Menetlus : 2018/0133(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0049/2021

Esitatud tekstid :

A9-0049/2021

Arutelud :

CRE 24/03/2021 - 18

Hääletused :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0105

<Date>{17/03/2021}17.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0049/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 73k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta</Titre>

<DocRef>(12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöörid: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta

(12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu eelnõu (12771/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0364/2020),

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[1],

 võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[2], eriti selle artiklit 10,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta[3] ning resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta[4],

 võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[5],

 võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks[6],

 võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused[7],

 võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

 võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta[8],

 võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi[9],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0049/2021),

 

1. kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Määruse eelnõu</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – punkt 8</Article>

 

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(8) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

(8) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

„Artikkel 9

1. Eelnenud eelarveaastate mis tahes korrigeerimised tehakse artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelise kokkuleppe alusel.

1. Eelnenud eelarveaastate mis tahes korrigeerimised tehakse artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelise kokkuleppe alusel.

Kui liikmesriik ja komisjon korrigeerimise suhtes kokkulepet ei saavuta, teavitab komisjon asjaomast liikmesriiki vajalikust korrigeerimisest kirja teel. Selline kiri kujutab endast „meetmeid“, millele on osutatud nõukogu määruse 609/2014 artikli 12 lõike 2 punktis c.

Kui liikmesriik ja komisjon korrigeerimise suhtes kokkulepet ei saavuta, teavitab komisjon asjaomast liikmesriiki vajalikust korrigeerimisest kirja teel. Selline kiri kujutab endast „meetmeid“, millele on osutatud nõukogu määruse 609/2014 artikli 12 lõike 2 punktis c.

2. Asjaomane liikmesriik võib kahe kuu jooksul alates lõike 1 teises lõigus osutatud kirja kättesaamisest paluda komisjonil vaadata lõike 1 teise lõigu kohaselt teatatud korrigeerimine läbi. Läbivaatamine toimub komisjoni otsuse alusel, mille ta võtab vastu hiljemalt kolm kuud pärast liikmesriigi taotluse kättesaamise kuupäeva.

 

Kui komisjoni otsusega vaadatakse korrigeerimisele osaliselt või täielikult vastavad summad läbi, teeb liikmesriik vastava summa kättesaadavaks. Liikmesriigi taotlus korrigeerimise läbivaatamiseks ega komisjoni otsuse tühistamise hagi ei mõjuta liikmesriigi kohustust korrigeerimisele vastav summa kättesaadavaks teha.

 

Kõik parandused kantakse koondaruannetesse, mis muudavad asjaomaste eelarveaastate varasemaid aruandeid.

 

3. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse lõikes 2 osutatud läbivaatamise üksikasjalikum menetluskord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. Rakendusaktide vastuvõtmine ei piira lõikes 2 osutatud läbivaatamismenetluse kohaldamist.

 

4. Artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse ei tehta pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 31. juulit enam ühtki korrigeerimist, välja arvatud juhul, kui need puudutavad punkte, millest komisjon või asjaomane liikmesriik on eelnevalt teatanud.“

2. Artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse ei tehta pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 31. juulit enam ühtki korrigeerimist, välja arvatud juhul, kui need puudutavad punkte, millest komisjon või asjaomane liikmesriik on eelnevalt teatanud.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>


SELETUSKIRI

Määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta, on osa komisjoni poolt 2018. aasta mais esitatud omavahendite reformi paketist. Komisjon tegi ettepaneku käibemaksupõhiste omavahendite arvutamist ja rakendamist oluliselt lihtsustada, mida Euroopa Parlament oli pikka aega nõudnud ning mille üle parlament väljendas heameelt mitmes resolutsioonis ja 2020. aasta septembri seadusandlikus arvamuses omavahendite süsteemi kohta.

 

Kaasraportöörid märgivad, et nõukogu määruse eelnõuga on komisjoni ettepanekusse tehtud mitu muudatust. Eelkõige lihtsustavad ja ühtlustavad käibemaksupõhiste omavahendite arvutamist, rakendamist ja kontrollimist sätted, mis käsitlevad liikmesriikide käibemaksu kaalutud keskmise määra mitmeaastast külmutamist. Seetõttu pooldavad kaasraportöörid seadusandliku arvamuse viivitamatut esitamist, et uusi lihtsustatud käibemaksupõhiseid omavahendeid saaks rakendada (tagasiulatuvalt alates 2021. aasta jaanuarist) niipea, kui omavahendite otsuse ratifitseerimismenetlus on lõpule viidud ja uus omavahendeid käsitlev otsus jõustub.

 

Sellest hoolimata esitavad kaasraportöörid nõukogu määruse muutmiseks ühe muudatusettepaneku, soovimata sellega protsessi aeglustada. See puudutab nende lõigete väljajätmist, mis näeksid ette kiire läbivaatamismenetluse. See on sama säte, mis tuleks välja jätta ka nõukogu määruse eelnõust, mis käsitleb plastijäätmetel põhinevate omavahendite kättesaadavaks tegemist.

 

 

Taustteave ja põhjendus

Reservatsioonidega hõlmatud maksete läbivaatamise menetluse pakkus välja nõukogu eesistujariik Saksamaa plastijäätmetel põhinevate omavahendite kättesaadavaks tegemist käsitlevas uues määruses[10] ning käibemaksupõhiseid omavahendeid käsitlevas muudetud määruses. Enamik liikmesriike on taotlenud sama menetluse kohaldamist kõigi omavahendite suhtes.

 

Kaasraportöörid tunnistavad, et võimalus esitada vaidlustatud summa kättesaadavaks tegemisel reservatsioon on kasulik. Samuti nõustuvad nad, et liikmesriikidel ja komisjonil peaks olema üksikjuhtumite vaidlustamiseks juurdepääs õiguskaitsevahenditele.

 

Kaasraportöörid leiavad, et kiire läbivaatamise sätte lisamine võib olla kahjulik. Selline mehhanism võib anda liikmesriikidele võimaluse vaidlustada oma vastutus ja see võib põhjustada viivitusi. Sellega võib teatavatel asjaoludel kaasneda ka „peatav mõju“ viivistele, mis võib häirida nende intressimaksete motiveerivat eesmärki.

 

Pärast menetluse kehtestamist käibemaksupõhiste ja plastijäätmetel põhinevate omavahendite puhul tekib surve kohaldada sama menetlust traditsiooniliste omavahendite ja tulevikus ka kõigi uute omavahendite suhtes. Praeguses määruse eelnõus sisalduv läbivaatamismenetlus võib kaasa tuua „tõendamiskohustuse“ ümberpööramise seoses arvutuste täpsuse ja andmete esitamisega. Komisjoni positsioon võib nõrgeneda. Euroopa Kohtule esitatavate kohtuasjade arv võib mitmekordistuda.

 

Kiire läbivaatamise klausel võib seega kaasa tuua läbivaatamistaotluste arvu suurenemise ning sellest tulenevad maksete kättesaadavaks tegemise mehhanismi katkestused ja häired. See seoks haldussuutlikkuse ning eeldaks riiklikul tasandil ja komisjonis lisapersonali. Võimalike viivistega seotud halduskulud ja tagajärjed võivad olla ebaproportsionaalsed. Omavahendite süsteemi nõuetekohane toimimine võib sattuda tõsisesse ohtu. Mõned riigid võiksid seda omakorda kasutada põhjusena keelduda uute omavahendite kasutuselevõtmisest.

 

Kaasraportöörid teevad seetõttu ettepaneku artikli 1 punkti 8 kohta, mis asendaks muudetud määruse artikli 9.

 

Kaasraportöörid ootavad huviga omavahendite süsteemi üldpõhimõtete, aga ka õiguslike ja tehniliste üksikasjade arutamist teiste institutsioonidega institutsioonidevahelises kokkuleppes ja uute omavahendite kasutuselevõtu tegevuskavas sätestatud korrapärase dialoogi raames. Seoses sellega, et 2021. aasta keskpaigaks tuleb esitada seadusandlikud ettepanekud, mis käsitlevad digimaksul, heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel ja süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil põhinevaid uusi omavahendeid, võiks artikli 311 lõike 4 ja artikli 322 lõike 2 kohased rakenduseeskirjad ja kättesaadavaks tegemist puudutavad eeskirjad tõhususe, mõjususe ja vastastikuse usalduse suurendamiseks läbi vaadata ja konsolideerida.

 

Üldiselt leiavad kaasraportöörid, et omavahendite süsteemi põhjalik reformimine uute omavahendite kasutuselevõtmise kaudu on ülimalt oluline ELi tuleviku ja majanduse taastekava lõpuleviimise jaoks, kuna need moodustavad hüvitamise osa, mis peaks aitama vältida tagasimaksekulude panemist kodanike õlgadele või ELi programmide kärpeid. Kaasraportöörid rõhutavad, et rakenduseeskirjad on omavahendite süsteemi lahutamatu osa. Need peaksid olema tugevad, kuid avatud ja paindlikud, et hõlmata ka eri omadustega täiendavaid omavahendeid. Sellega seoses tuletavad kaasraportöörid meelde, kui oluline on institutsioonidevaheline kokkulepe, sealhulgas selle tegevuskava omavahendite kasutuselevõtmiseks. See hõlmab uute omavahendite kasutuselevõtu eri etappe, aga ka institutsioonidevahelise koostöö korda ja põhimõtteid, mis peaksid reguleerima omavahendite reformi. Uutest vahenditest saadav tulu peaks olema piisav, et katta vähemalt taasterahastu „NextGenerationEU“ laenude tagasimaksmise kulud.

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta

Viited

COM(2018)0328 – C8-0204/2018 – 2018/0133(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

23.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

31.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ECON

22.7.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.3.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

2

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Henrike Hahn

Esitamise kuupäev

17.3.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

7

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

NI

Mislav Kolakušić

Renew

Moritz Körner

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1]  16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).

[2]  ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.

[3]  ELT C 162, 10.5.2019, lk 51.

[4]  ELT C 162, 10.5.2019, lk 71.

[5]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.

[6]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.

[7]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.

[8]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.

[9]  Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.

[10] Komisjoni ettepanek COM(2018) 326 final, viimane nõukogu dokument 13142/20, 16. detsember 2020.

Viimane päevakajastamine: 23. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika