Procedūra : 2020/2154(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0080/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0080/2021

Debates :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Balsojumi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 218kWORD 67k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS ATZINUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2020/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību[2], kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2019. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 1. marta ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2019. finanšu gada budžeta izpildi (05793/2021 – C9-0051/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[3], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu[4] un jo īpaši tās 13. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[5], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā 32. un 47. pantu Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[6],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0080/2021),

1. sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2020/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[7],

 ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību[8], kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2019. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 1. marta ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2019. finanšu gada budžeta izpildi (05793/2021 – C9-0051/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[9], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu[10] un jo īpaši tās 13. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[11], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā 32. un 47. pantu Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[12],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0080/2021),

1. apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2020/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0080/2021),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[13] tās 2019. finanšu gada galīgais budžets bija 75 663 812 EUR, t. i., par 14,99 % lielāks nekā 2018. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta (86,85 %) un iemaksām saskaņā ar īpašiem nolīgumiem, proti, programmu Copernicus (13,15 %);

B. tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2019. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu norāda, ka 2019. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 %, t. i., par 0,04 % augstāks nekā 2018. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,83 %, t. i., par 1,23 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

2. norāda, ka Aģentūra izmanto konkrētus mērījumus kā galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu pievienoto vērtību, ko sniedz tās darbības, un citus mērījumus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību, tādus kā gada štatu sarakstā faktiski iekļautie personālresursi, gada budžeta saistību līmenis un reģistrēto sesiju skaits Aģentūras tīmekļa vietnē;

3. norāda, ka trešo gadu pēc kārtas visvairāk apmeklētā Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļa bija “Dati un kartes” (vairāk nekā 2,75 miljoni lapas skatījumu) un ka Aģentūras tīmekļa karšu serveri saņēma 375 miljonus pieprasījumu skatīt Aģentūras sagatavotās kartes (par 25 % vairāk nekā 2018. gadā); uzskata, ka vides informācijas izplatīšana ir ļoti svarīga, jo īpaši ņemot vērā Eiropas zaļo kursu;

4. uzsver, ka Aģentūra sniedz pamatotu un neatkarīgu informāciju par vidi; uzteic tās 2019. gada darbības rezultātus, piemēram, ziņojumus par pāreju uz ilgtspēju Eiropā, lauksaimniecības nozares pielāgošanos klimata pārmaiņām, plastmasas atkritumu novēršanu un transporta degvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, kā arī ziņojumu par vides stāvokli;

5. norāda, ka pēc valdes un prezidija darbības iekšējas pārskatīšanas tika palielināta prezidija loma, vairāk izmantotas videokonferences un samazināti prezidija locekļu braucieni uz Kopenhāgenu;

6. norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā pastāvīgi sadarbojas ar Komisiju, lai noteiktu uzdevumus un vienotos par to sadali ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem, tādējādi izvairoties no uzdevumu pārklāšanās; norāda, ka Aģentūra nav konstatējusi uzdevumu pārklāšanos ar citām aģentūrām ES aģentūru tīklā;

7. norāda, ka Aģentūra ir sasniegusi 2019. gada mērķus, kas noteikti tās gada darba programmā, proti, nodrošināt Eiropas lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem piekļuvi aktuālai un būtiskai informācijai un zināšanām, tādējādi radot stabilu pamatu vides politikai;

8. norāda, ka Aģentūra 2019. gadā sāka izstrādāt Aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla (Eionet) stratēģiju 2021.–2030. gadam un ka šī stratēģija 2020. gada decembrī tika pieņemta;

9. atgādina, ka Aģentūra 2019. gadā ieviesa jaunas datu plūsmas jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu radīto CO2 emisiju uzraudzībai, atbalstīja enerģētikas savienības pārvaldības īstenošanu un turpināja pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā;

10. norāda, ka Aģentūra atzīmēja savu 25. gadadienu ar vairākiem pasākumiem un publikācijām, izceļot Aģentūras veikto darbu un tās turpmākos mērķus;

11. mudina Aģentūru sadarboties ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai labāk novērtētu cilvēka darbības ietekmi uz vidi; pieņem zināšanai Aģentūras kopīgi ar citām aģentūrām īstenoto darbību piemērus, tādus kā 2019. gada ziņojuma par aviācijas vidi publicēšana kopā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūru un inovatīva virtuāla ES novērošanas centra klimata pārmaiņu un veselības jomā plānošana kopā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Komisiju; aicina Aģentūru vēl vairāk paplašināt sadarbību ar citām aģentūrām;

12. uzsver, ka Aģentūras mērķi ir Eiropas mēroga mērķi un tādēļ tai ir cieši jāsadarbojas ar trešām valstīm, kas atrodas Eiropā; pieņem zināšanai Aģentūras komentāru, saskaņā ar kuru jaunajā EVA-Eionet stratēģijā 2021.–2030. gadam ir izklāstītas Komisijas politiskās prioritātes attiecībā uz Eiropas zaļā kursa programmu plašākai Eiropas telpai, kā arī jaunie Savienības finanšu instrumenti, kas tika izstrādāti 2019. gadā, lai tos varētu ieviest 2021. gada sākumā;

13. uzsver, ka dažas darbības vairāku apstākļu dēļ 2019. gadā nebija iespējams pilnībā īstenot; ar bažām norāda uz valdes paziņojumu, ka Aģentūras spēja arī turpmāk pienācīgi reaģēt uz politikas attīstību būs atkarīga no tā, vai tiks piešķirti lielāki pamatresursi, vai arī Aģentūrai nāksies mainīt prioritātes un/vai pārtraukt pašreizējo pamatuzdevumu īstenošanu; norāda, ka Aģentūra izvērtē, kur piešķirtie resursi sniedz vislielāko pievienoto vērtību, un 2021. gada budžeta projekta iesniegšanas laikā ir iekļāvusi papildu resursus, kas atbilst jaunajiem uzdevumiem, kurus nosaka politikas attīstība;

14. aicina Aģentūru turpināt attīstīt sinerģiju un paplašināt sadarbību un paraugprakses apmaiņu ar citām Savienības aģentūrām, lai uzlabotu efektivitāti (attiecībā uz cilvēkresursiem, ēku apsaimniekošanu, IT pakalpojumiem un drošību);

15. uzsver, ka ir svarīgi palielināt Aģentūras digitalizāciju iekšējo operāciju un pārvaldības procedūru izpildē; uzsver, ka Aģentūrai šajā ziņā arī turpmāk jābūt proaktīvai, lai nekādā gadījumā nepieļautu digitālās plaisas veidošanos starp aģentūrām; tomēr vērš uzmanību uz to, ka ir jāveic visi drošības pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu jebkādu risku apstrādātās informācijas drošībai tiešsaistē;

16. uzteic Aģentūras proaktīvo sadarbību ar medijiem nolūkā uzlabot atpazīstamību medijos, internetā un sociālajos medijos, lai darītu zināmu savu darbu;

Personāla politika

17. norāda, ka 2019. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,77 % no štatu sarakstā paredzētajām vietām un Savienības budžetā apstiprinātajās 124 amata vietās darbā bija pieņemti 3 ierēdņi un 117 pagaidu darbinieki (2018. gadā bija apstiprinātas 124 amata vietas); norāda, ka 2019. gadā Aģentūrā strādāja arī 61 līgumdarbinieks un 19 norīkotie valstu eksperti;

18. norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu, par ko 2019. gadā ziņots attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem (septiņi vīrieši un divas sievietes) un valdi (18 vīrieši un 14 sievietes); aicina Aģentūru turpmāk nodrošināt dzimumu līdzsvaru vadības līmenī; aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus Aģentūras valdes locekļa amatam;

19. norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai, ka 2019. gadā tika ziņots par vienu iespējamu aizskarošas izturēšanās gadījumu, saistībā ar kuru tika uzsākta administratīva izmeklēšana un disciplinārlieta;

20. norāda, ka no EVA tiek gaidīts, ka tā uzņemsies ļoti svarīgu lomu (uzraudzības, ziņošanas un validēšanas pienākumus) Eiropas zaļā kursa pasākumu un 8. vispārējās Savienības vides rīcības programmas[14] atbalstīšanā; tādēļ uzstāj, ka šo pienākumu izpildes nolūkā būtu jāpalielina Aģentūras personāla budžets; norāda, ka jebkādi turpmāki samazinājumi negatīvi ietekmēs Aģentūras darbību un Eiropas zaļā kursa īstenošanu;

21. ar bažām norāda — saistībā ar Revīzijas palātas iepriekšējo gadu ieteikumu izpildi —, ka Aģentūrai nav mūsdienīgas sensitīvu amatu politikas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka Aģentūra kopš 2009. gada veic sensitīvo amatu uzskaiti un ka tās pamatnostādnes par sensitīvu funkciju noteikšanu un pārvaldību ir izvērtētas, ņemot vērā īstenoto reorganizāciju, un to izstrāde ir pabeigta; aicina Aģentūru nekavējoties pieņemt un īstenot sensitīvo amatu politiku;

22. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par aģentūru nākotni Aģentūrai draud ierobežotu resursu risks; aicina Komisiju kopā ar Aģentūru izstrādāt ilgtspējīgu plānu, lai nodrošinātu Aģentūrai tās vajadzībām un uzdevumiem atbilstošus resursus; aicina Komisiju un Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par attīstību šajā jomā;

23. pauž bažas par lielo Aģentūras valdes locekļu skaitu, kas apgrūtina lēmumu pieņemšanu un rada ievērojamas administratīvās izmaksas;

24. mudina Aģentūru censties izstrādāt ilgtermiņa cilvēkresursu politikas satvaru, kurā būtu risināti tādi jautājumi kā darba un privātās dzīves līdzsvars, mūžilga profesionālā orientācija un karjeras attīstība, dzimumu līdzsvars, tāldarbs, ģeogrāfiskais līdzsvars un personu ar invaliditāti pieņemšana darbā un integrācija;

25. uzsver, ka nodarbinātība pēc amata ieņemšanas publiskajā sektorā un “virpuļdurvju” interešu konflikta situācijas ir problēma, kas ir kopīga daudzām struktūrām un aģentūrām visā Savienībā;

Iepirkums

26. pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju — saistībā ar ieteikumiem, kas sniegti attiecībā uz 2019. gadu, un turpmākajiem pasākumiem saistībā ar iepriekšējo gadu konstatējumiem —, ka Aģentūra ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par summu, kas pārsniedz reglamentējošā pamatlīguma maksimālo summu, bet nav to oficiāli noformējusi, sagatavojot līguma grozījumu, un pirms jauna pasūtījuma veikšanas nav pareizi uzraudzījusi kopējo patēriņu saskaņā ar līgumu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi norāda, ka Aģentūra ir nodrošinājusi, ka jebkādas izmaiņas līgumā, tostarp tā budžeta maksimālās summas izmaiņas, tiek oficiāli noformētas, veicot līguma grozījumu, un ka atbildīgajiem par finansēm un resursiem, kā arī kredītrīkotājiem tiks atgādināts pirms konkrētu līgumu slēgšanas vienmēr pārbaudīt maksimālo apjomu ietvaros pieejamo līguma budžetu un nodrošināt sistēmu kontroles rīka savlaicīgu atjaunināšanu; tomēr aicina Aģentūru oficiāli noformēt līguma izmaiņas saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

27. pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un pastāvīgos centienus nodrošināt pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību;

28. atgādina, ka valdes locekļu CV un interešu deklarāciju publicēšanai vajadzētu būt obligātai, jo patlaban Aģentūras tīmekļa vietnē nav publicēti visu valdes locekļu CV un interešu deklarācijas; aicina Aģentūru publicēt visu valdes locekļu CV un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

29. atkārtoti pauž bažas par to, ka Aģentūra nav ieviesusi interešu konflikta deklarācijas attiecībā uz iekšējiem ekspertiem;

30. uzsver, ka pašreizējā ētikas satvarā, ko piemēro Savienības iestādēm un aģentūrām, ir ievērojami trūkumi, jo tas ir sadrumstalots un pašreizējie noteikumi nav saskaņoti; uzsver, ka šie jautājumi būtu jārisina, izveidojot vienotu ētikas satvaru, kas nodrošinātu augstu ētikas standartu piemērošanu visām ES iestādēm un aģentūrām;

Iekšējā kontrole

31. norāda, ka 2019. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) sagatavoja revīzijas ziņojumu par iepirkumu, norādot uz vienu ļoti svarīgu nepilnību, kas saistīta ar iepirkuma procedūru uzraudzību un līgumu pārvaldību; norāda, ka reaģēšanai uz šiem konstatējumiem ir izstrādāts rīcības plāns, ko IAS ir pieņēmis;

Ilgtspēja

32. atzinīgi vērtē Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu un visus pasākumus, ko Aģentūra veikusi, lai samazinātu savu oglekļa pēdu un enerģijas patēriņu un izveidotu bezpapīra darbplūsmu, kā arī pēc iespējas samazinātu un kompensētu savas CO2 emisijas tādās jomās kā telpas un braucieni; tomēr pauž nožēlu par Aģentūras galvenās mītnes zemo energoefektivitāti;

Citi komentāri

33. norāda, ka Aģentūra iesaistījās sagatavošanās darbā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, jo īpaši attiecīgo IT sistēmu sagatavošanā 2019. gadā;

34. pieņem zināšanai Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu un pēc iespējas samazināt un kompensēt savas CO2 emisijas tādās jomās kā telpas un braucieni;

35. atzinīgi vērtē Aģentūras centienus veidot daudzveidīgāku un iekļaujošāku darba vidi un kultūru, veicot pasākumus personu ar invaliditāti labā; aicina Aģentūru izvērtēt iespējas vēl vairāk stiprināt un integrēt vienlīdzīgu iespēju principus saistībā ar pieņemšanu darbā, apmācību, karjeras attīstību un darba apstākļiem, kā arī palielināt darbinieku informētību par šiem aspektiem un izvērtēt iespējamus saprātīgus uzlabojumus un pārveidojumus savās ēkās (piekļuve un piemērots biroja aprīkojums) attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai citu invaliditāti;

36. norāda, ka ir nepieciešama kompleksa pieeja, lai Savienības iestāžu tīmekļa vietnes padarītu piekļūstamas personām ar jebkāda veida invaliditāti, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2016/2102[15], tostarp nodrošinot pieejamību valstu zīmju valodās; rosina šajā procesā iesaistīt personas ar invaliditāti pārstāvošas organizācijas;

37. aicina Aģentūru īstenot vēl citas iniciatīvas ar mērķi tās veiktās pētniecības rezultātus izplatīt sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo mediju un citu mediju starpniecību;

o

o  o

38. attiecībā uz pārējiem horizontāla rakstura konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu, atsaucas uz 2021. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[16].


 

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS ATZINUMS (01.02.2021)

<CommissionInt>Budžeta kontroles komitejai</CommissionInt>


<Titre>par Eiropas Vides aģentūras (EEA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Atzinuma sagatavotājs: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūra (EEA) sniedz pamatotu un neatkarīgu informāciju par vidi; uzteic tās 2019. gada darbības rezultātus, piemēram, ziņojumus par pāreju uz ilgtspēju Eiropā, lauksaimniecības nozares pielāgošanos klimata pārmaiņām, plastmasas atkritumu novēršanu, transporta degvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, kā arī ziņojumu par vides stāvokli;

2. norāda uz EEA svarīgo lomu kvalitatīvu datu sniegšanā par vides stāvokli, kas kļūst arvien svarīgāk, ņemot vērā milzīgos izaicinājumus, ar kuriem Savienība saskaras, risinot klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi un rodot atbildes ar Eiropas zaļo kursu; atzinīgi vērtē to, ka Savienības iestādes uzklausa EEA viedokli, un iesaka EEA zinātniskajai komitejai uzņemties nozīmīgu lomu Komisijas konsultēšanā;

3. norāda, ka 2019. gadā EEA kopējais budžets bija 52 059 228 EUR (20,9 % samazinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu), no kuriem 39 733 971 EUR (5,3 % palielinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu) tika piešķirti no Savienības vispārējā budžeta; norāda, ka no EEA tiek gaidīts, ka tā uzņemsies ļoti svarīgu lomu (uzraudzības, ziņošanas, validēšanas pienākumus) Eiropas zaļā kursa pasākumu un Astotās vispārējās Savienības vides rīcības programmas[17] atbalstīšanā; tādēļ uzstāj, ka šo saistību izpildes nolūkā būtu jāpalielina EEA personāla budžets; norāda, ka jebkādi turpmāki samazinājumi negatīvi ietekmēs EEA darbību un Eiropas zaļā kursa īstenošanu;

4. ar gandarījumu norāda, ka EEA budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis attiecībā uz pieejamajām pamatbudžeta apropriācijām (Savienības subsīdija un citu dalībvalstu iemaksas) bija 100 %;

5. atgādina, ka EEA 2019. gadā ieviesa jaunas datu plūsmas lielas noslodzes transportlīdzekļu radīto CO2 emisiju uzraudzībai, atbalstīja enerģētikas savienības pārvaldības īstenošanu un turpināja pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā;

6. aicina EEA arī turpmāk veicināt sadarbību ar citām Savienības aģentūrām un starptautiskajām organizācijām un padarīt raitāku dialogu ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem;

7. mudina EEA sadarboties ar pārējām Savienības aģentūrām, lai labāk novērtētu cilvēka darbības ietekmi uz vidi;

8. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta savā pārskatā par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu konstatēja kontroles trūkumus, kuru dēļ tika pārsniegti līgumiskie griesti; norāda, ka EEA atgādinās darbiniekiem pirms konkrētu līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas pārbaudīt pieejamo budžetu;

9. norāda, ka pēc valdes un prezidija darbības iekšējas pārskatīšanas tika palielināta prezidija loma, vairāk izmantotas videokonferences un samazināti prezidija locekļu braucieni uz Kopenhāgenu;

10. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka EEA gada pārskati par 2019. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

11. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildi.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

26.1.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

70

9

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Veronika Vrecionová

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 351, 21.10.2020., 7. lpp. Revīzijas palātas gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LV.pdf.

[2] OV C 351, 21.10.2020., 7. lpp. Revīzijas palātas gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LV.pdf.

[3] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[4] OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

[5] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[6] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[7] OV C 351, 21.10.2020., 7. lpp. Revīzijas palātas pārskats par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LV.pdf.

[8] OV C 351, 21.10.2020., 7. lpp. Revīzijas palātas gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LV.pdf.

[9] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[10] OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

[11] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[12] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[13] OV C 165, 13.5.2020., 1. lpp.

[14] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam (COM(2020)0652).

[15] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).

[16] Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2021)0000.

[17] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam (COM(2020)0652).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika