Betänkande - A9-0047/2021Betänkande
A9-0047/2021

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 608/2014

  17.3.2021 - (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP)) - ***

  Budgetutskottet
  Föredragande: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

  Förfarande : 2018/0132(APP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A9-0047/2021
  Ingivna texter :
  A9-0047/2021
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 608/2014

  (10045/2020 – C9‑0024/2021 – 2018/0132(APP))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av utkastet till rådets förordning (10045/2020),

   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 311 fjärde stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C9‑0024/2021),

   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[1],

   med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom[2], särskilt artikel 10,

   med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2020 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020[3] och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel[4],

   med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel[5],

   med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[6],

   med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar[7],

   med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

   med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen[8],

   med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel[9],

   med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

   med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0047/2021).

  1. Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

  2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


  MOTIVERING

  Förordningen om genomförandebestämmelser för systemet för egna medel ingår i det lagstiftningspaket som kommissionen lade fram i maj 2018. Förordningen som lades fram 2018 innehöll allmänna och tekniska bestämmelser som är tillämpliga på alla kategorier av egna medel och dessa skulle gynnas av en ökad delaktighet av Europaparlamentet i lagstiftningsförfarandet i enlighet med artikel 311 fjärde stycket i fördraget, där det föreskrivs att vissa genomförandebestämmelser kan beslutas genom ett godkännandeförfarande.

   

  Rådet har gjort väsentliga ändringar av kommissionens förslag. De bestämmelser som ska införas i förordningen förtecknas i artikel 10 i beslutet om egna medel som antogs av rådet i december 2020. I synnerhet innehåller artikel 10 inte längre några bestämmelser om nya egna medel baserade på EU:s utsläppshandelssystem och den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB), eftersom dessa kategorier av egna medel inte togs upp i rådets beslut från december 2020. Rådet behöll inte heller några bestämmelser i förordningen om genomförandebestämmelser för systemet för egna medel avseende fastställandet av ”tillämpliga uttagssatser”. Dessa ska nu helt och hållet fastställas i själva beslutet om egna medel.

   

  Det utkast till rådets förordning som överlämnats till Europaparlamentet innehåller bestämmelser om definition och beräkning av det årliga saldot (vanligtvis ett överskott) samt krav på kontroll, övervakning och rapportering för de nationella myndigheterna. Detta är viktiga inslag. I enlighet med Europaparlamentets lagstiftningsyttrande över beslutet om egna medel från september 2020 skulle dock medföredragandena ha föredragit att förordningen om genomförandebestämmelser för systemet för egna medel innehöll mer materiella bestämmelser i enlighet med andan i artikel 311 fjärde stycket i EUF-fördraget.

   

  Medföredragandena rekommenderar dock att parlamentet ger sitt godkännande till genomförandeförordningen för att möjliggöra ett snabbt och smidigt ikraftträdande och en retroaktiv tillämpning av alla delar av det nya paketet om egna medel så snart som ratificeringsförfarandet för beslutet om egna medel har slutförts. Framför allt bör genomförandet av de nya egna medel som baseras på plastförpackningar som inte materialutnyttjas inte försenas ytterligare.

   

  Medföredragandena ser fram emot det samarbete som etablerats genom det nya interinstitutionella avtalet med dess färdplan för införandet av nya egna medel. Kommissionen uppmanas att, i enlighet med det interinstitutionella avtalet, lägga fram lagstiftningsförslag om nya egna medel som bygger på en digital avgift, det reviderade systemet för handel med utsläppsrätter och en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna samt att utnyttja tillfället för att även se över reglerna för genomförande och tillhandahållande. Kommissionen bör överväga, och rådet bör vara öppet för, en mer meningsfull och heltäckande uppsättning bestämmelser som ska införas i denna förordning genom godkännandeförfarandet.

   

  Ett närmare deltagande av Europaparlamentet i genomförandet av de egna medlen skulle kunna förbättra transparensen och ansvarsskyldigheten och därmed också avspegla den förstärkta roll som beslutet om egna medel spelar i samband med det europeiska återhämtningspaketet och initiativet Next Generation EU.

   

  Rent allmänt anser medföredragandena att en genomgripande reform av systemet för egna medel genom införandet av nya egna medel är av yttersta vikt för EU:s framtid och för fullbordandet av återhämtningsplanen, eftersom de kommer att utgöra den återbetalningsdel genom vilken man bör kunna undvika att återbetalningskostnaderna läggs på medborgarna eller att de leder till nedskärningar i EU-programmen. Medföredragandena betonar att genomförandebestämmelserna är en integrerad del av systemet för egna medel. De bör vara stabila, men även öppna och flexibla för att även kunna hantera ytterligare egna medel med olika egenskaper. I detta sammanhang påminner medföredragandena om betydelsen av det interinstitutionella avtalet, inbegripet dess färdplan för införandet av egna medel. Det omfattar de olika stegen i införandet av nya egna medel, men även formerna för samarbetet mellan institutionerna och de principer som bör styra reformen av egna medel. Intäkterna från de nya medlen bör vara tillräckliga för att åtminstone täcka återbetalningskostnaderna för upplåningen inom ramen för Next Generation EU.


  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Utkast till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

  Referensnummer

  10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP)

  Framläggande för parlamentet

  15.2.2021

   

   

   

  Ansvarigt utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  8.3.2021

   

   

   

  Rådgivande utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  CONT

  8.3.2021

   

   

   

  Inget yttrande avges

   Beslut

  CONT

  10.9.2020

   

   

   

  Föredragande:

   Utnämning

  José Manuel Fernandes

  10.10.2019

  Valérie Hayer

  10.10.2019

   

   

  Behandling i utskott

  4.3.2021

   

   

   

  Antagande

  17.3.2021

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  31

  2

  7

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Henrike Hahn

  Ingivande

  17.3.2021

   


  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  31

  +

  NI

  Mislav Kolakušić

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Renew

  Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

  The Left

  Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

   

  2

  -

  ID

  Joachim Kuhs

  NI

  Ioannis Lagos

   

  7

  0

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

  Renew

  Moritz Körner

   

  Teckenförklaring:

  + : Ja-röster

  - : Nej-röster

  0 : Nedlagda röster

   

   

  Senaste uppdatering: 23 mars 2021
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy