Postupak : 2018/0131(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0048/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0048/2021

Rasprave :

CRE 24/03/2021 - 18

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0104

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2021</NoDocSe>
PDF 207kWORD 75k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku </Titre>

<DocRef>(13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelji: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

(13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (13142/2020),

 uzimajući u obzir članak 322. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0018/2021),

 uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[1],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom[2], a posebno njezin članak 10.,

 uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.[3] i o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije[4],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima[5],

 uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana[7],

 uzimajući u obzir izjave Komisije i Vijeća od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka[8],

 uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 16. rujna 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[9],

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0048/2021),

1. prihvaća Nacrt Vijeća s predloženim izmjenama;

2. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj Nacrt;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13. </Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

(13) Trebalo bi uspostaviti pouzdan i brz postupak preispitivanja za rješavanje mogućih sporova koji mogu nastati između države članice i Komisije u vezi s iznosom bilo kojih usklađenja izvješća koja se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na ne‑recikliranom plastičnom ambalažnom otpadu ili u vezi s tim može li se navodno nedostavljanje podataka pripisati državi članici, čime bi se izbjegli dugotrajni i skupi postupci zbog povrede pred Sudom Europske unije.

Briše se.

</Amend> 

<Amend>Amandman <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15. </Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

(15) Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu utvrđivanja obrazaca za izvješća koja se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te u pogledu detaljnijeg utvrđivanja postupka preispitivanja za rješavanje mogućih sporova između države članice i Komisije. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(15) Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu utvrđivanja obrazaca za izjave koje se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

</Amend><Amend>Amandman <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 4.</Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

4. Dotična država članica može u roku od dva mjeseca od dana primitka pisma iz stavka 3. zatražiti od Komisije da preispita usklađenje priopćeno u tom pismu. To se preispitivanje zaključuje odlukom koju Komisija treba donijeti najkasnije tri mjeseca od dana primitka zahtjeva države članice. Ako se odlukom Komisije u potpunosti ili djelomično preispitaju iznosi koji odgovaraju usklađenju priopćenom u pismu iz stavka 3., država članica na raspolaganje stavlja odgovarajući iznos. Ni zahtjev države članice za preispitivanje usklađenja ni tužba za poništenje protiv odluke Komisije ne utječu na obvezu države članice da na raspolaganje stavi iznos koji odgovara usklađenju.

Briše se.

</Amend><Amend>Amandman <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 5.</Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

5. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se detaljnije utvrđuje postupak preispitivanja iz stavka 4. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 3.

Briše se.

</Amend> 

<Amend>Amandman <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.</Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

Sporovi između države članice i Komisije u vezi s tim može li se navodno nedostavljanje podataka iz prvog podstavka točke (d) ovog stavka pripisati državi članici rješavaju se preispitivanjem iz članka 9. stavka 4.

Briše se.

 

</Amend>

<Amend>Amandman <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Nacrt uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.</Article>

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

(2) Ako država članica pokrene preispitivanje iz članka 9. stavka 4., kamate se obračunavaju od datuma koji odredi Komisija u skladu s člankom 9. stavkom 3.

Briše se.

 


OBRAZLOŽENJE

Uredba o stavljanju na raspolaganje vlastitih sredstava (MAR) jedna je od provedbenih uredbi koje zajedno s Odlukom o vlastitim sredstvima[10] čine sustav vlastitih sredstava EU-a. Uredbom MAR utvrđuju se postupci i rokovi za stavljanje na raspolaganje različitih kategorija vlastitih sredstava Komisiji. Iako su tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva koja se temelje na PDV-u i BND-u obuhvaćena Uredbom o stavljanju na raspolaganje vlastitih sredstava (MAR1)[11] koja je revidirana 2015./2016., Komisija je predložila zasebnu Uredbu o stavljanju na raspolaganje vlastitih sredstava (MAR2) za nova vlastita sredstva. Među predloženim novim kategorijama, kao što su zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, vlastita sredstva temeljena na europskom trgovanju emisijama i vlastita sredstva koja se temelje na plastičnom otpadu, samo je zadnji element dio nove Odluke o vlastitim sredstvima kako je donesena u prosincu 2020. (još nije ratificirana) i stoga podliježe nacrtu uredbe MAR2 koji je Vijeće 10. veljače 2021. uputilo Europskom parlamentu radi savjetovanja.

 

Uredbom su u prvom redu obuhvaćena prava i obveze država članica i Komisije u pogledu naplate, prikupljanja i prijenosa dugovanih iznosa pristojbe za plastiku, što je nacionalni doprinos koji se temelji na statistici. Uredbom su obuhvaćene odredbe o čuvanju dokumenata, administrativnoj suradnji, knjiženju i izvješćivanju, metodi izračuna, državnoj riznici i računovodstvenim postupcima, usklađivanjima iz prethodnih godina, knjiženju dvanaestina provedeno unaprijed, zateznim kamatama i postupku odbora.

 

Suizvjestitelji potvrđuju da je općenito govoreći, stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava funkcioniralo na odgovarajući način za postojeća vlastita sredstva te da bi se stoga trebala primjenjivati usporediva pravila i automatizmi za vlastita sredstva koja se temelje na plastičnom otpadu i buduća nova vlastita sredstva koja će se uvesti u okviru plana IIA-a. Stoga im je cilj brzo donošenje zakonodavnog mišljenja kako bi se nova vlastita sredstva koja se temelje na plastičnom otpadu mogla provesti s retroaktivnim učinkom čim se dovrši ratifikacija Odluke o vlastitim sredstvima.

 

Suizvjestitelji bi, međutim, željeli skrenuti pozornost na jednu potencijalno problematičnu novu odredbu u nacrtu Uredbe MAR2, koja bi također mogla postati referentna točka za buduću konsolidiranu Uredbu o stavljanju na raspolaganje vlastitih sredstava, a time i sva postojeća i nova vlastita sredstva: brz postupak preispitivanja. Suizvjestitelji predlažu da se Vijeće pozove da te nove stavke izbriše prije donošenja uredbe.

 

Kontekst i obrazloženje

Njemačko predsjedništvo Vijeća predložilo je u nacrtu uredbe MAR2[12] postupak preispitivanja za plaćanja uz zadršku u pogledu vlastitih sredstava koja se temelje na plastičnom otpadu, a većina država članica zatražila je primjenu istog postupka na sva vlastita sredstva.

 

 

 

Suizvjestitelji smatraju da je uvođenje odredbe o brzom preispitivanju potencijalno suvišno i kontraproduktivno. Kao prvo, nedavna sudska praksa Suda Europske unije[13] potvrđuje da države članice imaju pristup pravnim sredstvima, čak i u slučajevima plaćanja za koja postoje zadrške. Kao drugo, takvim bi se mehanizmom državama članicama omogućilo osporavanje odgovornosti, što bi dovelo do kašnjenja. To također u određenim okolnostima može dovesti do „suspenzivnog učinka” na kamate za zakašnjelo plaćanje, čime bi se potencijalno narušila svrha plaćanja tih kamata.

 

Ako bi se ta odredba uvela u MAR2 za vlastita sredstva koja se temelje na plastičnom otpadu, postojao bi pritisak da se isti postupak primijeni na tradicionalna vlastita sredstva i u budućnosti na sva nova vlastita sredstva. Postupak preispitivanja u aktualnom nacrtu uredbe MAR2 i nacrtu uredbe o vlastitim sredstvima od PDV-a mogao bi dovesti do poništenja „tereta dokazivanja” u pogledu točnosti izračuna i dostavljanja podataka. Položaj Komisije mogao bi oslabiti. Broj predmeta pokrenutih pred Sudom Europske unije mogao bi se povećati.

 

Stoga bi klauzula o brzom preispitivanju mogla dovesti do povećanja broja zahtjeva za preispitivanje i posljedičnog prekida i poremećaja u stavljanju na raspolaganje sredstava. Time bi se opteretili administrativni kapaciteti te bi bilo potrebno dodatno osoblje na nacionalnoj razini i u Komisiji. Administrativni troškovi i posljedice na moguće zatezne kamate mogli bi biti nerazmjerni. Pravilno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava moglo bi biti ozbiljno ugroženo. To bi pak neki mogli upotrijebiti kao argument za odbijanje uvođenja novih vlastitih sredstava.

 

Suizvjestitelji stoga predlažu brisanje uvodnih izjava 13. i 15., kao i članka 9. stavaka 4. i 5., članka 11. stavka 1. posljednjeg podstavka i članka 11. stavka 2.

 

Suizvjestitelji s nestrpljenjem iščekuju raspravu s drugim institucijama o općim načelima, ali i pravnim i tehničkim pojedinostima sustava vlastitih sredstava u okviru redovitog dijaloga koji je uspostavljen Međuinstitucijskim sporazumom i planom za uvođenje novih vlastitih sredstava. Zakonodavni prijedlozi za nova vlastita sredstva na temelju digitalne pristojbe, revidirani sustav trgovanja emisijama i mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika do sredine 2021. mogli bi se iskoristiti za preispitivanje i konsolidaciju provedbe i stavljanja na raspolaganje pravila iz članka 311. stavka 4. i članka 322. stavka 2. u duhu učinkovitosti, djelotvornosti i uzajamnog povjerenja.

 

Općenito govoreći, suizvjestitelji smatraju da je temeljita reforma sustava vlastitih sredstava uvođenjem novih vlastitih sredstava od ključne važnosti za budućnost EU-a i dovršetak plana oporavka jer će se ta sredstva koristiti za naknadu troškova čime se želi izbjeći opterećivanje građana teretom otplate i donošenje rezova za programe EU-a. Suizvjestitelji naglašavaju da su provedbena pravila sastavni dio sustava vlastitih sredstava. Ona bi trebale biti opsežna, ali otvorena i fleksibilna kako bi se obuhvatila i različita dodatna vlastita sredstva. U tom kontekstu suizvjestitelji podsjećaju na važnost Međuinstitucijskog sporazuma, uključujući njegov plan za uvođenje vlastitih sredstava. On obuhvaća različite korake uvođenja novih vlastitih sredstava, ali i modalitete suradnje među institucijama i načela koja se trebaju primijeniti prilikom reforme sustava vlastitih sredstava. Iznos prihoda od novih sredstava trebao bi biti dostatan za pokrivanje barem troškova otplate kredita u okviru programa Next Generation EU.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, na sustavu Europske unije za trgovanje emisijama i na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Referentni dokumenti

13142/2020 – C9-0018/2021 – COM(2018)0326 – C8-0203/2018 – 2018/0131(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

23.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

CONT

4.12.2019

ENVI

11.3.2021

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Razmatranje u odboru

4.3.2021

 

 

 

Datum usvajanja

17.3.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

4

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Henrike Hahn

Datum podnošenja

18.3.2021

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1]  Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.).

[2]  SL L 424, 15.12.2020., str. 1.

[3]  SL C 162, 10.5.2019., str. 51.

[4]  SL C 162, 10.5.2019., str. 71.

[5]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0226.

[6]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.

[7]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.

[8]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0124.

[9]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0220.

[10] Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije.

[11] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom.

[12] Prijedlog Komisije COM(2018) 326 final, posljednji dokument Vijeća 13142/20 od 16. prosinca 2020.

[13] Češka Republika/Komisija (C-575/18 P)

Posljednje ažuriranje: 23. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti