ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

29.3.2021 - (COM(2019)0003)) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jeroen Lenaers


Διαδικασία : 2019/0001B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0083/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0083/2021
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

(COM(2019)0003)) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0003),

 έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 11ης Φεβρουαρίου 2021, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0025/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0083/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

 

 

 

PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/...
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

▌για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816, και (ΕΕ) 2019/818 και για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ▌,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[1],


Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα. Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας ταξιδιού ή την απόρριψη της αίτησης έκδοσής της στο πλαίσιο αυτού του συστήματος.

(2) Το ETIAS παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης του κατά πόσο η παρουσία των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο.


(3) Για να είναι δυνατή η επεξεργασία των φακέλων αιτήσεων από το κεντρικό σύστημα ETIAS που αναφέρεται στον ▌κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του συστήματος πληροφοριών ETIAS, άλλων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και των δεδομένων της Ευρωπόλ που αναφέρεται στον ▌εν λόγω κανονισμό. ▌

(4) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτή η διαλειτουργικότητα και οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και δεδομένων της Ευρωπόλ από την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ETIAS με σκοπό τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) 2019/816[3] και (ΕΕ) 2019/818[4] ▌του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να συνδεθεί το κεντρικό σύστημα ETIAS με τα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και με τα δεδομένα της Ευρωπόλ και να προσδιοριστούν τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται προς και από τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ.


(5) Σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, όταν εγκριθεί η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], θα εγκριθούν οι αναγκαίες επακόλουθες τροποποιήσεις.

(6) Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα επιτρέψει τη σύγκριση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα άλλα σχετικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ μέσω μίας αναζήτησης.

(7) Θα πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν στο ETIAS να επαληθεύει τακτικά και αυτόματα σε άλλα συστήματα ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των φακέλων αιτήσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240.


(8) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌, και με την πρόθεση που εκφράστηκε στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, το ETIAS θα πρέπει να μπορεί να επαληθεύει εάν υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων ETIAS και των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – υπήκοοι τρίτων χωρών («ECRIS-TCN») στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας («CIR») όσον αφορά τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τρομοκρατικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τα τελευταία 25 έτη ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά την τελευταία δεκαπενταετία, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (EΕ) 2018/1240, όταν οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται δυνάμει του εθνικού δικαίου με στερητική της ελευθερίας ποινής ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας για χρονικό διάστημα μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.


(9) Τα κράτη μέλη συλλέγουν και επεξεργάζονται ήδη δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τους σκοπούς του κανονισμού ECRIS-TCN. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη καμία υποχρέωση τροποποίησης ή επέκτασης των δεδομένων υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών που συλλέγονται ήδη στο πλαίσιο του κανονισμού ECRIS-TCN. Για τους σκοπούς της αναζήτησης από το ETIAS, θα πρέπει να προστεθούν μόνον η επισήμανση και ο κωδικός του κράτους μέλους καταδίκης.

(10) Οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης, υπό τις οποίες η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS θα πρέπει να διασφαλίζονται με σαφείς και ακριβείς κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, το είδος των ερωτημάτων και τις κατηγορίες των δεδομένων, ενώ όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων των εν λόγω μονάδων. Στο ίδιο πνεύμα, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον φάκελο αίτησης ETIAS θα πρέπει να είναι ορατά μόνο για τα κράτη μέλη τα οποία χειρίζονται τα υποκείμενα συστήματα πληροφοριών σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους.


(11)  Με σκοπό την υποστήριξη του στόχου του ETIAS αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον ο αιτών άδεια ταξιδιού συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, το ETIAS θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύει αν υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων στο ETIAS και των δεδομένων του ECRIS-TCN στο CIR σχετικά με το ποια κράτη μέλη τηρούν πληροφορίες για καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες αξιόποινες πράξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εφόσον τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(12) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος κατά την αναζήτηση στο σύστημα ECRIS-TCN, δεν θα πρέπει να εξάγεται αυτόματα το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί στα κράτη μέλη που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αναζήτησης. Η ύπαρξη προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα ποινικά μητρώα των οικείων κρατών μελών.


(13) Σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («eu-LISA»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

(14) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7].

(15) Η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.


(16) Η Ιρλανδία μπορεί να γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη θέσπιση και εφαρμογή του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.


(18) Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(19)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(20) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8].

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 τροποποιείται ως εξής ▌:

(1) στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε)  τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σύστημα ECRIS-TCN μπορούν να χρησιμοποιούνται από την κεντρική μονάδα ETIAS για τους σκοπούς της στήριξης του στόχου της ETIAS για συνεισφορά σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας χάρη στην προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν ενδεχομένως οι αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις ώστε να συνάγεται ότι η παρουσία ενός προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια.»,


(2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη με σκοπό τον εντοπισμό ▌των κρατών μελών στα οποία εκδόθηκαν οι εν λόγω καταδικαστικές αποφάσεις ▌. Εξαιρουμένου του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών ισχύουν και για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν επίσης την ιθαγένεια τρίτης χώρας και εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη.


Ο παρών κανονισμός:

α)  στηρίζει τον στόχο του VIS αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον ο αιτών θεώρηση, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής συνιστά ενδεχομένως απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

β)  στηρίζει τον στόχο του ETIAS για συνεισφορά σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας·

γ)  διευκολύνει και στηρίζει επίσης την ορθή ταυτοποίηση των προσώπων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818.»·

(3) στο άρθρο 3, το σημείο 6) ▌ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6) «αρμόδιες αρχές»: οι κεντρικές αρχές ▌, η Eurojust, Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εντεταλμένες αρχές για το VIS, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9γα και στο άρθρο 22β παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και η κεντρική μονάδα ETIAS που έχει συσταθεί ▌σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση ή να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο ▌ ECRIS-TCN σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·»·


(4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)   στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) σημείο iii) πρώτη περίπτωση τροποποιείται ως εξής:

«–  αριθμό ταυτότητας ή το είδος και τον αριθμό των εγγράφων ταυτοποίησης του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και το όνομα της εκδούσας αρχής,»·

β)   στην παράγραφο 1 προστίθεται το εξής σημείο:

«γ) ▌επισήμανση που υποδηλώνει, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί για τρομοκρατικό έγκλημα κατά τα τελευταία είκοσι πέντε έτη ή, κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη, για οποιαδήποτε άλλη ▌αξιόποινη πράξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εφόσον αυτές οι αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται από το εθνικό δίκαιο με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και στις περιπτώσεις αυτές τον κωδικό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης.»·


γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Οι επισημάνσεις και ο κωδικός του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι προσβάσιμα και αναζητήσιμα μόνο από:

α)  το κεντρικό σύστημα VIS για τους σκοπούς της επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 9α παράγραφος 4 στοιχείο ε) ή το άρθρο 22β παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

β)  το κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, όταν εντοπίζονται θετικά αποτελέσματα μετά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.


Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι επισημάνσεις και ο κωδικός του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν είναι ορατά σε οποιαδήποτε άλλη αρχή εκτός από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης που δημιούργησε το αρχείο που φέρει την επισήμανση.»·

(5)  στο άρθρο 7, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ή ▌το CIR▌ διαβιβάζει αυτόματα στην αρμόδια αρχή πληροφορίες για ▌τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με τον υπήκοο τρίτης χώρας, μαζί με ▌τους σχετικούς αριθμούς αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις τυχόν συναφείς πληροφορίες ταυτότητας. Οι εν λόγω πληροφορίες ταυτότητας χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας του οικείου υπηκόου τρίτης χώρας. Το αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τους εξής σκοπούς:


α)  την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ·

β)  την υποβολή αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού·

γ)  την αξιολόγηση του αν ο αιτών θεώρηση, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής συνιστά ενδεχομένως απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008· ή

δ)  τη στήριξη του στόχου του ETIAS για συνεισφορά σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας.»·


(6)  στο κεφάλαιο II, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο
Χρήση του συστήματος ECRIS-TCN για τις επαληθεύσεις του ETIAS

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία συστάθηκε ▌ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα του ECRIS-TCN στο ▌CIR▌. Ωστόσο, έχει πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού, μόνο στα αρχεία δεδομένων στα οποία έχει προστεθεί επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς επαλήθευσης από:

α)  την κεντρική μονάδα ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240· ή


β)  τις εθνικές μονάδες ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 25α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για τους σκοπούς της αναζήτησης στοιχείων σε εθνικά ποινικά μητρώα· πριν από την αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 και, κατά περίπτωση, πριν από την αξιολόγηση και τη γνωμοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού, πραγματοποιείται αναζήτηση στα εθνικά ποινικά μητρώα.

2. Το ▌CIR ▌είναι συνδεδεμένο με την ESP ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο ▌άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 καθιστά δυνατή την εκτέλεση των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 και των μεταγενέστερων επαληθεύσεων των άρθρων 22 και 26 του εν λόγω κανονισμού.


Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί την ESP για την αντιπαραβολή των δεδομένων του ETIAS με τα δεδομένα που περιέχουν επισήμανση στο ECRIS-TCN ▌στο CIR ▌, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του κανονισμού 2018/1240, χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ.»·

(7)  στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Οι επισημάνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) διαγράφονται αυτομάτως κατά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή το αργότερο 25 έτη μετά τη δημιουργία της επισήμανσης, όσον αφορά καταδικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με τρομοκρατικά εγκλήματα, και 15 έτη μετά τη δημιουργία της επισήμανσης, όσον αφορά καταδικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα.»·


(8)  στο άρθρο 24 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Τα δεδομένα που εισάγονται στο κεντρικό σύστημα ▌και στο CIR ▌ υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς:

α)  του εντοπισμού ▌των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών·

β)  της στήριξης του στόχου του VIS αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον ο αιτών θεώρηση, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής συνιστά ενδεχομένως απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

γ)  της στήριξης του στόχου του ETIAS για συνεισφορά σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τα δεδομένα που εισάγονται στο CIR υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της ορθής ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·


(9)  Στο άρθρο 32 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε μήνα, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή στατιστικές ▌σχετικά με την καταχώριση, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα μέσω του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα αρχεία δεδομένων που περιλαμβάνουν επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ο eu-LISA εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση προσώπων με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»·

(10)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 31β
Τήρηση αρχείων καταγραφής για τους σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το ETIAS

Για τις αναζητήσεις που αναφέρονται στο άρθρο του παρόντος κανονισμού, τηρείται αρχείο καταχώρισης κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του ▌CIR▌και του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»·


(11)  προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«Παράρτημα II

Πίνακας αντιστοιχιών που αναφέρεται στο άρθρο

Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού 2018/1240 που αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα του ECRIS-TCN, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στο ▌CIR▌, με τα οποία πρέπει να αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα του ETIAS

επώνυμο

επώνυμο

επώνυμο κατά τη γέννηση

προηγούμενα ονόματα

όνομα ή ονόματα

όνομα/-τα

άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα),

ψευδώνυμο και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο,

ημερομηνία γέννησης

ημερομηνία γέννησης

τόπος γέννησης

τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)


χώρα γέννησης

τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)

φύλο

φύλο

παρούσα ιθαγένεια

ιθαγένεια ή ιθαγένειες

άλλες ιθαγένειες (κατά περίπτωση)

ιθαγένεια ή ιθαγένειες

είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου

είδος των ταξιδιωτικών εγγράφων του προσώπου

αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου

αριθμός των ταξιδιωτικών εγγράφων του προσώπου

χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου

ονομασία της αρχής έκδοσης

ݯ.


Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/818

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1β. Για τους σκοπούς του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το CIR αποθηκεύει επίσης, λογικά διαχωρισμένα από τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 είναι δυνατή μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.»

(2) στο άρθρο 68, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1β. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 20, στο άρθρο 23, στο άρθρο 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), στο άρθρο 41 και στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, η ESP αρχίζει να λειτουργεί, περιοριζόμενη στους σκοπούς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240».


Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.1.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, Lívia Járóka

Ημερομηνία κατάθεσης

30.3.2021

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Κώστας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου