Процедура : 2018/0131(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0048/2021

Внесени текстове :

A9-0048/2021

Разисквания :

CRE 24/03/2021 - 18

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0104

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2021</NoDocSe>
PDF 225kWORD 79k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход </Titre>

<DocRef>(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчици: <Depute>Жузе Мануел Фернандеш, Валери Айе</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход

(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на Съвета (13142/2020),

 като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9‑0018/2021),

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение (МИС) от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[1],

 като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.[3] и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз[4],

 като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси[5],

 като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[6],

 като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“[7],

 като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

 като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване[8],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[9],

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9‑0048/2021),

1. одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13 </Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

(13) Следва да се установи надеждна и бърза процедура за преразглеждане, за да се разрешават възможни спорове, които могат да възникнат между държава членка и Комисията относно всякакви корекции в отчетите, отнасящи се до собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса, или относно това дали държава членка е отговорна за предполагаемо непредставяне на данни, за да се избегнат отнемащи време и скъпи производства за установяване на нарушение пред Съда на Европейския съюз.

заличава се

</Amend> 

<Amend>Изменение <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15 </Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

(15) За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на образци на отчетите за собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса, както и за допълнително уточняване на процедурите за преразглеждане за разрешаването на възможни спорове между държавите членки и Комисията. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

(15) За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на образци на отчетите за собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

</Amend><Amend>Изменение <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 4</Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

4. Съответната държава членка може да поиска от Комисията да преразгледа корекцията, съобщена в писмото по параграф 3, в срок от два месеца от датата на получаване на писмото. Това преразглеждане приключва с решение на Комисията, което се приема най-късно три месеца след датата на получаване на искането на държавата членка. Когато в решението на Комисията се преразглеждат сумите, съответстващи изцяло или частично на корекцията, съобщена в писмото по параграф 3, държавата членка предоставя съответната сума. Задължението на държавата членка да предостави сумата, съответстваща на корекцията, не се засяга нито от искането на държавата членка за преразглеждане на корекцията, нито от иск за отмяна на решението на Комисията.

заличава се

</Amend><Amend>Изменение <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 5</Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

5. Комисията приема актове за изпълнение, в които допълнително се уточнява процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 14, параграф 3.

заличава се

</Amend> 

<Amend>Изменение <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 1 – алинея 4</Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

Споровете между държава членка и Комисията относно това дали държавата членка носи отговорност за предполагаемото непредставяне по настоящия параграф, първа алинея, буква г) се разрешават чрез преразглеждането по член 9, параграф 4.

заличава се

 

</Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2</Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

(2) Когато държава членка стартира преразглеждането по член 9, параграф 4, лихвата се изчислява от датата, определена от Комисията в съответствие с член 9, параграф 3.

заличава се

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламентът относно предоставянето е един от регламентите за изпълнение, които заедно с Решението за собствените ресурси[10], представляват системата на собствените ресурси на ЕС. С Регламента относно предоставянето се определят процедурите и сроковете за предоставяне на Комисията на различните категории собствени ресурси. Докато традиционните собствени ресурси (ТСР) и собствените ресурси на база ДДС и БНД са обхванати от първия Регламент относно предоставянето (Регламент относно предоставянето I)[11], който беше преразгледан през 2015/2016 г., Комисията предложи отделен втори Регламент относно предоставянето (Регламент относно предоставянето II) за новите собствени ресурси. Сред предложените нови категории – обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и собствени ресурси на базата на схемата на ЕС за търговия с емисии и на базата на отпадъците от пластмаси – само последната е част от новото решение за собствените ресурси, прието през декември 2020 г. (в очакване на ратификация) и следователно е предмет на проекта за Регламент относно предоставянето II, представен на ЕП за консултация от Съвета на 10 февруари 2021 г.

 

Този регламент обхваща преди всичко правата и задълженията на държавите членки и на Комисията при налагането, събирането и прехвърлянето на дължимите суми от данъка върху пластмасовите изделия – национална вноска, основана на статистически данни. Регламентът включва разпоредби относно съхранението на документацията, административното сътрудничество, вписването по сметките и отчитането, метода на изчисление, договореностите с министерствата на финансите и счетоводните договорености, корекциите за предходните години, изтегляне напред на 1/12 части, лихвите за забава и процедурите по комитология.

 

Съдокладчиците признават, че тъй като досега методите и процедурата на предоставяне на собствените ресурси като цяло са функционирали адекватно за съществуващите собствени ресурси, сравними правила и автоматично регулиране могат да се прилагат и по отношение на собствения ресурс на база отпадъци от пластмаса и други бъдещи нови собствени ресурси, които ще бъдат въведени съгласно пътната карта от МИС. Поради това те се стремят към бързо приемане на законодателното становище, така че разпоредбите за новия собствен ресурс на базата на отпадъци от пластмаси да могат да се прилагат с обратно действие веднага след приключването на ратифицирането на решението за собствените ресурси.

 

Съдокладчиците обаче биха искали да привлекат вниманието към една потенциално проблематична нова разпоредба в Регламента относно предоставянето II, за която съществува риск да се превърне в референтен показател в бъдещ консолидиран регламент относно предоставянето и следователно в проблем за всички съществуващи и нови собствени ресурси: бързата процедура за преразглеждане. Съдокладчиците предлагат Съветът да се призове да заличи тези нови параграфи преди приемането на регламента.

 

Контекст и обосновка

Германското председателство на Съвета предложи с Регламент относно предоставянето II[12] да се въведе процедура за преразглеждане за плащанията, обект на изразени резерви, по отношение на собствените ресурси на базата на пластмасовите отпадъци и повечето държави членки поискаха прилагането на същата процедура по отношение на всички собствени ресурси.

 

 

 

Съдокладчиците считат, че въвеждането на разпоредба за бърза процедура за преразглеждане е излишно и може да има обратен ефект. Първо, съдебната практика на Съда на Европейския съюз[13] неотдавна потвърди, че държавите членки имат достъп до правни средства за защита, дори в случаите на плащания, които са предмет на резерви. Второ, подобен механизъм би дал възможност на държавите членки да оспорват своята отговорност, което би довело до забавяния. Това може да доведе и до „суспензивен ефект“ върху лихвите за забава при определени обстоятелства, като по този начин потенциално се подкопава стимулиращата цел на тези лихвени плащания.

 

Въвеждането на такава разпоредба за собствения ресурс на база опаковки от пластмаса, ще доведе до натиск за прилагане на същата процедура и по отношение на традиционните собствени ресурси, а в бъдеще и по отношение на всички нови собствени ресурси. Процедурата за преразглеждане в настоящия проект на Регламент относно предоставянето II и в проекта на регламент за собствените ресурси на базата на ДДС създава риск от обръщане на „тежестта за доказване“ по отношение на точността на изчисленията и предоставянето на данни. Позицията на Комисията би могла да бъде отслабена. Броят на делата, заведени в Съда на Европейския съюз, може значително да се увеличи.

 

Така разпоредбата за бърза процедура за преразглеждане може да доведе до увеличаване на броя на исканията за преразглеждане и до последващи прекъсвания и смущения в механизмите на предоставянето. Това ще ангажира административен капацитет и ще изисква допълнителен персонал на национално равнище и в Комисията. Свързаните с това административни разходи и последствията за евентуалната лихва за забава биха могли да бъдат непропорционални. Правилното функциониране на системата на собствените ресурси би могло да бъде сериозно застрашено. Това от своя страна би могло също така да се използва от някои като основание за отхвърляне на въвеждането на нови собствени ресурси.

 

Поради това съдокладчиците предлагат да се заличат съображения 13 и 15, както и член 9, параграфи 4 и 5, член 11, параграф 1, последната алинея и член 11, параграф 2.

 

Съдокладчиците очакват обсъждането на общите принципи, но също така и на правните и техническите детайли на системата на собствените ресурси с другите институции в рамките на редовния диалог, установен с Междуинституционалното споразумение и пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси. Внасянето на законодателните предложения за нови собствени ресурси на база данък върху цифровите технологии, преразгледаната СТЕ (Схема за търговия с емисии) и механизма за въглеродна корекция по границите до средата на 2021 г. би могло да се използва като повод за преразглеждане и консолидиране на правилата за прилагане и предоставяне на разположение съгласно член 311, параграф 4 и член 322, параграф 2 в дух на ефективност, ефикасност и взаимно доверие.

 

Като цяло съдокладчиците считат, че извършването на задълбочена реформа на системата на собствените ресурси чрез въвеждането на нови собствени ресурси е от първостепенно значение за бъдещето на ЕС и за завършването на плана за възстановяване, тъй като те следва да допринесат за предотвратяването на поставянето на тежестта от покриването на разходите върху плещите на гражданите или възстановяването им чрез съкращения в програмите на ЕС. Съдокладчиците подчертават, че правилата за прилагане са неразделна част от системата на собствените ресурси. Те следва да бъдат стабилни, но също така отворени и гъвкави, за да включват и допълнителни собствени ресурси с различни характеристики. В този контекст съдокладчиците припомнят значението на Междуинституционалното споразумение и неговата пътна карта за въвеждането на собствени ресурси. Тя обхваща различните стъпки от въвеждането на нови собствени ресурси, но също така и условията за сътрудничество между институциите и принципите, които следва да ръководят реформата на собствените ресурси. Сумата на постъпленията от новите ресурси следва да бъде достатъчна, за да покрие най-малко разходите по погасяване на заемите по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NGEU).

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Proposal for a Council Regulation on the methods and procedure for making available the Own Resources based on the Common Consolidated Corporate Tax Base, on the European Union Emissions Trading System and on Plastic packaging waste that is not recycled, and on the measures to meet cash requirements

Позовавания

13142/2020 – C9-0018/2021 – COM(2018)0326 – C8-0203/2018 – 2018/0131(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

23.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

CONT

4.12.2019

ENVI

11.3.2021

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Разглеждане в комисия

4.3.2021

 

 

 

Дата на приемане

17.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Henrike Hahn

Дата на внасяне

18.3.2021

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

 

Легенда:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).

[2]  ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.

[3]  ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.

[4]  OВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.

[5]  Приети текстове, P8_TA(2018)0226.

[6]  Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

[7] Приети текстове, P9_TA(2019)0032.

[8]  Приети текстове, P9_TA(2020)0124.

[9]  Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

[10] Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз.

[11] Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства.

[12] Предложение на Комисията COM(2018) 326 окончателно, последният документ на Съвета 13142/20 от 16 декември 2020 г.

[13] Чешка република/Комисия (C-575/18 P)

Последно осъвременяване: 22 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност