Förfarande : 2018/0131(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0048/2021

Ingivna texter :

A9-0048/2021

Debatter :

CRE 24/03/2021 - 18

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0104

<Date>{18/03/2021}18.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2021</NoDocSe>
PDF 189kWORD 77k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst </Titre>

<DocRef>(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst

(13142/2020 – C9‑0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Samrådsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets utkast (13142/2020),

 med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med  vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0018/2021),

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[1],

 med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom[2], särskilt artikel 10,

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020[3] och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel[4],

 med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel[5],

 med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[6],

 med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar[7],

 med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

 med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen[8],

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel[9],

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkande från budgetutskottet (A9-0048/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra sitt utkast.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13 </Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

(13) Ett tillförlitligt och skyndsamt omprövningsförfarande bör fastställas för att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan en medlemsstat och kommissionen rörande storleken på justeringar av redovisningarna av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns eller rörande huruvida en påstådd underlåtenhet att lämna uppgifter kan tillskrivas en medlemsstat, och därigenom undvika tidskrävande och kostsamma överträdelseförfaranden inför Europeiska unionens domstol.

utgår

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 15 </Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av formulär för redovisning av de egna medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns och med avseende på närmare föreskrifter för omprövningen för att lösa eventuella tvister mellan en medlemsstat och kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

(15) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av formulär för redovisning av de egna medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

</Amend><Amend>Ändringsförslag <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 4</Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

4. Den berörda medlemsstaten får begära att kommissionen omprövar den justering som meddelats i sen skrivelse som avses i punkt 3 inom två månader från dagen för mottagande av den skrivelsen. Omprövningen ska utmynna i ett beslut som kommissionen ska anta senast tre månader efter dagen för mottagandet av medlemsstatens begäran. Om kommissionen i sitt beslut omprövar beloppen på ett sätt som helt eller delvis motsvarar den justering som meddelats i den skrivelse som avses i punkt 3 ska medlemsstaten tillhandahålla det motsvarande beloppet. Varken medlemsstatens begäran att ompröva justeringen eller en talan om ogiltigförklaring mot kommissionens beslut ska påverka medlemsstatens skyldighet att tillhandahålla det belopp som motsvarar justeringen.

utgår

</Amend><Amend>Ändringsförslag <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 5</Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

5. Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare uppgifter om den omprövning som avses i punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.3.

utgår

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4</Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

Tvister mellan en medlemsstat och kommissionen om huruvida den påstådda underlåtenhet att lämna uppgifter som aves i första stycket led d i denna punkt kan tillskrivas medlemsstaten ska lösas genom det omprövningsförfarande som avses i artikel 9.4.

utgår

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Utkast till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 2</Article>

 

Rådets utkast

Ändringsförslag

(2) Om en medlemsstat inleder den omprövning som avses i artikel 9.4 ska räntan beräknas från och med det datum som anges av kommissionen i enlighet med artikel 9.3.

utgår

 

MOTIVERING

Förordningen om tillhandahållande är en av genomförandeförordningarna som tillsammans med beslutet om egna medel[10] utgör EU:s system för egna medel. I förordningen om tillhandahållande fastställs förfaranden och tidsfrister för tillhandahållande till kommissionen av de olika kategorierna av egna medel. Medan traditionella egna medel och momsbaserade egna medel samt BNI-baserade egna medel omfattas av förordningen om tillhandahållande[11] som reviderades 2015/2016, föreslog kommissionen en separat förordning om tillhandahållande för de nya egna medlen. Bland de föreslagna nya kategorierna, dvs. en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, egna medel baserade på EU:s utsläppshandelssystem och egna medel baserade på plastförpackningsavfall, är det endast den sistnämnda kategorin som ingår i det nya beslut om egna medel som antogs i december 2020 (väntar på ratificering), och som därför omfattas av det utkast till förordning om tillhandahållande som rådet överlämnade till Europaparlamentet för samråd den 10 februari 2021.

 

Förordningen omfattar i första hand medlemsstaternas och kommissionens rättigheter och skyldigheter vid uttag, uppbörd och överföring av de fastställda beloppen för plastavgiften, ett statistikbaserat nationellt bidrag. Förordningarna innehåller bestämmelser om bevarande av dokument, administrativt samarbete, bokföring och rapportering, beräkningsmetod, bestämmelser om finansförvaltning och kreditering, justeringar från tidigare år, tidigareläggning av tolftedelar, dröjsmålsränta och kommittéförfaranden.

 

Medföredragandena erkänner att tillhandahållandet av egna medel i stort sett har fungerat tillfredsställande för befintliga egna medel och att jämförbara bestämmelser och jämförbar automatik därför också bör tillämpas för de egna medel som är baserade på plastförpackningsavfall och framtida nya egna medel som ska införas inom ramen för det interinstitutionella avtalets färdplan. Medföredragandena strävar därför efter ett snabbt antagande av lagstiftningsyttrandet så att de nya plastbaserade egna medlen kan genomföras med retroaktiv verkan så snart ratificeringen av beslutet om egna medel har slutförts.

 

Medföredragandena skulle dock vilja uppmärksamma en potentiellt problematisk ny bestämmelse i förordningen om tillhandahållande som också skulle kunna riskera att bli ett riktmärke för en framtida konsoliderad förordning om tillhandahållande och därmed för alla befintliga och nya egna medel: det skyndsamma omprövningsförfarandet. Medföredragandena föreslår att rådet uppmanas att stryka dessa nya punkter innan förordningen antas.

 

Bakgrund och motivering

Ett omprövningsförfarande för villkorade betalningar har föreslagits av det tyska ordförandeskapet i rådet i förordningen om tillhandahållande[12] för de plastbaserade egna medlen och en majoritet av medlemsstaterna har begärt att samma förfarande ska tillämpas för alla egna medel.

 

Medföredragandena anser att det kan vara överflödigt och kontraproduktivt att införa en bestämmelse om skyndsam omprövning. För det första bekräftar EU-domstolens senaste rättspraxis[13] att medlemsstaterna har tillgång till rättslig prövning, även när det gäller villkorade betalningar. För det andra skulle en sådan mekanism göra det möjligt för medlemsstaterna att bestrida sitt ansvar, vilket skulle orsaka förseningar. Det skulle också under vissa omständigheter kunna ha en suspensiv verkan på dröjsmålsräntorna, vilket skulle kunna störa det incitamentskapande syftet med dessa räntebetalningar.

 

När detta förfarande väl införts i förordningen om tillhandahållande för de plastbaserade egna medlen skulle det finnas ett tryck på att tillämpa samma förfarande för traditionella egna medel och i framtiden för alla nya egna medel. Det finns en risk för att omprövningsförfarandet i detta utkast till förordning om tillhandahållande och även utkastet till förordning om de momsbaserade egna medlen skulle leda till en omvänd bevisbörda när det gäller beräkningarnas riktighet och tillhandahållandet av uppgifter. Kommissionens ställning skulle kunna försvagas. Antalet mål vid EU-domstolen skulle kunna mångfaldigas.

 

Klausulen om skyndsam omprövning skulle således kunna leda till ett stort antal begäranden om omprövning och därmed till avbrott och störningar i tillhandahållandeprocessen. Den skulle binda administrativ kapacitet och kräva ytterligare personal på nationell nivå och inom kommissionen. De administrativa kostnaderna och konsekvenserna för eventuell dröjsmålsränta skulle kunna vara oproportionerliga. Den korrekta funktionen när det gäller systemet för egna medel skulle allvarligt kunna äventyras. Detta skulle i sin tur kunna användas av vissa som motivering för att förkasta införandet av nya egna medel.

 

Medföredragandena föreslår därför att skäl 13 och 15 samt artikel 9.4 och 9.5, artikel 11.1 sista stycket och artikel 11.2 stryks.

 

Medföredragandena ser fram emot att diskutera allmänna principer, men också rättsliga och tekniska detaljer, avseende systemet för egna medel med de övriga institutionerna inom ramen för den regelbundna dialog som inrättats genom det interinstitutionella avtalet och färdplanen för införandet av nya egna medel. Lagstiftningsförslagen om nya egna medel baserade på en digital avgift, det reviderade utsläppshandelssystemet och en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna från och med mitten av 2021 skulle kunna användas för att se över och konsolidera bestämmelserna om genomförande och tillhandahållande enligt artiklarna 311.4 och 322.2 i en anda av effektivitet, ändamålsenlighet och ömsesidigt förtroende.

 

Rent allmänt anser medföredragandena att en genomgripande reform av systemet för egna medel genom införandet av nya egna medel är av yttersta vikt för EU:s framtid och för fullbordandet av återhämtningsplanen, eftersom de kommer att utgöra den återbetalningsdel som inte bör innebära några återbetalningskostnader för medborgarna eller några nedskärningar i EU-programmen. Medföredragandena betonar att genomförandebestämmelserna är en integrerad del av systemet för egna medel. De bör vara robusta, men också öppna och flexibla för att även kunna hantera ytterligare egna medel med olika egenskaper. I detta sammanhang påminner medföredragandena om betydelsen av det interinstitutionella avtalet, inbegripet dess färdplan för införandet av egna medel. Den omfattar de olika stegen i införandet av nya egna medel, men även formerna för samarbetet mellan institutionerna och de principer som bör styra reformen av egna medel. Intäkterna från de nya medlen bör vara tillräckliga för att åtminstone täcka återbetalningskostnaderna för upplåningen inom ramen för Next Generation EU.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov

Referensnummer

13142/2020 – C9-0018/2021 – COM(2018)0326 – C8-0203/2018 – 2018/0131(NLE)

Datum för samråd / begäran om godkännande

23.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

CONT

4.12.2019

ENVI

11.3.2021

 

 

Föredragande

 Utnämning

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Behandling i utskott

4.3.2021

 

 

 

Antagande

17.3.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Henrike Hahn

Ingivande

18.3.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28).

[2]  EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.

[3] EUT C 162, 10.5.2019, s. 51.

[4] EUT C 162, 10.5.2019, s. 71.

[5] Antagna texter, P8_TA(2018)0226.

[6] Antagna texter, P8_TA(2018)0449.

[7] Antagna texter, P9_TA(2019)0032.

[8] Antagna texter, P9_TA(2020)0124.

[9] Antagna texter, P9_TA(2020)0220.

[10] Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel.

[11] Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov.

[12] Kommissionens förslag COM(2018)0326, rådets senaste dokument 13142/20 av den 16 december 2020.

[13] Republiken Tjeckien mot Europeiska kommissionen (C-575/18 P).

Senaste uppdatering: 23 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy