Διαδικασία : 2020/2154(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0080/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0080/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 228kWORD 73k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[3], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον[4], και ιδίως το άρθρο 13,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0080/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[7],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[8] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[9], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον[10], και ιδίως το άρθρο 13,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0080/2021),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0080/2021),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του[13], ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε σε 75 663 812 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 14,99 % σε σύγκριση με το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (86,85 %) και τις συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, και συγκεκριμένα του προγράμματος Copernicus (13,15 %)·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση 

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,04 % σε σύγκριση με το 2018· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,83 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 1,23 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Απόδοση

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένες μετρήσεις ως βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για να εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του και άλλες μετρήσεις για να βελτιώσει τη δημοσιονομική του διαχείριση, όπως τον πραγματικό αριθμό των υπαλλήλων στον ετήσιο πίνακα προσωπικού, το ποσοστό των ετήσιων δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων και τον αριθμό των καταγεγραμμένων συνεδριών στον ιστότοπο του Οργανισμού·

3. σημειώνει ότι, για τρίτη συνεχή χρονιά, η ενότητα «δεδομένα και χάρτες» κατέγραψε τις περισσότερες επισκέψεις στον ιστότοπο του Οργανισμού, με περισσότερες από 2,75 εκατομμύρια προβολές σελίδων, και ότι οι διακομιστές χαρτών του ιστότοπου του Οργανισμού έλαβαν 375 εκατομμύρια αιτήματα για την προβολή χαρτών που κατάρτισε ο Οργανισμός (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 25 % σε σύγκριση με το 2018)· πιστεύει ότι η διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών έχει καίρια σημασία, ιδίως ενόψει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

4. τονίζει ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον· επιδοκιμάζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων του που δημοσιεύτηκαν το 2019, όπως οι εκθέσεις σχετικά με τις μεταβάσεις στη βιωσιμότητα στην Ευρώπη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον γεωργικό τομέα, την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων, και την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων μεταφορών, καθώς και η έκθεση σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος·

5. σημειώνει ότι η εσωτερική επανεξέταση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο ρόλος του προεδρείου, να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι βιντεοδιασκέψεις, και να μειωθούν τα ταξίδια των μελών του προεδρείου στην Κοπεγχάγη·

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Οργανισμός συνεργάζεται διαρκώς με την Επιτροπή για να προσδιορίσει και να συμφωνήσει σχετικά με τον επιμερισμό των καθηκόντων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να αποφεύγονται τα επικαλυπτόμενα καθήκοντα· σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν έχει εντοπίσει επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ·

7. σημειώνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε τους στόχους του για το 2019, όπως ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, για να παράσχει στους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων και στους Ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε έγκαιρες και συναφείς πληροφορίες και γνώσεις ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για τις περιβαλλοντικές πολιτικές·

8. σημειώνει ότι το 2019 ο Οργανισμός δρομολόγησε την ανάπτυξη της στρατηγικής του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet) για την περίοδο 2021-2030 και ότι η στρατηγική αυτή εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020·

9. υπενθυμίζει ότι το 2019 ο Οργανισμός εφάρμοσε νέες ροές δεδομένων για την παρακολούθηση του CO2 που εκπέμπουν τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, υποστήριξε την εφαρμογή της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και συνέχισε τον εξορθολογισμό της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων·

10. σημειώνει ότι ο Οργανισμός σηματοδότησε την 25η επέτειό του με διάφορες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις που ανέδειξαν το έργο του Οργανισμού και τους στόχους του για το μέλλον·

11. προτρέπει τον Οργανισμό να συνεργαστεί με τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητες του ανθρώπου· σημειώνει τα παραδείγματα κοινών δραστηριοτήτων του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς, όπως τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής έκθεσης του 2019 για την ευρωπαϊκή αεροπορία από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου εικονικού παρατηρητηρίου της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την υγεία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και την Επιτροπή· καλεί τον Οργανισμό να επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς·

12. τονίζει ότι οι στόχοι του Οργανισμού είναι πανευρωπαϊκοί και ότι, γι’ αυτόν τον λόγο, είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του με τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Ευρώπη· σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι η νέα στρατηγική ΕΟΠ-Eionet για την περίοδο 2021-2030 καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής σε σχέση με το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τον ευρύτερο πανευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης που διαμορφώθηκαν το 2019, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές του 2021·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες δραστηριότητες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν πλήρως το 2019 λόγω διαφόρων περιστάσεων· επισημαίνει με ανησυχία ότι το διοικητικό συμβούλιο τόνισε πως η ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις εξελίξεις της πολιτικής θα εξαρτηθεί από την αύξηση των διατιθέμενων βασικών πόρων ή την περαιτέρω ιεράρχηση ή/και τη διακοπή των τρεχόντων βασικών καθηκόντων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αξιολογεί τους τομείς στους οποίους οι διατιθέμενοι πόροι αποφέρουν βέλτιστη αξία και, στο πλαίσιο της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2021, πρόσθεσε πόρους για την κάλυψη νέων καθηκόντων σύμφωνα με τις εξελίξεις της πολιτικής·

14. καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να αναπτύσσει τις συνέργειές του και να εντείνει τη συνεργασία του και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλους ενωσιακούς οργανισμούς, με σκοπό να βελτιωθεί η αποδοτικότητα (ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση κτιρίων, υπηρεσίες ΤΠ και ασφάλεια)·

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η μηχανογράφηση του Οργανισμού όσον αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες και τις διαδικασίες διαχείρισης· τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει ο Οργανισμός να είναι προορατικός εν προκειμένω, ώστε να αποφευχθεί πάση θυσία το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των οργανισμών· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στην ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για την επιγραμμική ασφάλεια των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία·

16. επιδοκιμάζει την προορατική συνεργασία του Οργανισμού με τα μέσα ενημέρωσης για την αύξηση της προβολής στα μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί γνωστό το έργο του·

Πολιτική προσωπικού

17. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,77 % και ότι από τις 124 θέσεις που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 124 εγκεκριμένες θέσεις το 2018) καλύπτονταν οι 3 με μόνιμους και οι 117 με έκτακτους υπαλλήλους· επισημαίνει ότι το 2019 ο Οργανισμός απασχόλησε, επιπλέον, 61 συμβασιούχους υπάλληλους και 19 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

18. επισημαίνει την ανισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που αναφέρθηκε για το 2019 όσον αφορά τις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών (επτά άνδρες και δύο γυναίκες) και στο διοικητικό συμβούλιο (18 άνδρες και 14 γυναίκες)· ζητεί από τον Οργανισμό να εξασφαλίσει μελλοντικά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοικητικών στελεχών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όταν υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού·

19. σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι το 2019 αναφέρθηκε μία υπόθεση εικαζόμενης παρενόχλησης η οποία οδήγησε σε διοικητική έρευνα και πειθαρχικές διαδικασίες·

20. σημειώνει ότι ο ΕΟΠ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο (παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, επικύρωση) στη στήριξη των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του 8ου γενικού ενωσιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον[14]· επιμένει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τη στελέχωση του Οργανισμού, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές· σημειώνει ότι τυχόν μελλοντικές περικοπές θα επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Οργανισμού και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

21. σημειώνει με ανησυχία, όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από προηγούμενα έτη, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει επικαιροποιημένη πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός έχει προβεί σε απογραφή των ευαίσθητων θέσεών του από το 2009 και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαχείριση ευαίσθητων καθηκόντων έχουν αναθεωρηθεί υπό το φως της εφαρμοσθείσας αναδιοργάνωσης και έχουν οριστικοποιηθεί· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει και να εφαρμόσει αμελλητί την εν λόγω πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις·

22. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το μέλλον των οργανισμών, ο Οργανισμός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο περιορισμένων πόρων· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό, να εκπονήσει ένα βιώσιμο σχέδιο για την παροχή πόρων στον Οργανισμό ανάλογα με τις ανάγκες και τα καθήκοντά του· καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το μεγάλο μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων και επιφέρει σημαντικό διοικητικό κόστος·

24. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να επιδιώξει την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, της διά βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

25. υπογραμμίζει ότι η απασχόληση αμέσως μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία και οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που οφείλονται στις μεταπηδήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν πρόβλημα που απασχολεί όργανα και οργανισμούς σε όλη την ΕΕ·

Δημόσιες συμβάσεις

26. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις συστάσεις που διατυπώθηκαν για το έτος 2019 και τη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα προηγούμενων ετών, ότι ο Οργανισμός σύναψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών για ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο της συναφούς σύμβασης-πλαισίου, πράγμα που δεν επισημοποίησε με τροποποίηση της σύμβασης, και ότι δεν παρακολούθησε ορθά τη σωρευτική κατανάλωση της σύμβασης πριν από την υποβολή νέας παραγγελίας· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός έχει διασφαλίσει πως οποιαδήποτε τροποποίηση σύμβασης στο μέλλον, μεταξύ άλλων όσον αφορά το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της, θα επισημοποιείται μέσω τροποποίησης της σύμβασης, και ότι θα υπενθυμίζεται στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για θέματα οικονομικών και πόρων, καθώς και στους διατάκτες, να ελέγχουν πάντα τον διαθέσιμο προϋπολογισμό συμβάσεων εντός των ανώτατων ορίων πριν από την ανάθεση ειδικών συμβάσεων και να διασφαλίζουν την έγκαιρη επικαιροποίηση του εργαλείου ελέγχου των συστημάτων· καλεί, ωστόσο, τον Οργανισμό να επισημοποιεί τις τροποποιήσεις των συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

27. αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει ο Οργανισμός και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για να διασφαλίζει τη διαφάνεια, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και να παρέχει προστασία στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

28. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού καθώς, επί του παρόντος, δεν έχουν δημοσιευτεί τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό·

29. εκφράζει εκ νέου ανησυχία για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν θεσπίζει δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες·

30. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το τρέχον δεοντολογικό πλαίσιο που ισχύει για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα λόγω του κατακερματισμού του και της έλλειψης συνοχής μεταξύ των υφιστάμενων διατάξεων· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη θέσπιση κοινού δεοντολογικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών δεοντολογικών προτύπων για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

Εσωτερικοί έλεγχοι

31. σημειώνει ότι το 2019 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) εξέδωσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τις συμβάσεις, η οποία εντόπισε μια ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία που σχετίζεται με την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων· σημειώνει ότι καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, το οποίο αποδέχθηκε η IAS, ως απόκριση στα εν λόγω πορίσματα·

Βιωσιμότητα

32. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να δημιουργήσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας και για όλα τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και την ενεργειακή του κατανάλωση και να αναπτύξει μια ροή εργασίας χωρίς χαρτί, και κατά προτίμηση, για να μειωθούν και να αντισταθμιστούν οι εκπομπές CO2 στις εγκαταστάσεις του και στα ταξίδια· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση της έδρας του Οργανισμού·

Λοιπές παρατηρήσεις

33. σημειώνει ότι ο Οργανισμός συμμετείχε στη διαδικασία προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ιδίως τη σχετική προετοιμασία των αντίστοιχων συστημάτων ΤΠ κατά τη διάρκεια του 2019·

34. σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να παρέχει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας και, κατά προτίμηση, για να μειωθούν ή να αντισταθμιστούν οι εκπομπές CO2 στις εγκαταστάσεις του και στα ταξίδια·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού να δημιουργήσει ένα πιο ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον και μια αντίστοιχη νοοτροπία μέσω της λήψης μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρία· ζητεί από τον Οργανισμό να αξιολογήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης και ενσωμάτωσης των αρχών των ίσων ευκαιριών στις προσλήψεις, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με αυτές τις πτυχές και να αξιολογήσει τις πιθανές εύλογες βελτιώσεις και τροποποιήσεις των κτιρίων του Οργανισμού (πρόσβαση, κατάλληλος εξοπλισμός γραφείου) για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες αναπηρίες·

36. παρατηρεί ότι απαιτείται μια σύνθετη προσέγγιση προκειμένου να καταστούν οι ιστότοποι των ενωσιακών θεσμικών οργάνων προσβάσιμοι σε άτομα με κάθε είδους αναπηρία, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102[15], συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εθνικών νοηματικών γλωσσών· προτείνει να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες·

37. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες που να εστιάζουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o  o

38. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2021[16] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (01.02.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το οικονομικό έτος 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον· επιδοκιμάζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων του που δημοσιεύτηκαν το 2019, όπως οι εκθέσεις σχετικά με τις μεταβάσεις στη βιωσιμότητα στην Ευρώπη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον γεωργικό τομέα, την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων, και την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων μεταφορών, καθώς και η έκθεση σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος·

2. σημειώνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΟΠ στην παροχή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, ο οποίος καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος υπό το φως των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά τόσο την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχονται το κλίμα και η βιοποικιλότητα όσο και την εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επικροτεί το γεγονός ότι η γνώμη του ΕΟΠ ακούγεται στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και συνιστά να διαδραματίσει η επιστημονική επιτροπή του ΕΟΠ καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή·

3. σημειώνει ότι, το 2019, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΟΠ ήταν 52 059 228 EUR (μείωση κατά 20,9 % σε σύγκριση με το 2018), εκ των οποίων 39 733 971 EUR (που συνιστά αύξηση κατά 5,3 % σε σύγκριση με το 2018) προέρχονταν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι ο ΕΟΠ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο (παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, επικύρωση) στη στήριξη των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του 8ου γενικού ενωσιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον[17]· επιμένει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τη στελέχωση του ΕΟΠ, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές· σημειώνει ότι τυχόν μελλοντικές περικοπές θα επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του ΕΟΠ και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

4. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠ είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 % όσον αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις του βασικού προϋπολογισμού (επιχορήγηση της Ένωσης και εισφορές από άλλες συμμετέχουσες χώρες)·

5. υπενθυμίζει ότι, το 2019, ο ΕΟΠ εφάρμοσε νέες ροές δεδομένων για την παρακολούθηση του CO2 που εκπέμπουν τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, υποστήριξε την εφαρμογή της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και συνέχισε τον εξορθολογισμό της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων·

6. καλεί τον ΕΟΠ να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, και να ενθαρρύνει τον διάλογο με συμφεροντούχους και πολίτες·

7. προτρέπει τον ΕΟΠ να συνεργαστεί με τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητες του ανθρώπου·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, εντόπισε αδυναμία ελέγχου, η οποία οδήγησε σε υπέρβαση του συμβατικού ανώτατου ορίου· σημειώνει ότι ο ΕΟΠ θα υπενθυμίσει στα μέλη του προσωπικού να ελέγχουν τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς πριν από τη σύναψη ειδικών συμβάσεων·

9. σημειώνει ότι η εσωτερική επανεξέταση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο ρόλος του προεδρείου, να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι βιντεοδιασκέψεις, και να μειωθούν τα ταξίδια των μελών του προεδρείου στην Κοπεγχάγη·

10. επικροτεί το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΟΠ για το 2019 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

11. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

70

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Πέτρος Κόκκαλης, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Veronika Vrecionová

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.

[2] ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.

[3] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[4] ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.

[5] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[6] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[7] ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.

[8] ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.

[9] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[10] ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.

[11] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[12] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[13] ΕΕ C 165 της 13.5.2020, σ. 1.

[14]  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (COM(2020)0652).

[15] Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

[16] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0000.

[17] Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (COM(2020)0652).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου