Izvješće - A9-0083/2021Izvješće
A9-0083/2021

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

29.3.2021 - (COM(2019)0003) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Jeroen Lenaers


Postupak : 2019/0001B(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0083/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0083/2021
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

(COM(2019)0003)) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0003),

 uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 11. veljače 2021. kojom se Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. točku (d) i članak 82. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0025/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0083/2021),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

 

 

 

PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

UREDBA (EU) 2021/...
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od...

▌o izmjeni uredbi (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1. točku (d) ▌,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom[1],


budući da:

(1) Uredbom (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća[2] uspostavljen je europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) za državljane trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize pri prelasku vanjskih granica. U njoj su utvrđeni uvjeti i postupci za izdavanje ili odbijanje odobrenja putovanja u okviru tog sustava.

(2) S pomoću ETIAS-a može se razmotriti bi li prisutnost tih državljana trećih zemalja na području država članica predstavljala prijetnju sigurnosti, rizik od nezakonitog useljavanja ili visoki rizik od epidemije.


(3) Kako bi se omogućila obrada dosjea zahtjeva u središnjem sustavu ETIAS-a na koju upućuje ▌Uredba (EU) 2018/1240 treba uspostaviti interoperabilnost između informacijskog sustava ETIAS-a, drugih informacijskih sustava EU-a i podataka Europola na koju se upućuje u ▌toj Uredbi. ▌

(4) Ovom se Uredbom utvrđuje način na koji treba implementirati tu interoperabilnost i primijeniti uvjete za pretraživanje podataka u drugim informacijskim sustavima EU-a i podataka Europola koje provodi automatizirani proces ETIAS-a u svrhu identificiranja pogodaka. S obzirom na to, potrebno je izmijeniti uredbe (EU) 2019/816[3] i (EU) 2019/818[4] Europskog parlamenta i Vijeća (EU) ▌kako bi se središnji sustav ETIAS-a povezao s drugim informacijskim sustavima EU-a i podacima Europola te kako bi se odredilo koji će se podaci razmjenjivati s informacijskim sustavima EU-a i podacima Europola.


(5) U skladu s ▌Uredbom (EU) 2018/1240, nakon što se donesu preinake Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[5] donijet će se i potrebne posljedične izmjene.

(6) Europski portal za pretraživanje (ESP), uspostavljen Uredbom (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća, omogućit će usporedbu podataka pohranjenih u ETIAS-u s podacima pohranjenima u drugim dotičnim informacijskim sustavima EU-a i to postavljanjem upita.

(7) Treba definirati tehničke modalitete kako bi se ETIAS-u omogućilo redovito i automatsko provjeravanje u drugim sustavima jesu li i dalje ispunjeni uvjeti za zadržavanje dosjea zahtjeva, kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2018/1240.


(8) U skladu s Uredbom (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća ▌i u skladu s namjerom iskazanom u Uredbi (EU) 2018/1240, u okviru ETIAS-a trebala bi postojati mogućnost provjere podudarnosti između podataka u dosjeima zahtjeva u ETIAS-u i podataka Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja (ECRIS-TCN) u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu („CIR”) kad je riječ o tome koje države članice imaju informacije o državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva koji su tijekom posljednjih 25 godina osuđeni za kaznena djela terorizma ili tijekom posljednjih 15 godina za bilo koja druga teška kaznena djela, kako su navedena u Prilogu Uredbi (EU) 2018/1240, ako su prema nacionalnom pravu ta kaznena djela kažnjiva najvišom kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode od najmanje tri godine.


(9) Države članice već prikupljaju i obrađuju podatke o državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva za potrebe Uredbe o sustavu ECRIS-TCN. Ovom se Uredbom državama članicama ne nameće obveza da izmijene ili prošire podatke o državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva koji se već prikupljaju u skladu s Uredbom o sustavu ECRIS-TCN. Za potrebe postavljanja upita u ETIAS-u treba dodati samo oznaku i kôd države članice koja je izrekla osuđujuću presudu.

(10) Uvjeti, uključujući prava pristupa, pod kojima središnja jedinica ETIAS-a i nacionalne jedinice ETIAS-a mogu ostvarivati uvid u podatke pohranjene u drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a trebali bi se zajamčiti jasnim i preciznim pravilima o njihovu pristupu podacima pohranjenima u drugim informacijskim sustavima EU-a, vrstama upita i kategorijama podataka; sve te parametre treba ograničiti na ono što je strogo potrebno za obavljanje dužnosti. U tom smislu, podaci pohranjeni u dosjeu zahtjeva u ETIAS-u trebali bi biti vidljivi samo onim državama članicama koje upravljaju temeljnim informacijskim sustavima u skladu s modalitetima njihova sudjelovanja.


(11)  Kako bi ETIAS mogao ostvariti svoju svrhu procjene bi li podnositelj zahtjeva za odobrenje putovanja predstavljao prijetnju za javni poredak ili javnu sigurnost, trebala bi u okviru tog sustava postojati mogućnost provjere podudarnosti između podataka u dosjeima zahtjeva u ETIAS-u i podataka u sustavu ECRIS-TCN u okviru CIR-a u vezi s time koje države članice imaju informacije o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva za kazneno djelo terorizma ili bilo koje drugo kazneno djelo navedeno u Prilogu Uredbi (EU) 2018/1240 ako je ono prema nacionalnom pravu kažnjivo najvišom kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode od najmanje tri godine.

(12) Ako se u sustavu ECRIS-TCN prikaže pogodak, to samo po sebi ne bi trebalo značiti da je dotični državljanin treće zemlje osuđen u naznačenim državama članicama. Postojanje prethodnih osuđujućih presuda trebalo bi se potvrditi samo na temelju podataka dobivenih iz kaznene evidencije dotičnih država članica.


(13) Prema ▌Uredbi (EU) 2018/1240, za fazu projektiranja i razvoja informacijskog sustava ETIAS-a trebala bi biti odgovorna Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), osnovana Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća[6]..

(14) Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[7].

(15) U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.


(16) Irska može obavijestiti predsjednika Vijeća o svojoj želji da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Uredbe, u skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen UEU-u i UFEU-u.

(17) U skladu s člancima 1. i 2. te člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.


(18) Uredbe (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(19)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega ili učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(20) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 41. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća[8],

DONIJELI SU OVU UREDBU:


Članak 1.
Izmjene Uredbe (EU) 2019/816

Uredba (EU) 2019/816 mijenja se kako slijedi ▌:

(1) u članku 1. dodaje se sljedeća točka:

(e)  uvjeti pod kojima se podacima u sustavu ECRIS-TCN može koristiti središnja jedinica ETIAS-a u svrhu podupiranja cilja ETIAS-a da doprinese visokom stupnju sigurnosti omogućavanjem detaljne procjene toga predstavljaju li podnositelji zahtjeva rizik za sigurnost prije njihova dolaska na granične prijelaze na vanjskim granicama kako bi se utvrdilo postoje li činjenične naznake ili opravdane osnove utemeljene na činjeničnim naznakama zbog kojih se može zaključiti da prisutnost dotične osobe na državnom području država članica predstavlja rizik za sigurnost;”.


(2) Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.
Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na obradu podataka o identitetu državljana trećih zemalja kojima su izrečene osuđujuće presude u državama članicama u svrhu utvrđivanja država članica u kojima su takve osuđujuće presude izrečene ▌. Uz iznimku članka 5. stavka 1. točke (b) podtočke (ii), one odredbe ove Uredbe koje se primjenjuju na državljane trećih zemalja primjenjuju se i na građane Unije koji imaju i državljanstvo treće zemlje i kojima su izrečene osuđujuće presude u državama članicama.


Ovom Uredbom:

(a)  podupire se cilj VIS-a koji se sastoji od procjene toga bi li podnositelj zahtjeva za vizu, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu predstavljao prijetnju javnom poretku ili javnoj sigurnosti, u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008.;

(b)  podupire se cilj ETIAS-a da doprinese visokom stupnju sigurnosti;

(c)  olakšava se točna identifikacija osoba i pomaže u toj identifikaciji u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) 2019/818.”;

––––––––––––––––––––

* Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

** Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.).’;


 

(3) u članku 3. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

6. ‚nadležna tijela’ znači središnja tijela, ▌Eurojust, Europol i EPPO, imenovana tijela za VIS iz članka 9. točke (ca) i članka 22.b stavka 11. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i središnja jedinica ETIAS-a uspostavljena u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1240 koja imaju ovlasti za pristup i postavljanje upita u sustavu ECRIS-TCN u skladu s ovom Uredbom;”;

–––––––––––––––––––

*  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).


(4)  Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)   u stavku 1. prva alineja točke (a) podtočke iii. zamjenjuje se sljedećim:

‚–  identifikacijski broj ili vrstu i broj identifikacijskih isprava osobe, uključujući putne isprave, kao i naziv tijela koje je izdalo te isprave,’;

(b)   u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

‚(c) ▌ oznaku kojom se za potrebe Uredbe (EU) 767/2008 i Uredbe (EU) 2018/1240 naznačuje da je dotični državljanin treće zemlje tijekom posljednjih 25 godina osuđen za kazneno djelo terorizma ili tijekom posljednjih 15 godina za bilo koje drugo ▌kazneno djelo navedeno u Prilogu Uredbi (EU) 2018/1240 ako su prema nacionalnom pravu ta kaznena djela kažnjiva najvišom kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode od najmanje tri godine, i u tim slučajevima kôd države članice koja je izrekla osuđujuću presudu.’;


(c)  dodaje se sljedeći stavak:

‚7. oznake i kôd države članice ili država članica koje su izrekle osuđujuću presudu iz stavka 1. točke (c) ovog članka dostupne su i mogu se pretraživati samo u:

(a)  središnjem viznom informacijskom sustavu radi provjera u skladu s člankom 7.a ove Uredbe u vezi s člankom 9.a stavkom 4. točkom (e) ili člankom 22.b stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 767/2008;

(b)  središnjem sustavu ETIAS-a radi provjera u skladu s člankom 7.b ove Uredbe u vezi s člankom 20. stavkom 2. drugim podstavkom točkom (n) Uredbe (EU) 2018/1240, ako je automatiziranom obradom iz članka 11. stavka 1. te uredbe dobiven pogodak.


Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, oznake i kôd države članice ili država članica koje su izrekle osuđujuću presudu iz stavka 1. točke (c) vidljivi su samo onom središnjem tijelu države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, a koje je kreiralo taj unos s oznakom.”;

(5)  U članku 7. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

7. U slučaju pogotka središnji sustav ili CIR ▌nadležnom tijelu automatski dostavljaju informacije o državama članicama koje imaju podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje, zajedno s pridruženim referentnim brojevima iz članka 5. stavka 1. i svim pripadajućim podacima o identitetu. Takvi podaci o identitetu upotrebljavaju se samo za potrebe provjere identiteta dotičnog državljanina treće zemlje. Rezultati pretraživanja u središnjem sustavu mogu se upotrebljavati samo u sljedeću svrhu:


(a)  podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 6. Okvirne odluke 2009/315/PUP;

(b)  podnošenja zahtjeva iz članka 17. stavka 3. ove Uredbe;

(c)  procjene toga bi li podnositelj zahtjeva za vizu, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu predstavljao prijetnju javnom poretku ili javnoj sigurnosti, u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008.”; ili

(d)  podupiranja cilja ETIAS-a da doprinese visokom stupnju sigurnosti’;


(6)  u poglavlju II. dodaje se sljedeći članak:

„Članak 7.b
Upotreba sustava ECRIS-TCN za provjere u okviru ETIAS-a

1. Radi izvršavanja zadaća koje su joj dodijeljene Uredbom (EU) 2018/1240 središnja jedinica ETIAS-a, uspostavljena u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1240, ima pravo na pristup podacima ECRIS-TCN-a i njihovo pretraživanje u CIR-u. Međutim, taj je pristup u skladu s člankom 11. stavkom 8. te uredbe ograničen na unose kojima je dodana oznaka u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe.

Rezultati pretraživanja u središnjem sustavu mogu se upotrebljavati samo radi provjere u:

(a)  središnjoj jedinici ETIAS-a u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/1240; ili


(b)  nacionalnim jedinicama ETIAS-a u skladu s člankom 25.a stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1240 radi uvida u nacionalnu kaznenu evidenciju; uvid u nacionalnu kaznenu evidenciju izvršava se prije procjene i donošenja odluke iz članka 26. Uredbe (EU) 2018/1240 i, ako je primjenjivo, prije procjene i mišljenja iz članka 28. te Uredbe.

2. ▌CIR ▌je povezan s ESP-om ▌kako bi se omogućila automatizirana obrada koja se navodi u članku 11. Uredbe (EU) 2018/1240.

3. Ne dovodeći u pitanje članak 24. Uredbe (EU) 2018/1240, automatizirana obrada iz članka 11. Uredbe (EU) 2018/1240 omogućuje provjere predviđene člankom 20. i naknadne provjere iz članaka 22. i 26. te Uredbe.


U svrhu provođenja provjera iz članka 20. stavka 2. točke (n) Uredbe (EU) 2018/1240, središnji sustav ETIAS-a koristi se ESP-om za usporedbu podataka u ETIAS-u s podacima označenima u sustavu ECRIS-TCN ▌u CIR-u ▌ u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe i u skladu s člankom 11. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/1240, s pomoću podudaranja navedenih u tablici u Prilogu II.”;

(7)  u članku 8. dodaje se sljedeći stavak:

„3. Oznake iz članka 5. stavka 1. točke (c) automatski se brišu nakon isteka razdoblja zadržavanja iz stavka 1. ovog članka ili najkasnije 25 godina nakon stavljanja oznake ako je riječ o kaznenim djelima terorizma i 15 godina nakon stavljanja oznake ako je riječ o drugim teškim kaznenim djelima.”;


(8)  u članku 24. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Podaci uneseni u središnji sustav ▌i CIR ▌obrađuju se samo u svrhe:

(a)  utvrđivanja država članica koje imaju podatke iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja;

(b)  podupiranja cilja VIS-a koji se sastoji od procjene toga je li podnositelj zahtjeva za vizu, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu predstavljao prijetnju javnom poretku ili javnoj sigurnosti, u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008.;

(c)  podupiranja cilja ETIAS-a da doprinese visokom stupnju sigurnosti.

Podaci uneseni u CIR obrađuju se i u skladu s Uredbom (EU) 2019/818 kako bi se olakšala točna identifikacija osoba registriranih u sustavu ECRIS-TCN u skladu s ovom Uredbom i kako bi se pomoglo toj identifikaciji.”;


(9)  u članku 32. stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Agencija eu-LISA Komisiji svaki mjesec dostavlja statističke podatke ▌koji se odnose na bilježenje, pohranu i razmjenu podataka iz kaznene evidencije putem sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS, uključujući statističke podatke o unosima s oznakom iz članka 5. stavka 1. točke (c). Agencija eu-LISA jamči da nije moguće identificirati osobe na temelju tih statističkih podataka. Na zahtjev Komisije agencija eu-LISA dostavlja statističke podatke o određenim aspektima koji se odnose na provedbu ove Uredbe.”;

(10)  umeće se sljedeći članak:

„Članak 31.b
Vođenje evidencije u svrhu interoperabilnosti s ETIAS-om

U pogledu ostvarivanja uvida u skladu s člankom 7.b ove Uredbe, vodi se evidencija svake operacije obrade podataka iz ECRIS-TCN-a provedene unutar ▌CIR-a ▌i ETIAS-a, u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2018/1240.”;


(11)  dodaje se sljedeći prilog:

„Prilog II.

Korelacijska tablica iz članka 7.b

Podaci iz članka 17. stavka 2. Uredbe 2018/1240 koje šalje središnji sustav ETIAS-a

Odgovarajući podaci iz ECRIS-TCN-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Uredbe u ▌CIR-u ▌s kojima se uspoređuju podaci iz ETIAS-a

prezime (obiteljsko ime)

prezime (obiteljsko ime)

prezime pri rođenju

prethodno ime/imena

ime(na) dobivena kod rođenja

ime(na) dobivena kod rođenja

ostala imena (pseudonim(i), umjetničko ime ili imena, uobičajeno ime ili imena)

pseudonim i/ili alias

datum rođenja

datum rođenja

mjesto rođenja

mjesto rođenja (grad i zemlja)


država rođenja

mjesto rođenja (grad i zemlja)

spol

rod

trenutačno državljanstvo

državljanstvo ili državljanstva

druga državljanstva (ako ih ima)

državljanstvo ili državljanstva

vrsta putne isprave

vrsta putne isprave osobe

broj putne isprave

broj putne isprave osobe

zemlja koja je izdala putnu ispravu

tijelo koje je izdalo ispravu

▌”.


Članak 2.
Izmjene Uredbe (EU) 2019/818

Uredba (EU) 2019/818 mijenja se kako slijedi:

(1) u članku 18. umeće se sljedeći stavak:

„1.b Za potrebe članka 20. Uredbe (EU) 2018/1240, CIR također pohranjuje, logički odvojeno od podataka iz stavka 1. ovog članka, podatke navedene u članku 5. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2019/816. Podaci iz članka 5. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2019/816 dostupni su samo na način naveden u članku 5. stavku 7. te Uredbe.”

(2) u članku 68. umeće se sljedeći stavak:

„1.b Ne dovodeći u pitanje stavak 1., za potrebe automatizirane obrade iz članka 20., članka 23., članka 24. stavka 6. točke (c) podtočke ii., članka 41. i članka 54. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2018/1240, ESP započinje s radom, ograničeno na te svrhe, kada se ispune uvjeti utvrđeni u članku 88. Uredbe (EU) 2018/1240.”


Članak 3.
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

Referentni dokumenti

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Datum usvajanja

7.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

9

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Andor Deli, Lívia Járóka

Datum podnošenja

30.3.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

 

 

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti