ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

29.3.2021 - (COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Йерун Ленарс


Процедура : 2019/0001B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0083/2021
Внесени текстове :
A9-0083/2021
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

(COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0003),

 като взе предвид решението на Председателския съвет от 11 февруари 2021 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0025/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0083/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

 

 

PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/…
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

▌за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, буква г) ▌от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура[1],


като имат предвид, че:

(1) С Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета[2] беше създадена Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) по отношение на граждани на трети държави, освободени от изискването за притежаване на виза при преминаване на външните граници. В него са посочени условията и процедурите за издаване или отказ на разрешение за пътуване съгласно тази система.

(2) ETIAS позволява да се прецени дали присъствието на тези граждани на трети държави на територията на държавите членки би представлявало риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск.


(3) За да може да се обработват досиетата на заявленията от централната система на ETIAS, посочена в Регламент (ЕС) 2018/1240, е необходимо да се установи оперативната съвместимост между информационната система на ETIAS, другите информационни системи на ЕС и данните на Европол, посочени в ▌ този регламент. ▌

(4) В настоящия регламент се определя как следва да се приложат тази оперативна съвместимост и условията за извършване на справка с данните, съхранявани в други информационни системи на ЕС, и с данните на Европол в контекста на автоматизирания процес на ETIAS за целите на идентифицирането на съответствия. Вследствие на това е необходимо да се изменят регламенти (EС) 2019/186[3] и (ЕС) 2019/818[4] на Европейския парламент и на Съвета ▌, за да може централната система на ETIAS да бъде свързана с другите информационни системи на ЕС и с данните на Европол и за да се уточнят данните, които ще бъдат изпращани на тези информационни системи на ЕС и от тях, както и данните на Европол.


(5) В съответствие с ▌Регламент (ЕС) 2018/1240, когато бъде приет преработеният текст на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета[5], ще бъдат приети необходимите последващи изменения.

(6) Европейският портал за търсене (ЕПТ), създаден с Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета, ще предостави възможност съхраняваните в ETIAS данни да бъдат съпоставяни с данните, съхранявани в другите съответни информационни системи на ЕС, посредством справка.

(7) Следва да се определят техническите условия, за да може ETIAS да проверява редовно и автоматично в другите системи дали условията за съхраняване на досиетата на заявления, определени в Регламент (ЕС) 2018/1240, все още са изпълнени.


(8) В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета ▌и в съответствие с намеренията, изразени в Регламент (ЕС) 2018/1240, ETIAS следва да може да проверява дали съществуват съответствия между данните в досиетата на заявленията в ETIAS и данните от Европейска информационна система за обмен на информация от регистрите за съдимост на граждани на трети държави (ECRIS-TCN) в общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) във връзка с това кои държави членки имат информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство за терористично престъпление през предходните 25 години или каквото и да е друго тежко престъпление през предходните 15 години, включено в списъка в приложението към Регламент (ЕС) 2018/1240, ако тези престъпления се наказват по националното право с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок от поне три години.


(9) Държавите членки вече събират и обработват данни за граждани на трети държави и лица без гражданство за целите на Регламента за ECRIS-TCN. Настоящият регламент не налага каквото и да е задължение на държавите членки да изменят или разширяват данните на гражданите на трети държави и на лицата без гражданство, които вече се събират съгласно Регламента за ECRIS-TCN. За целите на търсенето от ETIAS следва да се добавят само обозначението и кодът на осъждащата държава членка.

(10) Условията, включително правата на достъп, при които централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS могат да правят справки с данни, съхранявани в други информационни системи на ЕС, за целите на ETIAS, следва да се запазят посредством ясни и точни правила относно достъпа на централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS до данните, съхранявани в други информационни системи на ЕС, типа справки и категориите данни, като всичко това следва да не надхвърля строго необходимото за изпълнението на техните задължения. В същия смисъл данните, съхранявани в досието на заявление в ETIAS, следва да бъдат видими само за държавите членки, които работят с изходните информационни системи в съответствие с условията на тяхното участие.


(11)  За да се подкрепи целта на ETIAS да се прецени дали кандидатът за разрешение за пътуване би представлявал заплаха за обществения ред и обществената сигурност, ETIAS следва да е в състояние да проверява дали съществуват съответствия между данните в досиетата на заявленията в ETIAS и данните от ECRIS-TCN в ОХДС във връзка с това кои държави членки притежават информация за присъди на граждани на трети държави и лица без гражданство за терористично престъпление или каквото и да е друго престъпление, включено в приложението към Регламент (ЕС) 2018/1240, ако то се наказва по националното право с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за максимален срок от поне три години.

(12) Намирането на съответствие от системата ECRIS-TCN следва да не се разглежда само по себе си като означение, че въпросният гражданин на трета държава е бил осъждан в посочените държави членки. Наличието на предишни присъди следва да се потвърждава единствено въз основа на информация, получена от регистрите за съдимост на съответните държавите членки.


(13) Съгласно ▌Регламент (ЕС) 2018/1240 Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), създадена с Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета[6], следва да отговаря за фазата на проектиране и разработване на информационна система на ETIAS.

(14) Настоящият регламент не засяга Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[7].

(15) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.


(16) ▌Ирландия може да уведоми председателя на Съвета за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент в съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС.

(17) В съответствие с членове 1 и 2 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.


(18) Поради това регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 следва да бъдат съответно изменени.

(19)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(20) По силата на член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета беше осъществена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните[8],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1
Изменения на Регламент (ЕС) 2019/816

Регламент (ЕС) 2019/816 се изменя, както следва ▌:

(1) В член 1 се добавя следната буква:

д) условията, при които данни, включени в системата ECRIS-TCN, могат да се използват от централното звено на ETIAS с цел да се спомогне за постигане на целта на ETIAS за допринасяне за високо ниво на сигурност чрез предвиждане на щателна оценка на свързания със заявителите риск за сигурността, преди да пристигнат на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, за да се определи дали са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността.“;


(2) Член 2 се заменя със следното:

„Член 2
Обхват

Настоящият регламент се прилага за обработването на информация за самоличността на граждани на трети държави, срещу които са били постановени присъди в ▌държавите членки, с цел установяване на ▌държавите членки, в които са били постановени тези присъди ▌. С изключение на член 5, параграф 1, буква б), подточка ii) разпоредбите на настоящия регламент, които се прилагат за граждани на трети държави, се прилагат и за граждани на Съюза, които притежават гражданство и на трета държава и срещу които са били постановени присъди в държавите членки.


Настоящият регламент:

а)  подпомага целта на ВИС да се прецени дали кандидатът за виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване би представлявал заплаха за обществения ред или обществената сигурност в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2008;

б)  подпомага целта на ETIAS за допринасяне за високо ниво на сигурност;

в)  улеснява и спомага за правилното установяване на самоличността на лицата в съответствие с настоящия регламент и с Регламент (ЕС) 2019/818.“;

(3) в член 3 точка 6 се ▌заменя със следното:

(6) „компетентни органи“ означава централните органи, ▌Евроюст, Европол и Европейската прокуратура, оправомощените органи на ВИС, посочени в член 9ва и член 22б, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 767/2008, и централното звено на ETIAS, създадено в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) 2018/1240, които са оправомощени да имат достъп или да извършват проверка в ▌ECRIS-TCN ▌в съответствие с настоящия регламент;“;


(4)  Член 5 се изменя, както следва:

а)   в параграф 1 буква а), подточка iii), първо тире се заменя със следното:

„–  идентификационен номер или вид и номер на документите за самоличност на лицето, включително документи за пътуване, както и наименованието на издаващия орган,“;

б)   в параграф 1 се добавя следната буква:

„в) ▌обозначение за целите на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) 2018/1240, че съответният гражданин на трета държава е бил осъден за терористично престъпление през предходните 25 години или за каквото и да друго ▌престъпление, включено в приложението към Регламент (ЕС) 2018/1240, през предходните 15 години, ако тези престъпления се наказват по националното право с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок от поне три години, и в тези случаи – кода на осъждащата държава членка или държави членки.“;


в)  добавя се следният параграф:

„7. Обозначенията и кодът на осъждащата държава членка или осъждащите държави членки, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия член, са достъпни и позволяват търсене единствено от страна на:

а)  централната система на ВИС за целите на проверките съгласно член 7а от настоящия регламент във връзка с член 9а, параграф 4, буква д) или член 22б, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 767/2008;

б)  централната система на ETIAS за целите на проверките съгласно член 7б от настоящия регламент във връзка с член 20, параграф 2, втора алинея, буква н) от Регламент (ЕС) 2018/1240, когато са установени съответствия при автоматизираното обработване, посочено в член 11, параграф 1 от същия регламент.


Без да се засяга първа алинея, обозначенията и кодът на осъждащата държава членка или осъждащите държави членки по параграф 1, буква в) не са видими за никой друг орган освен централния орган на осъждащата държава членка, създала записа с обозначение.“;

(5)  в член 7 параграф 7 се заменя със следното:

7. В случай на съответствие централната система ▌или ОХДС ▌автоматично предоставя на компетентния орган информация относно държавите членки, разполагащи с информация от регистрите за съдимост за гражданина на трета държава, заедно със съответните референтни номера по член 5, параграф 1 и всяка съответна информация за самоличността. Тази информация за самоличността се използва единствено за целите на проверката на самоличността на въпросния гражданин на трета държава. Резултатът от търсенето в централната система може да се използва само с цел:


а)  отправяне на искане съгласно член 6 от Рамково решение 2009/315/ПВР;

б)  отправяне на искане, посочено в член 17, параграф 3 от настоящия регламент;

в)  преценка дали кандидатът за виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване би представлявал заплаха за обществения ред или обществената сигурност в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2008.“; или

г)  подпомагане на целта на ETIAS за допринасяне за високо ниво на сигурност.“;


(6)  в глава II се добавя следният член:

„Член 
Използване на системата ECRIS-TCN за проверки в ETIAS

1. За да изпълнява своите задачи, установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, централното звено на ETIAS, създадено съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1240, има правото на достъп до данните в ECRIS-TCN в ▌ОХДС▌ и на търсене в тях. Съгласно член 11, параграф 8 от посочения регламент то обаче има достъп само до данните, за които е било добавено обозначение в съответствие с член 5, параграф 1, буква в) от настоящия регламент.

Данните, посочени в първата алинея, може да се използват единствено с цел проверка от страна на:

а)  централното звено на ETIAS съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2018/1240; или


б)  националните звена на ETIAS съгласно член 25а, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240 за целите на справката в националните регистри за съдимост; Справка в националните регистри за съдимост се прави преди оценката и решението, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) 2018/1240, и ако е приложимо – преди оценката и становището, посочени в член 28 от посочения регламент.

2. ▌ОХДС ▌се свързва към ЕПТ, за да се позволи извършването на автоматизираното обработване, посочено в ▌член 11 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

3. Без да се засягат разпоредбите на член 24 от Регламент (ЕС) 2018/1240, автоматизираното обработване, посочено в член 11 от Регламент (ЕС) 2018/1240, дава възможност да се извършват проверките, предвидени в член 20 от посочения регламент, и последващите проверки, предвидени в членове 22 и 26 от посочения регламент.


За целите на извършването на проверките по член 20, параграф 2, буква н) от Регламент (ЕС) 2018/1240 централната система на ETIAS използва ЕПТ, за да сравни данните в ETIAS с данните, обозначени в ECRIS-TCN ▌в ОХДС▌, в съответствие с член 5, параграф 1, буква в) от настоящия регламент и член 11, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1240, като използва съответствията, изброени в таблицата в приложение II.“;

(7)  в член 8 се добавя следният параграф:

„3. Обозначенията, посочени в член 5, параграф 1, буква в), се заличават автоматично след изтичането на срока на съхранение, посочен в параграф 1 от настоящия член, или най-късно 25 години след създаването на обозначението в случаите на присъди, свързани с терористични престъпления, и 15 години след създаването на обозначението в случаите на присъди, свързани с други тежки престъпления.“;


(8)  в член 24 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Данните, въведени в централната система и ▌ОХДС▌, се обработват единствено за целите на:

а)  идентифицирането на държавите членки, разполагащи с информация от регистрите за съдимост за граждани на трети държави;

б)  подпомагане на целта на ВИС да се прецени дали кандидатът за виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване би представлявал заплаха за обществения ред или обществената сигурност в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2008;

в)  подпомагане на целта на ETIAS за допринасяне за високо ниво на сигурност.

Данните, въведени в ОХДС, се обработват също така в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/818 за улесняване и подпомагане на правилното установяване на самоличността на лицата, регистрирани в ECRIS-TCN в съответствие с настоящия регламент.“;


(9)  в член 32, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Всеки месец eu-LISA представя на Комисията статистика ▌относно записването, съхранението и обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост чрез системата ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS, включително относно записите на данни, които включват обозначение в съответствие с член 5, параграф 1, буква в). eu-LISA гарантира, че въз основа на тази статистика не е възможно да се установи самоличността на отделни лица. При поискване от страна на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистика относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент.“;

(10)  вмъква се следният член:

„Член 31б
Водене на записи за целите на оперативната съвместимост с ETIAS

За справките, изброени в член от настоящия регламент, се води запис за всяка операция по обработване на данни от ECRIS-TCN, осъществена в ▌ОХДС▌ и ETIAS, в съответствие с член 69 от Регламент (ЕС) 2018/1240.“;


(11)  добавя се следното приложение:

„Приложение II

Таблица на съответствията, посочени в член 

Данни по член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240, изпратени от централната система на ETIAS

Съответстващи данни в ECRIS-TCN по член 5, параграф 1 от настоящия регламент в ▌ОХДС▌, спрямо които се проверяват данните от ETIAS

фамилно име

фамилно име

фамилно име по рождение

предишно(-и) име(на)

собствено(-и) име(на)

собствено(-и) име(на)

други имена (псевдоним(и), творческо(-и) име(на), обичайно(-и) име(на)

псевдоним и/или други използвани имена

дата на раждане

дата на раждане

място на раждане

място на раждане (град и държава);


държава на раждане

място на раждане (град и държава);

пол

пол

настоящо гражданство

гражданство на една или повече държави

друго гражданство (ако има такова)

гражданство на една или повече държави

вид на документа за пътуване

вид на документите за пътуване на лицето

номер на документа за пътуване

номер на документите за пътуване на лицето

държава, издала документа за пътуване

наименование на издаващия орган

▌“.


Член 2
Изменения на Регламент (ЕС) 2019/818

Регламент (ЕС) 2019/818 се изменя, както следва:

(1) в член 18 се вмъква следният параграф:

1б. За целите на член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1240 ОХДС също съхранява, логично отделени от данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, данните, посочени в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/816. Данните, посочени в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/816, са достъпни само по начина, посочен в член 5, параграф 7 от посочения регламент.“;

(2) в член 68 се вмъква следният параграф:

„1б. Без да се засяга параграф 1, за целите на автоматизираното обработване по член 20, член 23, член 24, параграф 6, буква в), подточка ii), член 41 и член 54, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1240 ЕПТ започва да функционира само за тези цели, след като бъдат изпълнени условията по член 88 от Регламент (ЕС) 2018/1240.“.


Член 3
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

Позовавания

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Дата на приемане

7.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Заместници (член 209, параграф 7), присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Lívia Járóka

Дата на внасяне

30.3.2021

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

 

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Легенда:

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 15 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност