Postopek : 2020/2154(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0080/2021

Predložena besedila :

A9-0080/2021

Razprave :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Glasovanja :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0178

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2021</NoDocSe>
PDF 205kWORD 61k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019

(2020/2154(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019 skupaj z odgovori agencij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 1. marca 2021 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[3] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju[4] in zlasti člena 13,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[5] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju členov 32 in 47 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6],

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0080/2021),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019

(2020/2154(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019 skupaj z odgovori agencij[7],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[8] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 1. marca 2021 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[9] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju[10] in zlasti člena 13,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[11] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju členov 32 in 47 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[12],

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0080/2021),

1. odobri zaključni račun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019

(2020/2154(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0080/2021),

A. ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih[13] Evropske agencije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2019 znašal 75.663.812 EUR, kar je 14,99 % več kot leta 2018; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije (86,85 %) in prispevkov iz posebnih sporazumov, predvsem programa Copernicus (13,15 %);

B. ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2019 znašala 99,99 %, kar je 0,04 % več kot leta 2018; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,83 %, kar je 1,23 % manj kot leto prej;

Uspešnost

2. ugotavlja, da agencija nekatere ukrepe uporablja kot ključne kazalnike uspešnosti, z njimi pa ocenjuje dodano vrednost svojih dejavnosti in drugih ukrepov za boljše upravljanje proračuna, na primer realizirane kadrovske vire v letnem kadrovskem načrtu, stopnjo letnih proračunskih obveznosti in število registriranih srečanj na spletnem mestu agencije;

3. ugotavlja, da je bil oddelek „podatki in zemljevidi“ že tretje leto zapored najbolj obiskana stran na spletnem mestu agencije, saj je bilo zabeleženih več kot 2,75 milijona ogledov, strežniki agencije za spletne zemljevide pa so prejeli 375 milijonov zahtevkov za ogled zemljevidov, ki jih je pripravila agencija (25-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2018); meni, da je razširjanje okoljskih informacij ključnega pomena, zlasti glede na evropski zeleni dogovor;

4. poudarja, da agencija zagotavlja zanesljive in neodvisne informacije o okolju; želi pohvaliti kakovost informacij, ki jih je objavila leta 2019, na primer poročil o trajnostnem prehodu v Evropi, prilagajanju podnebnim spremembam v kmetijskem sektorju, preprečevanju plastičnih odpadkov, intenzivnosti toplogrednih plinov iz pogonskih goriv in tudi poročila o stanju okolja;

5. ugotavlja, da se je po notranjem pregledu delovanja upravnega odbora in predsedstva okrepila vloga slednjega, povečala uporaba videokonferenc in zmanjšalo število potovanj članov predsedstva v København;

6. na podlagi navedb agencije ugotavlja, da stalno sodeluje s Komisijo, da bi opredelili in se dogovorili o delitvi nalog z ustreznimi službami Komisije in tako preprečili podvajanje nalog; ugotavlja, da agencija ni ugotovila prekrivanja nalog z drugimi agencijami v mreži agencij EU;

7. ugotavlja, da je agencija dosegla svoje cilje za leto 2019, kot so določeni v letnem delovnem programu agencije, da bi evropskim nosilcem odločanja in državljanom zagotovila dostop do pravočasnih in ustreznih informacij in znanja ter tako zagotovila trdno podlago za okoljske politike;

8. ugotavlja, da je agencija leta 2019 začela razvijati strategijo agencije in Evropskega okoljsko informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet) za obdobje 2021–2030 in da je bila strategija sprejeta decembra 2020;

9. spominja, da je agencija leta 2019 uvedla nove podatkovne tokove za spremljanje emisij CO2 iz novih težkih gospodarskih vozil, podprla upravljanje energetske unije in še naprej poenostavljala okoljsko poročanje;

10. ugotavlja, da je agencija obeležila svojo 25. obletnico z več dogodki in publikacijami, v katerih je bilo priznano delo, ki ga je opravila, in z zanimanjem pričakuje cilje agencije v prihodnosti;

11. spodbuja agencijo, naj sodeluje z drugimi ustreznimi agencijami Unije, da bi bolje ocenili vpliv človeških dejavnosti na okolje; je seznanjen s primeri skupnih dejavnosti agencije z drugimi agencijami, kot sta objava okoljskega poročila o evropskem letalstvu za leto 2019 skupaj z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu ter načrtovanje inovativne virtualne opazovalnice EU za podnebne spremembe in zdravje z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Komisijo; poziva agencijo, naj še dodatno razširi sodelovanje z drugimi agencijami;

12. poudarja, da so cilji agencije vseevropski in mora zato tesno sodelovati s tretjimi državami v Evropi; je seznanjen s pripombo agencije, da nova strategija agencije in Eionet za obdobje 2021–2030 določa politične prednostne naloge Komisije v zvezi z agendo evropskega zelenega dogovora za širše vseevropsko območje ter nove finančne instrumente Unije, ki so bili oblikovani leta 2019, da bi jih lahko uporabili v začetku leta 2021;

13. obžaluje, da zaradi več okoliščin nekaterih dejavnosti ni bilo mogoče v celoti izvesti v letu 2019; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je upravni odbor poudaril, da se bo lahko agencija ustrezno odzvala na razvoj politik le, če se bodo povečali dodeljeni najpomembnejši viri ali še naprej prednostno razvrščale in/ali ukinile sedanje osrednje naloge; je seznanjen, da agencija ocenjuje, kje dodeljena sredstva prinašajo največjo vrednost, in da je v okviru predložitve predloga proračuna za leto 2021 dodala sredstva za uskladitev novih nalog z razvojem politike;

14. poziva agencijo, naj še naprej razvija sinergije, krepi sodelovanje in izmenjuje primere dobre prakse z drugimi agencijami Unije, da bi izboljšala učinkovitost (človeški viri, upravljanje stavb, storitve IT in varnost);

15. poudarja, kako pomembno je povečati digitalizacijo notranjih operacij in postopkov upravljanja agencije; poudarja, da mora biti agencija na tem področju še naprej proaktivna, da bi na vsak način preprečili digitalno vrzel med agencijami; opozarja pa, da je treba sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe, da bi preprečili tveganje za spletno varnost obdelanih informacij;

16. pozdravlja proaktivno sodelovanje agencije z mediji, da bi se povečala prepoznavnost v medijih, na spletu in v družbenih medijih, da bi bila javnost seznanjena z njenim delom;

Kadrovska politika

17. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2019 uresničen 96,77-odstotno, saj je agencija na 124 delovnih mestih, odobrenih v proračunu Unije, zaposlovala 3 uradnike in 117 začasnih uslužbencev (leta 2018 je bilo odobrenih 124 delovnih mest); ugotavlja, da je za agencijo leta 2019 delalo še 61 pogodbenih uslužbencev in 19 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

18. ugotavlja, da v letu 2019 na višjih vodstvenih položajih spola nista bila uravnoteženo zastopana (sedem moških in dve ženski), prav tako ne v upravnem odboru (18 moških in 14 žensk); poziva agencijo, naj v prihodnje zagotovi uravnoteženo zastopanost spolov na ravni vodstva; poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju članov upravnega odbora agencije upoštevajo pomen zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov;

19. ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; je seznanjen, da je bil leta 2019 prijavljen primer domnevnega nadlegovanja, ki je privedel do upravne preiskave in disciplinskega postopka;

20. ugotavlja, da bo agencija predvidoma prevzela ključno vlogo (spremljanje, poročanje in potrjevanje) pri podpori ukrepov iz evropskega zelenega dogovora in osmega splošnega okoljskega akcijskega programa Unije[14]; zato vztraja, da bi bilo treba povečati proračun, ki ga ima agencija na voljo za osebje, da bi bila kos tem obveznostim; ugotavlja, da bi morebitno zmanjševanje sredstev v prihodnosti negativno vplivalo na delovanje agencije in uresničevanje evropskega zelenega dogovora;

21. v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem na podlagi priporočil Računskega sodišča iz prejšnjih let z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni posodobila politike o občutljivih delovnih mestih; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da od leta 2009 izvaja popis občutljivih delovnih mest in da so bile njene smernice za opredelitev in upravljanje občutljivih funkcij pregledane glede na opravljeno reorganizacijo in tudi dokončane; poziva agencijo, naj nemudoma sprejme in začne izvajati politiko o občutljivih delovnih mestih;

22. ugotavlja, da se agencija po podatkih iz posebnega poročila Računskega sodišča o prihodnosti agencij sooča s tveganjem omejenih virov; poziva Komisijo, naj skupaj z agencijo pripravi trajnostni načrt, da se agenciji v skladu z njenimi potrebami in nalogami zagotovijo sredstva; poziva Komisijo in agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poročata o napredku v zvezi s tem;

23. je zaskrbljen zaradi velikosti upravnega odbora agencije, ki otežuje odločanje in povzroča znatne upravne stroške;

24. spodbuja agencijo, naj oblikuje dolgoročen okvir kadrovske politike, ki bo obravnaval ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, vseživljenjsko usmerjanje in poklicni razvoj, uravnoteženo zastopanost spolov, delo na daljavo, geografsko uravnoteženost ter zaposlovanje in vključevanje invalidov;

25. poudarja, da v številnih organih in agencijah v Uniji po koncu zaposlitve v javnem sektorju prihaja do nasprotij interesov v zvezi s pojavom vrtljivih vrat;

Javna naročila

26. v zvezi s priporočili za leto 2019 in nadaljnjim ukrepanjem na podlagi ugotovitev iz prejšnjih let iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija sklenila pogodbo za storitve v znesku, ki presega zgornjo mejo iz veljavne okvirne pogodbe, vendar ga ni formalizirala z aneksom k pogodbi in ni pravilno spremljala skupne porabe iz pogodbe, preden je oddala novo naročilo; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je zagotovila, da bo v prihodnje vsaka sprememba pogodbe, vključno z zgornjo mejo proračuna, formalizirana z aneksom k pogodbi, in da bodo finančni uradniki, uradniki za upravljanje proračuna in odredbodajalci opozorjeni, naj pred oddajo posebnih pogodb vedno preverijo, da je razpoložljivi proračun za pogodbe v okviru zgornjih meja, in zagotovijo pravočasno posodabljanje orodja za nadzor sistemov; kljub temu poziva agencijo, naj spremembe pogodbe formalizira v skladu z določbami o javnem naročanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

27. je seznanjen, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev;

28. meni, da bi morala biti objava življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora obvezna, saj na spletnem mestu agencije trenutno niso objavljeni življenjepisi in izjave o interesih vseh članov upravnega odbora; poziva agencijo, naj objavi življenjepise in izjave o interesih vseh članov upravnega odbora ter naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

29. je zaskrbljen, ker agencija ni pripravila izjav o nasprotju interesov za notranje strokovnjake;

30. poudarja, da ima sedanji etični okvir, ki se uporablja za institucije in agencije Unije, velike pomanjkljivosti zaradi razdrobljenosti in nedoslednosti med veljavnimi določbami; opozarja, da bi bilo treba ta vprašanja reševati z vzpostavitvijo skupnega etičnega okvira, ki bi zagotavljal uporabo visokih etičnih standardov za vse institucije in agencije EU;

Notranje kontrole

31. ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2019 pripravila revizijsko poročilo o javnem naročanju, v katerem je opredelila eno zelo pomembno pomanjkljivost v zvezi s spremljanjem postopkov javnega naročanja in upravljanjem pogodb; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo pripravila in sprejela akcijski načrt kot odgovor na te ugotovitve;

Trajnostnost

32. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi ustvarila stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje, in vse ukrepe, ki jih je sprejela za zmanjšanje ogljičnega odtisa in porabe energije ter za razvoj delovnega procesa brez papirja, ter po možnosti za zmanjšanje in izravnavo svojih emisij CO2 v prostorih in na potovanjih; obžaluje pa nizko energetsko učinkovitost sedeža agencije;

Druge pripombe

33. ugotavlja, da je agencija sodelovala v postopku priprave na izstop Združenega kraljestva iz Unije, zlasti s tem povezano pripravo ustreznih sistemov IT v letu 2019;

34. je seznanjen s prizadevanji agencije, da zagotovi stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje ter po možnosti zmanjša in izravna svoje emisije CO2 v prostorih in na potovanjih;

35. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi z ukrepi v korist invalidov vzpostavila bolj raznoliko in vključujoče delovno okolje in kulturo; poziva agencijo, naj oceni možnosti za nadaljnjo krepitev in vključevanje načel enakih možnosti pri zaposlovanju, usposabljanju, poklicnem razvoju, delovnih pogojih in ozaveščanju zaposlenih o teh vidikih ter oceni morebitne razumne izboljšave in spremembe stavb agencije (dostop, ustrezna pisarniška oprema) za osebe z zmanjšano mobilnostjo ali druge invalide;

36. poudarja, da je potreben celovit pristop, da bi bila spletna mesta institucij Unije dostopna osebam z različnimi vrstami invalidnosti, kot je določeno v Direktivi (EU) 2016/2102[15], vključno z razpoložljivostjo nacionalnih znakovnih jezikov; predlaga, da se v ta proces vključijo organizacije, ki zastopajo invalide;

37. spodbuja agencijo, naj začne izvajati dodatne pobude in se pri tem osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav javnosti, ki jo lahko doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

 

o

o  o

38. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2021[16] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


 

 

MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE (1.2.2021)

<CommissionInt>za Odbor za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2154(DEC))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da Evropska agencija za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) zagotavlja zanesljive in neodvisne informacije o okolju; želi pohvaliti kakovost informacij, ki jih je objavila leta 2019, na primer poročil o trajnostnem prehodu v Evropi, prilagajanju podnebnim spremembam v kmetijskem sektorju, preprečevanju plastičnih odpadkov in intenzivnosti toplogrednih plinov iz pogonskih goriv, pa tudi poročila o stanju okolja;

2. ugotavlja, da ima agencija izjemno pomembno vlogo pri pridobivanju kakovostnih podatkov o stanju okolja, kar je še toliko bolj pomembno zaradi obsežnih izzivov, s katerimi se spoprijema Unija pri obravnavi podnebne krize in krize na področju biotske raznovrstnosti ter pri iskanju odgovorov z evropskim zelenim dogovorom; pozdravlja, da imajo vse institucije Unije posluh za mnenje agencije, in priporoča, naj njen znanstveni odbor prevzame ključno vlogo pri svetovanju Komisiji;

3. ugotavlja, da je skupni proračun agencije v letu 2019 znašal 52.059.228 (20,9 % manj kot leta 2018), pri čemer je 39.733.971 EUR (5,3 % več kot leta 2018) izviralo iz splošnega proračuna Unije; ugotavlja, da bo agencija predvidoma prevzela pomembno vlogo (spremljanje, poročanje in potrjevanje) pri podpori ukrepov iz evropskega zelenega dogovora in osmega splošnega okoljskega akcijskega programa Unije[17]; zato vztraja, da bi bilo treba povečati proračun, ki ga ima agencija na voljo za osebje, da bi bila kos tej nalogi; ugotavlja, da bi morebitno zmanjševanje sredstev v prihodnosti negativno vplivalo na delovanje agencije in uresničevanje evropskega zelenega dogovora;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna agencije zaradi proračunskega spremljanja znašala 100 % razpoložljivih glavnih proračunskih sredstev (subvencija Unije in prispevki drugih držav članic);

5. spominja, da je agencija leta 2019 uvedla nove podatkovne tokove za spremljanje emisij CO2 iz novih težkih gospodarskih vozil, podprla upravljanje energetske unije in še naprej poenostavljala okoljsko poročanje;

6. poziva agencijo, naj še naprej spodbuja sodelovanje z drugimi agencijami Unije in mednarodnimi organizacijami, pa tudi dialog z deležniki in državljani;

7. spodbuja agencijo, naj sodeluje z drugimi agencijami Unije, da bi bolje ocenili vpliv človekovih dejavnosti na okolje;

8. obžaluje, da je Računsko sodišče v letnem poročilu o agencijah EU za proračunsko leto 2019 ugotovilo, da je zaradi pomanjkljivosti pri kontroli prišlo do prekoračitve pogodbene zgornje meje; ugotavlja, da bo agencija opomnila uslužbence, naj pred sklepanjem posebnih pogodb preverijo razpoložljiva proračunska sredstva;

9. ugotavlja, da se je po notranjem pregledu delovanja odbora in predsedstva okrepila vloga slednjega, povečala uporaba videokonferenc in zmanjšalo število potovanj članov predsedstva v København;

10. pozdravlja navedbo Računskega sodišča, da je pridobilo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2019 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

11. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje podeli razrešnica za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2019.


INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

26.1.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

70

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Veronika Vrecionová

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

70

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

9

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Viola Von Cramon-Taubadel

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 351, 21.10.2020, str. 7. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SL.pdf.

[2] UL C 351, 21.10.2020, str. 7. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SL.pdf.

[3] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[4] UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

[5] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[6] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[7] UL C 351, 21.10.2020, str. 7. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SL.pdf.

[8] UL C 351, 21.10.2020, str. 7. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SL.pdf.

[9] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[10] UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

[11] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[12] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[13] UL C 165, 31.5.2020, str. 1.

[14] Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030 (COM(2020)0652).

[15] Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).

[16] Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0000.

[17] Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030 (COM(2020)0652).

Zadnja posodobitev: 21. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov