Procedūra : 2018/0131(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0048/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0048/2021

Debates :

CRE 24/03/2021 - 18

Balsojumi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0104

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0048/2021</NoDocSe>
PDF 205kWORD 75k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes regulai par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu</Titre>

<DocRef>(13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu

(13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes projektu (13142/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0018/2021),

 ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai[1],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar kuru atceļ Lēmumu 2014/335/ES[2], Euratom un jo īpaši tā 10. pantu,

 ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada[3] un rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu[4],

 ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem[5],

 ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos[6],

 ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības[7],

 ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra paziņojumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

 ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu[8],

 ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[9],

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0048/2021),

1. apstiprina grozīto Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr. <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>13. apsvērums </Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

(13) Lai izšķirtu iespējamus strīdus, kas var rasties starp kādu dalībvalsti un Komisiju attiecībā uz jebkuru pielāgojumu summu pārskatos, kuri attiecas uz pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, vai attiecībā uz to vai dalībvalsts ir atbildīga par datu sniegšanas neizpildi, tādējādi izvairoties no laikietilpīgām un dārgām pārkāpuma procedūrām Eiropas Savienības Tiesā, būtu jāizveido uzticama un ātra pārskatīšanas procedūra.

svītrots

</Amend> 

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>15. apsvērums </Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz veidlapu izveidi pārskatiem saistībā ar pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un attiecībā uz sīkāku procedūru izklāstu, lai veiktu pārskatīšanu, izšķirot iespējamus strīdus, kas var rasties starp kādu dalībvalsti un Komisiju. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(15) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz veidlapu izveidi pārskatiem saistībā ar pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

</Amend><Amend>Grozījums Nr. <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>9. pants – 4. punkts</Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

4. Attiecīgā dalībvalsts var pieprasīt Komisijai pārskatīt pielāgojumu, par kuru paziņots 3. punktā minētajā vēstulē, divu mēnešu laikā no minētās vēstules saņemšanas dienas. Pārskatīšana beidzas ar lēmumu, kuru Komisija pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešus no dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja ar Komisijas lēmumu pilnībā vai daļēji tiek pārskatīta pielāgojumam atbilstošā summa, kas paziņota 3. punktā minētajā vēstulē, dalībvalsts dara pieejamu attiecīgo summu. Dalībvalsts pienākumu darīt pieejamu pielāgojumam atbilstošo summu neietekmē ne dalībvalsts pieprasījums pārskatīt pielāgojumu, ne prasība atcelt Komisijas lēmumu.

svītrots

</Amend><Amend>Grozījums Nr. <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>9. pants – 5. punkts</Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

5. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, sīkāk precizējot šā panta 4. punktā minētās pārskatīšanas procedūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

</Amend> 

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>11. pants – 1. punkts – 4. daļa</Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

Strīdus starp dalībvalsti un Komisiju par to, vai par iespējamo šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi atbildība ir jāuzņemas dalībvalstij, risina, izmantojot 9. panta 4. punktā minēto pārskatīšanu.

svītrots

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Regulas projekts</DocAmend>

<Article>11. pants – 2. punkts</Article>

 

Padomes projekts

Grozījums

(2) Ja dalībvalsts uzsāk 9. panta 4. punktā minēto pārskatīšanu, procentus aprēķina no dienas, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 9. panta 3. punktu.

svītrots

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

PASKAIDROJUMS

Resursu pieejamības regula (RPR) ir viena no īstenošanas regulām, kas kopā ar lēmumu par pašu resursiem[10] veido ES pašu resursu sistēmu. Resursu pieejamības regulā ir noteiktas procedūras un termiņi tam, lai darītu Komisijai pieejamus dažādu kategoriju pašu resursus. Uz tradicionālajiem pašu resursiem un PVN un NKI pašu resursiem attiecas Resursu pieejamības regula (RPR1)[11], kas tika pārskatīta 2015. un 2016. gadā, taču Komisija ierosināja atsevišķu Resursu pieejamības regulu (RPR2) par jaunajiem pašu resursiem. No ierosinātajām jaunajām kategorijām — kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes un pašu resursiem, kas pamatojas uz Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, — tikai pēdējā minētā ir iekļauta jaunajā lēmumā par pašu resursiem, kas pieņemts 2020. gada decembrī (vēl nav ratificēts), un tāpēc uz to attiecas RPR2 projekts, ko Padome 2021. gada 10. februārī nodeva Eiropas Parlamentam apspriešanai.

 

Šī regula attiecas galvenokārt uz dalībvalstu un Komisijas tiesībām un pienākumiem plastmasas nodevas (uz statistikas datiem balstīta valsts iemaksa) sakarā maksājamo summu piedzīšanā, iekasēšanā un nodošanā. Regulējums ietver noteikumus par dokumentu glabāšanu, administratīvo sadarbību, ierakstu veikšanu kontos un ziņošanu, aprēķināšanas metodi, valsts kasi un uzskaites kārtību, iepriekšējo gadu pielāgojumiem, ātrāku divpadsmitās daļas ierakstīšanu, nokavējuma procentiem un komiteju procedūrām.

 

Līdzreferenti atzīst, ka pašu resursu nodošana kopumā ir pienācīgi darbojusies attiecībā uz pašreizējiem pašu resursiem un tāpēc salīdzināmi noteikumi un automātiskas darbības būtu jāpiemēro arī pašu resursam, kas pamatojas uz izlietotās plastmasas daudzumu, un turpmākiem jauniem pašu resursiem, kas jāievieš saskaņā ar iestāžu nolīguma ceļvedi. Tāpēc viņu mērķis ir ātri pieņemt normatīvo atzinumu, lai, tiklīdz būs pabeigta lēmuma par pašu resursiem ratifikācija, varētu ar atpakaļejošu spēku īstenot jaunos pašu resursus, kas pamatojas uz plastmasas daudzumu.

 

Līdzreferenti tomēr vēlētos pievērst uzmanību vienam iespējami problemātiskam jaunam RPR2 noteikumam, kas varētu arī kļūt par etalonu turpmākajām konsolidētajām RPR un līdz ar to visiem pašreizējiem un jauniem pašu resursiem, proti, ātras pārskatīšanas procedūrai. Līdzreferenti ierosina aicināt Padomi pirms regulas pieņemšanas svītrot šos jaunos punktus.

 

Pamatinformācija un pamatojums

Padomes prezidentvalsts Vācija attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz plastmasas daudzumu, ir ierosinājusi iekļaut RPR2[12] pārskatīšanas procedūru, ko piemērotu maksājumiem, uz kuriem attiecas atrunas, un vairākums dalībvalstu ir pieprasījušas šo pašu procedūru piemērot visiem pašu resursiem.

 

 

 

Līdzreferenti uzskata, ka ātras pārskatīšanas procedūras noteikuma ieviešana varētu būt lieka un traucējoša. Pirmkārt, nesenā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra[13] apstiprina, ka dalībvalstīm ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, pat attiecībā uz maksājumiem ar atrunām. Otrkārt, šāds mehānisms dalībvalstīm dotu iespēju apstrīdēt savu atbildību, un tas izraisītu kavējumus. Noteiktos apstākļos tas arī varētu radīt apturošu efektu attiecībā uz nokavējuma procentiem, tādējādi, iespējams, kaitējot šo procentu maksājumu stimulācijas mērķim.

 

Pēc šīs procedūras ieviešanas RPR2 attiecībā uz pašu resursiem, kas pamatojas uz plastmasas daudzumu, būs spiediens šo pašu procedūru piemērot tradicionālajiem pašu resursiem un turpmākajiem jaunajiem pašu resursiem. Pašreizējā RPR2 projektā un arī PVN pašu resursu regulas projektā paredzētā pārskatīšanas procedūra varētu rezultēties apgrieztās pierādīšanas pienākumā attiecībā uz aprēķinu pareizību un datu sniegšanu. Komisijas stāvoklis varētu vājināties. Eiropas Savienības Tiesā iesniegto lietu skaits varētu daudzkāršoties.

 

Ātras pārskatīšanas klauzulas dēļ līdz ar to varētu pieaugt pārskatīšanas pieprasījumu skaits un attiecīgi — pieejamības nodrošināšanas mehānisma darbības pārtraukumi un traucējumi. Tas saistītu administratīvo spēju, un tāpēc būtu vajadzīgs papildu personāls valstu līmenī un Komisijā. Saistītās administratīvās izmaksas un sekas iespējamiem nokavējuma procentiem varētu būt nesamērīgas. Varētu tikt nopietni apdraudēta pašu resursu sistēmas pareiza darbība. To savukārt daži varētu izmantot par pamatojumu, lai noraidītu jaunu pašu resursu ieviešanu.

 

Tāpēc līdzreferenti ierosina svītrot 13. un 15. apsvērumu, kā arī 9. panta 4. un 5. punktu, 11. panta 1. punkta pēdējo daļu un 11. panta 2. punktu.

 

Līdzreferenti ar nepacietību gaida pašu resursu sistēmas vispārējo principu, kā arī sīku juridisko un tehnisko noteikumu apspriešanu ar citām iestādēm regulārajā dialogā, kas noteikts iestāžu nolīgumā un ceļvedī jaunu pašu resursu ieviešanai. To, ka līdz 2021. gada vidum jāiesniedz tiesību aktu priekšlikumi par jauniem pašu resursiem, kas pamatojas uz digitālo nodevu, pārskatīto ETS un oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, varētu izmantot, lai pārskatītu un nostiprinātu īstenošanas un resursu pieejamības noteikumus saskaņā ar 311. panta ceturto daļu un 322. panta 2. punktu efektivitātes, lietderības un savstarpēja uzticēšanās garā.

 

Kopumā līdzreferenti uzskata, ka ES nākotnei un atveseļošanas plāna pabeigšanai ir ārkārtīgi svarīgi pamatīgi reformēt pašu resursu sistēmu, ieviešot jaunus pašu resursus, jo tie veidos atmaksas daļu, kam būtu jāpalīdz nepieļaut, ka atmaksāšanas izmaksas gulstas uz iedzīvotāju pleciem vai nozīmē ES programmu budžeta samazināšanu. Līdzreferenti uzsver, ka īstenošanas noteikumi ir pašu resursu sistēmas neatņemama daļa. Tiem vajadzētu būt stabiliem, taču arī atvērtiem un elastīgiem, lai varētu iekļaut vēl papildu pašu resursus ar atšķirīgām īpašībām. Šajā saistībā līdzreferenti atgādina, cik svarīgs ir iestāžu nolīgums un tā ceļvedis pašu resursu ieviešanai. Tas aptver dažādus jauno pašu resursu ieviešanas posmus, kā arī kārtību, kādā īstenojama iestāžu sadarbība, un principus, kam būtu jānosaka pašu resursu sistēmas reforma. Ar ieņēmumiem no jaunajiem resursiem vajadzētu pietikt, lai vismaz daļēji segtu ar atveseļošanas instrumentu saistīto aizņēmumu izmaksas.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

Atsauces

13142/2020 – C9-0018/2021 – COM(2018)0326 – C8-0203/2018 – 2018/0131(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

23.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

CONT

4.12.2019

ENVI

11.3.2021

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Izskatīšana komitejā

4.3.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

4

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Henrike Hahn

Iesniegšanas datums

18.3.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1]  Iestāžu Nolīgums (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (OV L 433I, 22.12.2020., 28. lpp.).

[2]  OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.

[3]  OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.

[4]  OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.

[5]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.

[6]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.

[7] Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.

[8] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.

[9] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.

[10] Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu.

[11]Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (2014. gada 26. maijs) par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības.

[12] Komisijas priekšlikums COM(2018)0326 final, jaunākais Padomes dokuments 13142/20 (2020. gada 16. decembris).

[13] Čehijas Republika / Komisija (C-575/18 P).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika