Postup : 2018/0132(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0047/2021

Predkladané texty :

A9-0047/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasovanie :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0093

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2021</NoDocSe>
PDF 183kWORD 52k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie a zrušuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 608/2014</Titre>

<DocRef>(10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajcovia: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie a zrušuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 608/2014

(10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady (10045/2020),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 311 štvrtým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C9‑0024/2021),

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[1],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020.../2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom[2], a najmä na jeho článok 10,

 so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020[3] a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch[5],

 so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu[6],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov[7],

 so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy[8],

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 16. septembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[9],

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A9-0047/2021),

 

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (IMSOR), je súčasťou legislatívneho balíka, ktorý Komisia predložila v máji 2018. Nariadenie IMSOR predložené v roku 2018 obsahovalo ustanovenia všeobecnej a technickej povahy, ktoré sa vzťahujú na všetky kategórie vlastných zdrojov a ktoré by mali prospech z lepšieho zapojenia Európskeho parlamentu do legislatívneho postupu v duchu článku 311 štvrtého odseku zmluvy, v ktorom sa stanovuje, že o určitých vykonávacích predpisoch sa môže rozhodovať v rámci postupu súhlasu.

 

Rada vykonala v návrhu Komisie podstatné zmeny. Ustanovenia, ktoré sa majú prijať v nariadení IMSOR, sú uvedené v článku 10 rozhodnutia o vlastných zdrojoch prijatého Radou v decembri 2020. Konkrétne, článok 10 už neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa nových vlastných zdrojov založených na európskom systéme obchodovania s emisiami (ETS) a spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), pretože tieto kategórie vlastných zdrojov neboli prevzaté do rozhodnutia Rady z decembra 2020. Okrem toho Rada v nariadení IMSOR neponechala žiadne ustanovenia týkajúce sa určenia „uplatniteľných sadzieb výberu“. Tie sa teraz musia v plnej miere určiť v samotnom rozhodnutí o vlastných zdrojoch.

 

Návrh nariadenia Rady postúpený Európskemu parlamentu obsahuje ustanovenia o vymedzení a výpočte ročného zostatku (zvyčajne nadbytku), ako aj o požiadavkách na kontrolu, dohľad a podávanie správ pre vnútroštátne orgány. Ide o dôležité prvky. Ako sa však uvádza v legislatívnom stanovisku EP k rozhodnutiu o vlastných zdrojoch zo septembra 2020, spoluspravodajcovia by uprednostnili, keby nariadenie IMSOR obsahovalo viac hmotnoprávnych ustanovení v duchu článku 311 štvrtého odseku (ZFEÚ).

 

Spoluspravodajcovia napriek tomu odporúčajú, aby Parlament udelil súhlas s vykonávacím nariadením s cieľom umožniť rýchle a bezproblémové nadobudnutie účinnosti a spätné uplatňovanie všetkých prvkov nového balíka o vlastných zdrojoch hneď po ukončení postupu ratifikácie rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Najmä zavedenie nového vlastného zdroja založeného na nerecyklovaných plastových obaloch by sa nemalo ďalej odkladať.

 

Spoluspravodajcovia sa tešia na spoluprácu, ktorá sa nadviazala prostredníctvom novej medziinštitucionálnej dohody s jej plánom na zavedenie nových vlastných zdrojov. Vyzývajú Komisiu, aby v súlade s medziinštitucionálnou dohodou predložila legislatívne návrhy na nové vlastné zdroje založené na digitálnej dani, revidovanom ETS a mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach a využila túto príležitosť aj na prehodnotenie vykonávacích a sprístupňovacích pravidiel. Komisia by mala zvážiť zmysluplnejší a komplexnejší súbor ustanovení, ktoré sa majú zahrnúť do tohto nariadenia v rámci postupu súhlasu, a Rada by mala byť otvorená tomuto návrhu.

 

Užšie zapojenie Európskeho parlamentu do implementácie vlastných zdrojov by mohlo zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť, čím by sa zároveň splnila požiadavka posilnenej úlohy rozhodnutia o vlastných zdrojoch v kontexte európskeho balíka na obnovu a iniciatívy Next Generation EU.

 

Vo všeobecnosti sa spoluspravodajcovia domnievajú, že hĺbková reforma systému vlastných zdrojov prostredníctvom zavedenia nových vlastných zdrojov má mimoriadny význam pre budúcnosť EÚ a dokončenie plánu obnovy, keďže tieto zdroje budú predstavovať časť splácania, ktorá by mala zabrániť tomu, aby sa náklady na splácanie presunuli na občanov alebo viedli k škrtom v programoch EÚ. Spoluspravodajcovia zdôrazňujú, že vykonávacie pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou systému vlastných zdrojov. Mali by byť pevné, ale takisto otvorené a pružné, aby zodpovedali aj dodatočným vlastným zdrojom s odlišnými vlastnosťami. V tejto súvislosti spoluspravodajcovia pripomínajú význam medziinštitucionálnej dohody vrátane jej plánu na zavedenie vlastných zdrojov. Zahŕňa rôzne kroky zavádzania nových vlastných zdrojov, ale aj spôsoby spolupráce medzi inštitúciami a zásady, ktorými by sa mala riadiť reforma vlastných zdrojov. Výška výnosov z nových zdrojov by mala byť dostatočná aspoň na pokrytie nákladov na splácanie úverov v rámci nástroja obnovy (NGEU).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

Referenčné čísla

10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

Dátum predloženia/žiadosť o udelenie súhlasu

15.2.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

8.3.2021

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

CONT

8.3.2021

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

CONT

10.9.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.3.2021

 

 

 

Dátum prijatia

17.3.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Henrike Hahn

Dátum predloženia

17.3.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1]  Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22. 12. 2020, s. 28).

[2]  Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.

[3]  Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 51.

[4]  Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 71.

[5]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.

[6]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[7]  Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[8]  Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.

[9]  Prijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Posledná úprava: 23. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia