Процедура : 2020/2154(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0080/2021

Внесени текстове :

A9-0080/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 237kWORD 76k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Ришард Чарнецки</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година

(2020/2154(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на агенциите[1],

 като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05793/2021 – C9‑0051/2021),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[3], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда[4], и по-специално член 13 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[5], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6],

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0080/2021),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2019 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година

(2020/2154(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на агенциите[7],

 като взе предвид декларацията за достоверност[8] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05793/2021 – C9‑0051/2021),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[9], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда[10], и по-специално член 13 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[11], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[12],

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0080/2021),

1. одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година

(2020/2154(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0080/2021),

А. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“)[13], нейният окончателен бюджет за финансовата 2019 година възлиза на 75 663 812 EUR, което представлява увеличение с 14,99% спрямо 2018 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява главно от бюджета на Съюза (86,85%) и от вноските по конкретни споразумения, а именно програмата „Коперник“ (13,15%);

Б. като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2019 година („доклада на Палатата“), заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление 

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2019 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 0,04% в сравнение с 2018 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,83%, което представлява намаление с 1,23% в сравнение с предходната година;

Резултати от изпълнението

2. отбелязва, че Агенцията използва определени параметри като ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да оцени добавената стойност на своите дейности, и други параметри за подобряване на своето бюджетно управление, като например изпълнението на годишното щатно разписание, степен на изпълнение на поетите бюджетни задължения и брой регистрирани сесии на уебсайта на Агенцията;

3. отбелязва, че за трета поредна година секцията „Данни и карти“ е била най-посещаваната на уебсайта на Агенцията с над 2,75 милиона посещения на страници, а сървърите на уебкарти на Агенцията са получили 375 милиона искания за преглед на карти, изготвени от Агенцията (което представлява увеличение с 25% в сравнение с 2018 г.); счита, че разпространението на информация за околната среда е от ключово значение, особено с оглед на Европейския зелен пакт;

4. подчертава, че Агенцията предоставя надеждна, независима информация за околната среда; поздравява Агенцията за качеството на нейните крайни продукти, публикувани през 2019 г., като докладите относно прехода към устойчивост в Европа, приспособяването към изменението на климата в селскостопанския сектор, предотвратяването на пластмасовите отпадъци и интензитета на парниковите газове на транспортните горива, както и доклада за състоянието на околната среда;

5. отбелязва, че вътрешен преглед на функционирането на управителния съвет и бюрото е довел до увеличаване на ролята на бюрото, по-често използване на видеоконференции и намаляване на пътуванията до Копенхаген за членовете на бюрото;

6. отбелязва, че според Агенцията тя непрекъснато поддържа връзка с Комисията за определяне и договаряне на разпределението на задачи със съответните служби на Комисията, като по този начин се избягва припокриването на задачи; отбелязва, че Агенцията не е установила припокриващи се задачи с други агенции в мрежата от агенции на ЕС;

7. отбелязва, че Агенцията е постигнала своите цели за 2019 г., определени в годишната ѝ работна програма, и е предоставила на вземащите решения лица и гражданите на Европа достъп до навременна и важна информация, осигуряваща здрава основа за политиките в областта на околната среда;

8. отбелязва, че през 2019 г. Агенцията е започнала разработването на стратегията на Агенцията и Европейската мрежа за наблюдение и информация за околната среда (Eionet) за периода 2030 – 2021 г. и че тази стратегия е била приета през декември 2020 г.;

9. припомня, че през 2019 г. Агенцията въведе нови потоци от данни за мониторинга на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, подкрепи прилагането на управлението на Енергийния съюз и продължи да рационализира докладването в областта на околната среда;

10. отбелязва, че Агенцията отпразнува своята 25-а годишнина с няколко прояви и публикации, в които се отчитат постиженията на Агенцията, и се разглеждат бъдещите ѝ цели;

11. насърчава Агенцията да работи заедно с други съответни агенции на Съюза с цел по-добра оценка на въздействието на човешката дейност върху околната среда; отбелязва примерите, посочени от Агенцията, за съвместни дейности с други агенции, като публикуването на Европейския доклад за въздухоплаването и околната среда за 2019 г. заедно с Европейската агенция за авиационна безопасност и планирането с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Комисията на иновативна виртуална обсерватория на ЕС по въпросите на изменението на климата и здравето; призовава Агенцията да разшири още повече сътрудничеството с други агенции;

12. подчертава, че целите на Агенцията са общоевропейски и че поради тази причина е необходимо тя да си сътрудничи тясно с трети държави в Европа; отбелязва коментара на Агенцията, според който новата стратегия ЕАОС-Eionet за периода 2021 – 2030 г. очертава политическите приоритети на Комисията във връзка с дневния ред на Европейския зелен пакт за по-широкото общоевропейско пространство, както и новите финансови инструменти на Съюза, които бяха разработени през 2019 г., за да бъдат въведени в началото на 2021 г.;

13. изразява съжаление, че някои дейности не са могли да бъдат изпълнени изцяло през 2019 г. поради редица обстоятелства; отбелязва със загриженост, че управителният съвет подчертава, че способността на Агенцията да продължава да реагира адекватно на промените в политиката ще зависи от увеличаването на разпределените основни ресурси или от допълнително приоритизиране и/или прекратяване на някои сегашни основни задачи; отбелязва, че Агенцията преценява къде разпределените ресурси осигуряват най-добра стойност и при подготовката на проектобюджета за 2021 г. е добавила ресурси, които отговарят на новите задачи в съответствие с развитието на политиките;

14. призовава Агенцията да продължи да развива своите полезни взаимодействия и да засили сътрудничеството си и обмена на добри практики с други агенции на Съюза с цел подобряване на ефективността (човешки ресурси, управление на сгради, услуги в областта на информационните технологии и сигурност);

15. подчертава, че е важно да се увеличи цифровизацията на Агенцията по отношение на вътрешните операции и управленските процедури; подчертава необходимостта Агенцията да продължи да бъде проактивна в тази насока, за да се избегне на всяка цена цифрово разделение между агенциите; обръща внимание при все това на необходимостта да се предприемат всички необходими мерки за сигурност, за да се избегне всякакъв риск за онлайн сигурността на обработваната информация;

16. приветства проактивните отношения на Агенцията с медиите с оглед на придобиването на по-голяма видимост в медиите, в интернет и в социалните медии с цел популяризирането на работата ѝ;

Политика относно персонала

17. отбелязва, че към 31 декември 2019 г. процентът на изпълнение на щатното разписание е бил 96,77%, като са били назначени 3 длъжностни лица и 117 срочно наети служители на общо 124-те длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза (124 и през 2018 г.); отбелязва, че през 2019 г. за Агенцията също така са работили 61 договорно наети служители и 19 командировани национални експерти;

18. отбелязва отчетената за 2019 г. липса на баланс в съотношението между половете сред висшето ръководство (седем мъже и две жени) и членовете на управителния съвет (18 мъже и 14 жени); призовава Агенцията в бъдеще да осигури баланс между половете на управленско равнище; призовава Комисията и държавите членки при номинирането на своите членове на управителния съвет на Агенцията да вземат предвид, че е важно да се осигури баланс между половете;

19. отбелязва, че Агенцията е приела политика на защита на личното достойнство и борба с тормоза; приема за сведение, че през 2019 г. е докладван един предполагаем случай на тормоз, който е довел до административно разследване и дисциплинарни производства;

20. отбелязва ключовата роля, която Агенцията се очаква да играе (мониторинг, докладване и валидиране) в подкрепа на действията по Европейския зелен пакт и Осмата обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда[14]; поради това настоява бюджетът за персонала на Агенцията да бъде увеличен, за да може тя да изпълнява тези задължения; отбелязва, че всякакви бъдещи съкращения ще окажат отрицателно въздействие върху функционирането на Агенцията и изпълнението на Европейския зелен пакт;

21. отбелязва със загриженост във връзка с последващите действия в отговор на препоръките на Сметната палата от предходни години, че Агенцията не разполага с актуализирана политика по отношение на чувствителните длъжности; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че Агенцията е направила списък на своите чувствителни длъжности от 2009 г. насам и че нейните насоки относно определянето и управлението на чувствителни функции са били преразгледани с оглед на извършената реорганизация и са били финализирани; призовава Агенцията незабавно да приеме и да прилага политиката за чувствителните длъжности;

22. отбелязва, че според специалния доклад на Сметната палата относно бъдещето на агенциите на ЕС Агенцията е изложена на рискове от ограничени ресурси; призовава Комисията да разработи съвместно с Агенцията устойчив план за предоставяне на Агенцията на ресурси в съответствие с нейните потребности и задачи; призовава Комисията и Агенцията да докладват на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

23. изразява загриженост относно големия състав на управителния съвет на Агенцията, което затруднява вземането на решения и поражда значителни административни разходи;

24. насърчава Агенцията да продължи разработването на дългосрочна рамка за политиката в областта на човешките ресурси, която да включва баланса между професионалния и личния живот, професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот, баланса между половете, работата от разстояние, географския баланс и наемането и интегрирането на лица с увреждания;

25. подчертава, че ситуациите на конфликт на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация или с „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор, са проблем, който е общ за много органи и агенции в целия Съюз;

Обществени поръчки

26. отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, по отношение на препоръките за 2019 г. и проследяването на изпълнението във връзка с констатации и оценки от предходни години, че Агенцията е сключила договор за осигуряване на услуги за сума над тавана на рамковия договор без да направи официално изменение на договора и че не е следила правилно общото разходване на средства по договора преди да пусне нови поръчки; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, уверенията на Агенцията, че в бъдеще всяко изменение на даден договор, включително на неговия бюджетен таван, ще бъде формализирано чрез изменение на договора, и че на финансовите служители и разпоредителите с бюджетни кредити ще бъде напомнено винаги да проверяват наличния бюджет по рамковия договор съобразно праговете, определени преди сключването на конкретните договори и своевременно да актуализират инструмента за контрол на усвояването на средства; призовава въпреки това Агенцията да формализира измененията на договорите в съответствие с разпоредбите за обществените поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

27. отчита съществуващите мерки и продължаващите усилия на Агенцията за осигуряване на прозрачност за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности;

28. припомня, че публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет следва да бъде задължително, тъй като понастоящем не всички автобиографии и декларации за интереси на членовете на управителния съвет са публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава Агенцията да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на всички членове на управителния съвет и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

29. отново изразява загриженост, че Агенцията не е въвела декларации за конфликт на интереси за вътрешни експерти;

30. подчертава факта, че настоящата етична рамка, приложима за институциите и агенциите на Съюза, страда от значителни недостатъци поради своята разпокъсаност и липсата на съгласуваност между съществуващите разпоредби; подчертава, че решението на тези въпроси следва да се търси чрез създаване на обща етична рамка, която да гарантира прилагането на високи етични стандарти за всички институции и агенции на ЕС;

Вътрешен контрол

31. отбелязва, че през 2019 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е изготвила одитен доклад относно възлагането на обществени поръчки, в който е посочена една много важна слабост, свързана с мониторинга на процедурите за възлагане на обществени поръчки и управлението на договорите; отбелязва разработването и приемането от IAS на план за действие в отговор на тези констатации;

Устойчивост

32. приветства усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място и всички мерки, предприети от нея за намаляване на въглеродния ѝ отпечатък и потреблението на енергия и за развитието на работен процес без документи на хартиен носител; както и усилията ѝ по възможност да намали и да компенсира емисиите на CO2, свързани с помещенията и пътуванията; изразява съжаление обаче относно ниската енергийна ефективност на централата на Агенцията;

Други коментари

33. отбелязва, че Агенцията е участвала в процеса на подготовка за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по-специално свързаната с него подготовка на съответните информационни системи през 2019 г.;

34. отбелязва усилията на Агенцията да осигури икономически ефективно и екологосъобразно работно място и по възможност да намали и да компенсира своите емисии на CO2, свързани с помещенията и пътуванията;

35. приветства усилията на Агенцията за изграждане на по-многообразна и приобщаваща работна среда и култура чрез предприемане на действия в полза на лицата с увреждания; изисква от Агенцията да направи оценка на възможностите за по-нататъшно укрепване и интегриране на принципите на равните възможности при набирането на персонал, в обучението, професионалното развитие и условията на труд, както и да повиши осведомеността на персонала относно тези аспекти и да направи оценка на възможните разумни подобрения и модификации на сградите на Агенцията (достъп, подходящо офис оборудване) за хората с намалена подвижност или други увреждания;

36. посочва, че е необходим комплексен подход, за да станат началните страници на уебсайтовете на институциите на Съюза достъпни за лица с всякакви увреждания, както е предвидено в Директива (ЕС) 2016/2102[15], в т.ч. наличието на национални жестомимични езици; предлага организациите, представляващи лицата с увреждания, да бъдат включени в този процес;

37. насърчава Агенцията да предприема по-нататъшни инициативи с акцент върху разпространението на резултатите от нейните изследвания сред обществеността и да информира обществеността чрез социални мрежи и други медии;

o

o  o

38. по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, препраща към своята резолюция от ... 2021 г.[16] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (01.02.2021)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2019 година</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Паскал Канфен</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) предоставя надеждна и независима информация за околната среда; приветства качеството на нейните крайни продукти, публикувани през 2019 г., като докладите относно прехода към устойчивост в Европа, приспособяването към изменението на климата в селскостопанския сектор, предотвратяването на пластмасовите отпадъци и интензитета на парниковите газове на транспортните горива, както и доклада за състоянието на околната среда;

2. отбелязва ключовата роля на ЕАОС за предоставянето на качествени данни за състоянието на околната среда, което става все по-важно с оглед на огромните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът при справянето с кризата в областта на климата и биологичното разнообразие и намирането на решения чрез Европейския зелен пакт; приветства факта, че мнението на ЕАОС се чува във всички институции на Съюза, и препоръчва научният комитет на ЕАОС да играе ключова роля в консултирането на Комисията;

3. отбелязва, че през 2019 г. общият бюджет на ЕАОС възлиза на 52 059 228 EUR (намаление с 20,9% спрямо 2018 г.), от които 39 733 971 EUR (увеличение с 5,3% спрямо 2018 г.) идват от общия бюджет на Съюза; отбелязва, че се очаква ЕАОС да играе ключова роля (мониторинг, докладване и валидиране) в подкрепа на действията по Европейския зелен пакт и Осмата обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда[17]; поради това настоява бюджетът за персонала на ЕАОС да бъде увеличен, за да се изпълнят тези задължения; отбелязва, че всякакви бъдещи съкращения ще окажат отрицателно въздействие върху функционирането на ЕАОС и изпълнението на Европейския зелен пакт;

4. отбелязва със задоволство, че усилията на ЕАОС за мониторинг на бюджета са довели до 100% изпълнение на бюджета по отношение на предоставените кредити от основния бюджет (субсидия от Съюза и вноски от други държави членки);

5. припомня, че през 2019 г. ЕАОС въведе нови потоци от данни за мониторинга на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, подкрепи прилагането на управлението на Енергийния съюз и продължи да рационализира докладването в областта на околната среда;

6. приканва ЕАОС да продължи да развива сътрудничеството с други агенции на Съюза и международни организации и да насърчава диалога със заинтересованите страни и гражданите;

7. насърчава ЕАОС да работи заедно с другите агенции на Съюза с цел по-добра оценка на въздействията на човешката дейност върху околната среда;

8. изразява съжаление, че в своя годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година Сметната палата („Палатата“) е установила пропуск в контрола, който е довел до превишаване на определената максимална стойност по договор; отбелязва, че ЕАОС ще напомни на своите служители да проверяват наличния бюджет преди сключването на конкретни договори;

9. отбелязва, че вътрешен преглед на функционирането на Управителния съвет и Бюрото е довел до увеличаване на ролята на Бюрото, по-често използване на видеоконференции и намаляване на пътуванията до Копенхаген за членовете на Бюрото;

10. приветства заявлението на Палатата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на ЕАОС за 2019 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

11. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2019 година.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

70

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Заместници (член 209, параграф 7), присъствали на окончателното гласуване

Veronika Vrecionová

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon‑Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean‑François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_BG.pdf.

[2] ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_BG.pdf.

[3] OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[4] OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

[5] OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[6] OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[7] ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_BG.pdf.

[8] ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_BG.pdf.

[9] OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[10] OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

[11] OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[12] OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[13] ОВ C 165, 13.5.2020 г., стр. 1.

[14] Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година (COM(2020)0652).

[15] Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

[16] Приети текстове, P9_TA(2021)0000.

[17] Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година (COM(2020)0652).

Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност