Procedura : 2020/2154(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0080/2021

Teksty złożone :

A9-0080/2021

Debaty :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Głosowanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 222kWORD 73k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

(2020/2154(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019 wraz z odpowiedziami agencji[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2019 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[3], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska[4], w szczególności jego art. 13,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[5], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 32 i 47 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6],

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0080/2021),

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2019;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

(2020/2154(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019 wraz z odpowiedziami agencji[7],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[8] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2019 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[9], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska[10], w szczególności jego art. 13,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[11], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 32 i 47 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[12],

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0080/2021),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

(2020/2154(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0080/2021),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków[13] ostateczny budżet Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2019 wyniósł 75 663 812 EUR, co stanowi wzrost o 14,99 % w porównaniu z 2018 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii (86,85 %) oraz ze składek w ramach konkretnych umów, a mianowicie programu Copernicus (13,15 %);

B. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2019 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami 

1. zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2019 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,99 %, co oznacza wzrost o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2018; odnotowuje z zaniepokojeniem, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 89,83 %, co oznacza spadek o 1,23 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2. zauważa, że Agencja wykorzystuje niektóre elementy jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej swoich działań, a do poprawy zarządzania budżetem stosuje inne elementy, takie jak zasoby kadrowe rzeczywiście odpowiadające zasobom ujętym w rocznym planie zatrudnienia, wskaźnik rocznych zobowiązań budżetowych i liczba sesji zarejestrowanych na stronie internetowej Agencji;

3. zauważa, że trzeci rok z rzędu sekcja „Dane i mapy” była najczęściej odwiedzana na stronie internetowej Agencji i że odnotowano ponad 2,75 mln odsłon tej strony, a serwery map internetowych Agencji otrzymały 375 mln wniosków o skonsultowanie map opracowanych przez Agencję (co stanowi wzrost o 25 % w porównaniu z 2018 r.); uważa, że rozpowszechnianie informacji o środowisku ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu;

4. podkreśla, że Agencja dostarcza rzetelnych i niezależnych informacji na temat środowiska; wyraża zadowolenie z jakości publikacji Agencji z 2019 r., takich jak sprawozdania na temat przejścia na zrównoważony rozwój w Europie, przystosowania się do zmiany klimatu w sektorze rolnym, zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych, intensywności emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw używanych w transporcie oraz sprawozdanie w sprawie stanu środowiska;

5. zauważa, że wewnętrzny przegląd funkcjonowania zarządu i biura doprowadził do zwiększenia roli biura, częstszego korzystania z wideokonferencji i ograniczenia podróży członków biura do Kopenhagi;

6. odnotowuje, że według Agencji stale współpracuje ona z Komisją w celu określenia i uzgodnienia podziału zadań z odpowiednimi służbami Komisji, a tym samym uniknięcia powielania zadań; zauważa, że Agencja nie zidentyfikowała żadnych zadań pokrywających się z zadaniami innych agencji w sieci agencji UE;

7. zauważa, że Agencja osiągnęła swoje cele na 2019 r. określone w rocznym programie prac Agencji, polegające na zapewnieniu europejskim decydentom i obywatelom dostępu do aktualnych i istotnych informacji oraz wiedzy w celu stworzenia solidnej podstawy dla polityki w dziedzinie środowiska;

8. zaważa, że w 2019 r. Agencja zainicjowała opracowanie strategii Agencji i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) na lata 2021–2030 oraz że strategia ta została przyjęta w grudniu 2020 r.;

9. przypomina, że w 2019 r. Agencja uaktywniła nowe przepływy danych na potrzeby monitorowania emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich, wspierała wdrażanie zarządzania unią energetyczną i nadal usprawniała sprawozdawczość środowiskową;

10. zwraca uwagę, że z okazji 25. rocznicy powstania Agencja przygotowała kilka imprez i publikacji podkreślających pracę wykonaną przez Agencję i jej cele na przyszłość;

11. zachęca Agencję do współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii, by lepiej oceniać wpływ działalności człowieka na środowisko; odnotowuje przykłady działań, jakie Agencja podejmuje wspólnie z innymi agencjami, jak publikacja wraz z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego raportu z 2019 r. o oddziaływaniu lotnictwa europejskiego na środowisko oraz planowanie wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Komisją innowacyjnego wirtualnego obserwatorium UE ds. zmiany klimatu i zdrowia; wzywa Agencję do dalszego rozszerzania współpracy z innymi agencjami;

12. podkreśla, że cele Agencji mają charakter ogólnoeuropejski i z tego powodu konieczna jest ścisła współpraca z państwami trzecimi położonymi w Europie; odnotowuje uwagę Agencji, zgodnie z którą nowa strategia EEA-EIONET na lata 2021–2030 określa priorytety polityczne Komisji w odniesieniu do programu Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz szerszego obszaru ogólnoeuropejskiego, a także nowe unijne instrumenty finansowe, które zostały opracowane w 2019 r., tak aby mogły wejść w życie na początku 2021 r.;

13. ubolewa nad tym, że niektóre działania nie mogły zostać w pełni zrealizowane w 2019 r. ze względu na szereg okoliczności; z niepokojem zauważa, że zarząd podkreślił, iż zdolność Agencji do dalszego odpowiedniego reagowania na zmiany polityczne będzie zależała od przydzielenia jej większych zasobów podstawowych bądź od wysunięcia na pierwszy plan lub wstrzymania realizacji bieżących zadań podstawowych; zauważa, że Agencja ocenia obszary, w których przydzielone zasoby przynoszą największą wartość, i dysponuje w projekcie budżetu na 2021 r. dodatkowymi zasobami na dopasowanie nowych zadań do zmian politycznych;

14. wzywa Agencję do zwiększania synergii, zacieśniania współpracy i intensyfikacji wymiany dobrych praktyk z innymi agencjami unijnymi w celu poprawy wydajności (zasoby ludzkie, zarządzanie budynkami, usługi informatyczne i bezpieczeństwo);

15. podkreśla, że należy zwiększyć poziom cyfryzacji Agencji, jeśli chodzi o operacje wewnętrzne i procedury zarządzania; podkreśla, że Agencja powinna nadal aktywnie działać w tym zakresie, aby za wszelką cenę uniknąć przepaści cyfrowej między agencjami; zwraca jednak uwagę na konieczność podejmowania wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w internecie;

16. wyraża uznanie dla Agencji za jej proaktywną współpracę z mediami w celu zwiększenia widoczności w mediach, internecie i mediach społecznościowych z myślą o rozpropagowaniu jej działalności;

Polityka kadrowa

17. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2019 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,77 % – przyjęto 3 urzędników i 117 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 124 stanowiska (w porównaniu z 124 zatwierdzonymi stanowiskami w 2018 r.); zauważa, że w 2019 r. Agencja zatrudniała ponadto 61 pracowników kontraktowych i 19 oddelegowanych ekspertów krajowych;

18. stwierdza, że w 2019 r. odnotowano brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (siedmiu mężczyzn i dwie kobiety) oraz w zarządzie (18 mężczyzn i 14 kobiet); zwraca się do Agencji, aby w przyszłości zapewniła równowagę płci na szczeblu kadry kierowniczej; apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby podczas mianowania kandydatów na członków zarządu Agencji uwzględniały znaczenie, jakie ma zapewnienie równowagi płci;

19. zauważa, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; zauważa, że w 2019 r. zgłoszono jeden przypadek domniemanego molestowania, który doprowadził do dochodzenia administracyjnego i postępowania dyscyplinarnego;

20. zauważa, że EEA ma odegrać kluczową rolę (monitorowanie, sprawozdawczość i zatwierdzanie) we wspieraniu działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i 8. programu działań w zakresie środowiska[14]; nalega w związku z tym na zwiększenie budżetu kadrowego Agencji w celu wypełnienia tych zobowiązań; zauważa, że wszelkie przyszłe cięcia będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie Agencji i realizację Europejskiego Zielonego Ładu;

21. w odniesieniu do działań następczych podjętych w związku z zaleceniami Trybunału z poprzednich lat z niepokojem zauważa, że Agencja nie posiada aktualnej strategii dotyczącej newralgicznych stanowisk; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że od 2009 r. Agencja prowadzi wykaz newralgicznych stanowisk oraz że w związku z przeprowadzoną reorganizacją dokonała przeglądu wytycznych dotyczących identyfikacji newralgicznych funkcji i zarządzania nimi oraz sfinalizowała te wytyczne; wzywa Agencję do bezzwłocznego przyjęcia i wdrożenia strategii dotyczącej stanowisk newralgicznych;

22. zauważa, że, zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym Trybunału Obrachunkowego na temat przyszłości agencji, Agencja stoi w obliczu ryzyka ograniczonych zasobów; wzywa Komisję, aby wspólnie z Agencją opracowała zrównoważony plan mający na celu zapewnienie Agencji zasobów odpowiadających jej potrzebom i zadaniom; wzywa Komisję i Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

23. wyraża zaniepokojenie z powodu zbyt dużej liczebności zarządu Agencji, ponieważ utrudnia to podejmowanie decyzji i generuje znaczne koszty administracyjne;

24. zachęca Agencję do opracowania długoterminowych ram polityki kadrowej, aby uwzględnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, poradnictwo zawodowe przez całe życie i rozwój kariery zawodowej, równowagę płci, telepracę, równowagę geograficzną oraz rekrutację i integrację osób z niepełnosprawnościami;

25. podkreśla, że sytuacje, w których dochodzi do konfliktu interesów związanego z zatrudnieniem byłych urzędników instytucji publicznych i efektem „drzwi obrotowych”, są problemem wspólnym dla wielu organów i agencji w całej Unii;

Zamówienia

26. na podstawie sprawozdania Trybunału, w odniesieniu do zaleceń wydanych na 2019 r. i działań podjętych w następstwie ustaleń z poprzednich lat, zwraca uwagę, że Agencja zawarła umowę o świadczenie usług na kwotę przekraczającą pułap obowiązującej umowy ramowej, ale nie sformalizowała tego w drodze zmiany umowy i nie monitorowała w prawidłowy sposób skumulowanego wykorzystania umowy przed złożeniem nowego zamówienia; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że Agencja dopilnowała, by w przyszłości wszelkie zmiany w umowie, w tym pułapu budżetowego, były formalizowane w drodze zmiany umowy, oraz by urzędnikom ds. finansów, zasobów i urzędnikom zatwierdzającym przypominano, że muszą zawsze sprawdzać dostępny budżet umowy w ramach pułapów przed zawarciem umów szczegółowych oraz zapewnić terminową aktualizację narzędzia kontroli systemów; pomimo to wzywa Agencję, by formalizowała zmiany w umowach zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

27. odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów;

28. przypomina, że publikacja życiorysów i deklaracji interesów członków zarządu powinna być obowiązkowa, ponieważ obecnie nie wszystkie życiorysy i deklaracje interesów członków zarządu są publikowane na stronie internetowej Agencji; wzywa Agencję, by publikowała życiorysy i deklaracje interesów wszystkich członków zarządu oraz by poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym działaniach;

29. ponownie wyraża zaniepokojenie, że eksperci wewnętrzni Agencji nie są zobowiązani do składania deklaracji interesów;

30. podkreśla, że w obecnych ramach etycznych mających zastosowanie do instytucji i agencji Unii występują poważne wady wynikające z ich rozdrobnienia oraz braku spójności między istniejącymi przepisami; podkreśla, że kwestie te należy rozwiązać poprzez ustanowienie wspólnych ram etycznych zapewniających stosowanie wysokich standardów etycznych we wszystkich instytucjach i agencjach UE;

Kontrole wewnętrzne

31. zauważa, że w 2019 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) opublikowała sprawozdanie z audytu zamówień publicznych, w którym wskazała jedno bardzo istotne uchybienie związane z monitorowaniem postępowań o udzielenie zamówienia i zarządzaniem umowami; zauważa, że w odpowiedzi na te ustalenia opracowano plan działania, który IAS zaakceptowała;

Zrównoważony charakter

32. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz wszystkie środki podejmowane przez nią w celu zmniejszenia śladu węglowego i zużycia energii oraz wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, a także w miarę możliwości ograniczenia i kompensacji emisji CO2 w pomieszczeniach i podczas podróży; ubolewa jednak nad niską efektywnością energetyczną siedziby Agencji;

Inne uwagi

33. odnotowuje, że Agencja zaangażowała się w proces przygotowań do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, w szczególności że w 2019 r. przygotowała odpowiednie systemy informatyczne;

34. odnotowuje wysiłki Agencji służące stworzeniu racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz mające na celu w miarę możliwości redukcję i kompensację emisji CO2 w pomieszczeniach i podczas podróży;

35. z zadowoleniem przyjmuje starania Agencji o stworzenie środowiska pracy i kultury pracy, które byłyby bardziej zróżnicowane i integracyjne, poprzez podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami; zwraca się do Agencji o ocenę możliwości dalszego wzmacniania i integrowania zasad równych szans w zakresie rekrutacji, szkoleń, rozwoju kariery i warunków pracy, a także o podnoszenie świadomości pracowników na temat tych aspektów oraz o ocenę możliwych racjonalnych usprawnień i modyfikacji w budynkach Agencji (dostęp, odpowiedni sprzęt biurowy) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub z innymi niepełnosprawnościami;

36. podkreśla, że potrzebne jest kompleksowe podejście, by strony główne instytucji Unii stały się dostępne dla osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami, jak przewidziano w dyrektywie (UE) 2016/2102[15], w tym dostępne w narodowych językach migowych; proponuje zaangażowanie w ten proces organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami;

37. zachęca Agencję, by podejmowała dalsze inicjatywy kładące nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz by docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych mediów;

o

o  o

38. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2021 r.[16] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


 

 

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (01.02.2021)

<CommissionInt>dla Komisji Kontroli Budżetowej</CommissionInt>


<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla , że Europejska Agencja Środowiska (EEA) dostarcza rzetelnych i niezależnych informacji na temat środowiska; wyraża zadowolenie z jakości publikacji EEA z 2019 r., takich jak sprawozdania na temat przejścia na zrównoważony rozwój w Europie, przystosowania się do zmiany klimatu w sektorze rolnym, zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych, intensywności emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw używanych w transporcie oraz sprawozdanie w sprawie stanu środowiska;

2. zauważa, że EEA odgrywa kluczową rolę, gdyż dostarcza wysokiej jakości dane o stanie środowiska, a to ma coraz większe znaczenie wobec ogromnych wyzwań stojących przed Unią, która musi stawić czoła kryzysowi w postaci zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej oraz znaleźć odpowiedzi na ten kryzys za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instytucje Unii uwzględniają opinie EEA, i zaleca, by komitet naukowy EEA odgrywał kluczową rolę doradczą dla Komisji;

3. zauważa, że w 2019 r. całkowity budżet EEA wyniósł 52 059 228 EUR (zmniejszenie o 20,9 % w porównaniu z 2018 r.), z czego 39 733 971 EUR (co stanowi wzrost o 5,3 % w porównaniu z 2018 r.) pochodziło z budżetu ogólnego Unii; zauważa, że EEA ma odegrać kluczową rolę (monitorowanie, sprawozdawczość i zatwierdzanie) we wspieraniu działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i 8. programu działań w zakresie środowiska[17]; nalega w związku z tym na zwiększenie budżetu kadrowego EEA w celu wypełnienia tych zobowiązań; zauważa, że wszelkie przyszłe cięcia będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie EEA i realizację Europejskiego Zielonego Ładu;

4. odnotowuje z zadowoleniem, że wysiłki EEA w zakresie monitorowania budżetu doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 100 % w odniesieniu do środków dostępnych w ramach budżetu podstawowego (dotacja Unii i wkłady innych państw członkowskich);

5. przypomina, że w 2019 r. EEA uaktywniła nowe przepływy danych na potrzeby monitorowania emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich, wspierała wdrażanie zarządzania unią energetyczną i nadal usprawniała sprawozdawczość środowiskową;

6. wzywa EEA, aby kontynuowała promowanie współpracy z innymi agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz wspierała dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami;

7. zachęca EEA do współpracy z innymi agencjami Unii, by lepiej oceniać wpływ działalności człowieka na środowisko;

8. ubolewa nad faktem, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu rocznym dotyczącym agencji UE za rok budżetowy 2019 zidentyfikował zawodność kontroli, która doprowadziła do przekroczenia pułapu umownego; zauważa, że EEA przypomni pracownikom o konieczności sprawdzenia pozostających do dyspozycji środków budżetowych przed zawarciem konkretnych umów;

9. zauważa, że wewnętrzny przegląd funkcjonowania zarządu i biura doprowadził do zwiększenia roli biura, częstszego korzystania z wideokonferencji i ograniczenia podróży członków biura do Kopenhagi;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne EEA za rok 2019 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

11. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2019.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

26.1.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

70

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Veronika Vrecionová

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


 

 

 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.3.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 351 z 21.10.2020, s. 7. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_PL.pdf.

[2] Dz.U. C 351 z 21.10.2020, s. 7. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_PL.pdf.

[3] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[4] Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

[5] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[6] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[7] Dz.U. C 351 z 21.10.2020, s. 7. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_PL.pdf.

[8] Dz.U. C 351 z 21.10.2020, s. 7. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_PL.pdf.

[9] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[10] Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

[11] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[12] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[13] Dz.U. C 165 z 13.5.2020, s. 1

[14] Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. (COM(2020)0652).

[15] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

[16] Teksty przyjęte, P9_TA-PROV(2021)0000.

[17] Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. (COM(2020)0652).

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności