen zoals ingediend in 2018 bevatten bepalingen van algemene en technische aard die van toepassing zijn op alle categorieën eigen middelen en baat zouden hebben bij een grotere betrokkenheid van het Europees Parlement bij de wetgevingsprocedure in de geest van artikel 311, vierde alinea, van het Verdrag, waarin is bepaald dat bepaalde uitvoeringsvoorschriften volgens een goedkeuringsprocedure kunnen worden vastgesteld.

 

De Raad heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in het Commissievoorstel. De bepalingen die in de uitvoeringsmaatregelen moeten worden opgenomen, zijn opgesomd in artikel 10 van het eigenmiddelenbesluit dat de Raad in december 2020 heeft aangenomen. Artikel 10 omvat met name niet langer bepalingen met betrekking tot nieuwe eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (ETS) en de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), omdat deze categorieën eigen middelen niet zijn opgenomen in het besluit van de Raad van december 2020. Bovendien heeft de Raad in de uitvoeringsmaatregelen geen bepalingen over de vaststelling van de “toepasselijke afdrachtpercentages” overgenomen. Deze moeten nu volledig worden vastgesteld in het eigenmiddelenbesluit zelf.

 

De aan het Europees Parlement voorgelegde ontwerpverordening van de Raad bevat bepalingen over de definitie en berekening van het jaarlijkse saldo (gewoonlijk een overschot) en over controle-, toezicht- en rapportagevereisten voor de nationale autoriteiten. Dat zijn belangrijke elementen. Zoals uiteengezet in het wetgevingsadvies van het EP over het eigenmiddelenbesluit van september 2020, hadden de corapporteurs er echter de voorkeur aan gegeven dat de uitvoeringsmaatregelen meer inhoudelijke bepalingen bevatten in de geest van artikel 311, vierde alinea, VWEU.

 

Niettemin bevelen de corapporteurs aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de uitvoeringsverordening, zodat alle elementen van het nieuwe eigenmiddelenpakket snel en soepel in werking kunnen treden en met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast zodra de ratificatieprocedure van het eigenmiddelenbesluit is afgerond. Met name de uitvoering van de nieuwe eigen middelen op basis van plastic verpakkingen die niet worden gerecycleerd, mag niet verder worden uitgesteld.

 

De corapporteurs zien uit naar de samenwerking die tot stand is gebracht door het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord met daarin de routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen. Zij verzoeken de Commissie om, zoals bepaald in het IIA, wetgevingsvoorstellen in te dienen voor nieuwe eigen middelen op basis van een digitale heffing, het herziene ETS en een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, en gebruik te maken van de gelegenheid om ook de uitvoeringsbepalingen te herzien en beschikbaar te stellen. De Commissie moet nadenken over, en de Raad moet openstaan voor, het opnemen in deze verordening van een betekenisvollere en uitgebreidere reeks bepalingen in het kader van de goedkeuringsprocedure.

 

Een nauwere betrokkenheid van het Europees Parlement bij de uitvoering van de eigen middelen zou de transparantie en verantwoordingsplicht ten goede komen en zou dus ook recht doen aan de grotere rol van het eigenmiddelenbesluit in het kader van het Europees herstelpakket en het initiatief Next Generation EU.

 

In het algemeen zijn de corapporteurs van mening dat een grondige hervorming van het stelsel van eigen middelen door de invoering van nieuwe eigen middelen van het allergrootste belang is voor de toekomst van de EU en voor de voltooiing van het herstelplan, aangezien deze de terugbetalingscomponent vormen die moet voorkomen dat de terugbetalingskosten voor rekening van de burgers komen of tot bezuinigingen op EU-programma’s leiden. De corapporteurs benadrukken dat de uitvoeringsvoorschriften een integraal onderdeel zijn van het stelsel van eigen middelen. Zij moeten robuust, maar ook open en flexibel zijn om tevens ruimte te bieden voor aanvullende eigen middelen met verschillende kenmerken. In dit verband herinneren de corapporteurs aan het belang van het Interinstitutioneel Akkoord met de routekaart voor de invoering van eigen middelen. Die omvat niet alleen de verschillende stappen van de invoering van nieuwe eigen middelen, maar ook de modaliteiten van de samenwerking tussen de instellingen en de beginselen die ten grondslag moeten liggen aan de hervorming van de eigen middelen. Het bedrag van de opbrengsten van de nieuwe middelen moet voldoende zijn om ten minste de aflossingskosten van de lening in het kader van NGEU te dekken.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

Document- en procedurenummers

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

15.2.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

CONT

8.3.2021

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

CONT

10.9.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Behandeling in de commissie

4.3.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

17.3.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

2

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Henrike Hahn

Datum indiening

17.3.2021

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid