BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
(COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD))

29.3.2021 - om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
(COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jeroen Lenaers


Procedure : 2019/0001B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0083/2021
Indgivne tekster :
A9-0083/2021
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse

(COM(2019)0003 – C9‑0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0003),

 der henviser til Formandskonferencens beslutning af 11. februar 2021 om at tillade Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at opdele ovennævnte forslag fra Kommissionen, så der udarbejdes to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på dette grundlag,

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 1, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0025/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0083/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 


PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/...

af ...

▌om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), ▌

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure[1], og


ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240[2] blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse ("ETIAS") oprettet med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser. I forordningen fastsættes betingelserne og procedurerne for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser under dette system.

(2) ETIAS gør det muligt at tage højde for, om disse tredjelandsstatsborgeres ophold på medlemsstaternes område ville udgøre en risiko for sikkerheden eller for ulovlig indvandring eller en høj risiko for epidemi.


(3) For at muliggøre det centrale ETIAS-systems behandling af ansøgningsdossiererne, jf. ▌forordning (EU) 2018/1240, er det nødvendigt at etablere den interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet, andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger, der er omhandlet i nævnte forordning ▌. ▌

(4) I nærværende forordning fastsættes der bestemmelser om, hvordan denne interoperabilitet og betingelserne for søgning i de data, der er lagret i andre EU-informationssystemer, og Europoloplysninger ved hjælp af den automatiserede proces i ETIAS med henblik på at finde hit skal gennemføres. Som følge heraf er det nødvendig at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816[3] og (EU) 2019/818[4] for at koble det centrale ETIAS-system til andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger og specificere, hvilke data der vil blive sendt til og fra disse EU-informationssystemer og Europoloplysninger.


(5) De nødvendige konsekvensændringer vil blive vedtaget, når omarbejdningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013[5] er blevet vedtaget, jf. ▌forordning (EU) 2018/1240.

(6) Den europæiske søgeportal (ESP), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/818, vil gøre det muligt at sammenligne de data, der lagres i ETIAS, med de data, der lagres i de pågældende andre EU-informationssystemer, ved hjælp af en forespørgsel.

(7) Der bør fastsættes tekniske betingelser, der gør det muligt via ETIAS regelmæssigt og automatisk at kontrollere i andre systemer, om betingelserne for at opbevare ansøgningsmapper, jf. forordning (EU) 2018/1240, stadig er opfyldt.


(8) I overensstemmelse med Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2019/816 og i tråd med den hensigt, der kommer til udtryk i forordning (EU) 2018/1240, bør ETIAS kunne kontrollere, om der er sammenfald mellem data i ETIAS-ansøgningsmapper og data fra det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre – tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN") i det fælles identitetsregister ("CIR") om, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer for en terrorhandling inden for de seneste 25 år eller enhver anden alvorlig strafbar handling inden for de seneste 15 år, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis de pågældende strafbare handlinger i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.


(9) Medlemsstaterne indsamler og behandler allerede oplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med henblik på ECRIS-TCN-forordningen. Denne forordning pålægger ikke medlemsstaterne nogen forpligtelse til at ændre eller udvide de oplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der allerede indsamles i henhold til ECRIS-TCN-forordningen. Med henblik på forespørgsler fra ETIAS bør kun påtegningen og domsstatens kode tilføjes.

(10) Betingelserne, herunder adgangsrettighederne, for, hvordan den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder konsulterer data, der er lagret i andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS, bør sikres ved hjælp af klare og præcise regler vedrørende den centrale ETIAS-enheds og de nationale ETIAS-enheders adgang til data, der er lagret i andre EU-informationssystemer, typen af søgninger og kategorierne af data, som alt sammen bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver. På samme måde bør oplysninger, der er lagres i en ETIAS-ansøgningsmappe, kun være synlige for de medlemsstater, der driver de bagved liggende informationssystemer i overensstemmelse med betingelserne for deres deltagelse.


(11)  Med henblik på at støtte ETIAS-målet om at vurdere, hvorvidt en person, der ansøger om en rejsetilladelse, udgør en trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, bør ETIAS være i stand til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem oplysningerne i ETIAS-ansøgningsdossieret og ECRIS-TCN-oplysningerne i det fælles identitetsregister med hensyn til, hvilke medlemsstater der har straffedomsoplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer for så vidt angår en terrorhandling eller enhver anden strafbar handling, som er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis de i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

(12) Et hit i ECRIS-TCN-systemet bør ikke i sig selv tages til indtægt for, at den berørte tredjelandsstatsborger er blevet dømt i de medlemsstater, der er angivet. Tidligere straffedomme bør kun bekræftes på grundlag af strafferegisteroplysninger fra de berørte medlemsstater.


(13) I henhold til ▌forordning (EU) 2018/1240 bør Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726[6], være ansvarligt for udformnings- og udviklingsfasen for ETIAS-informationssystemet.

(14) Denne forordning berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF[7].

(15) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.


(16) ▌Irland kan meddele Rådets formand, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning, jf. artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for få vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF.

(17) I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.


(18) Forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(19)  Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(20) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725[8]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:


Artikel 1
Ændringer til forordning (EU) 2019/816

Forordning (EU) 2019/816 ændres således ▌:

1) I artikel 1 tilføjes følgende litra:

"e) de betingelser, hvorunder oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan anvendes af den centrale ETIAS-enhed med henblik på at støtte ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau ved at indføre en grundig vurdering af ansøgernes risiko for sikkerheden forud for deres ankomst til grænseovergangssteder ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund baseret på konkrete indicier til at fastslå, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden"


2) Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2
Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på behandling af identitetsoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der har været genstand for straffedomme i medlemsstaterne, med henblik på bestemmelse af, i ▌hvilke medlemsstater sådanne straffedomme blev afsagt ▌. Med undtagelse af artikel 5, stk. 1, litra b), nr. ii), finder de bestemmelser i denne forordning, der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på unionsborgere, som også er statsborgere i et tredjeland, og som har været genstand for straffedomme i medlemsstaterne.


Denne forordning:

a)  støtter VIS-målet om at vurdere, hvorvidt en person, der ansøger om et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, vil udgøre en trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 767/2008

b)  støtter ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau

c)  letter og bidrager til en korrekt identifikation af personer i overensstemmelse med nærværende forordning og med forordning (EU) 2019/818."

 


3)  ▌Artikel 3, nr. 6),affattes således:

"6) "kompetente myndigheder": de centrale myndigheder, ▌Eurojust, Europol og EPPO, de udpegede VIS-myndigheder som omhandlet i artikel 9ca og artikel 22b, stk. 11, i forordning (EF) nr. 767/2008 og den centrale ETIAS-enhed, der er oprettet i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, der har beføjelse til at opnå adgang til eller søge i ECRIS-TCN i overensstemmelse med denne forordning"


4)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)   Stk. 1, litra a), nr. iii), første led, affattes således:

"–  identitetsnummer, eller typen af og nummeret på den pågældende persons identifikationsdokumenter, herunder rejsedokumenter, samt navnet på den udstedende myndighed"

b)   I stk. 1 tilføjes følgende litra:

"c) ▌en påtegning, som med henblik på forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) 2018/1240 angiver, at den pågældende tredjelandsstatsborger inden for de sidste 25 år er dømt for en terrorhandling eller inden for de seneste 15 år er dømt for enhver anden ▌strafbar handling, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis de pågældende strafbare handlinger i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, og i givet fald koden for domsstaten(erne)."


c)  Følgende stykke tilføjes:

"7. Påtegninger og domsstatens eller domsstaternes kode som omhandlet i stk. 1, litra c), er kun tilgængelige og søgbare i:

a)  det centrale VIS-system med henblik på kontrol i henhold til nærværende forordnings artikel 7a sammenholdt med artikel 9a, stk. 4, litra e), eller artikel 22b, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 767/2008

b)  det centrale ETIAS-system med henblik på kontrol i henhold til nærværende forordnings artikel 7b sammenholdt med artikel 20, stk. 2, andet afsnit, litra n), i forordning (EU) 2018/1240, når der fås et hit efter den automatiske behandling, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i nævnte forordning.


Med forbehold af første afsnit må påtegninger og domsstatens eller domsstaternes kode som omhandlet i stk. 1, litra c), ikke være synlige for nogen anden myndighed end den centrale myndighed i den domsstat, der har oprettet den påtegnede post."

5)  Artikel 7, stk. 7, affattes således:

"7. I tilfælde af et hit oplyser det centrale system ▌eller det fælles identitetsregister ▌automatisk den kompetente myndighed om, ▌hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgeren, sammen med ▌de dertil knyttede referencenumre, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og eventuelle dertil hørende identitetsoplysninger. Disse identitetsoplysninger må kun anvendes til at efterprøve den pågældende tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet af en søgning i det centrale system må kun anvendes til:


a)  at indgive en anmodning i henhold til artikel 6 i rammeafgørelse 2009/315/RIA

b)  at indgive en anmodning som omhandlet i artikel 17, stk. 3, i denne forordning

c)  at vurdere, hvorvidt en person, der ansøger om et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, vil udgøre en trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 767/2008, eller

d)  at støtte ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau."


6)  I kapitel III tilføjes følgende artikel:

"Artikel 7a
Brug af ECRIS-TCN-systemet til ETIAS-kontrol

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-oplysninger i ▌det fælles identitetsregister ▌. Den må dog i henhold til nævnte forordnings artikel 11, stk. 8, kun tilgå dataposter, hvortil der er tilføjet en påtegning, jf. forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).

De i første afsnit omhandlede data må kun anvendes med henblik på kontrol foretaget af:

a)  den centrale ETIAS-enhed i henhold til artikel 22 i forordning (EU) 2018/1240 eller


b)  de nationale ETIAS-enheder i henhold til artikel 25a, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240 med henblik på søgning i nationale strafferegistre; de nationale strafferegistre konsulteres forud for den vurdering og afgørelse, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) 2018/1240, og, hvis det er relevant, forud for den vurdering og udtalelse, der er omhandlet i artikel 28 i nævnte forordning.

2.  ▌Det fælles identitetsregister ▌kobles til ESP for at muliggøre den automatiserede behandling, der er omhandlet i ▌artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240.

3. Den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, muliggør den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i artikel 20 i nævnte forordning, og den efterfølgende kontrol, der er omhandlet i samme forordnings artikel 22 og 26, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.


For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra n), i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system ESP til at sammenligne oplysninger i ETIAS med de oplysninger, der har en påtegning i ECRIS-TCN ▌i det fælles identitetsregister ▌, jf. nærværende forordnings artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 11, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1240 ved brug af den sammenligningstabel, der findes i bilag II.

7)  I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

"3. De påtegninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), slettes automatisk ved udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, eller senest 25 år efter oprettelsen af påtegningen for så vidt angår straffedomme vedrørende terrorhandlinger og 15 år efter oprettelsen af påtegningen for så vidt angår domme vedrørende andre alvorlige strafbare handlinger."


8)  Artikel 24, stk. 1, affattes således:

‘1.  De oplysninger, der er indlæst i det centrale system og ▌det fælles identitetsregister ▌, må kun behandles med henblik på:

a)  bestemmelse af, ▌hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgere

b)  at støtte VIS-målet om at vurdere, hvorvidt en person, der ansøger om et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, vil udgøre en trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 767/2008

c)  at støtte ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau.

De oplysninger, der er indlæst i det fælles identitetsregister, behandles også i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818 for at lette og bistå med korrekt identifikation af personer, der er registreret i ECRIS-TCN i overensstemmelse med denne forordning."


9)  Artikel 32, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Hver måned forelægger eu-LISA Kommissionen statistik ▌vedrørende registrering, lagring og udveksling af oplysninger, der er trukket ud af strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen, herunder oplysninger om de dataposter, der omfatter en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c). eu-LISA sikrer, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner på grundlag af denne statistik. Efter anmodning fra Kommissionen forelægger eu-LISA den statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning."

10)  Følgende artikel indsættes:

"Artikel 31b
Opbevaring af logfiler med henblik på interoperabilitet med ETIAS

Med henblik på de søgninger, der er omhandlet i dennes forordnings artikel 7b, opbevares der en logfil for hver ECRIS-TCN-databehandling, der foretages i ▌det fælles identitetsregister ▌og ETIAS, jf. artikel 69 i forordning (EU) 2018/1240."


11)  Følgende bilag indsættes:

"Bilag II

Sammenligningstabel som omhandlet i artikel 7b

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240, som det centrale ETIAS-system sender

De tilsvarende oplysninger i ECRIS-TCN i henhold til denne forordnings artikel 5, stk. 1, ▌i det fælles identitetsregister ▌, som oplysningerne i ETIAS skal sammenlignes med

efternavn

efternavn

efternavn ved fødslen

tidligere navn(e)

fornavn(e)

fornavn(e)

andre navne (kaldenavn(e), kunstnernavn(e), sædvanlige navn(e))

pseudonym og/eller kaldenavn(e)

fødselsdato

fødselsdato

fødested

fødested (by og land)


fødeland

fødested (by og land)

køn

køn

nuværende nationalitet

nationalitet(er)

eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

nationalitet(er)

rejsedokumentets type

typen af den pågældende persons rejsedokumenter

rejsedokumentets nummer

nummeret på den pågældende persons rejsedokumenter

rejsedokumentets udstedelsesland

navnet på den udstedende myndighed

▌".


Artikel 2
Ændringer til forordning (EU) 2019/818

I forordning (EU) 2019/818 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 18 indsættes følgende stykke:

"1b. Med henblik på artikel 20 i forordning (EU) 2018/1240 skal der i det fælles identitetsregister også, logisk adskilt fra oplysningerne i nærværende artikels stk. 1, lagres de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/816. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/816, er kun tilgængelige på den måde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7, i nævnte forordning."

2) I artikel 68 indsættes følgende stykke:

"1b. Uden at det berører stk. 1, idriftsættes ESP udelukkende med henblik på den automatiske behandling i artikel 20, artikel 23, artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii), artikel 41 og artikel 54, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1240, når betingelserne i artikel 88 i forordning (EU) 2018/1240 er opfyldt."


Artikel 3
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet For Rådet

Formand Formand

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse

Referencer

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Dato for høring af EP

7.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

9

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Andor Deli, Lívia Járóka

Dato for indgivelse

30.3.2021

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

 

 

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 15. april 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik