Procedure : 2020/2154(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0080/2021

Indgivne tekster :

A9-0080/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 203kWORD 68k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

(2020/2154(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[3], særlig artikel 70,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[4], særlig artikel 13,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[5], særlig artikel 105,

 der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0080/2021),

1. meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


 

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

(2020/2154(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar[7],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[8] for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[9], særlig artikel 70,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[10], særlig artikel 13,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[11], særlig artikel 105,

 der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[12],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0080/2021),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

(2020/2154(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0080/2021),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2019 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter[13] var på 75 663 812 EUR, hvilket svarer til en stigning på 14,99 % sammenlignet med 2018; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget (86,85 %) og bidrag i henhold til specifikke aftaler, dvs. Copernicusprogrammet (13,15 %);

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2019 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2019 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en stigning på 0,04 % i forhold til 2018; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 89,83 %, hvilket svarer til et fald på 1,23 % i forhold til det foregående år;

Performance

2. bemærker, at agenturet anvender visse målinger som centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og andre målinger til at forbedre dets budgetforvaltning, såsom faktiske personaleressourcer i dets årlige stillingsfortegnelse, graden af årlige budgetforpligtelser og antallet af registrerede besøg på agenturets websted;

3. bemærker, at sektionen "Data og kort" for tredje år i træk var den mest besøgte på agenturets websted med mere end 2,75 mio. sidevisninger, og at agenturets webkortservere modtog 375 mio. anmodninger om at se kort udarbejdet af agenturet (svarende til en stigning på 25 % i forhold til 2018); mener, at formidling af miljøoplysninger er af afgørende betydning, navnlig i lyset af den europæiske grønne pagt;

4. understreger, at agenturet leverer velfunderede uafhængige oplysninger om miljøet; roser kvaliteten af de resultater, der blev offentliggjort i 2019, såsom rapporterne om omstillingen til bæredygtighed i Europa, om  landbrugssektorens tilpasning til klimaændringer, om forebyggelse af plastaffald, om intensiteten af drivhusgasemissioner i transportbrændstoffer og rapporten om miljøsituationen;

5. bemærker, at en intern gennemgang af bestyrelsens og forretningsudvalgets funktionsmåde førte til en styrkelse af forretningsudvalgets rolle, øget brug af videokonferencer og færre rejser til København for forretningsudvalgets medlemmer;

6. bemærker, at agenturet ifølge dets oplysninger løbende samarbejder med Kommissionen for at identificere og nå til enighed om fordelingen af opgaver med de relevante tjenestegrene i Kommissionen og dermed undgå overlappende opgaver; bemærker, at agenturet ikke har identificeret overlappende opgaver med andre agenturer i EU-agenturernes netværk;

7. bemærker, at agenturet opfyldte sine 2019-mål som fastsat i agenturets årlige arbejdsprogram om at give europæiske beslutningstagere og borgere adgang til rettidig og relevant information og viden med henblik på at skabe et solidt grundlag for miljøpolitikker;

8. noterer sig, at agenturet i 2019 indledte udviklingen af sin og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnets (Eionet) strategi for 2021-2030, og at denne strategi blev vedtaget i december 2020;

9. minder om, at agenturet i 2019 indførte nye datastrømme til overvågning af CO2 fra nye tunge køretøjer, støttede gennemførelsen af forvaltningen af energiunionen og løbende fortsatte strømliningen af miljørapportering;

10. bemærker, at agenturet markerede sit 25-års jubilæum med adskillige arrangementer og publikationer, der berettede om agenturets arbejde og fremtidige mål;

11. opfordrer agenturet til at samarbejde med andre relevante EU-agenturer for bedre at kunne vurdere miljøindvirkningen fra menneskelige aktiviteter; noterer sig agenturets eksempler på fælles aktiviteter med andre agenturer såsom offentliggørelsen af miljørapporten om europæisk luftfart 2019 sammen med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og planlægningen af et innovativt virtuelt EU-overvågningsorgan for klima og sundhed sammen med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Kommissionen; opfordrer agenturet til yderligere at udvide samarbejdet med andre agenturer;

12. understreger, at agenturets målsætninger er fælleseuropæiske, og at det derfor er nødvendigt, at det arbejder tæt sammen med tredjelande beliggende i Europa; noterer sig agenturets bemærkning om, at den nye EEA/Eionet-strategi 2021-2030 fastsætter Kommissionens politiske prioriteter med hensyn til den europæiske grønne pagts dagsorden for det bredere fælleseuropæiske område samt de nye finansielle EU-instrumenter, der blev udformet i 2019, med henblik på at være klar i begyndelsen af 2021;

13. beklager, at visse aktiviteter ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2019 på grund af flere omstændigheder; bemærker med bekymring, at bestyrelsen har understreget, at agenturets evne til at reagere hensigtsmæssigt på den politiske udvikling vil bero på en forhøjelse af de tildelte kerneressourcer eller på yderligere prioritering og/eller ophør af nuværende kerneopgaver; bemærker, at agenturet vurderer, hvor de tildelte ressourcer giver den bedste værdi, og at det som led i forelæggelsen af budgetforslaget for 2021 har tilføjet ressourcer med henblik på at matche nye opgaver i overensstemmelse med den politiske udvikling;

14. opfordrer agenturet til fortsat at udvikle sine synergier og til at øge samarbejdet og udvekslingen af god praksis med andre EU-agenturer med henblik på at forbedre effektiviteten (menneskelige ressourcer, bygningsforvaltning, IT-tjenester og sikkerhed);

15. understreger vigtigheden af at øge digitaliseringen af agenturet for så vidt angår den interne drift og forvaltningsprocedurerne; understreger nødvendigheden af, at agenturet fortsat er proaktivt i denne henseende med henblik på for enhver pris at undgå en digital kløft mellem agenturerne; henleder imidlertid opmærksomheden på behovet for at træffe alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå enhver risiko med hensyn til onlinesikkerheden af de behandlede oplysninger;

16. roser agenturet for dets proaktive engagement med medierne for at skabe større synlighed i medierne, på internettet og på de sociale medier for at udbrede kendskabet til dets arbejde;

Personalepolitik

17. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2019 var gennemført med 96,77 %, idet der var ansat tre tjenestemænd og 117 midlertidigt ansatte ud af de 124 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens budget (i forhold til 124 godkendte stillinger i 2018); bemærker, at der i 2019 desuden var 61 kontraktansatte og 19 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

18. noterer sig den indrapporterede ulige kønsfordeling i 2019 hvad angår den øverste ledelse (syv mænd og to kvinder) og bestyrelsen (18 mænd og 14 kvinder); anmoder agenturet om at sikre kønsbalance på ledelsesniveauet i fremtiden; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til vigtigheden af at sikre kønsbalance, når de indstiller deres medlemmer til agenturets bestyrelse;

19. glæder sig over, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; noterer sig, at der i 2019 blev indberettet én påstået chikanesag, som førte til en administrativ undersøgelse og en disciplinærsag;

20. bemærker, at EEA forventes at spille en central rolle (overvågning, rapportering og validering) med hensyn til at støtte foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og det 8. generelle EU-miljøhandlingsprogram[14]; insisterer derfor på, at agenturets personalebudget bør forhøjes for at opfylde disse forpligtelser; bemærker, at eventuelle fremtidige nedskæringer vil have en negativ indvirkning på agenturets funktion og på gennemførelsen af den europæiske grønne pagt;

21. bemærker med bekymring med hensyn til opfølgningen på Revisionsrettens anbefalinger fra tidligere år, at agenturet ikke har en ajourført politik, der omfatter følsomme stillinger; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at agenturet har lavet en opgørelse over følsomme stillinger siden 2009, og at dets retningslinjer for udpegning og forvaltning af følsomme stillinger er blevet gennemgået i lyset af den gennemførte omstrukturering og er blevet færdiggjort; opfordrer agenturet til straks at vedtage og gennemføre politikken for følsomme stillinger;

22. bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens særberetning om EU-agenturernes fremtid står over for de risici, som er forbundet med begrænsede ressourcer; opfordrer Kommissionen til sammen med agenturet at udarbejde en holdbar plan for at stille ressourcer til rådighed for agenturet i overensstemmelse med dets behov og opgaver; opfordrer Kommissionen og agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i denne henseende;

23. er bekymret over, at agenturets bestyrelse er meget stor, hvilket vanskeliggør beslutningstagningen og medfører betydelige administrative omkostninger;

24. tilskynder agenturet til at stræbe efter at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, livslang vejledning og karriereudvikling, kønsbalance, telearbejde, geografisk balance samt ansættelse og integration af personer med handicap;

25. understreger, at situationer med interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste og "svingdørsinteressekonflikter" er et problem, der er fælles for mange organer og agenturer i hele Unionen;

Udbud

26. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning for så vidt angår de anbefalinger, der blev fremsat for 2019, og opfølgningen på tidligere års resultater, at agenturet indgik en kontrakt om tjenesteydelser for et beløb, der lå over loftet i den gældende rammekontrakt, men ikke formaliserede den gennem en kontraktændring og ikke på korrekt vis overvågede den akkumulerede brug af kontrakten, før der blev afgivet nye ordrer; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det har sikret, at enhver fremtidig ændring af en kontrakt, herunder dens budgetloft, formaliseres gennem en kontraktændring, og at de økonomi- og ressourceansvarlige medarbejdere og anvisningsberettigede vil blive mindet om altid at kontrollere, at rammekontraktbudgettet er inden for lofterne forud for kontrahering, og om at sikre rettidig ajourføring af systemkontrolværktøjet; opfordrer ikke desto mindre agenturet til formalisere alle kontraktændringer i overensstemmelse med bestemmelserne om offentlige udbud;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

27. anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere;

28. minder om, at offentliggørelsen af CV'er og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmer bør være obligatorisk, da ikke alle bestyrelsesmedlemmers CV'er og interesseerklæringer på nuværende tidspunkt offentliggøres på agenturets websted; opfordrer agenturet til at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne for alle medlemmer af bestyrelsen og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende;

29. udtrykker atter bekymring over, at agenturet ikke udarbejder erklæringer om interessekonflikter for interne eksperter;

30. understreger, at de nuværende etiske rammer for Unionens institutioner og agenturer har en del alvorlige mangler som følge af deres fragmentering og den manglende sammenhæng mellem de eksisterende bestemmelser; fremhæver, at disse spørgsmål bør løses ved, at der etableres fælles etiske rammer, som sikrer anvendelsen af høje etiske standarder for alle EU-institutioner og EU-agenturer;

Intern kontrol

31. bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2019 udsendte en revisionsrapport om udbud, der identificerede én meget vigtig svaghed i forbindelse med overvågningen af udbudsprocedurer og kontraktforvaltning; bemærker, at der som reaktion på disse konstateringer er blevet udarbejdet en handlingsplan, som er blevet godkendt af IAS;

Bæredygtighed

32. glæder sig over agenturets bestræbelser på at skabe en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og over alle de foranstaltninger, som agenturet har truffet for at reducere sit CO2-fodaftryk og sit energiforbrug, samt over dets bestræbelser på at udvikle en papirløs arbejdsgang og på forhåbentlig at reducere de CO2-emissioner, som er forbundet med dets lokaler og rejser; beklager imidlertid den lave energieffektivitet i agenturets hovedsæde;

Øvrige bemærkninger

33. bemærker, at agenturet deltog i processen med at forberede Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig den dertil knyttede forberedelse af tilhørende IT-systemer i løbet af 2019;

34. noterer sig agenturets indsats for at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads, som gerne skulle reducere eller udligne de CO2-emissioner, som er forbundet med dets lokaler og rejser;

35. glæder sig over agenturets bestræbelser på at opbygge et mere mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø og en mere inkluderende arbejdskultur ved at træffe foranstaltninger til fordel for personer med handicap; anmoder agenturet om at vurdere mulighederne for yderligere at styrke og integrere principperne om lige muligheder i forbindelse med ansættelse, uddannelse, karriereudvikling, arbejdsvilkår samt om at øge personalets bevidsthed om disse aspekter og vurdere de mulige rimelige forbedringer og ændringer af agenturets bygninger (adgang, passende kontorudstyr) for personer med nedsat mobilitet eller andre handicap;

36. påpeger, at der er behov for en kompleks tilgang for at gøre EU-institutionernes hjemmesider tilgængelige for personer med alle slags handicap som fastsat i direktiv (EU) 2016/2102[15], herunder adgang på de nationale tegnsprog; foreslår, at organisationer, der repræsenterer personer med handicap, inddrages i denne proces;

37. tilskynder agenturet til at iværksætte yderligere initiativer, der fokuserer på at udbrede resultaterne af dets forskning til offentligheden, og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o  o

38. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2021[16] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.


 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED (1.2.2021)

<CommissionInt>til Budgetkontroludvalget</CommissionInt>


<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) leverer pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet; roser kvaliteten af de resultater, der blev offentliggjort i 2019, såsom rapporterne om omstillingen til bæredygtighed i Europa, om tilpasning til klimaændringer i landbrugssektoren, om forebyggelse af plastaffald, om intensiteten af drivhusgasemissioner i transportbrændstoffer og rapporten om miljøsituationen;

2. bemærker den væsentlige rolle, EEA spiller med hensyn til at levere kvalitetsdata om miljøsituationen, hvilket bliver stadig vigtigere i lyset af de enorme udfordringer, Unionen står over for, når det drejer sig om at tackle klima- og biodiversitetskrisen og finde svar gennem den europæiske grønne pagt; glæder sig over, at EEA's holdning bliver hørt på tværs af Unionens institutioner, og henstiller, at EEA's videnskabelige udvalg spiller en central rolle i at rådgive Kommissionen;

3. bemærker, at EEA's samlede budget i 2019 var på 52 059 228 EUR (en reduktion på 20,9 % i forhold til 2018), hvoraf 39 733 971 EUR (svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til 2018) kom fra Unionens almindelige budget; bemærker, at EEA forventes at spille en central rolle (overvågning, rapportering og validering) med hensyn til at støtte foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og det 8. generelle EU-miljøhandlingsprogram[17]; insisterer derfor på, at EEA's personalebudget bør forhøjes for at opfylde disse forpligtelser; bemærker, at eventuelle fremtidige nedskæringer vil have en negativ indvirkning på EEA's funktion og på gennemførelsen af den europæiske grønne pagt;

4. bemærker med tilfredshed, at EEA's budgetovervågningsindsats resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 % for de disponible centrale budgetbevillinger (Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

5. minder om, at EEA i 2019 indførte nye datastrømme til overvågning af CO2 fra nye tunge køretøjer, støttede gennemførelsen af forvaltningen af energiunionen og løbende fortsatte strømliningen af miljørapportering;

6. opfordrer EEA til fortsat at fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og internationale organisationer og til at skabe dialog med interessenter og borgere;

7. tilskynder EEA til at samarbejde med andre EU-agenturer for bedre at kunne vurdere de miljøindvirkninger, som stammer fra menneskelige aktiviteter;

8. beklager, at Revisionsretten i sin årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019 konstaterede et tilfælde af kontrolsvigt, som førte til, at et ved kontrakt fastsat loft blev overskredet; bemærker, at EEA vil minde personalet om at tjekke de disponible midler, inden der indgås specifikke kontrakter;

9. bemærker, at en intern gennemgang af bestyrelsens og forretningsudvalgets funktionsmåde førte til en styrkelse af forretningsudvalgets rolle, øget brug af videokonferencer og færre rejser til København for forretningsudvalgets medlemmer;

10. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at EEA's årsregnskab for regnskabsåret 2019 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

11. henstiller på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2019.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.1.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

70

9

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Veronika Vrecionová

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.

[2] EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.

[3] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[4] EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

[5] EUT L 122 af 10.5.2019, s 1.

[6] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.

[8] EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.

[9] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[10] EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

[11] EUT L 122 af 10.5.2019, s 1.

[12] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[13] EUT C 165 af 13.5.2020, s. 1

[14] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 (COM(2020)0652).

[15] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

[16] Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0000.

[17] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 (COM(2020)0652).

Seneste opdatering: 14. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik