Процедура : 2018/0133(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0049/2021

Внесени текстове :

A9-0049/2021

Разисквания :

CRE 24/03/2021 - 18

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0105

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0049/2021</NoDocSe>
PDF 216kWORD 76k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност</Titre>

<DocRef>(12771/2020 – C9‑0364/2020 – 2018/0133(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчици: <Depute>Жузе Мануел Фернандеш, Валери Айе</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност

(12771/2020 – C9‑0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на Съвета (12771/2020),

 като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9‑0364/2020),

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[1],

 като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.[3] и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз[4],

 като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси[5],

 като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[6],

 като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“[7],

 като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

 като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване[8],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[9],

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0049/2021),

 

1. одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Проект на регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 8</Article>

 

Проект на Съвета

Изменение

(8) Член 9 се заменя със следното:

(8) Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

„Член 9

1. Всякакви корекции в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, за предходната финансова година, по каквато и да е причина, се правят по споразумение между Комисията и съответната държава членка.

1. Всякакви корекции в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, за предходната финансова година, по каквато и да е причина, се правят по споразумение между Комисията и съответната държава членка.

Ако държавата членка и Комисията не се споразумеят за корекция, Комисията информира съответната държава членка с писмо за необходимата корекция. Това писмо представлява „мерки“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква в) от Регламент № 609/2014 на Съвета.

Ако държавата членка и Комисията не се споразумеят за корекция, Комисията информира съответната държава членка с писмо за необходимата корекция. Това писмо представлява „мерки“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква в) от Регламент № 609/2014 на Съвета.

2. Съответната държава членка може да поиска от Комисията да преразгледа корекцията, съобщена в съответствие с параграф 1, втора алинея, в срок от два месеца от датата на получаване на писмото, посочено в параграф 1, втора алинея. Тази процедура по преразглеждане приключва с решение на Комисията, което се приема от Комисията най-късно три месеца след датата на получаване на искането на държавата членка.

 

Когато в решението на Комисията се преразглеждат сумите, съответстващи изцяло или частично на корекцията, държавата членка предоставя съответната сума. Нито искането на държавата членка за преразглеждане на корекцията, нито искът за отмяна на решението на Комисията, не засягат задължението на държавата членка да предостави сумата, съответстваща на корекцията.

 

Всички корекции се инкорпорирани в агрегирани декларации, които изменят предходните декларации за въпросната финансова година.

 

3. Комисията приема актове за изпълнение, в които допълнително се уточняват процедурните условия за процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3. Приемането на тези актове за изпълнение не засяга прилагането на процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 2.

 

4. След 31 юли на четвъртата година, следваща въпросната финансова година, в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, не се внасят никакви допълнителни корекции, освен ако тези корекции не засягат въпроси, предварително нотифицирани от Комисията или съответната държава членка.“.

2. След 31 юли на четвъртата година, следваща въпросната финансова година, в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, не се внасят никакви допълнителни корекции, освен ако тези корекции не засягат въпроси, предварително нотифицирани от Комисията или съответната държава членка.“.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламентът за изменение на Регламент 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ДДС), е част от пакета за реформа на собствените ресурси, предложен от Комисията през май 2018 г. Комисията предложи значително опростяване при изчисляването и прилагането на собствените ресурси на база ДДС, което Европейският парламент отдавна изискваше и което беше приветствано от него в различни резолюции и в законодателното становище относно системата на собствените ресурси от септември 2020 г.

 

Съдокладчиците отбелязват, че проектът на регламент на Съвета съдържа многобройни изменения на предложението на Комисията. По-специално разпоредбите за многогодишно „замразяване“ на среднопретеглената ставка на ДДС за всяка държава членка ще опростят и рационализират изчисляването, прилагането и контрола на собствения ресурс на база ДДС. Ето защо съдокладчиците подкрепят незабавното предоставяне на законодателното становище, така че новият опростен собствен ресурс на база ДДС да може да бъде приложен (с обратно действие от януари 2021 г.) веднага след приключването на процедурата по ратифициране на Решението за собствените ресурси (РСР) и влизането в сила на новото РСР.

 

Въпреки това, без да желаят да забавят процеса, съдокладчиците предлагат едно изменение на регламента на Съвета. То се отнася до заличаването на параграфите, съгласно които би била създадена процедура за бързо преразглеждане. Същата разпоредба следва да бъде заличена и в проекта на регламент на Съвета за новия регламент относно предоставянето на собствения ресурс на база пластмасови отпадъци.

 

 

Контекст и обосновка

Германското председателство на Съвета предложи процедура за преразглеждане на плащанията, предмет на резерва, в MAR2[10] за собствения ресурс на база пластмасови изделия и в изменения регламент за собствените ресурси от ДДС. По-голямата част от държавите членки поискаха прилагането на една и съща процедура за всички собствени ресурси.

 

Съдокладчиците признават ползата от възможността за изразяване на резерви при предоставяне на разположение на оспорена сума. Те също така са съгласни, че държавите членки и Комисията следва по принцип да използват правни средства за оспорване в отделни случаи.

 

Съдокладчиците считат, че въвеждането на разпоредба за бързо преразглеждане потенциално може да има обратен ефект. Такъв механизъм може да позволи на държавите членки да оспорват своята отговорност, което би могло да доведе до забавяния. Това може да доведе при определени обстоятелства и до „суспензивен ефект“ върху лихвите за забава, като по този начин потенциално се наруши стимулиращото предназначение на тези лихвени плащания.

 

След като такава разпоредба бъде въведена за ДДС и за собствените ресурси на база пластмасови изделия, ще има натиск за прилагане на същата процедура за традиционните собствени ресурси, а в бъдеще и за всички нови собствени ресурси. Процедурата по преразглеждане в настоящия проект на регламент създава риск да се стигне до обръщане на „тежестта за доказване“ по отношение на точността на изчисленията и предоставянето на данни. Позицията на Комисията би могла да бъде отслабена. Възможно е да се увеличи броят на делата, заведени пред Съда на Европейския съюз.

 

По този начин клаузата за бързо преразглеждане би могла да доведе до увеличаване на броя на исканията за преразглеждане и с това – до прекъсвания и смущения във функционирането на механизма. Това ще ангажира административен капацитет и ще изисква допълнителен персонал на национално равнище и в Комисията. Свързаните с това административни разходи и последиците от начисляването на евентуални лихви за забава биха могли да бъдат непропорционални. Правилното функциониране на системата на собствените ресурси би могло да бъде сериозно застрашено. Това от своя страна би могло да се използва от някои и като основание за отхвърляне на въвеждането на нови собствени ресурси.

 

Поради това съдокладчиците предлагат член 1, параграф 8, който да замени член 9 в изменения регламент.

 

Съдокладчиците очакват да се проведе обсъждане на общите принципи, както и на правните и техническите детайли на системата на собствените ресурси, с другите институции в рамките на редовния диалог, установен в Междуинституционалното споразумение и пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси. Законодателните предложения за нови собствени ресурси въз основа на налог върху цифровите технологии, преразгледаната СТЕ (Схема за търговия с емисии) и механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите до средата на 2021 г. биха могли да се използват като повод за преразглеждане и консолидиране на правилата за прилагане и за предоставяне на разположение, предвидени в член 311, параграф 4 и член 322, параграф 2, в дух на ефективност, ефикасност и взаимно доверие.

 

Като цяло съдокладчиците считат, че дълбоката реформа на системата на собствените ресурси чрез въвеждането на нови собствени ресурси е от първостепенно значение за бъдещето на ЕС и за завършването на плана за възстановяване, тъй като те ще съставляват схема за възстановяване на суми, която да позволи да се избегне стоварването на пълните разходи по погасяване на заемите върху плещите на гражданите или която да предотврати съкращения в програмите на ЕС. Съдокладчиците подчертават, че правилата за прилагане са неразделна част от системата на собствените ресурси. Те следва да бъдат стабилни, но също така отворени и гъвкави, за да включват и допълнителни собствени ресурси с различни характеристики. В този контекст съдокладчиците припомнят значението на Междуинституционалното споразумение, включително неговата пътна карта за въвеждането на собствени ресурси. Тя обхваща различните стъпки при въвеждането на нови собствени ресурси, но също така и условията за сътрудничество между институциите и принципите, от които следва да се ръководи реформата на собствените ресурси. Размерът на постъпленията от новите ресурси следва да бъде достатъчен, за да покрие най-малко разходите по погасяване на заемите по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NGEU).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност

Позовавания

COM(2018)0328 – C8-0204/2018 – 2018/0133(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

23.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ECON

31.5.2018

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

ECON

22.7.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Разглеждане в комисия

4.3.2021

 

 

 

Дата на приемане

17.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Henrike Hahn

Дата на внасяне

17.3.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

NI

Mislav Kolakušić

Renew

Moritz Körner

 

Легенда:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1]  Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).

[2]  ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.

[3]  ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.

[4]  OВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.

[5]  Приети текстове, P8_TA(2018)0226.

[6]  Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

[7]  Приети текстове, P9_TA(2019)0032.

[8]  Приети текстове, P9_TA(2020)0124.

[9]  Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

[10] Предложение на Комисията COM(2018) 326 окончателно, последният документ на Съвета 13142/20 от 16 декември 2020 г.

Последно осъвременяване: 22 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност