Menettely : 2018/0131(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0048/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0048/2021

Keskustelut :

CRE 24/03/2021 - 18

Äänestykset :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0104

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2021</NoDocSe>
PDF 186kWORD 77k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston asetukseksi kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista</Titre>

<DocRef>(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijät: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista

(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston esityksen (13142/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0018/2021),

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053[2] ja erityisesti sen 10 artiklan,

 ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselmat seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu[3] ja Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen[4],

 ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista[5],

 ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi[6],

 ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin[7],

 ottaa huomioon komission ja neuvoston 10. lokakuuta 2019 antamat julkilausumat monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin,

 ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta[8],

 ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä[9],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0048/2021),

1. hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseensä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale </Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

(13) Olisi otettava käyttöön luotettava ja nopea uudelleentarkastelumenettely, jotta voidaan ratkaista jäsenvaltion ja komission välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet, jotka koskevat kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyviin selvityksiin tehtyjen mukautusten määrää tai sitä, voidaanko jäsenvaltion todeta olevan vastuussa väitetystä tietojen toimittamatta jättämisestä, ja vältetään näin aikaa vievät ja hintavat rikkomismenettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Poistetaan.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale </Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa käytettävien lomakkeiden vahvistamisen osalta sekä jäsenvaltion ja komission välisten mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemista koskevan uudelleentarkastelumenettelyn täsmentämisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa käytettävien lomakkeiden vahvistamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

</Amend><Amend>Tarkistus <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 4 kohta</Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

4. Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää komissiota uudelleentarkastelemaan 3 kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi annettua mukautusta kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen kirje on vastaanotettu.  Uudelleentarkastelu saatetaan päätökseen päätöksellä, jonka komissio hyväksyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jäsenvaltion pyynnön vastaanottamispäivästä. Kun komission päätöksellä tarkastellaan uudelleen 3 kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi annettua mukautusta kokonaisuudessaan tai osittain vastaavia määriä, jäsenvaltion on asetettava käyttöön vastaava määrä. Jäsenvaltion toimittama mukautuksen uudelleentarkastelupyyntö tai komission päätöksen kumoamiskanne eivät kumpikaan vaikuta jäsenvaltion velvollisuuteen asettaa käyttöön mukautusta vastaava määrä.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 5 kohta</Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta</Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

Jäsenvaltion ja komission väliset erimielisyydet siitä, voidaanko jäsenvaltion katsoa olevan vastuussa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetusta väitetystä tietojen toimittamatta jättämisestä, ratkaistaan noudattaen 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua uudelleentarkastelua.

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Esitys asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 2 kohta</Article>

 

Neuvoston esitys

Tarkistus

(2) Jos jäsenvaltio aloittaa 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun, korko lasketaan komission 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti määräämästä päivästä.

Poistetaan.

 

 

</Amend></RepeatBlock-Amend>

PERUSTELUT

Omien varojen käyttöön asettamista koskeva asetus kuuluu täytäntöönpanoasetuksiin, jotka yhdessä omia varoja koskevan päätöksen[10] kanssa muodostavat EU:n omien varojen järjestelmän. Omien varojen käyttöön asettamista koskevassa asetuksessa vahvistetaan menettelyt ja määräajat omien varojen eri luokkien asettamiseksi komission käyttöön. Perinteiset omat varat sekä alv- ja bktl-perusteiset omat varat kuuluvat vuosina 2015 ja 2016 tarkistetun omien varojen käyttöön asettamista koskevan asetuksen[11] piiriin, mutta komissio ehdotti uusia omia varoja varten erillistä omien varojen käyttöön asettamista koskevaa asetusta. Uusia ehdotettuja omien varojen luokkia ovat yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja muovijätteeseen perustuvat omat varat. Niistä vain viimeksi mainittu on osa uutta joulukuussa 2020 hyväksyttyä omia varoja koskevaa päätöstä (parhaillaan ratifioitavana), ja siksi siihen sovelletaan esitystä uudeksi omien varojen käyttöön asettamista koskevaksi asetukseksi, jonka neuvosto toimitti parlamentille kuulemismenettelyssä 10. helmikuuta 2021.

 

Asetus kattaa pääasiassa jäsenvaltioiden ja komission oikeudet ja velvollisuudet muovimaksun, joka on tilastollinen kansallinen maksuosuus, määrien kantamisessa, keräämisessä ja siirtämisessä. Asetukseen sisältyy säännöksiä asiakirjojen säilyttämisestä, hallinnollisesta yhteistyöstä, kirjanpidosta ja raportoinnista, laskentamenetelmästä, kassanhallinnasta ja tileihin kirjaamisesta, aiempia vuosia koskevista mukautuksista, kahdestoistaosien varhennetusta tulouttamisesta, viivästyskoroista ja komiteamenettelyistä.

 

Esittelijöiden mielestä omien varojen käyttöön asettaminen on yleisesti ottaen toiminut asianmukaisesti nykyisten omien varojen osalta ja siksi vastaavia sääntöjä ja automaattisia menettelyjä olisi sovellettava myös muovijätteeseen perustuviin omiin varoihin ja tuleviin uusiin omiin varoihin, jotka otetaan käyttöön toimielinten välisen sopimuksen etenemissuunnitelman mukaisesti. Tämän vuoksi tavoitteena on hyväksyä lainsäädäntöpäätöslauselma nopeasti, jotta uudet muovijätteeseen perustuvat omat varat voidaan ottaa käyttöön takautuvasti heti, kun omia varoja koskevan päätöksen ratifiointi on saatu päätökseen.

 

Esittelijät haluaisivat kuitenkin kiinnittää huomiota erääseen omien varojen käyttöön asettamista koskevan asetuksen mahdollisesti ongelmalliseen uuteen säännökseen, joka saattaa vaikuttaa myös tulevaan konsolidoituun omien varojen käyttöön asettamista koskevaan asetukseen ja siten kaikkiin nykyisiin ja uusiin omiin varoihin. Kyseessä on nopea uudelleentarkastelumenettely. Esittelijät ehdottavat, että neuvostoa pyydetään poistamaan nämä uudet kohdat ennen asetuksen hyväksymistä.

 

Tausta ja perustelut

Neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa ehdotti maksuille, joista on esitetty varauma, uudelleentarkastelumenettelyä uudessa omien varojen käyttöön asettamista koskevassa asetuksessa[12] muovijätteeseen perustuvien omien varojen osalta, ja jäsenvaltioiden enemmistö on pyytänyt saman menettelyn soveltamista kaikkiin omiin varoihin.

 

Esittelijät pitävät nopeaa uudelleentarkastelua koskevan säännöksen käyttöönottoa mahdollisesti turhana ja haitallisena. Ensinnäkin unionin tuomioistuimen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä[13] vahvistetaan, että jäsenvaltioilla on käytössään oikeussuojakeinoja myös tapauksissa, joissa maksuihin liittyy varaumia. Toiseksi tällainen mekanismi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden kiistää vastuunsa, mikä aiheuttaisi viivästyksiä. Sillä saattaa myös olla tietyissä olosuhteissa lykkäävä vaikutus viivästyskorkoihin, joten se saattaisi haitata näiden korkojen kannustintarkoitusta.

 

Jos säännös sisällytetään uuteen omien varojen käyttöön asettamista koskevaan asetukseen muovijätteeseen perustuvien omien varojen osalta, olisi painetta soveltaa samaa menettelyä myös perinteisiin omiin varoihin ja tulevaisuudessa uusiin omiin varoihin. Käsiteltävänä olevaan esitykseen uudeksi omien varojen käyttöön asettamista koskevaksi asetukseksi ja myös esitykseen asetukseksi alv-perusteisista omista varoista sisältyvä uudelleentarkastelumenettely uhkaisi johtaa laskelmien paikkansapitävyyttä ja tietojen toimittamista koskevan todistustaakan kääntämiseen. Komission asema voisi heikentyä ja unionin tuomioistuimessa vireille pantavien asioiden määrä moninkertaistua.

 

Nopeaa uudelleentarkastelua koskeva lauseke voisi siis johtaa uudelleentarkastelua koskevien pyyntöjen lisääntymiseen ja käyttöön asettamista koskevan mekanismin keskeytymiseen ja häiriintymiseen. Se sitoisi hallinnollisia valmiuksia ja edellyttäisi lisähenkilöstöä kansallisella tasolla ja komissiossa. Tästä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja mahdollisten viivästyskorkojen seuraukset voivat suhteettomia. Omien varojen järjestelmän moitteeton toiminta voisi vaarantua vakavasti, mitä jotkut voisivat puolestaan käyttää perusteluna uusien omien varojen käyttöönoton hylkäämiselle.

 

Siksi esittelijät ehdottavat johdanto-osan 13 ja 15 kappaleen, 9 artiklan 4 ja 5 kohdan sekä 11 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan ja 2 kohdan poistamista.

 

Esittelijät odottavat kiinnostuneena keskustelua omien varojen järjestelmän yleisistä periaatteista sekä oikeudellisista ja teknisistä yksityiskohdista muiden toimielinten kanssa toimielinten välisellä sopimuksella ja uusien omien varojen käyttöönottoa koskevalla etenemissuunnitelmalla luodun säännöllisen vuoropuhelun puitteissa. Vuoden 2021 puoliväliin mennessä annettavia digitaaliveroon, tarkistettuun päästökauppajärjestelmään ja hiilitullimekanismiin perustuvia uusia omia varoja koskevien lainsäädäntöehdotusten tarjoamaa tilaisuutta voitaisiin käyttää täytäntöönpanoa ja saataville asettamista koskevien sääntöjen tarkistamiseen ja vakiinnuttamiseen SEUT:n 311 artiklan neljännen kohdan ja 322 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehokkuuden, tuloksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen hengessä.

 

Yleisesti ottaen esittelijät katsovat, että omien varojen järjestelmän perusteellinen uudistaminen ottamalla käyttöön uusia omia varoja on erittäin tärkeää EU:n tulevaisuuden ja elpymissuunnitelman loppuunsaattamisen kannalta, sillä ne muodostavat korvausosan, jonka avulla on tarkoitus välttää takaisinmaksukustannusten maksattaminen kansalaisilla tai EU:n ohjelmien määrärahojen leikkaaminen. Esittelijät korostavat, että täytäntöönpanosäännöt ovat erottamaton osa omien varojen järjestelmää. Niiden olisi oltava vankkoja mutta kuitenkin avoimia ja joustavia, jotta ne soveltuvat myös uusiin omiin varoihin, jotka ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Tässä yhteydessä esittelijät muistuttavat toimielinten välisen sopimuksen ja sen omien varojen käyttöönottoa koskevan etenemissuunnitelman merkityksestä. Se kattaa uusien omien varojen käyttöönoton eri vaiheet ja lisäksi toimielinten välisen yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt ja periaatteet, joiden olisi ohjattava omien varojen uudistusta. Uusista varoista saatavan tuoton määrän olisi riitettävä kattamaan ainakin Next Generation EU -välineen mukaisten lainojen takaisinmaksukustannukset.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Viiteasiakirjat

13142/2020 – C9-0018/2021 – COM(2018)0326 – C8-0203/2018 – 2018/0131(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

23.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

CONT

4.12.2019

ENVI

11.3.2021

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Valiokuntakäsittely

4.3.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Henrike Hahn

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.3.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28).

[2] EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1.

[3] EUVL C 162, 10.5.2019, s. 51.

[4] EUVL C 162, 10.5.2019, s. 71.

[5] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.

[6] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.

[7] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.

[8] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.

[9] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.

[10] Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26. toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä.

[11] Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26. toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

[12] Komission ehdotus COM(2018)0326 final, viimeisin neuvoston asiakirja 13142/20, 16. joulukuuta 2020.

[13] Tšekin tasavalta v. komissio (C-575/18 P).

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö